ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 179 / 928067

Aktualizované: 19.11.2016

Termálne a netermálne účinky elektromagnetických polí

  V dnešnej dobe sa vedú rôzne diskusie v mnohých krajinách sveta o zdravotných rizikách mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej siete, vedení vysokého napätia, apod. Prinášame dva alternatívne pohžady.

Termálny pohžad
  Po druhej svetovej vojne sa nemecký biofyzik, profesor Herman Schwan, prisahoval do USA za účelom pracova pre zákazky ministerstva obrany USA v oblasti elektromagnetických polí. Rovnako ako infračervené žiarenie, rádiové vlny a mikrovlny produkujú teplo, pokiaž sú absorbované v dostatočnom množstve. Aj keď Schwan nebol biológom, predpokladal, že ohrev je jediný efekt elektromagnetických polí na živé tkanivo. V tomto ohžade sa živé bytosti nelíšia od hot-dogov, ktoré si pracovníci radarov počas druhej svetovej vojny varili na radarových mikrovlnách. Takže ohrev bol jediným efektom, ktorý Schwan predvídal. 

  Schwan potom odhadoval úrovne nebezpečenstva podža toho, kožko energie bolo potrebné doda na ohrev kovovej gule v kadičke slanej vody, čo používal na reprezentáciu objemu a predpokladaných elektrických vlastností tkaniva rôznych zvierat. K značnému ohrevu došlo u tohto modelu len pri hustote radiačného toku 100 000 ľW/cm² (1000 W/m²) alebo vyššom, takže zahŕňajúc bezpečnostný faktor 1/10, Schwan v roku 1953 navrhol expozičný limit 10 000 ľW/cm² (100 W/m²) pre človeka. Keďže sa čoskoro na to ukázalo, že by bolo potrebné viac ako len túto intenzitu k spôsobeniu popálenín u reálnych zvierat, Solomon Michaelson potvrdil bezpečnos "netermálnych" dávok. Nikto netestoval účinky na slabších dávkach a úroveň 10 000 ľW/cm² bola nekriticky prijímaná pre neformálny základ v priemysle a v armáde. V roku 1965 armáda a letectvo oficiálne prijalo Schwanov limit, o rok neskôr ho priemysel sponzorovaný Americkým národným inšitútom pre štandardy a normalizáciu odporúča ako vodítko pre bezpečnos pracovníkov a zamestnancov. (Becker & Selden, 1985).

  Dnes sú úrovne smerníc a maximálnych úrovní pre neionizujúce žiarenia vo väčšine západných krajín (vrátane Slovenska a EÚ) založené len na tepelných účinkoch. Inými slovami, súčasné hygienické normy obmedzujú intenzitu žiarenia len natožko, aby sa zabránilo ohrevu tkaniva v úrovniach presahujúcich to, s čím sa termoregulačné mechanizmy tela ešte dokážu vyrovna (Hyland, 2000). 

  Za dodržiavanie týchto pokynov a smerníc je zodpovedná neštátna organizácia ICNIRP (Medzinárodný výbor na ochranu pred neionizujúcim žiarením) a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Medzinárodný "EMF projekt" z dielne ICNIRP ukázal, že nie sú k dispozícii žiadne iné mechanizmy, než ohrev, ktoré by mohli ma vplyv na zdravie a preto pre ich súčasné bezpečnostné limity platí:
"
Preskúmanie rozsahu možných biofyzikálnych interakcií elektromagnetických polí so živou hmotou naznačuje, že v súlade so súčasnými bezpečnostnými limitmi, neprehliadame žiaden zdravotný hazard pri expozícii špecifickými modulovanými rádiofrekvenčnými poliami, s možnou výnimkou rádiofrekvenčnej energie vo forme vežmi krátkych, vysokointenzívnych impulzov (používaných napr. u radarov), ktoré sú oveža aktívnejšie než akékožvek impulzy používané v technológii mobilných telefónov. Pri úrovniach stanovených normami rádiofrekvenčných polí (modulovaných alebo nemodulovaných) vedecký výskum neidentifikoval reprodukovatežné a vierohodné mechanizmy, ktorými by mohli by preukázané biologické účinky v živých systémoch" (Valberg, Deventer a Repacholi 2007).

