ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 129 / 1047366

Aktualizované: 16.10.2023

Mobilné telefóny (a dátové modemy)

  Mobilné telefóny prevyšovali počet bežných pevných telefónnych prípojok už v roku 2005. Od nástupu sietí tzv. druhej generácie je rádiový prenos plne digitálny a impulzný. Používané frekvencie sú v závislosti na sieti medzi 800 a 2700 MHz. Mobilný telefón komunikuje s tzv. základňovými stanicami (Base Transceiver Station - BTS), od ktorých dostáva všetky informácie o polohe v sieti a ktoré mu sprostredkúvajú všetky dátové informácie (volanie + internet) s druhým účastníkom. S každým príchodom nového operátora alebo technológie pribudnú stovky až tisíce nových základňových staníc. Čím viac základňových staníc, tým plynulejšie pokrytie signálom pre mobilný telefón.

Mobilné telefóny používajú tzv. adaptívne riadenie výkonu, počas spojenia so základňovou stanicou priebežne zvyšujú alebo znižujú ich vysielací výkon v závislosti od intenzity signálu, ktorý zo základňovej stanice prijímajú. To znamená: ak ste ďalej od najbližšej základňovej stanice počas volania, tým vyššia je expozícia žiarenia z mobilného telefónu. Detailný popis fungovania tohoto systému a rozdiely medzi jednotlivými režimami nájdete v tomto článku nižšie.


Prevádzkové režimy

O fungovaní mobilných telefónov sa šíri nielen na internetových diskusiách mnoho mýtov a dezinformácií, ktoré sa budeme snažiť v tomto článku vyvrátiť a správne vysvetliť. Na začiatok stručný popis režimov:

Režim "v lietadle"
  Akýkoľvek telefón, ponechaný zapnutý v režime "V lietadle", sa javí z pohľadu elektromagnetických polí ako kompletne mŕtvy a nie je prihlásený na žiadnu sieť. Jeho logické jednotky a systém síce stále bežia, ale udržujú len základné funkcie telefónu (čas, operačný systém). Táto aktivita je ťažko namerateľná, nakoľko všetky obvody telefónu (elektronika) je zapúzdrená v kovových ochranných štítoch, ktoré zabránia úniku tohoto elektromagnetického pola mimo telefón s výnimkou veľmi slabých nízkofrekvenčných magnetických polí. Rádiové moduly sú teda všetky deaktivované a žiadna anténa nevysiela signál.

Režim na sieti
  Pri tomto režime je telefón už aktívne prihlásený na jednu zo sietí, ale práve s ním netelefonujete a nemáte aktivované akékoľvek bezdrôtové spojenie (teda dátový prenos do internetu, Wi-Fi, Bluetooth, apod). V tomto stave si telefón pravidelne kontroluje, či je pripojený na tú istú základňovú stanicu a silu jej signálu. Zabezpečujú to obvody prijímača v telefóne. Stále nie je vysielaný žiaden signál s výnimkou sporadického intervalu, kedy sa môže v rozpätí 1 až 12 hodín vyslať krátky kontrolný impulz s očakávaním spätného potvrdenia o prítomnosti na sieti.
  Na telefón je možné sa dovolať a je možné z neho volať, čo samozrejme v prípade uskutočnenia hovoru spôsobí aktiváciu rádiového modulu, ktorý (v závislosti od vybranej siete) spôsobí Vašu expozíciu elektromagnetickým vlnám. To isté platí o správach SMS, je ich možné prijať a odoslať, počas prijímania alebo odosielania ste vystavení elektromagnetickým vlnám.

Cestovanie s telefónom na sieti
  Ak sa s vyššie popísaným zapnutým telefónom pohybujete, budú v závislosti na rýchlosti pohybu a dostupnosti siete opakovane vysielané krátke impulzy pre odhlásenie sa z aktuálnej základňovej stanice a prihlásenie sa na najbližšiu vedľajšiu základňovú stanicu. V mestách môže byť tento proces častejší než na vidieku, keďže základňové stanice v meste sú hustejšie usporiadané. Celkový počet takýchto preregistrácií závisí aj od Vašej rýchlosti pohybu (chôdza/vozidlo).

Telefón s aktivovanými dátovými službami
  Akonáhle sa na displeji Vášho telefónu zjaví vedľa ukazovateľa stavu signálu malé G, E, H, 4G, LTE alebo iné písmenko s dvoma šípkami, s najväčšou pravdepodobosťou máte aktivovaný dátový prenos, resp. pripojenie do internetu. To znamená, že nezávisle od toho, či telefonujete alebo nie, prebieha na Vašom telefóne prenos dát z internetu, rádiový modul je aktívny a Vy ste vystavení elektromagnetickým vlnám. Prenos týchto informácií nemusí byť kontinuálny, môže sa jednať o príležitostné aktualizácie software, aktuálnych správ, počasia, príp. správ zo sociálnych sietí. Pri každom prijatí alebo odoslaní údajov telefón aktivuje rádiový modul a ten vysiela elektromagnetické žiarenie. Ak máte režim dátových prenosov aktivovaný permanentne a nevypínate ho, ste vystavení elektromagnetickým poliam prakticky vždy keď máte telefón pri sebe, v náhodných intervaloch. Čo sa týka celkovej expozície, je veľký rozdiel, v akej dátovej sieti telefón pracuje, pozrite odstavec o porovnaní režimov.
V tomto režime dochádza k oveľa rýchlejšiemu vybíjaniu batérie, nakoľko rádiový modul je neustále v činnosti. Ak práve nepotrebujete dátové prenosy, vždy ich vypínajte deaktiváciou v menu. Vaša expozícia sa tak dramaticky znižuje.

Telefón s aktivovaným Bluetooth pripojením (a dátovými službami)
  Pri aktivácii Bluetooth nedochádza k žiadnej zvýšenej expozícii elektromagnetickým vlnám. Jedinou výnimkou je manuálne vyžiadaný prenos dát cez Bluetooth na iné zariadenie, ktoré na dáta čaká, alebo naopak ak je Váš telefón v režime čakania na dáta z iného zariadenia (tzv. párovanie). Ak povolíte možnosť "umožniť iným zariadeniam vidieť môj telefón", telefón bude aktívne vysielať signál o svojej prítomnosti s identifikačnými údajmi. V tomto prípade dochádza k zvýšeniu Vašej expozície elektromagnetickým vlnám. Samozrejme, počas reálneho prenosu dát (po spárovaní) dochádza k emisii elektromagnetických vĺn a teda k Vašej expozícii.

Telefón s aktivovaným Wi-Fi pripojením (a dátovými službami)
  Ak máte na telefóne aktivovaný i režim Wi-Fi, popri aktivovaných dátových službách dostávate najvyššiu možnú dávku expozície elektromagnetických vĺn. Rádiový modul sa počas Wi-Fi režimu aktivuje i keď nie ste pripojení na žiaden prístupový bod (router). Telefón v pravidelných intervaloch vysiela sériu impulzov s vlastnou identifikáciou (každých 15-30 sekúnd). V tomto režime dochádza spolu s aktivovanými dátovými službami k najrýchlejšiemu vybíjaniu batérie, rádiový modul je prakticky neustále v činnosti, aj keď neprenášate žiadne dáta. Počas prenosu dát ste vystavení silným elektromagnetickým poliam z Wi-Fi (viď nižšie - porovnanie výkonov v jednotlivých režimoch). Odporúčame nepoužívať Wi-Fi modul v telefóne vôbec, nanajvýš len ak je to nevyhnutné a nemáte k dispozícii iné alternatívne pripojenie.

