ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
9 online • návštevy: 155 / 941527
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

18.3.2014
MOBILNÉ SIETE 4. GENERÁCIE (LTE) A ICH DOPAD NA ZDRAVIE

  Mobilný broadband sa väčšinou spája s poskytovaním vysokej rýchlosti prenosu dát na cestách pre zákazníkov mobilných sietí. Existuje niekoľko technológií schopných dodávať komerčné mobilné širokopásmové služby. V nasledujúcom článku nájdete niekoľko dôležitých faktov v súvislosti s novo nasadzovanou technológiou 4G (LTE) vo vzťahu k vystaveniu sa rádiovým signálom z LTE antén a zariadení.

ČO JE LTE A AKÉ VÝHODY POSKYTUJE ?
  Long Term Evolution (LTE) je navrhnutá tak, aby poskytovala veľmi rýchly prenos dát - rýchlejšie, než niektoré domáce káblové širokopásmové služby. LTE výhodou je spätne kompatibilný existujúci systém GSM a 3G, čo umožňuje mobilným operátorom nasadiť LTE a aj naďalej poskytovať bezproblémovú službu cez existujúce siete. LTE je ďalším krokom na mape GSM technológii po 3G/HSPA (High Speed Packet Access). Prvé komerčné LTE siete boli spustené v Oslo (Nórsko) a Štokholme (Švédsko) v decembri 2009. Od polovice roku 2013 sa už i na Slovensku môžeme stretnúť so sieťami LTE a globálne LTE pokrytie sa predpokladá u všetkých 4 operátorov i na Slovensku do dvoch rokov.

NAHRADÍ NOVOSPUSTENÁ SIEŤ LTE EXISTUJÚCE MOBILNÉ SIETE ?
  Spotrebitelia očakávajú, že budú môcť používať svoje mobilné telefóny prakticky všade, bude LTE spočiatku nasadená súbežne s existujúcimi mobilnými službami. Znamená to kontinuitu služby pre zákazníkov, ktorí môžu aj naďalej používať ich staršie telefóny na existujúcich sieťach. Prvé LTE zariadenia boli modemy (USB kľúče), pripojiteľné do notebookov. Postupne sa ponuka rozšíri na ďalšie bezdrôtové zariadenia, smartphony a tablety s podporou LTE. Nižšie frekvencie LTE technológie (800MHz) umožňujú väčší dosah a pokrytie najmä vidieckych oblastí. Ďalším krokom by na niektorých miestach mohlo byť nahradenie súčasnej GSM a 3G technológie už len novou 4G.

EXISTUJE NEJAKÝ VÝSKUM, POKIAĽ IDE O LTE A MOŽNÉ ÚČINKY NA ZDRAVIE ?
  Súčasný stav vedeckého poznania konzistentne uzatvárajú nedostačujúce existujúce medzinárodné štandardy poskytovania zdravotnej ochrany pre všetky osoby (ICNIRP) a sú relevantné pre všetky mobilné technológie, vrátane LTE. Základné charakteristiky LTE signálu v dodržiavaní expozície sú porovnateľné s existujúcimi mobilnými technológiami. Tieto podobnosti odkazujú na vysielací výkon v celom pásme do 300 GHz. Existujúce posúdenie zdravotného rizika je platné nezávisle na mobilných technológiách (GSM, 3G, LTE) na celom frekvenčnom rozsahu.
Žiadne iné oficiálne výskumy ohľadom intenzity, šírky pásma, modulácie signálu LTE v súvislosti s dopadom na zdravie NEEXISTUJÚ.

SÚ POTREBNÉ NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ LIMITY PRE LTE SIETE ?
  Nie, pretože súčasné medzinárodné bezpečnostné pokyny pre rádiové technológie sú platné pre celý frekvenčný rozsah plánovaný aj pre LTE nasadenie.