  Vo výskume ICNIRP nebol pozorovaný žiaden nárast výskytu mozgových nádorov (Ahlbom, Feychting, Green, Kheifets, Savitz & Swerdlow 2009). Podobne, neboli odhalené ani žiadne iné príznaky a choroby súvisiace s elektromagnetickými poliami (Valberg a kol. 2007). 

  Armáda však využíva mikrovlny na zvládnutie davu žudí, na paralyzovanie osôb a v smrtiacich zbraniach (Trower 2001; Becker & Selden 1985). Zlomeniny kostí sa dajú vylieči pomocou špeciálnych frekvencií a polarity elektromagnetických vĺn (Becker 1990). Zaujímavé je, že oba tieto efekty elektromagnetických polí fungujú na netermálnej úrovni a nedajú sa vysvetli ohrevom tkaniva. Nezávislos a neutralita ICNIRP a IEEE bola teda občas spochybňovaná (NRK 2008; Slesin 2005; Cherry 2002; Radiation Research Trust 2009).

A Radiant Day (Nádherný deň)
Nórsky dokument Andreasa Borringboa z roku 2009 (slovenský dubbing).
Pátrame po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú. Dokument zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety - tých, ktorí tvrdia, že mikrovlny sú neškodné a tých, ktorí pripúšajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstavitežov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje vedcov a lekárov aj z Bratislavy.


Netermálny pohžad
  V roku 1952 nemecký fyzik, profesor W. O. Schumann z Technickej univerzity v Mníchove, preukázal, že existuje akési elektromagnetické stojaté vlnenie v atmosfére, v rámci priestoru tvorenom povrchom zeme a ionosférou. Dochádza tam k rezonančným elektromagnetickým osciláciám v spektre 10 Hz (tzv. Schumannove rezonancie, 7.83 Hz). Intenzita a spektrum Schumannových rezonancií sa výrazne líši medzi dňom a nocou a so slnečnou aktivitou. Počas noci u mozgových vĺn človeka (meraných pomocou EEG) a Schumannových rezonancií dominujú vežmi nízke frekvencie (menšie než 5 Hz). źudský mozog vníma, využíva a reaguje na prírodné signály nízkych frekvencií. 7.83 Hz je frekvencia, na ktorej funguje aj hippocampus (oblas mozgu zodpovedného za krátkodobú pamä) (Cherry 2002).

  Štúdia (Achkasova a kol. 1978) ukázala, že delenie buniek a ich časovanie je založené na zmene prirodzeného elektromagnetického pola. Belyaev a kol.(1996) preukázal, že mechanizmus opravy DNA u baktérie Coli je negatívne ovplyvnený, pokiaž je úroveň intenzity umelej mikrovlnnej radiácie vyšší ako 1 ľW/cm² (10 000 ľW/m²). Becker (1990) bol prvý lekár, ktorý demonštroval, ako žudské bunky dokážu komunikova elektronicky a ako sa zmení napätie a polarita napríklad počas hojenia rán. Ruskí lekári už v roku 1970 diagnostikovali chorobu s názvom "mikrovlnný syndróm", kde pri chronickom vystavení sa umelým elektromagnetickým poliam dochádzalo k oslabeniu žudského imunitného systému (Gordon 1979). Ruský národný výbor na ochranu pred neionizujúcim žiarením (RNCNIRP) kritizoval smerné hodnoty ICNIRP a odporučil, aby deti a tehotné ženy nepoužívali mobilný telefón vôbec (RNCNIRP 2008). Dospelí by mali obmedzi telefónny hovor na tri minúty a využíva hlasitý odposluch, hands-free alebo klasický káblový telefón (WHO 2003).

  Hyland (2000) a Cherry (2002) preukázali, že niektoré modulácie mobilných technológií pracujú na rovnakej frekvencii ako žudské mozgové vlny a sú schopné spôsobi stresovú reakciu v bunkách. Tento oxidačný stres a tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS) môže ma za následok zlom molekuly DNA a genotoxické účinky (Cherry 2002; Friedman a kol. 2007; Warnke 2008; Phillips Singh & Lai 2009). Pravdepodobne ďalšie škodlivé mechanizmy zahŕňajú odtok iónov vápnika (Bawin a kol. 1975), únik hematoencefalickej bariéry (Salford a kol. 2007), redukciu melatonínu v epifýze mozgu (Burch a kol. 2002; Cherry 2002) a zníženie plodnosti (Makker a kol. 2009). Khurana a kol. (2008) v meta-analýze preukázal nárast výskytu rakoviny mozgu. 