ZDROJ Frekvencia
(MHz)
Vyžiarený
výkon EIRP
hustota výkonu (µW/m²)
vo vzdialenosti
30 cm 1 m 5 m 20 m
Mobilný telefón/modem v sieti 2G 900/1700 2.5 mW - 2 W 2000 -
1 600 000
200 -
160 000
8 - 6 300 0,5 - 400

Mobilný telefón/modem v sieti 3G

1900 10 nW - 200 mW 0,01 -
160 000
0,001 -
16 000
0 - 630  

Mobilný telefón/modem v sieti 4G

800/1700/2500 100 nW - 200 mW 0,1 -
160 000
0,01 -
16 000
0 - 630  
Mobilný telefón v režime Wi-Fi 2400
5100 - 5700
100 mW
200 mW
80 000
160 000
8 000
16 000
320
630
 
Mobilný telefón v režime Bluetooth 2400 1 - 100 mW 800 -
80 000
80 -
8 000
3 - 320  Typy telefónov podľa generácie siete

1G
je skratka pre bezdrôtové komunikačné technológie prvej generácie. Sieť 1G tvoril plnoautomatický bunkový telefónny systém NMT (Nordic Mobile Telephone). Išlo o analógový systém pôvodne vyvinutý pre Fínsko, Dánsko, Nórsko a Švédsko. V roku 1991 bol ešte v bývalej ČSFR systém spustený spoločnosťou Eurotel.

Frekvencie
Pre mobilné telefóny a modemy Flarion bola vyčlenená frekvencia 453 - 457.5 MHz.

Kapacita
Systém využíval nepulznú frekvenčnú moduláciu (FM) a metódu prístupu FDMA (Frequency Divission Multiple Access). Použitá frekvencia okolo 450 MHz mala nevýhody v podobe relatívne nízkej kapacity siete (úzke frekvenčné pásmo). Na druhej strane bolo výhodou veľmi dobré šírenie rádiových vĺn v rozľahlých a horských oblastiach z dôvodu ich lepšieho ohybu. Signál sa dobre šíril cez steny budov. Pokrytie bolo možné dosiahnuť z vysoko položených základňových staníc.

Vysielacie výkony
NMT využíval duplexný prenos, umožňujúci súčasné prijímanie a vysielanie hlasu. Autotelefóny mali výkon až do 15 W, mobilné telefóny do 1 W.

Bezpečnosť siete
U systému NMT bolo možné naladením správnej frekvencie odpočúvať telefónny hovor.

Vypnutie sietí 1G
Zavedenie digitálnej mobilnej siete 2G (GSM) zmenšilo popularitu NMT až natoľko, že mobilný operátor kompletne pozastavil jeho prevádzku v roku 2008. Frekvenčné pásmo však zostalo využité dodnes. Využíva ho služba Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff). Ide o jeden z variantov mobilného širokopásmového internetového prístupu, ktorého plošná komerčná prevádzka bola spustená v októbri 2005 operátorom T-Mobile (Flarion). Technológia umožňuje komunikáciu aj pri nízkej úrovni signálu, rovnomernú deľbu prenosovej rýchlosti medzi užívateľmi, ako aj uplatňovanie systému priorít. Prenosové rýchlosti v praxi dosahujú pri optimálnych podmienkach 5.3 Mb/s. K 30.9.2015 Slovak Telecom túto službu vypol na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavy a Košíc.


2G
je skratka pre bezdrôtové komunikačné technológie druhej generácie. Prvé 2G mobilné telekomunikačné siete boli komerčne spustené na štandarde GSM (Global System for Mobile Communications) v roku 1991. GSM systémy používajú veľké výkony na prenos relatívne malého množstva dát na úzkom rádiovom pásme. Zatiaľ čo rádiové signály v sieťach 1G boli analógové, rádiový signál na 2G sieti je digitálny. 2G sa postupne nahrádza novšími technológiami 3G a 4G, avšak siete 2G sa stále používajú v mnohých slabo pokrytých častiach sveta.

Frekvencie
Prvé pásmo zahŕňajú nižšie frekvencie 820 - 915 MHz. Druhé 1715 - 1765 MHz, ktoré je dnes zdieľané s technológiou sietí LTE (4G).

Kapacita
Použitie digitálneho signálu medzi telefónom a základňovou stanicou zvyšuje kapacitu systému dvomi spôsobmi:
• Digitálne hlasové dáta možno komprimovať a multiplexovať vo väčšej miere, než u analógového hlasového prenosu a to použitím rôznych kodekov, čo umožňuje viac hovorov, ktoré môžu byť prenášané v rovnakej šírke rádiového pásma.
• Digitálne systémy boli navrhnuté tak, aby vyžarovali menej vysokofrekvenčnej energie z mobilných telefónov (postupným znižovaním výkonu telefónu). Základňové stanice sa mohli zmenšiť a ich výstavba bola lacnejšia.

Prenos dát
2G siete boli postavené predovšetkým pre hlasové služby a prenos dát nebol prioritou. Výnimku tvorili textové správy (tzv. SMS), multimediálne správy (tzv. MMS), kódy identifikácie volajúceho a presmerovanie hovorov.
Vylepšenia rýchlostí prenosu dát + zavedenie prístupu na internet
Systém GPRS (General Packet Radio Service) dosahuje maximálnu prenosovú rýchlosť 40 kb/s.
Systém EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) dosahuje maximálnu prenosovú rýchlosť 500 kb/s.

Vysielacie výkony
Mobilné telefóny patria v tejto sieti medzi najvýkonnejšie a v určitých podmienkach medzi zdravotne najohrozujúcejšie zariadenia. Ich maximálny výkon dosahuje 2 W (33 dBm), minimálny zhruba 2.5 mW (4 dBm). Expozícia hlavy vo vzdialenosti 5 cm je pri maximálnom výkone vyše 30 W/m², čo prekračuje i limity súčasnej platnej legislatívy, nielen v SR (pokiaľ nepočítame s faktorom priemerovania impulzov).

Vypnutie sietí 2G
Austrália a USA oznámili zámer vypnutia GSM sietí do konca roka 2016. Vypnutie môže mať značný vplyv na elektronický bezpečnostný priemysel, keďže mnoho GSM zariadení stále využíva sieť pre poplašný systém dispečingu. GSM zariadenia by mali tak byť postupne nahradené novšími generáciami, aby sa zabránilo výpadkom služieb.


3G
je skratka pre tretiu generáciu mobilných telekomunikačných technológií. 3G nachádza uplatnenie v prenose hlasu, mobilnom prístupe k internetu, pevnom bezdrôtovom pripojení k internetu, videohovoroch a mobilnej televízii. 3G siete boli v roku 2001 komerčne spustené na štandarde UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Všetky moderné mobilné telefóny podporujú hybridnú prevádzku medzi systémom UMTS a GSM.

Frekvencie
Mobilné telefóny majú pridelené frekvenčné pásmo 1920 - 1980 MHz. Celková šírka pásma na jedno pripojenie je až 3.84 MHz.

Prenos dát
Pôvodné a najrozšírenejšie rádiové rozhranie sa nazýva WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Disponuje prenosovou rýchlosťou minimálne 200 kb/s. Najnovšie UMTS systémy, tzv. HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) poskytujú maximálne rýchlosti prenosu dát až do 56 Mb/s. Rádiové rozhranie je založené na rozptýlenom spektre rádiového prenosu. V súčasnosti ide o najzaužívanejší systém prenosu dát v smartfónoch a mobilných modemoch v prenosných počítačoch.

Bezpečnosť siete
3G siete ponúkajú lepšie zabezpečenie než ich 2G predchodcovia. Používajú blokovú šifru Kasumi namiesto staršej prúdovej šifry. Napriek tomu, už niekoľko vážnych slabín bolo v Kasumi šifre identifikovaných.

Vysielacie výkony
Výkony telefónov a modemov pracujúcich v režime 3G sú jedny z najnižších používaných vôbec. Maximálny výkon, ktorý telefón dosahuje v tejto sieti je 200 mW (23 dBm). Najnižší možný dosiahnuteľný výkon sa pohybuje na úrovni len 10 nW (-50 dBm). Maximálny výkon telefón v bežných lepších príjmových podmienkach prakticky nedosahuje, viď porovnanie výkonov nižšie.
Podľa najnovších informácií však z doterajších výskumov vyplýva, že kumulatívna (časová) expozícia pri type siete WCDMA/3G predstavuje pre užívateľa telefónu takmer 4-násobné zvýšenie rizika vzniku mozgového nádoru v porovnaní s expozíciou v sieti GSM/2G (Morgan et al.,2016
), a to i napriek niekoľko rádov nižším intenzitám expozície. Istú úlohu tu teda hrá aj používaná frekvencia, typ modulácie, šírka použitého frekvenčného pásma, atď.


