ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 152 / 941514
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

9.2.2015
FRANCÚZSKO ZAKÁZALO WI-FI V ŠKÔLKACH A JASLIACH

  Francúzsky denník Le Monde prišiel so správou, že francúzsky parlament schválil 29. januára 2015 prijatie zákona o regulácii expozície obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu z bezdrôtových sietí (mobilné siete, Wi-Fi, mobily, tablety,...) a o regulácii reklamy na bezdrôtové zariadenia. Zákon je kompromisom medzi zástancami prísnejšieho pohľadu na túto problematiku a operátormi, ktorí sú zo zásady proti akejkoľvek regulácii.
 
"Tento zákon, ktorý je ako prvý špecializovaný na problematiku elektromagnetických vĺn a ich vplyvu na životné prostredie a zdravie, predstavuje prvý krok pre právne uznanie potreby regulovať vývoj mobilných telefónov a všetkých bezdrôtových aplikácií," tvdrí združenie pre reguláciu mobilných telefónov základňových staníc Priartem. Podľa ich názoru, "prvé legislatívne úsilie musí byť povzbudením, aby viedlo i naďalej k ochrane ľudí".

Hlavné body z návrhu zákona
• Bezdrôtové prístupové body/routery budú zakázané v škôlkach a jasliach.
• Bezdrôtové prístupové body/routery budú zakázané na základných školách, pokiaľ nie sú v aktívnom užívaní pri výučbe.
• Každá reklama pre mobilné telefóny budú musieť obsahovať odporúčania na používanie zariadenia (napríklad slúchadiel) pre zníženie expozície hlavy.
• Všetky verejné priestranstvá a budovy, ktoré poskytujú Wi-Fi pripojenie, budú musieť byť jasne označené (na infopaneli, pri vchode do objektu).
• Všetky bezdrôtové zariadenia budú musieť obsahovať jasné pokyny, ako vypnúť ich bezdrôtové funkcie.

Bez zníženia limitov
  Hlavnou novinkou je zavedenie princípu "šetrnosti" do francúzskeho práva v zmysle expozície verejnosti elektromagnetickým poliam. Tento princíp však zostáva nejasný a nezáväzný. Zatiaľ sa medzinárodné limity stále nemenia (ostávajú podľa odporúčaní ICNIRP). Tieto limity platia prakticky v celej EU (až na výnimky), tiež i na Slovensku a podľa typu mobilnej siete sú nastavené medzi 41 a 61 V/m, čo je zjavne z dôvodov intenzity žiarenia z mobilných telefónov. Francúzsky návrh zákona požadoval reguláciu podľa princípu ALARA (tak nízko, ako je možné opodstatnene dosiahnuť), alebo na 0.6 V/m (na odporúčanie odborníkov z Bioinitiative).

Hotspoty
  Národná agentúra pre frekvenčné pásma (AFNR) bude vykonávať každoročné monitorovanie "atypických bodov" alebo "miest, kde je úroveň expozície podstatne vyššia, než je to obvyklé". Operátori budú musieť tieto miesta doriešiť v lehote šiestich mesiacov.
Priemerná expozícia vo Francúzsku je asi 1 V/m, ale podľa štúdie výboru COPIC (Comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile) z r. 2013, boli pri 16 reprezentatívnych meraniach namerané vrcholy až do 10 V/m, aj keď 90% z nich mali hladinu intenzity žiarenia pod 0.7 V/m. AFNR považuje za atypické body miesta, kde hodnota presiahne 6 V/m, čo je však hodnota diskutabilná nielen z hľadiska možných biologických účinkov, ale aj elektromagnetickej kompatibility prístrojov (EMC), kedy môže docházať k vzájomnému rušeniu.

