ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 158 / 975839
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.5.2023
AKTUALITY - APRÍL 2023

Workshop európskeho parlamentu
Elektromagnetická precitlivelosť: súčasné vedecké poznanie
Europoslankyňa Michéle Rivasi (FR) zorganizovala zaujímavú konferenciu

  Elektromagnetická hypercitlivosť (EHS), nazývaná aj idiopatická environmentálna intolerancia spôsobená elektromagnetickými poľami (IEI-EMF), je stav definovaný pripisovaním rôznych a nešpecifických symptómov expozícii umelo vytvoreným elektromagnetickým poliam. Diskutovalo sa o stave vedy v oblasti EHS.
  EHS môže byť vážne invalidizujúce ochorenie s pomerne vysokou prevalenciou a potrebuje lepšie vedecké pochopenie a účinnejšiu liečbu. Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES) odhadla v roku 2018 prevalenciu elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) na 5 % všeobecnej populácie, teda 25.6 milióna Európanov. Správa ANSES predpokladá, že sťažnosti (bolesť, utrpenie) vyjadrené osobami, ktoré sa hlásia k EHS, zodpovedajú zažitej realite a tieto osoby musia prispôsobiť svoj každodenný život, aby sa s nimi vyrovnali. Príznaky, ako aj psychosociálna izolácia, ktorú niektorí z nich zažívajú, si vyžadujú a odôvodňujú primeranú starostlivosť zo strany poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ďalšie prieskumy odhadujú, že výskyt ľudí s obmedzeným prístupom k práci z dôvodu citlivosti na EMP je 0.65 % celkovej populácie, čo predstavuje takmer 5 miliónov ľudí v EÚ.
  Európsky parlament od roku 2009 vyzýva členské štáty, aby osobám trpiacim elektromagnetickou precitlivenosťou priznali štatút osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, aby mohli využívať primeranú ochranu a rovnaké príležitosti. Veľká časť vedeckých a lekárskych sporov o príčinách vzniku EHS spočíva v absencii uznaných klinických a biologických kritérií na diagnostiku. Vysvetľujúce hypotézy siahajú od psychologického "nocebo" efektu až po individuálnu citlivosť, pričom individuálne reakcie na EMP závisia od individuálnych genetických a epigenetických vlastností. Iní odborníci uvažujú o "funkčnom poškodení" alebo neurologickom syndróme.
  Aké sú najnovšie vedecké poznatky o EHS? Ako môžeme tieto zistenia interpretovať? Môžu tieto výskumy prispieť k súčasným hypotézam a vedeckej diskusii? Aké možnosti verejného zdravia a inkluzívnej politiky možno uprednostniť na podporu ľudí s EHS a zlepšenie kvality ich života?

PROGRAM A PREDNÁŠAJÚCI:
Panel 1: Čo zistila veda ?
Sam J. England, PhD, poslanec, UK
Frederic Greco, MD, FR
Yael A. Stein, MD, MPH, IS
Dimitrios J. Panagopoulos, PhD, GR

Panel 2: Čo si myslia vedci ?
Andrew A. Marino, PhD, JD, USA
Dariusz Leszczynski, PhD, DSc., FI
Dominique Belpomme, čestný profesor lekárskej onkológie, MD, MSc, FR

Panel 3: Čo môžu urobiť politiky verejného zdravia?
Magali Koelman, MD, EHS Reseau Santé, BE
Dumitru Fornea, Európsky hospodársky a sociálny výbor, RO
Klaus Buchner, PhD, čestný poslanec Európskeho parlamentu, DE

Štvrtok, 4. mája 2023 sa uskutoční webinár o vplyve elektromagnetického žiarenia na životné prostredie
Prezentovať budú odborníci z oblasti vedy, politiky a práva
https://ehtrust.org/webinar-on-wireless-and-electromagnetic-radiation-effects-to-wildlife-and-the-environment/

Upustí Svetová zdravotnícka organizácia od svojho "ICNIRP" názoru?
Netermálne účinky visia na vlásku
Repacholiho dedičstvo priemyselného protekcionizmu
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit

Remembering Nearfield
Krátky animovaný film britského filmového producenta Seana A. Carneyho, ktorý dáva elektromagnetickej precitlivelosti (EHS) silný hlas. Film, ktorý bol prihlásený na 88 medzinárodných filmových festivalov, už vzbudil veľký záujem na festivaloch v Ríme, Istanbule a Lisabone.

Informujú nás výrobcovia bezdrôtových zariadení, v akej bezpečnej vzdialenosti ich môžeme používať?
https://ehtrust.org/do-cell-phone-companies-tell-us-that-phones-should-be-used-at-a-distance-from-the-body-because-of-the-radiation/

Biológ voľne žijúcich živočíchov o vplyve telekomunikačných stavieb na netopiere a vtáky
https://ehtrust.org/wildlife-biologist-on-cell-tower-impacts-to-bats-and-birds/

Severská výzva: "Potrebujeme prísnejší regulačný rámec pre mikrovlnné žiarenie bezdrôtových technológií a zastaviť ďalšie rozširovanie 5G"
https://ehtrust.org/more-stringent-regulatory-framework-on-microwave-radiation-from-wireless-technologies-is-needed-stop-further-rollout-of-5g/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Expozícia 900 MHz EMP zmiernila symptómy podobné AD u myší APP/PS1: potenciálna neinvazívna stratégia liečby AD", Biochemical and Biophysical Research Communications. “Výsledky naznačili, že dlhodobé mikrovlnné žiarenie môže spomaliť rozvoj Alzheimerovej choroby a priaznivo pôsobiť proti nej, čo naznačuje, že vystavenie mikrovlnnej energii 900 MHz môže byť potenciálnou terapiou Alzheimerovej choroby." Inštitút radiačnej medicíny, Peking
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X23003832

"Bunkové a molekulárne účinky neionizujúcich elektromagnetických polí", Environmental Health. Najnovšia recenzia Henryho Laia a Blakea Levitta. "Cieľom bolo syntetizovať hypotézu o mechanizmoch ich pôsobenia."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0023/html

"Limity vystavenia žiareniu mobilných telefónov a technické riešenia", International Journal of Environmental Research and Public Health, ICBE-EMF
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/7/5398