4G
je skratka pre štvrtú generáciu mobilných telekomunikačných technológií. Systém 4G, komerčne spustený v roku 2012 na štandarde LTE (Long Term Evolution), poskytuje okrem obvyklých hlasových služieb aj mobilné širokopásmové pripojenie k internetu pre notebooky s bezdrôtovým modemom, smartfóny, tablety a ďalšie mobilné zariadenia. Aplikácie zahŕňajú mobilný webový prístup, IP telefóniu, herné služby, HD mobilnú televíziu, videokonferencie, 3D televíziu a cloud computing.
Frekvencie
Licencie pre frekvenčné pásma 4G sietí boli na Slovensku vysúťažené takto:
Pásmo Šírka pásma Typ Orange Telekom Telefónica Swan
800 MHz 60 MHz FDD 2x10 MHz 2x10 MHz 2x10 MHz -
1800 MHz 40.4 MHz FDD 2x4.8 MHz - 2x0.6 MHz 2x15 MHz
2600 MHz 140 MHz FDD 2x30 MHz 2x40 MHz - -
2600 MHz 50 MHz TDD - 1x50 MHz - -
 
Pásmo Frekvenčný rozsah
LTE-800 832-862 MHz FDD
LTE-1800 1758-1768 MHz FDD
LTE-2600 2500-2570 MHz FDD
LTE-2600 2570-2620 MHz TDD

Prenos dát
V porovnaní s UMTS (5 MHz) používa LTE väčšie flexibilné šírky pásma, 10, 15 a 20 MHz, čo umožňuje vyššiu rýchlosť prenosu dát do 326 Mb/s. LTE je sieť majoritne orientovaná na prenos dát (na báze IP), hlasu pomocou (VoLTE).
Pre ďalšie zvýšenie rýchlosti prenosu dát a spektrálnej účinnosti sa u LTE používa anténna technika MIMO (Multiple Input Multiple Output). MIMO používa viac ciest šírenia signálu medzi vysielačom a prijímačom. Používaním niekoľkých antén na strane základňovej stanice a čiastočne na strane mobilného zariadenia sú umožnené viaceré dátové toky zároveň, čo vedie k väčšiemu rozsahu paralelne prenášaných dát (space multiplexing).
Pásma v nižšom frekvenčnom rozsahu 800 MHz sú pre šírenie signálu priaznivejšie z dôvodu lepšej penetrácie signálu cez pevné stavebné materiály a na väčšie vzdialenosti, než je tomu u rozsahu 2600 MHz. 800 MHz má z hľadiska dostupnosti signálu pri rovnakom výkone najvhodnejšie podmienky, lepšie než 1900 MHz UMTS a dokonca 900 MHz GSM. V dôsledku toho môžu byť oveľa väčšie povrchové plochy pokryté signálom základňovej stanice. Z rovnakého dôvodu, pokrytie vidieckych oblastí je priaznivejšie v pásme 800 MHz, než v 2 GHz pásme.

Kódovanie a modulácia
Flexibilita vo využití šírky pásma sa získava pomocou kódovania OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). V tejto metóde sa mnoho individuálnych nosných distribuuje cez kanálovú šírku pásma. Nealokované subkanály sú vypnuté, znižuje to spotrebu energie a znižuje rušenie.

Vysielacie výkony
Maximálny vyžiarený výkon je u LTE telefónu stanovený na 200 mW (23 dBm) a minimálny výkon na 100 nW (-40 dBm).
LTE/4G používa moduláciu tvorenú niekoľkonásobne vyšším počtom nosných frekvencií. Prenos zabezpečujú súčasne viaceré antény. Očakáva sa, že LTE modulácia bude z hľadiska bio-aktivity najvplyvnejšia. Doposiaľ neexistuje štúdia, ktorá skúma jej zdravotné riziká.


5G
je skratka pre piatu generáciu mobilných telekomunikačných technológií, ktorá je momentálne vo vývoji.
Požiadavky pre siete 5G sú:
• rýchlosť prenosu dát aspoň 1 Gb/s
• tisíce súčasných pripojení
• lepšie pokrytie signálom
• nové využitie, internet vecí, životne dôležité komunikačné trasy v čase prírodnej katastrofy
Európska komisia pod vedením Neelie Kroesovej ešte v roku 2012 vyčlenila 50 mil. EUR na výskum nových mobilných technológii 5G do roku 2020. Najmä do projektu METIS 2020 je zapojených niekoľko telekomunikačných spoločností a projekt má za cieľ dosiahnuť svetovo široký konsenzus o budúcej globálnej mobilnej a bezdrôtovej komunikácii.

Vízia
Každej novej mobilnej generácii sú zvyčajne priradené nové frekvenčné pásma, avšak v súčasnosti je už vo voľnom frekvenčnom pásme pomerne málo priestoru pre väčšie šírky pásma nových kanálov vhodných pre pozemné a mobilné vysielače. Super-rýchla mobilná sieť zahŕňa novú generáciu malých, husto zoskupených buniek, ktoré by mali poskytnúť súvislé pokrytie minimálne v mestských lokalitách. Vyžadovalo by to však prístup k frekvenčnému spektru nad 4 GHz. Tzv. milimetrové vlny v pásme 20-60 GHz a použitie viacerých antén (Multiple Input - Multiple Output) by umožnilo veľmi veľkú šírku pásma pre rádiové kanály, schopnú podporovať rýchlosti prenosu dát až do 10 Gb/s. Spojenia by predstavovali "krátke" bezdrôtové trasy na konci miestnych optických káblov. Išlo by teda skôr o "lokálne" služby (podobne ako Wi-Fi), než o širokopásmové "mobilné" služby.
Lokálne Wi-Fi siete by mohli byť alternatívne nahradené použitím svetelného spektra pre šírenie dát pomocou LED svetidiel (Li-Fi). V tejto časti spektra je možné dosiahnuť obrovské prenosové rýchlosti práve vďaka širokému frekvenčnému spektru.


Frekvencie používané telefónmi na jednotlivých sieťach

Typ siete Frekvenčné
pásmo
Orange
231 01
Slovak Telekom
231 02
Swan 4ka
231 03
Telefónica O2
231 06
1G NMT 450
FDD
  451.32 - 455.73
už sa nepoužíva
   
2G GSM 900
FDD
890.1 - 896.1
902.1 - 905.1
908.9 - 909.3
912.3
913.1 - 913.7

896.1 - 902.1
905.1 - 908.1
909.5
910.3 - 910.9
911.7 - 912.1

  883.0 - 889.8
908.2 - 908.8
909.6 - 910.2
911.0 - 911.6
912.4 - 913.0
2G DCS 1800
FDD
1715.1 - 1725.1
1738.5 - 1746.1
1747.9 - 1750.3
1725.1 - 1738.5
1746.1 - 1747.9
  1750.4 - 1765.4
3G UMTS 2100
TDD
1900 - 1905 1905 - 1910   1910 - 1915
3G UMTS 2100
FDD
1920 - 1940 1940 - 1960   1960 - 1980
4G LTE 800
FDD
842 - 852 832 - 842   852 - 862
4G LTE 1800
FDD
1715.1 - 1716.3
1724.1 - 1725.1
1743.9 - 1746.1
1749.9 - 1750.2
  1710.1 - 1715.1
1766.1 - 1771.1
1771.1 - 1776.1
1765.5 - 1766.1
4G LTE 2600
FDD
2500 - 2530 2530 - 2570    
4G LTE 2600
TDD
  2570 - 2620    
5G NR 700
FDD
723 - 733 713 - 723   703 - 713
5G NR 900
FDD
     

880.0 – 882.9
889.9 – 890.1
913.7 – 914.5
914.7 – 915.0

5G NR 1800
FDD
  1710.0 - 1710.1
1782.1 - 1785.0
1779.1 - 1782.1 1776.1 - 1779.1
5G NR 3500
FDD
3410 - 3425
3470 - 3490
    3425 - 3470
5G NR 3500
TDD
3490 - 3510     3400 - 3410
3590 - 3600
5G NR 3700
TDD
    3600 - 3680 3720 - 3800

Princíp komunikácie so základňovou stanicou

Downlink/uplink
Prenos údajov medzi základňovou stanicou a telefónom prebieha vždy dvoma smermi. Downlink označuje trasu signálu od základňovej stanice smerom k mobilnému telefónu. Uplink je opak downlinku, označuje trasu signálu vysielaného mobilným telefónom smerom k základňovej stanici.