  Huss a kol. (2007) zistil, že 68% nezávisle financovaného výskumu tvoria štúdie hžadajúce biologické, netepelné účinky. Nezávislý výskum so 7x väčšou pravdepodobnosou nachádza pozitívne výsledky než priemyslom financované výskumné projekty. Napr. priemyslom financovaný Interphone projekt, zameraný na výskum karcinómu, má podža Morgana (2009) niekožko dizajnových chýb, kde výsledok ukazuje, že mobilný telefón chráni užívateža pred nádorom na mozgu.
  V prípade, že by boli netepelné účinky úradne uznané, mohli by smerné úrovne ICNIRP klesnú na 1/10000 ich súčasnej hodnoty. Niekožko francúzskych miest prijalo v lete 2009 úroveň 0.1 ľW/cm² (1 000 ľW/m²), limit odporúčaný združením vedcov BioInitiative (2007).

  Podža Otta von Mühlendahla (2007) reprodukovatežnos týchto netepelných účinkov je zvyčajne zlá a žiadne fyziologické alebo patogénne mechanizmy nevysvetžujú údajné účinky. Podobne, Lin (1997) tvrdí, že lepšie pochopenie mechanizmov interakcie medzi mikrovlnným žiarením a biologickým systémom je vo význame poznania a chápania všetkých pozorovaných účinkov.


Riziká pribúdajú súčasne s výhodami mobilných technológií
  Dve z najväčších svetových poisovní, Lloyds a Swiss Re odporúčajú ostatným poisovniam, aby uviedli do klauzuly vylúčenie zaplatenia náhrady za ochorenie spôsobené expozíciou neionizujúcemu žiareniu (Swiss Re 1996; Trower 2001). V roku 2005 prípad mozgového nádoru po prvýkrát uznal súd v USA proti výrobcovi mobilných zariadení (Khurana 2008). Vo Francúzsku v roku 2009 súd nariadil odstránenie niekožkých základňových staníc z dôvodu možných zdravotných rizík (Radiation Research Trust 2009). V roku 2015 prijalo Francúzsko zákon o obmedzení reklamy na mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia a o úplnom zákaze používania bezdrôtových Wi-Fi sietí v škôlkach a jasliach.


  Máte pocit, že elektrosmog by mohol by príčinou Vašich zdravotných problémov? Zmenili sa tieto problémy v súvislosti s umiestnením základňovej stanice mobilného operátora (BTS) na protižahlom paneláku? Medzi najčastejšie zdravotné problémy v súvislosti so zvýšenou hladinou elektrosmogu patria:

 • chronické bolesti hlavy
 • poruchy spánku
 • poruchy srdcového rytmu
 • chronická vyčerpanos a únava
 • vnútorný nepokoj
 • hyperaktivita u detí
 • hučanie v ušiach
 • bolesti nervov a mäkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetli inou príčinou
 • poruchy koncentrácie a pamäte, depresie
 • výkyvy krvného tlaku
 • náchylnos na infekcie, znížená imunita
 • rakovinové ochorenia ako leukémia a nádory na mozgu...

  Výskyt týchto príznakov si človek môže da žahšie do súvisu, ak sa dlhodobejšie zdržuje na nejakom inom mieste, kde je hladina elektrosmogu nižšia a niektoré z príznakov u neho už po krátkej dobe vymiznú a po návrate do miesta bydliska sa opätovne vrátia.
  Niektoré byty vo vežkých mestách v husto osídlených častiach sa už stávajú doslova neobývatežné, ak vezmeme do úvahy kumulatívny účinok všetkých zdrojov žiarenia, TV vysielačov, rozhlasových vysielačov, BTS všetkých mobilných operátorov, ktoré sa strojnásobujú nástupom sietí 4G. Mohutný nástup domácej elektroniky, Wi-Fi zariadení, bezdrôtových telefónov so štandardom DECT, ktoré vysielajú permanentne, či mikrovlnných rúr, tabletov a smartfónov, nám v podstate permanentne zahlcuje životné prostredie rádiofrekvenčným mikrovlnným žiarením.


Súvisiace články: