ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 152 / 941517
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

9.2.2018
DRAFT: VÝSLEDKY ŠTÚDIE NTP NA POTKANOCH A MYŠIACH

Americká štúdia Národného toxikologického programu (NTP)
potvrdzuje nepriaznivé biologické účinky z expozície rádiovým frekvenciám

  Národný toxikologický program (NTP) zistil karcinogénnu aktivitu. Výsledky z najväčšej štúdie, ktorá sa vôbec na zvieratách uskutočnila, a kde bola skúmaná expozícia elektromagnetickému poľu z mobilného telefónu na úrovniach, ktoré sa približujú tým, ktorým sú ľudia dnes exponovaní, sú dôležité a znepokojujúce. Odhaľujú zvýšený výskyt rovnakých druhov rakoviny u zvierat, paralelne s nádormi, ktoré nájdeme aj u ľudí, ktorí sú už desať rokov alebo dlhšie bežnými užívateľmi mobilných telefónov.

Podľa testov na zvieratách predpovedáme účinky na človeka a na základe nich dokážeme predchádzať nepriaznivým účinkom. Takto sa vyvíjajú aj lieky. Každá zlúčenina, o ktorej je známe, že spôsobuje rakovinu u ľudí, ju tiež spôsobuje u zvierat, ak je primerane testovaná, podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie.

Táto štúdia s celkovým finančným rozpočtom 25 miliónov USD bola starostlivo navrhnutá na testovanie dlhodobého predpokladu, že neionizujúce rádiofrekvenčné žiarenie nemôže spôsobiť zdravotné efekty pri nízkych, "netermálnych" úrovniach, pretože pre termálne úrovne je dobre známe, že spôsobujú poškodenie. Zvýšené výskyty nádorov na mnohých lokalitách, podobne ako ochorenie srdca, sa vyskytovali u exponovaných zvierat pri úrovniach netepelnej expozície, ktoré národné inštitúcie dlho považujú za bezpečné.

Zistenia NTP potvrdzujú potrebu naliehavého konania
Na základe týchto zistení a ďalších štúdií, ktoré dokazujú poškodenie reprodukčného zdravia mužov a žien je naliehavo odporúčané:

  • vykonať kvantitatívne hodnotenie rizika s cieľom určiť úrovne rizika spojeného s touto rozšírenou expozíciou
  • súkromný sektor by mal spustiť program výskumu a vývoja, aby budúce bezdrôtové zariadenia emitovali čo najnižšie úrovne elektromagnetických polí. Rovnako dôležité je primäť priemysel zabezpečiť, aby mali spotrebitelia k dispozícii bezpečné technológie v zariadeniach, ktoré majú káblové pripojenie a ktoré majú schopnosť vypnúť všetky funkcie bezdrôtového rozhrania
  • príslušné zdravotnícke organizácie by mali spustiť kompletné systematické a nezávislé preskúmanie všetkých vedeckých dôkazov
  • bezprostredne sú potrebné ochranné opatrenia na zníženie expozície populácie prostredníctvom politických opatrení a kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti

Zistenia sú dôležité pre používanie mobilného telefónu
Výsledky NTP naznačujú zvýšený výskyt rakoviny, ochorenia srdca a štítnej žľazy u zvierat, pokiaľ sú vystavené po väčšinu svojho života tým istým typom žiarenia, ktoré dnes ľudia absorbujú z mobilných telefónov a iných zariadení, používajúcich bezdrôtové pripojenie, ktoré sú držané bezprostredne pri tele.

Nedávne údaje z testov francúzskej Národnej radiačnej skúšobnej agentúry odhalili, že pokiaľ sa telefóny testujú priamo pri tele, môžu ľudí vystaviť až 9-násobnej expozičnej úrovni, než dovoľujú súčasné akčné smernice zakotvené vo vyhláškach. Možno sa pýtate, ako je to možné. V rámci 20-ročného testovacieho systému pre mobilné telefóny, ktorý sa v súčasnosti stále používa, sa expozície z telefónov testujú pri dodržaní istej vzdialenosti medzi telefónom a telom a nie v priamom kontakte s telom.