FDD/TDD
FDD (Frequency Division Duplex) je metóda, pri ktorej základňová stanica a telefón môžu súčasne vysielať a prijímať signál medzi sebou na dvoch rôznych nosných frekvenciách. Pri TDD (Time Division Duplex) metóde používa základňová stanica a telefón rovnakú nosnú frekvenciu pre vzájomnú komunikáciu a cesty sú oddelené pevným časovým harmonogramom.

Plánovanie a prenosová bilancia
Bilancia prenosu je súčasťou procesu plánovania telekomunikačnej siete, pomáha dimenzovať pokrytie, požadovanú kapacitu a kvalitu služieb siete. Pokrytie pre uplink sietí 3G a 4G je značne obmedzené, pretože mobilné telefóny majú obmedzenú úroveň výkonu na 200mW. Downlink obmedzuje dostupnú kapacitu bunky a vysielaný výkon (typicky 20-40W bez smerového zisku antén) a musí byť rozdelený na všetkých užívateľov. V prostredí siete je pokrytie a kapacita vždy spojená s interferenciami. Zhoršenie jednej trasy prenosu zároveň zhorší spätnú trasu. Systém je teda zámerne voľne vyvážený. Výsledná strata po trase umožňuje podľa určitých algoritmov stanoviť maximálny dosah jednej základňovej stanice. Cieľom bilancie je výpočet výslednej straty za daných kritérií:

  • druh služby (typ dát a rýchlosť)
  • druh prostredia (terén, penetrácia do budov)
  • konfigurácia systému (typ antén, výkon stanice, straty vo vedení)

Rovnica prenosovej bilancie vyzerá asi takto:
P{Rx} = P{Tx} + G{Tx} - L{Tx} - L{Fs} + G{Rx} - L{Rx} - LM, kde:
P{Rx} = prijímaný výkon (dBm)
P{Tx} = výstupný výkon vysielača (dBm)
G{Tx} = zisk antény vysielača (v danom smere) (dBi)
L{Tx} = straty na vysielači (káble, konektory...) (dB)
L{Fs} = strata signálu po ceste alebo v otvorenom priestore (dB)
G{Rx} = zisk antény prijímača (v danom smere) (dBi)
L{Rx} = straty na prijímači (káble, konektory...) (dB)
LM = rôzne iné straty (strata v tele zariadenia, pomerové straty...) (dB)

Konkrétny príklad výpočtu prenosovej bilancie (bilancia musí byť vyvážená pre downlink a uplink súčasne):

DOWNLINK - typ siete

2G

3G

4G

Vysielač - základňová stanica

     

Maximálny vysielací výkon (dBm)

44.5 (28 W)

46 (40 W)

46 (40 W)

Zisk antény vysielača (dBi)

18

18

18

Strata v kábloch (dB)

2

2

2

EIRP (dBm) *

60.5 (1.1 kW)

62 (1.6 kW)

62 (1.6 kW)

 * ekvivalentný výkon izotropnej antény      

Prijímač - mobilný telefón

     

Šumové číslo (dB)

-

7

7

Tepelný šum (dBm)

-119.7

-108.2

-104.5

Prah šumu prijímača (dBm)

-

-101.2

-97.5

SINR (pomer signál / rušenie a šum) (dB)

-

-5.2

-9

Citlivosť prijímača (dBm)

-104

-106.4

-106.4

Limit interferencie (dB)

0

4

4

Réžia kontrolného kanála (%)

0

20

20

Zisk prijímacej antény (dBi)

0

0

0

Strata v tele zariadenia (dB)

3

0

0

Maximálna strata po trase (dB)

161.5

163.4

163.5

UPLINK - typ siete

2G

3G

4G

Vysielač - mobilný telefón

     

Maximálny vysielací výkon (dBm)

33 (2 W)

23 (0.2 W)

23 (0.2 W)

Zisk antény vysielača (dBi)

0

0

0

Strata v tele zariadenia (dB)

3

0

0

EIRP (dBm)

30 (1 W)

23 (0.2 W)

23 (0.2 W)

       

Prijímač - základňová stanica

     

Šumové číslo (dB)

-

2

2

Tepelný šum (dBm)

-

-108.2

-118.4

Prah šumu prijímača (dBm)

-

-106.2

-116.4

SINR (pomer signál / rušenie a šum) (dB)

-

-17.3

-7

Citlivosť prijímača (dBm)

-114

-123.4

-123.4

Limit interferencie (dB)

0

3

1

Strata v kábloch (dB)

0

0

0

Zisk prijímacej antény (dBi)

18

18

18

Pomerová strata (dB)

0

1.8

0

Zisk simultánneho pripojenia (dB)

0

2

0

Maximálna strata po trase (dB)

162

161.6

163.4


Porovnanie výkonu telefónov
v režime WCDMA (UMTS/3G), GSM (2G), LTE (4G), Wi-Fi a Bluetooth

  Nedávna štúdia skúmala mieru zníženia výstupného výkonu zariadenia (mobilného telefónu) v režime UMTS v porovnaní s režimom GSM, LTE, Wi-Fi a Bluetooth. Prechod na UMTS bol navrhnutý ako jednoduchý spôsob, ako znížiť expozíciu elektromagnetickým vlnám z mobilného telefónu. 

  Po spustení sietí UMTS v rokoch 2001-2006, tiež známych ako mobilný systém tretej generácie, jednoducho 3G, sa očakávalo, že rýchlo nahradia starší, ale veľmi úspešný GSM systém. Toto sa však nestalo a veľká časť užívateľov mobilných telefónov používa na telefonovanie stále sieť GSM. 

  V dnešnej dobe nestále rastú obavy užívateľov mobilných telefónov, pokiaľ ide o možné zdravotné riziká, spôsobené emisiami elektromagnetických polí (EMP). Podľa súčasných európskych predpisov expozície EMP, expozícia vytvorená mobilným telefónom počas hovoru je charakterizovaná pomocou lokalizovaného špecifického absorpčného pomeru (hodnoty SAR), ktorý je obmedzený na 2W/kg v priemere na 10g tkaniva. Výsledky meraní ukazujú, že v niektorých scenároch expozície je možné, aby lokalizovaný SAR prekročil súčasné obmedzenia u niektorých vnútorných orgánov. 
  Za týchto okolností je žiadúce, aby sa znížila expozícia z mobilného telefónu. Jednou z relatívne účinných metód je použitie káblového handsfree, ktoré vytvára odstup medzi hlavou a mobilným telefónom a tým sa znižuje absorbovanú energiu asi 5 až 10-krát. Pri použití handsfree s gumenými dutými zvukovodmi (tzv. air-tube) môže byť expozícia znížená 50 až 100-krát. Samozrejme, v závislosti na tom, kde je prístroj umiestnený v priebehu hovoru pomocou handsfree, môže expozícia narásť v iných častiach tela, napr. na páse, na ruke, atď. Musíme spomenúť tiež možné nepohodlie, kedy užívateľ musí používať telefón spôsobom, na ktorý nie je zvyknutý.
  Treba si uvedomiť, že hodnota SAR sa počíta pri hodnotách maximálneho vysielacieho výkonu telefónu a nie pri obvyklom vysielacom výkone, ktorý je vo väčšine prípadov nižší. Skutočná úroveň závisí od prostredia, v ktorom sa užívateľ nachádza a tiež na spôsobe, akým je telefón používaný. Popri týchto faktoroch je dôležitý faktor použitej technológie, resp. typu siete. UMTS sieť 3G bola navrhnutá tak, aby pracovala účinnejšie než GSM, pokiaľ ide o prenosové výkony a má niekoľko zásadných výhod oproti predchádzajúcej generácii, ktoré znižujú expozíciu používateľa.

