ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 153 / 941515
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

18.12.2018
PREŠOV A REGULÁCIA VYSIELAČOV

Dňa 15. decembra 2018 odvysielala RTVS nasledujúci príspevok:

"Samosprávy si nemôžu určova vlastné limity na vysielače pre mobilných operátorov. Upozornila na to generálna prokuratúra. Najnovšie to vyčítala mestu Prešov. Radnica vyšla v ústrety obyvatežom, ktorí sa cítili vysielačmi ohrození. Po upozornení prokuratúry mesto reguláciu v územnom pláne vynechalo."

  Mesto sa vzdalo svojej kompetencie a pod tlakom operátorov neumožnilo hlasova poslancom k zrušeniu regulácie vysielačov. Posledné znenie regulatívu v územnom pláne neupravovalo limity, len usmerňovalo priestorové a funkčné využitie svojho územia, na ktoré ma mesto svoje zákonne právo. Iniciatíva pripravuje podnet na prokuratúru.
Poznámka: posledná veta v príspevku však nie je pravdivá. Opak dokazujú k dnešnému dňu výsledky stovky nových vedeckých materiálov, ktoré sa od posledného stanovenia odporúčaní limitných úrovní z roku 1998 posunuli výrazne vpred.