ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
13 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 1.12.2017

Možnosti ochrany voči nízkofrekvenčnému (NF)
a rádiofrekvenčnému (RF)
elektromagnetickému
smogu

 V dnešnej dobe technických výdobytkov je už vežmi ažké nájs lokality, kde sú úrovne NF a RF smogu tak malé, že môžu by považované za prirodzené prírodné pozadie. Činnosou človeka sa úroveň elektromagnetického pozadia za posledné storočie zvýšila až triliónkrát. Elektromagnetické emisie môžeme pritom beztrestne pomenova ako znečisovateža životného prostredia nielen pre človeka, ale aj pre živočíchy a rastliny. Z dvoch možností ochrany, ktoré máme celkovo k dispozícii, je častokrát ažké použi aspoň jednu.

  Možnos 1: Vzdiali sa od zdroja elektromagnetického poža tak, aby expozícia neprekračovala nízku „zdravú“ úroveň. Táto možnos je vo väčšine prípadov nepoužitežná. Okupujeme byty, domy, priestory, ktoré nemôžeme len tak žahko zbali a prenies inam do zdravšieho prostredia. Môžeme sa presahova, ale túto alternatívu nie každý ochotne zoberie ako riešenie, ktoré navyše do budúcna nemusí znamena konečné riešenie.

  Možnos 2: Aktívne zníži existujúce elektromagnetické emisie vypínaním jeho zdrojov a použitím tienenia vo svojom obydlí, na pracovisku, alebo i v záhrade. Pomôže nám to vytvori akúsi "zdravšiu" zónu na malom ostrove uprostred oceánu znečistenia.

Aj keď z našich poznatkov o elektrickej energii už čo to vieme využi na dokonalé tienenie nízkofrekvenčných polí pomocou uzemnenia, uzemnenie je v prípade tienenia rádiových vĺn a mikrovĺn neúčinné a i v súčasnosti je to pomerne zložitý technický a finančne náročný problém.

  Pre účely kvalitného odtienenia rádiového a mikrovlnného elektromagnetického žiarenia – RF (tj. napr. základňových staníc mobilnej siete, mobilných telefónov, Wi-Fi, apod.) alebo nízkofrekvenčného žiarenia – NF (tj. napr. domácej elektroinštalácie, elektrických spotrebičov, vysokonapäových vedení, apod.) nám nepomôžu ezoterické produkty. Zabudnite na šungity, tachyony, harmonizéry, rôzne kamienky, nálepky, apod. Je potrebné vybudova uzatvorený priestor z elektricky vodivých materiálov, tzv. "faradayovu klietku". Materiál, z ktorého je „klietka“ zostavená, môže by kov (železo, hliník, nikel, kobalt, meď, striebro, zlato, apod.) , ale aj nekov (uhlík, grafit). Na trhu sú dnes už stovky vysokoúčinných tieniacich materiálov pre rádiofrekvenčné elektromagnetické polia. Existujúce využitia frekvenčného spektra pre plánované aplikácie sa v tejto oblasti pohybujú od 30 kHz po asi 40 GHz. Aplikácie, ktoré budú využíva vyššie frekvencie, prídu s nástupom nových technológií (napr. mobilných sietí piatej generácie, tzv. 5G). Väčšina tieniacich materiálov je v súčasnosti testovaná na efektívnos do asi 20 GHz (= 20 000 MHz).

  Podmienkou tienenia NF je uzemnenie materiálu, ktoré sa však častokrát používa aj u RF, hoci nie je bezprostredne nutné. Nakožko sú však naše životné priestory doslova pretkané elektrickými rozvodmi, spravidla sa postavením tienenia RF polí vyrieši uzemnením aj eliminácia NF polí. Uzemnenie je dôležité aj pre bezpečnos, už práve kvôli všadeprítomným elektrickým káblom v stenách. Pochybní výrobcovia a dodávatelia neinformujú svojich zákazníkov o tejto skutočnosti a ide len o rýchly zárobok založený na neznalostiach základov fyziky.

  Pred kúpou ochranného materiálu je vhodné preskúma všetky dostupné informácie o produkte a jeho technické parametre. Mnoho výrobcov a predajcov tieniaceho materiálu nepopisuje kompletné vlastnosti výrobku, čo môže vies k nevhodnému výberu, príp. chybnej inštalácii. V najhoršom prípade môže zle inštalované tienenie situáciu zhorši a expozíciu zvýši.

  V ďalších článkoch tejto rubriky nájdete návody a praktické rady, ako tienenie zrealizova a aké materiály použi. Väčšinu dostupných tieniacich materiálov nájdete v našom E-shope.