Analýza vysielacieho výkonu zariadení GSM, UMTS, LTE
  Jedným zo základných rozdielov medzi systémami GSM, UMTS a LTE je, že prvá z nich používa systém TDMA, zatiaľ čo druhá využíva systém WCDMA, tretia využíva SC-FDMA. Napr. v rovnakom časovom intervale dva alebo viaceré mobilné telefóny prenášajú údaje na rôznych frekvenčných kanáloch v systéme GSM, ale v systéme UMTS budú používať rovnaký kanál. Takže UMTS systém je oveľa citlivejší na úrovne výkonu emitovaného v uplinku (trase signálu smerom z mobilného telefónu na základňovú stanicu) a na riadenie výkonu bol vyvinutý vhodný algoritmus, aby sa čo možno najviac zabránilo vzniku situácie, v ktorej by jeden z mobilov zablokoval prijímač základňovej stanice.
  V režime GSM začína mobilný telefón hovor s plným výkonom a po niekoľkých sekundách vstavaný algoritmus na reguláciu výkonu zníži výkon na minimum potrebné na udržanie rádiového spojenia. Tento postup sa obnovuje po každom prechode do inej bunky siete, teda na inú základňovú stanicu. Toto správanie systému viedlo k všeobecnému odporúčaniu pre obmedzené použitie mobilného telefónu pri rýchlej jazde (rýchla zmena buniek) a tiež proti začatiu hovoru s telefónom vedľa hlavy.
  V režime UMTS začína hovor vysielaním na najnižšom možnom výkone a postupne sa výkon zvyšuje, až kým základňová stanica prijme jeho žiadosť o prístup a odošle späť potvrdenie. Týmto postupom sa zabráni zbytočnému zvýšeniu vzostupného šumu základňovej stanice a je zaručené, že inicializácia sa vykonáva na minimálny vysielací výkon, ktorý vyžaduje rádiové spojenie. Podobne sú riešené aj prechody medzi bunkami siete, bez zvýšenia výkonu telefónu.
  V režime LTE sa vysielací výkon mení obdobne ako u UMTS, avšak priemerný výkon je o 40 dB vyšší než u UMTS.

  Na obr. 1 je vidieť porovnanie vývoja vysielacieho výkonu GSM, UMTS a LTE telefónu, umiestneného v lokalite s dobrým pokrytím všetkých troch typov sietí. GSM telefón začína vysielať na 33 dBm (2W) a potom znižuje výkon až na minimálnu hodnotu 4 dBm (2.5mW). Ako sa mobilný telefón dostáva do oblasti s horším signálom, zvyšuje svoj výkon. Telefón UMTS začína v blízkosti minimálneho vysielacieho výkonu -50 dBm (10 nW) a podľa pokrytia siete výkon stúpa. Avšak maximálny výkon 21 dBm (125 mW) prakticky nikdy nedosiahne. Ďalšie pozorovania sa týkajú periód zmien vysielacieho výkonu, vzhľadom na rozdiely v algoritme riadenia výkonu. V UMTS sú zmeny veľmi rýchle, s cieľom kompenzovať rýchly efekt útlmu, zatiaľ čo u GSM trvajú zmeny výkonu dlhšie a prebiehajú len v relatívne obmedzených krokoch.


Obr.1 Porovnanie zmien vysielacieho výkonu zariadení GSM, UMTS a LTE

   Avšak mechanizmus riadenia výkonu nie je úplne relevantný v zlých podmienkach pokrytia, kedy je mobilný telefón nútený vysielať takmer maximálnym alebo aj maximálnym výkonom, aby bola zachovaná kontinuita rádiového spojenia. Za týchto okolností je požadovaná vyššia citlivosť od základňovej stanice.
  V tabuľke prenosovej bilancie (viď vyššie) môžeme nájsť úroveň minimálneho detekovateľného signálu základňovej stanice GSM, UMTS a LTE, založený na štandardnej rovnici minimálneho detekovateľného signálu rádiového prijímača. Minimálny detekovateľný signál je u základňovej stanice GSM -114 dBm a u UMTS/LTE je -123.4 dBm, čo je 9.4 dB nižšie. To znamená, že vzhľadom na tú istú stratu pri šírení signálu, zariadeniu UMTS/LTE postačuje vysielať výkonom o 10 dB nižším, než je tomu u GSM zariadenia.
  Ďalším obmedzením GSM telefónov je dynamický rozsah výstupného výkonu, a to len 30 dB. Úroveň minimálneho a maximálneho výkonu sa pohybuje teda od 33 do 3 dBm. Teda aj v dobrých podmienkach šírenia signálu pokračuje vysielanie pomerne vysokým výkonom, hoci by mohol byť nižší ako 3 dBm, GSM telefón nie je schopný klesnúť výkonom pod túto hodnotu.
  Režim UMTS/LTE má však oveľa širší dynamický rozsah, asi 70 dB, úrovne jeho výkonu sa menia od 21, resp. 23 dBm po asi -50 dBm. Umožňuje teda prenášať signál oveľa nižším výkonom, pokiaľ to dovolia podmienky rádiového prenosu.


Obr. 2. Variácie vysielacieho výkonu zariadenia GSM a UMTS v porovnaní s WiFi a Bluetooth

  Siete GSM, UMTS a LTE sú zvyčajne rozmiestnené v rôznych frekvenčných pásmach, z ktorých najčastejšie je 900 MHz pridelená pre GSM a 1900 MHz pre UMTS. Šírenie signálu bude mať teda na rovnakom mieste rôzne vlastnosti, u UMTS/LTE budú straty vyššie než u GSM a tým aj úroveň prijatého signálu na základňovej stanici bude nižšia.
  Strata signálu v režime UMTS a LTE je podľa modelu voľného šírenia signálu, v priestore v rovnakej vzdialenosti medzi základňovou stanicou a mobilným telefónom, daná logaritmom pomeru frekvencií, v našom prípade asi 3.5 dB, čo znamená, že sa úroveň výkonu prenášaného z telefónu UMTS bude najmenej o 7 dB nižšia, než by bolo nevyhnutné pre GSM telefón. Je zrejmé, že faktory ovplyvňujúce šírenie signálu rôznych frekvencií sú zložitejšie a presný rozdiel sa bude líšiť prípad od prípadu.
  Ak vezmeme do úvahy faktory uvedené vyššie, UMTS telefón má v priemere viac šancí vyžarovať menej elektromagnetického žiarenia počas hovoru než telefón GSM. Na účely presnejších výsledkov a väčšej istoty bolo vykonaných niekoľko meraní.

Výsledky meraní GSM (2G) vs UMTS (3G)
  Pre každé meranie boli zaznamenané dva protokoly: jeden pre GSM volania a druhý pre UMTS volania. Hlavným parametrom, ktorý nás zaujímal, bol výstupný výkon zariadenia. Vzorky boli odoberané každých 500 ms.
  Na obr. 3 a 4 sú zaznačené priemerné hodnoty zaznamenané v priebehu merania. Tie sú rozdelené do dvoch kategórií: 10 meraní na rovnakom mieste a 6 meraní počas pohybu. Lokalitami bol vidiek so slabším pokrytím a ulice mesta s dobrým pokrytím.