Telefóny tiež nie sú testované v týchto pozíciách:

  • telefón/tablet/notebook na hrudi počas odpočinku na lôžku a súčasnom sledovaní streamovaného obsahu
  • telefón prenášaný v podprsenke, vo vrecku nohavíc alebo košele
  • telefón/tablet ako hračka, spočívajúca na tele batoliat
  • telefón/tablet/notebook uložený v lone alebo na bruchu pri sledovaní streamovaného obsahu
  • sledovanie virtuálnej reality s telefónom pred očami

Ak boli telefóny testované v takejto polohe blízkeho kontaktu s telom, expozičné úrovne v ľudskom tkanive môžu prekročiť súčasné regulačné limity až 9-násobne, čo dokazujú aj testy francúzskej vládnej agentúry.

Navyše, súčasné, regulačnými úradmi vypracované expozičné testy pre mobilné telefóny, majú za úlohu len zabrániť ohrievaniu tkaniva a neberú do úvahy zraniteľnosť mozgu dieťaťa vo vývoji, brušnej oblasti tehotnej ženy alebo spermií jedinca, ktorý chce byť otcom zdravého potomka.

Kriticky dôležité, početné štúdie spájali vystavenie sa rádiofrekvenčnému žiareniu zmenenému vývoju mozgu, ako aj následnému poškodeniu reprodukčného systému mužov a žien.

Vývoj nádoru po expozícii
Na rozdiel od tvrdení v niektorých médiách, zistenia Národného toxikologického programu neposkytli rýdzo zdravotnícky dokument. Ako vyhlásil Národný zdravotnícky inštitút USA vo svojej tlačovej správe z 2.februára 2018:

"Výskyt nádorov, nazývaných malígne schwanómy, ktoré boli pozorované v srdci, sa zvýšil u samcov potkanov výhradne na základe expozíciám zvýšeným hladinám RF polí pod povolenými limitnými emisiami pre mobilné telefóny. Výskumníci tiež zaznamenali zvýšenie neobvyklého vzoru kardiomyopatie alebo poškodenia srdcového tkaniva u exponovaných samcov a samíc potkanov."

Na základe týchto a iných uverejnených zistení, ak by rádiofrekvenčné elektromagnetické pole predstavovalo liek, bolo by z trhu stiahnuté. Verejnosť by bola poučená o obmedzení a minimalizácii použitia s cieľom riešiť riziká vznikajúce zo štúdií o vývoji mozgu, spánkuplodnosti a ďalších biologicky dôležitých ukazovateľoch z oxidačného stresu na bolesti hlavy, na problémy so sluchom a zrakom, a to najmä u detí.

Viac ako tri desaťročia, rovnako i na odpoveď z NTP a ďalšie vedecké poznatky o zvýšených biologických vplyvoch z expozície mobilným telefónom, sa často uvádzajú vyhlásenia, napr. "Ďalšie štúdie sú potrebné predtým, ako sa dajú vyvodiť finálne závery." Tieto vyhlásenia, vyzývajúce k ďalšiemu výskumu, sa používajú v odôvodnení, že sú dôkazom bezpečnosti. Nie sú.

Americká pediatrická akadémia opakovane požiadala o aktualizáciu zastaraných limitov expozície pre mobilné telefóny a bezdrôtové technológie s cieľom primerane chrániť deti a reprodukčné zdravie mužov a žien.

V skutočnosti napríklad Cleveland Clinic a mnohé ďalšie organizácie výslovne odporúčajú, aby muži, ktorí chcú mať zdravé deti, nenosili mobilné telefóny vo svojich vreckách okrem režimu „v lietadle“ alebo ak sú úplne vypnuté. Emisie žiarenia z väčšiny bezdrôtových prenosných počítačov, tabletov, bezdrôtových zariadení, fitness náramkov, osobných asistentov, sa testujú s odstupom 20 centimetrov medzi zariadením a dospelým mužským telom. Tieto zariadenia by nemali byť umiestnené v lone. Napriek tomu verejnosť nebola informovaná o týchto informáciách a väčšina ľudí používa túto technológiu blízko svojho tela bez vedomia, že môže prekročiť prípustné limity.

