ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 153 / 941521
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

6.7.2018
SPRÁVA NTP A PLÁNOVANÝ VYSIELAČ V OBCI ZLATNÍK

TV Markíza odvysielala včera príspevok o plánovanej základňovej stanici v obci Zlatník. Príspevok však obsahuje niekoľko nepresných a pochybných vyjadrení (pozri komentár pod príspevkom).

1. "Elektromagnetické žiarenie môže mať aj podľa iného lekára biologický účinok a pôsobiť na DNA štruktúru vo vnútri bunky. Odvoláva sa aj na americkú štúdiu z pred dvoch rokov, ktorá robila výskum na potkanoch"
  Ide zatiaľ o najrozsiahlejšiu štúdiu Národného Toxikologického Programu s rozpočtom 25 miliónov dolárov uskutočnenú nie pred dvoma rokmi, ale POČAS DVOCH ROKOV so zámerom nájsť dôkazy karcinogenity u potkanov a myší, ktoré boli exponované reálnymi elektromagnetickými poľami, ktoré používajú mobilné telefóny systému GSM a CDMA (v súčasnosti používané pre mobilné siete typu 2G a 3G). Išlo teda o expozíciu, ktorá dodržala intenzitu, frekvenciu, moduláciu a uniformitu ožiarenia celej vzorky laboratórnych myší a potkanov. Štúdia našla evidentné dôkazy karcinogenity (schwannómy a gliómy) a tiež množstvo dôkazov, potenciálne súvisiacimi s expozíciou týmto poliam. Poznámka: túto správu samozrejme mainstreamové médiá zámerne ignorujú, hoci ide o markantný míľnik vo vedeckom výskume. Viac informácií nájdete tu:

Národný Toxikologický Program publikuje revidovanú správu zo štúdie elektromagnetických polí rádiových frekvencií mobilných telefónov
https://ehtrust.org/national-toxicology-program-peer-review-report-from-cell-phone-radiofrequency-radiation-study-peer-review-march-26-28-2018/

2. "Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že doposiaľ sa nevyskytlo zvýšené riziko rakovinotvorných ochorení u ľudí, ktorí v blízkosti magnetického poľa žijú. Poslednú správu robila európska vedecká komisia pred troma rokmi."
  Bolo by celkom zaujímavé vedieť, na aký dokument sa ÚVZ odvoláva. Či ide len o kopírovanie správy spomínanej komisie (SCENIHR), alebo o reálne údaje z prieskumoch na populácii. Nemáme informáciu o tom, že by prebiehal akýkoľvek skríning populácie o rizikových faktoroch v bezprostrednej blízkosti obydlia alebo práce. Osobne som sa u žiadneho lekára nestretol s tým, že by sa čo len náznakom zaujímal o expozíciu z mobilných telefónov, základňových staníc alebo iných vysielačov, ktoré sú v okolí obydlia a túto skutočnosť zohľadnil v posudku možných príčin vzniku alebo rozvoja ochorenia. Čo sa týka použitého označenia "magnetického poľa", ide samozrejme o chybu, malo by ísť presne o "rádiofrekvenčné elektromagnetické pole".

3. ÚVZ: "Neexistujú žiadne škodlivé zdravotné účinky, ak expozícia ostáva pod úrovňami odporúčanými legislatívou EU"
  Túto vetu je hodné zarámovať. V budúcnosti, pokiaľ už bude známe, aká dlhodobá energetická dávka rádiových elektromagnetických vĺn bude riziková, sa táto veta pravdepodobne pridá do zoznamu historického popierania akýchkoľvek nepriaznivých účinkov tabaku, azbestu a slnečného žiarenia.

4. Nasledujúci príspevok TV Markíza, odvysielaný ešte v máji 2018 značne tému zľahčuje a popiera určité skutočnosti. Fajčenie, obezita, zlá životospráva majú neodmysliteľný vplyv na zdravie populácie, ale rovnako, ak nie väčšou mierou k tomu prispieva aj kvalita životného prostredia, elektromagnetické polia nevynímajúc (vrátane tých spomínaných zo slnka). Pokiaľ ide o kožné ochorenia, bolo by nutné spomenúť i nastupujúcu komunikačnú technológiu 5G a milimetrové vlny, u ktorých práve kožné tkanivo bude najrozsiahlejšou absorpčnou plochou (bez ohľadu na zahalenie odevami).

Nakoľko stále viac krajín obmedzuje používanie tabletov a mobilných telefónov v školách, mohli by naše deti čeliť rozvoju rakoviny?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5872001/Could-wifi-giving-children-cancer.html