Obr. 3. Distribúcia priemerného vysielacieho výkonu zariadenia GSM a UMTS na jednom mieste


Obr. 4. Distribúcia priemerného vysielacieho výkonu zariadenia GSM a UMTS počas pohybu

  Ako sa dalo očakávať, priemerný vysielací výkon GSM telefónu bol oveľa vyšší a pohyboval sa v rozmedzí 8 až 27 dBm (6 až 500 mW), zatiaľ čo u telefónu UMTS sa pohyboval medzi -45 dBm až -3 dBm (30 nW až 0.5 mW). Rozdiel medzi nimi nie je konštantný. Závisí na podmienkach šírenia mikrovlnného signálu. V prípade meraní v pohybe je rozdiel medzi priemerným vysielacím výkonom oboch technológií zhruba podobný.


Obr. 5. Rozdiel medzi priemerným vysielacím výkonom zariadenia GSM a UMTS

  V prípade stacionárnych meraní je možné pozorovať výrazný rozdiel medzi priemerným vysielacím výkonom z UMTS a GSM telefónov, kde je k dispozícii dobré pokrytie signálom. Tento rozdiel môže dosiahnuť až 59 dB (800000-násobok), viac než rozdiel medzi minimálnym výkonom oboch systémov, ktorý je len 53 dB. Na príčine je algoritmus adaptívneho riadenia výkonu systému GSM, ktorý nie je schopný znižovať výstupný výkon telefónu dostatočne rýchlo. Tým pádom je aj priemerná hodnota výkonu podstatne vyššia, než by mohla byť v ideálnom prípade.
  V porovnaní s výsledkami stacionárnych meraní, merania vykonané v pohybe odrážajú relatívne menší rozdiel v podobných podmienkach šírenia signálu. Avšak absolútna hodnota rozdielu je stále vysoká, okolo 40 dB. Je to kvôli vyšším výkonom telefónu UMTS, kým je v pohybe. Pokrytie signálom bolo na miestach meraní dobré, merania boli vykonané v uliciach, v otvorenom priestore tak, aby bolo možné realizovať niekoľko "prepnutí" medzi základňovými stanicami.
  Priemerný výkon telefónu UMTS počas hovoru je minimálne 1000-krát nižší, než je priemerný výkon telefónu GSM za rovnakých podmienok. Z tohto dôvodu bude elektromagnetické pole vznikajúce pri UMTS hovore nižšie než elektromagnetické pole počas GSM hovoru.
  Keďže intenzita elektrického pola a špecifická miera absorpcie (SAR) sa používajú na kvantifikáciu expozície elektromagnetickým vlnám, obe hodnoty sa znížia, ak dôjde k zníženiu priemerného vyžarovaného výkon telefónu.

  S cieľom dosiahnuť presnejšiu predstavu o celkovej expozícii je ale potrebné brať ohľad aj na energiu emitovanú počas vysielania, teda zobrať do úvahy aj dobu trvania časového intervalu, v ktorom prebieha skutočné vysielanie. U GSM systému má jeden hovor vyhradený jeden časový úsek z celkovo ôsmich, takže môžeme uvažovať, že mobilný telefón GSM vysiela len 1/8 celkového času. Je tu tiež možnosť uvažovať o mechanizme pulzujúceho prerušovaného vysielania, kde medzi jednotlivými impulzami nedochádza k emisii elektromagnetických polí. Počet vyslaných impulzov tiež závisí od toho, či užívateľ hovorí, alebo len počúva. Tento efekt je oveľa ťažšie modelovať dostatočne presne, ale možno predpokladať, že polovica z celkovej doby hovoru bude užívateľ hovoriť a ďalšiu polovicu počúvať. V priemere je možné konštatovať, že GSM telefón vysiela 1/16 alebo 1/15 času.

  Na rozdiel od systému GSM, UMTS telefón emituje elektromagnetické pole trvalo, aspoň pre vyhradený riadiaci kanál. Hlas je transportovaný cez vyhradený dátový kanál, pokiaľ užívateľ hovorí. Intenzita prenášaná na riadiacom kanále je zvyčajne rovnaká, ale na dátovom kanále sa možno domnievať, že polovica z času výkonu vyžarovaného telefónom bude polovica menovitého výkonu dátového kanálu a druhú polovicu, ak užívateľ rozpráva, bude tvoriť plný vysielaný výkon riadiaci+dátový kanál.

  Počnúc štandardom 3GPP verzie 7 je UMTS telefón schopný zastaviť prenos riadiaceho kanála, pokiaľ nie je potrebný. Umožňuje to šetriť batériu a znížiť hladinu rušenia v základňovej stanici. U týchto telefónov môže byť v priemere len 3/4 výkonu skutočne využitých. Podľa vyššie spomínaných úvah je možné pomer medzi priemernou energiou vyžiarenou z GSM a UMTS telefónu počas hovoru opísať rovnicou:

 

  Ak by sme medzi rozdiely priemerných výkonov z GSM a UMTS telefónov započítali rozdiely energie vyžiarenej počas skutočného vysielania hlasu alebo dát, namerané hodnoty rozdielu by sme museli znížiť o 10.8 dB: od 59 dB do 48.2 dB pri dobrom pokrytí siete a od 28.6 dB do 17.8 dB pri zlom pokrytí siete.

Záver
 
Z teoretickej analýzy a aj z merania v teréne vyplýva, že výstupný výkon telefónu UMTS je oveľa menší než telefónu GSM v podobných situáciách. Používanie siete WCDMA/3G vedie k zníženiu expozície užívateľa elektromagnetickým vlnám z mobilného telefónu. Celková expozícia môže byť v konečnom dôsledku o niekoľko rádov nižšia a nevyžaduje žiadnu zmenu v denno-dennom používaní telefónu.

  Pri dobrých podmienkach pokrytia môže byť expozícia z WCDMA/3G telefónu značne nižšia, než zo základňových staníc umiestnených na okolitých domoch a tiež mnohonásobne nižšia než zo zabudovaného rádiového modulu Wi-Fi alebo Bluetooth. Pri používaní WCDMA/3G technológie je teda pre hovory použitie Bluetooth handsfree sady kontraindikáciou zníženiu expozície, nakoľko technológia Bluetooth používa vyššie priemerné vysielacie výkony než WCMDA/3G telefón a expozícia hlavy môže byť niekoľkonásobne vyššia.
  Počas používania
dátových služieb (pripojenie na internet) je z hľadiska expozície VÝHODNEJŠIE použiť priamu komunikáciu telefónu so základňovou stanicou WCDMA/3G namiesto lokálneho Wi-Fi pripojenia. Wi-Fi prenos vytvára druhú najvyššíu expozíciu hneď po režime GSM. Dlhodobá expozícia signálu LTE/4G, ktorý dosahuje v rovnakých podmienkach vyššie výkony, je v porovnaní s WCDMA/3G menej vhodná.
  Dôležité: Podľa najnovších informácií však z doterajších výskumov vyplýva, že kumulatívna (časová) expozícia pri type siete WCDMA/3G predstavuje pre užívateľa telefónu takmer 4-násobné zvýšenie rizika vzniku mozgového nádoru v porovnaní s expozíciou v sieti GSM/2G (Morgan et al., 2016
), a to i napriek niekoľko rádov nižším intenzitám expozície. Istú úlohu tu teda hrá aj používaná frekvencia, typ modulácie, šírka použitého frekvenčného pásma, atď.


Ako sa chrániť pred expozíciou
rádiofrekvenčných polí (nielen) z mobilného telefónu

  Sme ešte stále len v začiatkoch vedy o elektromagnetických poliach, ktorá sa vzťahuje k pochopeniu mechanizmu účinkov na ľudské zdravie, ale už dnes máme dostatočne pevné dôkazy o tom, že zjavne existuje veľmi reálne riziko. Je čas na uplatňovanie zásad obozretnosti, ale majme tiež na pamäti, že úplná eliminácia expozície je takmer nemožná. Dokonca aj keď Vy osobne nebudete používať mobilný telefón a Váš domov bude bez akýchkoľvek bezdrôtových zariadení, môžete byť vystavení mikrovlnným poliam bezdrôtových zariadení Vášho suseda alebo pri pohybe na ulici, na cestách, v blízkosti základňových staníc mobilnej siete, v dopravných prostriedkoch, v hoteloch, apod. Je tu však ešte pár možností, čo môžete urobiť, aby sa minimalizovala Vaša expozícia a ochránili ste Vaše zdravie a zdravie Vašich detí:

1. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón s aktivovanými bedzrôtovými službami, vrátane volaní
 
Na vrchole zoznamu sú deti a mobilný telefón by mali použiť len v núdzovej situácii. Deti nie sú "malé verzie" dospelých, početné štúdie ukazujú, že deti sú veľmi citlivé na elektromagnetické polia (de Salles 2006, Gandhi 1996, Kang 2002, Wang 2003, Wiart 2008).

