ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 161 / 1033100
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.4.2024
AKTUALITY - MAREC 2024

List odborníkov proti oslabeniu prísneho limitu rádiofrekvenčného žiarenia v Taliansku
Priemysel vidí limitnú hodnotu ako prekážku rozvoja 5G, snaží sa ju zosúladiť s ICNIRP
Medzinárodná komisia pre biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF) sa obrátila na talianskych vládnych predstaviteľov s listom, v ktorom podporila prísny expozičný limit 6 V/m. V liste vyjadruje komisia "veľké obavy", že norma by mohla byť oslabená. Podpísali ho Ronald Melnick, predseda ICBE-EMF a Elizabeth Kelleyová, výkonná riaditeľka tejto organizácie. Melnick bol pred odchodom do dôchodku vedúcim toxikológom v americkom NTP. Navrhol štúdiu NTP o karcinogenite spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením na zvieratách.
ICBE-EMF to Italian officials.English.Mr13.2024.pdf

RTVS: Do kríža - "Zákaz mobilov na školách"
Aká má byť regulácia mobilov na školách? Plošný zákaz alebo skôr čiastková regulácia?
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/454706

Prideľovanie frekvencií pre operátorov:
Telekomunikačný úrad mení stratégiu, ruší aukciu

Úrad v súčasnej dobe stále uvažuje aj nad doplnením o frekvenčné pásma 1500 MHz a 26 GHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/ZRevzv1/pridelovanie-frekvencii-pre-operatorov-telekomunikacny-urad-meni-strategiu-rusi-aukciu-co-ju-nahradi/

Štúdia "NTP Lite": aktualizácia z Japonska
Podľa článku, ktorý bol prezentovaný na výročnom stretnutí Toxikologickej spoločnosti v americkom Salt Lake City (UT), japonská skupina, ktorá uskutočnila čiastočné opakovanie štúdie NTP o karcinogenite spôsobenej rádiovými vlnami, nezaznamenala genotoxické účinky u samcov potkanov vystavených žiareniu s moduláciou CDMA na frekvencii 900 MHz s intenzitou 4 W/Kg
https://www.toxicology.org/events/am/AM2024/index.asp

Štúdia Mobi-Kids: štvrtý expert tiež skrýva svoj konflikt záujmov
Japonský odborník Masao Taki je štvrtým autorom štúdie Mobi-kids (ktorá analyzuje vplyv bezdrôtových telefónov na riziko vzniku nádorov mozgu u mladých ľudí), ktorý neoznámil svoj potenciálny konflikt záujmov s priemyslom mobilných telefónov ani svoje členstvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) do roku 2008
https://phonegatealert.org/en/mobi-kids-a-fourth-expert-the-japanese-masao-taki-also-conceals-his-conflicts-of-interest/

"Autá ako vyzvedači"
TV Markíza odvysielala spravodajský príspevok, ktorý možno chápať ako hrozbu každej novšej technológie, o ktorej informujeme v súvislosti s bezdrôtovými technológiami aj my - "byť sledovaný vždy a všade". Či už ide o automobily, vysávače, hračky, alebo akúkoľvek inú "smart" techniku. A zďaleka to nie je len problém čínskych výrobkov.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Elektromagnetická indukcia a amplitúda elektrického poľa má v súvislosti s liečbou nádorov rôzne účinky v rôznych bunkových líniách gliómov", American Journal of Cancer Research
"Súhrnne sme ukázali, že vplyv elektromagnetických liečebných polí môže priniesť veľmi rôznorodé účinky na expresiu génov v rôznych líniách kmeňových buniek GBM."
Odhalenie_heterogennych_ucinkov_liecebnych_poli_na_gliomove_bunky.pdf

"Zdravotné a environmentálne účinky rádiovej telemetrie a sledovacích zariadení na voľne žijúce zvieratá - stav vedy a najlepšie postupy riadenia", Frontiers in Veterinary Sciences
"Musíme si vážne položiť otázku, či pokračujúce používanie rádiových sledovacích zariadení, výstroja a technológií stojí za ich vplyv na druhy, ktorých populácie sa údajne snažíme chrániť a udržiavať."
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2024.1283709/full

"Zmeny vo výžive včiel medonosných po vystavení RF EMP", The European Zoological Journal
"RF EMP narúšajú výživu včiel medonosných. Zmeny analyzovaných ukazovateľov môžu mať dlhodobé účinky."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2024.2308550

"Interakcie medzi elektromagnetickým žiarením a biologickými systémami", iScience
Veľká recenzia z Číny s viac ako 230 odkazmi
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)00422-X

"Používanie mobilných telefónov a riziko mozgových nádorov - COSMOS, prospektívna kohortová štúdia", Environment International
"Naše zistenia naznačujú, že kumulatívne množstvo používania mobilných telefónov nie je spojené s rizikom vzniku gliómu, meningeómu alebo akustického neurómu." Napriek tomu sa zdá, že v tých istých krajinách COSMOS sa potvrdzujú nevysvetliteľné správy o náraste počtu GBM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024001387

"Štúdia účinkov neionizujúceho žiarenia vyžarovaného vysielačmi siete mobilných telefónov v testovacom systéme Allium cepa", hodnotenie monitorovania životného prostredia. Guru Nanak Dev University, India
Korene cibule vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu od 1 do 13 µW/cm² z vysielačov mobilnej siete vykazovali "zvýšenie oxidačného stresu a genotoxicity". Čím vyššia bola expozícia, tým väčší bol účinok. Úrovne sú rádovo nižšie ako väčšina expozičných limitných hodnôt.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-024-12435-2

"Neurologické ochorenia a národná bezpečnosť", JAMA
Ostro formulovaný úvodník o dvoch nových štúdiách NIH o Havanovom syndróme od Davida Relmana zo Stanfordskej univerzity
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2816534