AKÉ SÚ EXPOZÍCIE Z LTE ANTÉNY V POROVNANÍ S OSTATNÝMI MOBILNÝMI SIEŤAMI ?
  Meraniami na LTE anténach boli nájdené rádovo rovnako veľké, príp. menšie expozície, ako tie z GSM alebo 3G. Tam, kde boli pridané LTE antény na stožiare s existujúcou GSM alebo 3G anténou, CELKOVÁ EXPOZÍCIA BOLA ZVÝŠENÁ, niekde o 1%, niekde až o 100%.

LTE SĽUBUJE VYŠŠIE PRENOSOVÉ RÝCHLOSTI NEŽ JE TOMU U GSM A 3G, ZNAMENÁ TO, ŽE I EXPOZÍCIA Z ANTÉN PORASTIE S VYŠŠOU DÁTOVOU PREVÁDZKOU ?
  Áno, výkon z LTE základňových staníc sa bude líšiť v závislosti na veľkosti dátovej prevádzky. Maximálna expozícia bude podobná ako u iných mobilných služieb. LTE sieť sa zameriava na maximalizáciu prenesených dát pomocou dostupných rádiových zdrojov. Množstvo zákazníkov dátovej prevádzky ovplyvňuje množstvo energie, ktorá musí byť vyžiarená z antény.

AKO JE OVPLYVNENÁ KAPACITA PRENOSU DÁT LTE SO VZDIALENOSŤOU OD ANTÉNY ZÁKLADOVEJ STANICE ?
  Jednou z vlastností LTE je schopnosť prideliť rôzne rýchlosti prenosu dát rôznym užívateľom, s cieľom využiť kapacitu čo najúčinnejšie. To znamená, že výkon sa bude líšiť v závislosti na množstve dátových prenosov. Zóny pre LTE antény sú hodnotené pomocou plánovaného maximálneho výkonu základňovej stanice a sú nezávislé od prenosových rýchlostí.

EXISTUJÚ BEZPEČNOSTNÉ NORMY PRE LTE ZARIADENIE ?
  Áno, LTE zariadenie musí byť v súlade s rovnakými limitmi, ako sú mobilné telefóny. LTE zariadenie sú dátové modemy (USB kľúče), smartphony a tablety. Smernice pre vyžarovanie pre mobilné telefóny a zariadenia používané v blízkosti hlavy alebo tela uvádzajú maximálnu mieru rádiofrekvenčnej energie, ktorá môže byť telom absorbovaná (SAR - Specific Absorption Rate).

MÁM OBAVY, AKO MÔŽEM ZNÍŽIŤ SVOJU EXPOZÍCIU ?
  Majte na pamäti, že expozícia podobne ako u GSM a 3G, môže byť aj u LTE zariadení značne znížená v oblasti s dobrým príjmom, takže zariadeniu stačí vysielať nižším výkonom, aby sa dosiahlo spoľahlivé spojenie. LTE zariadenia dosahujú výkon vysielača do 0.2 W. Zariadenie vysiela, len ak je zapnuté.

JE VYŠŠÍ VÝKON LTE ZARIADENIA OVPLYVNENÝ RÝCHLOSŤOU PRENOSU DÁT ?
  Úroveň výkonu a doba trvania prenosu záleží od mnohých faktorov, vrátane množstva dát odosielaných, rýchlosti dátovej siete a kvalita rádiového spojenia. Viac dát je odoslaných pri prenose obrazkov, videí v porovnaní s čistým textom. LTE zariadenie vysiela minimum dát pri prezeraní internetových stránok. Publikované merania ukazujú, že úrovne vysielacieho výkonu LTE zariadení sú podobné úrovniam 3G zariadení pri prenose dát. Všetky mobilné technológie prispôsobujú svoje vysielacie výkony na úroveň, ktorá je potrebná na spoľahlivý kontakt s prihliadnutím na typ služby (hlasové alebo dátové).

BUDE TREBA POSTAVIŤ NOVÚ ANTÉNU PRE LTE, PODOBNE AKO TO BOLO PRE 3G ?
  Ano, LTE používa iné frekvencie. Tam, kde je to možné, operátori umiestnia antény na existujúce stožiare a niekedy bude treba obsadiť nové miesta a strechy.