2. Obmedzte volania len na tie absolútne nevyhnutné
 
Skráťte dĺžku volaní na absolútne minimum. Štúdie ukazujú, že riziko sa kumulatívne zvyšuje s dĺžkou expozície. Eliminujte používanie Vášho mobilného telefónu, častejšie ho vypínajte. Vyhradzujte si jeho použitie len pre prípad núdze alebo vo veľmi dôležitých situáciách. Pokým je Váš mobilný telefón zapnutý, vytvára mikrovlnné polia, i keď len sporadicky, hoci reálne nemusí priebiehať žiaden hovor. Používajte pevnú linku doma, aj v práci, fungujúcu na klasickom, káblovom telefóne. I keď viac a viac ľudí prechádza na používanie mobilného telefónu za účelom lepšieho prehľadu volaní, uložených kontaktov v telefóne a písania správ, ide o nebezpečný trend, ako sa stať na telefóne závislým.

3. Vyhnite sa expozícii z mobilného telefónu počas zvonenia a v prvých sekundách spojenia, pokiaľ je telefón v režime GSM
  
Podľa možnosti neprikladajte mobilný telefón k uchu ihneď ako vytočíte číslo, príp. zdvíhate zvoniaci telefón. Mobilné telefóny v režime GSM komunikujú v prvých sekundách na plný výkon.

4. Vyhnite sa ponechaniu mobilného telefónu kdekoľvek blízo Vášho tela
 
Dokonca aj v pohotovostnom režime alebo počas komunikácie na sociálnej sieti komunikuje Váš mobilný telefón s najbližšou základňovou stanicou. Hoci môže ísťo nepravidelnú komunikáciu, expozícia môže dosiahnuť vysoké úrovne (v závislosti od kvality signálu). Ak ste v oblasti so slabým pokrytím signálu, telefón môže vysielať často a na plný výkon. Režim "V lietadle" je bezpečnejšia alternatíva, ale vždy je lepšie vyhnúť sa noseniu telefónu priamo na tele. Pokiaľ ide o expozíciu, najnebezpečnejšie miesta sú do vzdialenosti asi 15 cm od telefónu. Neponechávajte žiadnu časť Vášho tela v tejto oblasti. Nosením mobilného telefónu vo vrecku košele, v ženskej podprsenke alebo vo vrecku nohavíc zvyšujete riziko zbytočných zdravotných problémov. Spermie sú obzvlášť citlivé na zvýšené úrovne elektromagnetických polí a expozícia môže spôsobiť úbytok spermií a neplodnosť.

5. Používajte mobilný telefón len v podmienkach optimálneho príjmu
 
Vonku alebo v blízkosti stien susediacich s neďalekou základňovou stanicou získate najlepší príjem a najmenej odrazov signálu. Vyhnite sa použitiu v suteréne, v dopravných prostriedkoch, nákupných centrách, výťahoch, apod.
  Priemyselný štandard o význame "dielikov" alebo "paličiek", zobrazujúcich úroveň intenzity signálu, neexistuje. Každý výrobca a model zariadenia môže mať rôzne citlivý prijímač, ktorý bude rôznym spôsobom interpretovať intenzitu signálu. Odporúčame používať telefón len v prípade plného počtu zobrazených dielikov. Niektoré režimy telefónu umožňujú zvýšiť jeho výkon v oblastiach so slabým pokrytím aj miliónkrát. To znamená, že každý chýbajúci dielik, ktorý signalizuje intenzitu signálu, môže predstavovať zvýšenie Vašej expozície o niekoľko rádov.

6. Nepoužívajte automatický režim výberu typu siete, pokiaľ sa nachádzate v pohybujúcom sa vozidle
 
Ak sa nachádzate v idúcom vozidle, mobilný telefón neustále preveruje svoju prítomnosť na sieti kontaktovaním najbližšej základňovej stanice. Ak sa od prvej vzdialite a k druhej priblížite, telefón sa z prvej odhlási a k druhej prihlási. Odhlasovanie a prihlasovanie prebieha plným výkonom u telefónov v režime GSM. Horší prípad nastane, ak zrazu nie je k dispozícii stanica, ku ktorej sa dá prihlásiť. Telefón bude opakovane vo veľmi krátkych intervaloch požadovať spojenie s vysokým výkonom. Ľahko tiež môže v takom prípade prísť k vybitiu batérie.

7. Nepoužívajte mobilný telefón v aute, autobuse, vo vlaku a vo výťahu
 
Používanie mobilného telefónu v týchto elektricky vodivých uzavretých priestoroch funguje na rovnakom princípe ako mikrovlnná rúra. Vo všetkých prípadoch ide o úkryty, kde sa vytvorené elektromagnetické pole odráža od ich stien (princíp Faradayovej klietky). Intenzita mikrovlnného zdroja sa tak znásobuje práve o tieto odrazy.

8. Ak už musíte dlhšie telefonovať, používajte air-tube (gumené) handsfree alebo hlasitý hovor
 
Intenzita signálu klesá so štvorcom vzdialenosti od zdroja. Takže ak zdvojnásobíte vzdialenosť od zdroja (napr. mobilného telefónu od hlavy), Vaša potenciálna expozícia bude štyrikrát menšia. Gumené slúchadlá (tzv. air-tubes) so špeciálnymi vzduchovými zvukovodmi sú najbezpečnejší spôsob, ako túto vzdialenosť zväčšiť. A prečo nepoužiť bežnú handsfree sadu, dodávanú k telefónu? Pretože bežné slúchadlá potrebujú dopraviť signál po kábli až do vložky, ktorá je vo Vašom uchu. Keďže káble k slúchadlám sú kovové (obsahujú meď, hliník, apod.), sú veľmi dobrými vodičmi mikrovĺn a fungujú ako anténa mobilného telefónu. V blízkosti hlavy je tak stále veľké elektromagnetické pole. Bluetooth handsfree je najmenej vhodné riešenie, nakoľko k žiareniu z mobilného telefónu sa pridáva žiarenie ďalšie - z Bluetooth (a to aj na strane telefónu, tak na strane slúchadiel). Ďalšou možnosťou je režim Hlasitý telefón. Umožní Vám držať telefón od tela. Ak nemáte gumené slúchadlá, hlasité telefonovanie je riešením "menšieho zla". Gumené slúchadlá si môžete zakúpiť i v našom e-shope.

9. Mobilný telefón nemá čo robiť v spálni
 
Štúdie ukazujú, že žiarenie mobilného telefónu a expozícia ďalším elektromagnetickým poliam môže v noci narúšať spánkové cykly a prispieva k celému radu ochorení, akými sú alergie, búšenie srdca, bolesti svalov, svalová slabosť a podráždenosť. Expozície môžu narušiť funkciu imunitného systému, znížiť produkciu melatonínu a iných hormónov a mať závažné dlhodobé nepriaznivé dôsledky.

10. Nepoužívajte mobilný telefón, ak sa cítite vyčerpaní
 
Prítomnosť elektromagnetických polí môže spôsobiť, že sa budete cítiť ešte viac unavení a ešte viac oslabia Váš organizmus. Starší ľudia a tehotné ženy by mali byť intenzívne odrádzaní od používania mobilného telefónu, mikrovlnné pole nie je pre embryo a plod priaznivé. Ak nosíte kovové prívesky, šperky, rámy okuliarov alebo máte v tele kovové skrutky, buďte obzvlášť opatrní.