Mobilné telefóny nie sú hračky, ale sú to obojsmerné mikrovlnné vysielače a prijímače. Vlády krajín s vyspelými technológiami, akými sú Francúzsko, Izrael, India a Švajčiarsko a viac ako tucet ďalších odporúčajú znížiť expozíciu mobilným technológiám. Miestne aj štátne zastupiteľstvá zavádzajú pravidlá na obmedzenie bezdrôtových technológií v školách. Ich úlohou je zabrániť rozptýleniu a poškodzovaniu psycho-sociálnych aspektov, ako aj zníženiu dlhodobých fyzických zdravotných rizík.

Sme uprostred rozsiahleho a nekontrolovaného experimentu na populácii a na našich deťoch.

Ako nedávno odporučili Kalifornské ministerstvo verejného zdravia a Americká pediatrická akadémia, spolu s medzinárodnými organizáciami lekárov (lekárske združenia na Cypre a vo Viedni), mali by sme urobiť jednoduché kroky na zníženie vystavenia sa emisiám rádiových polí používaním hlasitého odposluchu a vzduchových (airtube) náhlavných súprav k telefónom. Verejnosť si tiež musí uvedomiť, že domáce alebo kancelárske bezdrôtové telefónne systémy sú malé základňové stanice, ktoré emitujú mikrovlnné žiarenie. Vo všetkých prípadoch by mala byť expozícia detí v čo najväčšej miere minimalizovaná.

Ako uviedla nová správa Národného inštitútu pre vedu, právo a verejnú politiku v USA, z dôvodu vážnych národných bezpečnostných záujmov, ako aj otázok verejného zdravia a bezpečnosti, je stále dôležité mať pevnú pozemnú telefónnu linku.

Zistenia štúdií Národného toxikologického programu jednoznačne potvrdzujú potrebu uskutočniť štúdie pred uvedením na trh o zdravotných rizikách, ktoré predstavuje nová technológia a komunikačná infraštruktúra využívajúca neionizujúce žiarenie - napríklad technológia 5G. Viac než 236 vedcov zo 41 krajín, ktoré publikovali overený výskum na túto tému, apelujú na Organizáciu Spojených národov o silnejšie predpisy na zníženie expozície verejnosti. Dotknutí vedci poslali Európskej komisii vyhlásenie, v ktorom požadujú moratórium na rozmiestnenie bázových staníc pre plánovanú expanziu 5G, kým nebudú plne preskúmané potenciálne vplyvy na zdravie.

Je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zníženie expozície verejnosti a najmä detí.

"Dôkazy na zvieratách, spolu s rozsiahlymi dôkazmi na ľudskej populácii z prípadových štúdií rakoviny mozgu vo Švédsku, Francúzsku, Kanade a ďalších krajinách, spolu s rastúcim výskytom nádorov mozgu u mladých ľudí v USA, jednoznačne potvrdzujú, že rádiofrekvenčné žiarenie je karcinogén človeka (skupina 1)."
Vyhlásenie Dr. Anthonyho Millera v súvislosti so štúdiou NTP

Národný toxikologický program (NTP)
Návrh technických správ o rádiofrekvenčnom žiarení
TR-595: Štúdie NTP o rádiofrekvenčnom žiarení mobilného telefónu (potkany)

TR-596: Štúdie NTP o rádiofrekvenčnom žiarení mobilného telefónu (myši)

Americký Národný zdravotnícky inštitút: Tlačová správa o správe NTP
2. februára 2018
"Vysoká expozícia rádiofrekvenčnému žiareniu spojená s aktivitou nádorov u samcov potkanov"