ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 129 / 940541
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.2.2023
AKTUALITY - JANUÁR 2023

ICBE-EMF: Chybné predpoklady oficiálnych orgánov na dohľad a ochranu pred neionizujúcim žiarením
ICNIRP a FCC sú ogranizácie, ktoré stoja za základmi medzinárodných bezpečnostných expozičných limitov koncom 90-tych rokov. Následne ich odporúčala Európska komisia aplikovať do národných legislatív. Napriek tomu, že stredný a východný európsky blok (vrátane Slovenska) mal legislatívne zakotvené dovtedy omnoho prísnejšie limitné úrovne a západné krajiny takmer žiadne, vstupom do EÚ mnohé krajiny strednej a východnej Európy podľahli odporúčaniu EÚ a prijali "moderné", benevolentné limity ako záväzné smernice (na Slovensku vyhláška 534/2007 z.z.). A tu je krátky výpis 14-tich chybných predpokladov, na základe ktorých ICNIRP a FCC vybudovali svoje odporúčania. Pozrite si, ako ich vedeckí experti spochybňujú a požadujú čo najrýchlejšie sprísnenie.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Už zajtra (2. februára) sa začína 4-dňový online seminár "EMF hazards summit"
Pripojte sa na odbornú konferenciu a získajte cenné informácie.
Zoznam prezentérov a bezplatné vstupenky nájdete na adrese:

https://emfhazards.com

Spoločnosť Apple sa vzdáva práva odpovedať na certifikovanú petíciu v odvolaní najvyššieho súdu v súvislosti s radiofrekvenčnou expozíciou
https://lawstreetmedia.com/news/tech/apple-waives-right-to-respond-to-cert-petition-in-rf-radiation-high-court-appeal/

Dimitris J. Panagopoulos:
Elektromagnetické polia bezdrôtovej komunikácie: biologické a zdravotné účinky
Kniha publikuje príspevky odborníkov na biologické a zdravotné účinky rádiofrekvenčných (RF) / mikrovlnných a extrémne nízkofrekvenčných (ELF) elektromagnetických polí, používaných v bezdrôtovej komunikácii a iných technologických aplikáciách. Zahŕňa rôzne témy týkajúce sa fyziky, biológie, patológie, epidemiológie a pravdepodobných biofyzikálnych a biochemických mechanizmov polí, emitovaných anténami a zariadeniami. Diskusie o možných dôsledkoch mobilnej technológie piatej generácie (5G) a mobilných telefónov (MT) na základe dostupných údajov a korelácie medzi antropogénnym vystavením poliam a rôznymi patologickými stavmi, ako je neplodnosť, rakovina, elektro-hypersenzitivita, organické a vírusové ochorenia a účinky na zvieratá, vrátane rastlín, stromov a životného prostredia. Ilustruje ochranu zdravia jednotlivca a obyvateľstva a stanovenie limitov expozície na biologickom a epidemiologickom základe.

• Zahŕňa biologické a zdravotné účinky vrátane oxidačného stresu, poškodenia DNA, reprodukčných účinkov mobilných telefónov / vysielačov (2G, 3G, 4G), bezdrôtových telefónov, Wi-Fi atď.
• Opisuje účinky vyvolané reálnymi expozíciami komerčne dostupnými zariadeniami / vysielačmi.
• Ilustruje biofyzikálne a biochemické mechanizmy, ktoré vypĺňajú medzeru medzi zaznamenanými experimentálnymi a epidemiologickými zisteniami a ich vysvetleniami.
• Skúma experimentálne a epidemiologické fakty a mechanizmy účinku. Poskytuje vysvetlenia a tipy na ochranu.
• Presahuje fyzikálne, biologické, chemické, zdravotné, epidemiologické a environmentálne aspekty témy.

Kniha je určená pre študentov vysokých škôl fyziky, biológie, medicíny, bioelektromagnetiky, elektromagnetickej biológie, biofyziky neionizujúceho žiarenia, telekomunikácií, elektromagnetizmu, bioinžinierstva a dozimetrie.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757


VEDECKÝ MATERIÁL

Vplyv rádiofrekvenčného žiarenia zo základňových staníc mobilnej siete na genotoxicitu na vzorke respondentov
Výsledky najnovšej štúdie netermálnych efektov expozície, spojenej s telekomunikačnými technológiami
Na konferencii v nemeckom Düsseldorfe prezentuje doc. Ing. I. Beliaev DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Nová štúdia vidí rastúci trend vo výskyte primárnej rakoviny mozgu u mladších mužov v krajinách s vysokou prosperitou
https://ehtrust.org/new-study-rising-trend-in-primary-brain-cancer-incidence-in-younger-males-in-high-income-countries/

„Nezrovnalosti v nedávno revidovaných smerniciach a normách pre expozíciu rádiovému žiareniu", Environmental Research, január 2023
Jim Lin, bývalý člen ICNIRP člen a redaktor Bioelectromagnetics, vyjadruje obavy týkajúce sa bezpečnostných limitov pre milimetrové vlny, stanovené IEEE v roku 2019 a ICNIRP v roku 2020. „Súčasná vedecká databáza je pri vlnových dĺžkach milimetrových vĺn neadekvátna na to, aby poskytla dôveryhodné hodnotenie alebo s istotou dospela k úsudku.“
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123001615