Wi-Fi zakázané v škôlkach a jasliach
  §7 zákona je venovaný ochrane detí. Bezdrôtové zariadenia budú zakázané v "priestoroch určených na starostlivosť, odpočinok a činnosti detí mladších ako 3 roky", to znamená v škôlkach a jasliach. Avšak, na rozdiel od pôvodného želania ekológov, Wi-Fi zostane povolené v základných školách. Bude však potrebné vyradiť ho z prevádzky mimo "digitálnych vzdelávacích aktivít". Prinesie to veľkú debatu a rodičovský tlak na základných školách, ktoré už Wi-Fi majú a vypínanie Wi-Fi prístupových bodov a ďalšieho vybavenia v učebniach, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre konkrétne vyučovanie.

Pomoc ľuďom trpiacich elektro-hypersenzitivitou (EHS)
  Vláda musí predložit francúzskemu parlamentu správu o problematike elektromagnetickej precitlivenosti časti populácie voči žiareniu do jedného roka.

Výzva k opatrnosti
  Tento zákon prichádza v kontexte zrýchleného rozvoja zdrojov elektromagnetických polí, a to najmä s nasadením vysokorýchlostných 4G mobilných komunikácií. Ak neexistuje žiadny vedecký konsenzus okolo možných zdravotných rizík z rádiofrekvenčnej energie, mnoho štúdií a stanovísk vyzýva k opatrnosti. V roku 2011 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) klasifikovala elektromagnetické vlnenie ako "pravdepodobne karcinogénne". V roku 2013, Národná agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce (ANSES) odporučila, aby "expozícia obyvateľstva rádiovým frekvenciám bola obmedzená - predovšetkým z mobilných telefónov - a najmä u detí a intenzívnych užívateľov". Tiež vyzvala k "riadeniu celkovej expozície zo základňových staníc".

Zákaz zobrazovania mobilného telefónu pri uchu v reklamách
  Nový zákon zakazuje zobrazovanie postáv s telefónmi pri uchu v reklamách. Výška pokuty je až 75000 Euro. Zákon má podporovať používanie mobilov s handsfree, s bluetooth slúchadlami, alebo používanie mobilného telefónu ďalej od hlavy.

SAR na všetkých zariadeniach
  Po novom budú musieť byť všetky bezdrôtové zariadenia (mobilný telefón, tablet, router...) označené "čitatelne, zrozumiteľne a po francúzsky" hodnotou SAR (Specific Absorption Rate). Je to veľmi dôležitá hodnota, o ktorú sa ale stále veľká väčšina ľudí na Slovensku pri kúpe zariadenia vôbec nezaujíma. Udáva množstvo energie, ktorú pohltí tkanivo a veľmi sa líši pri jednotlivých typoch zariadení (niekedy až niekoľkonásobne (napr. 0.4 - 1.5 W/kg), čo môže byť pre biologické účinky veľmi podstatné. Zariadenie s bezdrôtovým pripojením bude musieť mať vo Francúzsku tiež vyznačené inštrukcie, ako bezdrôtovú časť zariadenia deaktivovať.

Záver
  Je zjavné, že naša súčasná civilizácia si bezhlavo vytvára ďalší negatívny faktor životného prostredia výmenou za pohodlie bezdrôtovej komunikácie. Zatiaľ čo v okolných vyspelých krajinách je žhavé téma elektrosmogu neoddeliteľnou súčasťou politiky najmä environmentálne orientovaných strán, na Slovensku je totálny nezáujem i zo strany ekológov, o iných ani nehovoriac. Vyplýva to z celkovej neinformovanosti a často aj ignorantstva, ktoré sa prejavuje aj v bežnej spoločnosti. Väčšina francúzskych opatrení preto bude zrejme v našich končinách mnohým pripadať ako totálne absurdná. Je treba si ale uvedomiť, že napr. miera vybavenia detí mobilmi a tabletmi rozhodne nie je ukazateľom ekonomickej a systémovej vyspelosti štátu. Skôr je to tak, že obyvateľstvo smeruje k týmto posledným výkrikom techniky viac v rozvojových a ekonomicky zaostalých krajinách, aby si tým fiktívne vyriešilo svoj podvedomý komplex.