11. Neverte tvrdeniu, že mobilný telefón s nízkym SAR je bezpečný mobilný telefón
 
Skratka SAR, známa ako Specific Absorption Rate, je meradlom miery pohlcovania mikrovlnného žiarenia tkanivom. Je fajn poznať SAR Vášho telefónu, ale nie je dobré spoliehať sa na to, že nízka SAR robí telefón bezpečným. Aj mobilný telefón s vysokou hodnotou SAR môže pracovať veľmi efektívne (pri nízkom výkone) a tiež mobilný telefón s nízkou hodnotou SAR môže pracovať veľmi neefektívne (pri vysokom výkone).

12. Pokiaľ je to možné, používajte telefón radšej na písanie (internet/SMS) ako na volanie
 
Posielaním dátových a textových správ vystavujete Vaše telo mikrovlnám tiež, ale obmedzujete dobu trvania expozície a vzdialenosť od chúlostivých častí tela. Držte svoj mobilný telefón čo najďalej od tela, pokiaľ komunikujete cez SMS a na sociálnych sieťach.

13. Rešpektujte ostatných, ktorí môžu byť na expozície citlivejší
  Niektorí ľudia, ktorí sa stali precitlivelí na elektromagnetické polia, môžu cítiť účinky iných mobilných telefónov v rovnakej miestnosti, príp. v blízkej vzdialenosti. Ak ste na meetingu, vo verejnej doprave alebo na iných verejných miestach, dodržujte zásadu minimálnej expozície okolia. Najlepšie je telefón úplne vypnúť. Deti sú zraniteľnejšie, preto nepoužívajte mobilný telefón v ich blízkosti.

14. Ak musíte používať domáci bezdrôtový telefón, používajte novšie typy označené logom GREEN HOME, DECT ECO+, príp. ZERO TRANSMISSION MODE. Počas telefonovania nie sú o nič bezpečnejšie, než ich staršie varianty, ale aspoň nevysielajú nepretržite, ak neprebieha žiaden hovor a slúchadlo je vo vidlici. Úrovne mikrovlnného poľa z prenosných bezdrôtových telefónov môžu byť mimoriadne vysoké. Jediný spôsob, akým si môžete byť skutočne istí, či existuje nejaká expozícia z Vášho bezdrôtového telefónu, je ho zmerať pomocou meracieho prístroja a to takého, ktorý pokrýva všetky frekvencie, v ktorých bezdrôtové telefóny pracujú (1.9 ale aj 5.8 GHz) (napr. Acousticom2, ktorý nájdete aj v našom e-shope alebo v požičovni). Pri umiestňovaní základne bezdrôtového telefónu buďte opatrní. Práve základňa môže byť problémom, v nej sa ukrýva vysielač, ktorý môže 24/7 času zahltiť Váš životný priestor mikrovlnami. Umiestnite ju minimálne do vzdialenosti troch miestností od miesta, kde trávite väčšinu svojho času a to najmä od Vašej spálne alebo detskej izby. Ak už máte doma starší bezdrôtový telefón, ktorý vysiela nepretržite, môže byť užitočné vypnúť alebo odpojiť jeho základňu každý večer pred spaním. Detské pestúnky (babyfóny) a bezdrôtové monitory neodporúčame používať vôbec. Neodporúčame používať akékoľvek bezdrôtové zariadenia v detských izbách.

15. Znížte frekvenciu používania alebo úplne odstráňte iné bezdrôtové zariadenia, akými sú napr. Wi-Fi. Rovnako ako u mobilných telefónov, je potrebné položiť si otázku, či ich naozaj potrebujete denne používať a či nie je rozumnejšie použiť miesto nich bezpečnú alternatívu.


Tipy na zníženie Vašej expozície nájdete v rubrike Fakty a fámy/Mobily - čo možno neviete. Často kladené otázky o mobilných telefónoch nájdete v podrubrike Často kladené otázky/telefóny

Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Mobilné siete - mobilné telefóny a modemy (klienti - uplink)
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

GSM (2G) KLIENT
885 - 915 MHz
Prvé digitálne telefóny a modemy, dnes ešte vo veľkej miere vyžívané v rôznych dátových zariadeniach. Modulácia GMSK, šírka kanála 200 kHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 8.33 / 217 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

GSM (2G) KLIENT
885 - 915 MHz
Prvé digitálne telefóny a modemy, dnes ešte vo veľkej miere vyžívané v rôznych dátových zariadeniach. Modulácia GMSK, šírka kanála 200 kHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 8.33 / 217 Hz, dĺžka impulzu 570 µs

UMTS (3G) KLIENT
pásmo 900 + 1900 MHz
Smartfóny, telefóny a modemy. Modulácia DQPSK, prístup WCDMA, šírka kanála 5 MHz, nepulzný priebeh

UMTS (3G) KLIENT
pásmo 900 + 1900 MHz
Smartfóny, telefóny a modemy. Modulácia DQPSK, prístup WCDMA, šírka kanála 5 MHz, nepulzný priebeh

LTE (4G) KLIENT
pásmo 700 + 800 + 1700 + 2500 MHz
Smartfóny, tablety a modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 10 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

LTE (4G) KLIENT
pásmo 700 + 800 + 1700 + 2500 MHz
Smartfóny, tablety a modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 10 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 25, 200, 2000, 4000 Hz, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

NR (5G) KLIENT
pásmo 1700 + 1900 + 3500 + 3700 MHz
Smartfóny, tablety, modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 50, 100, 500, 1500 Hz a harmonické, dĺžka impulzu 120 - 970 µs

NR (5G) KLIENT
pásmo 1700 + 1900 + 3500 + 3700 MHz
Smartfóny, tablety, modemy. Modulácia SC-FDMA, šírka kanála 20 MHz, frekvenčné skoky (FHSS), frekvencia impulzov 50, 100, 500, 1500 Hz a harmonické, dĺžka impulzu 120 - 970 µs


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 µW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzťah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 µW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 µW/m²)

Veľkosť merného absorbovaného výkonu [SAR] (fyzikálnej veličiny používanej k popisu absorpcie RF výkonu živým tkanivom) sa udáva v jednotkách Watt na kilogram (W/kg). Absorpcia má vzťah k elektrickej vodivosti, mernej hustote tkaniva a intenzite elektrického poľa.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 µW/m²
BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 µW/m²
EuropaEM 2016, mobilný telefón GSM, špička, > 4 h, deň10 µW/m²
EuropaEM 2016, mobilný telefón GSM, špička, > 4 h, noc1 µW/m²
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h50 W/m²
Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 001 µW/m²
SAR
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 100 kHz - 10 GHz, RMStelo: 0.08 W/kg
hlava / trup: 2 W/kg
končatiny: 4 W/kg


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

SAFE AND SOUND PRO II  - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 µs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnosť napájania cez USB.
Rozsah merania: 0.001 - 3 000 000 µW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € (+ poštovné)
SAFE AND SOUND MICRO  - náramkový detektor RF polí v rozsahu 700 MHz - 9 GHz
Jedinečný detektor s vizuálnou indikáciou expozície pomocou 4 farebných LED (8 hladín) so vstavaným vibračným alarmom (4 stupne vibrácie). Programovateľná úroveň pre alarm, ovládanie jedným tlačidlom, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, odozva < 5 µs, zabudovaný akumulátor, nepretržitý monitoring 3 dni na jedno nabitie, USB-C nabíjací konektor.
Rozsah merania: 0.1 - 1 000 000 µW/m²  (0.006 - 19.4 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 30 €/24 hodín, vratná kaucia 300 € (+ poštovné)
ARINST SIGNAL HUNTER  - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivosť, externá anténa, ľubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlosť skenu 2 GHz/s, odozva < 5 µs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnosť napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 45 €/24 hodín, vratná kaucia 450 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače RF polí

Tieniace tkaniny

Tieniace tapety

Tieniace pletivá a flísy

Tieniace okenné fólie

Tieniace odevy

Príslušenstvo k telefónom

Súvisiace články: