ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 155 / 975822

Aktualizované: 23.2.2017

Reykjavická výzva
Medzinárodná konferencia o bezdrôtových technológiách na školách

Reykjavík, 24.2.2017

  My, signatári výzvy, máme obavy o zdravie a vývoj našich detí v školách a predškolských zariadeniach, kde sa vo výučbe uplatňuje bezdrôtová technológia. Veľké množstvo vedeckých štúdií preukázalo značné zdravotné riziká v súvislosti s dlhodobou expozíciou rádiofrekvenčnému žiareniu (RFR) z bezdrôtových zariadení a bezdrôtových sietí, a to hlboko pod odporúčanými referenčnými úrovňami, ktoré stanovila Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Žiadame všetky národné a nadnárodné orgány, aby prebrali svoju zodpovednosť za budúce zdravie a pohodu našich detí. 

  Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikovala RFR v máji 2011 ako karcinogén triedy 2B, t. zn. "pravdepodobný" karcinogén pre človeka. Na základe radu ďalších vedeckých štúdií sa od tej doby vzťah zvýšeného rizika RFR a karcinogenity u ľudí a zvierat potvrdil a zmohutnel, predovšetkým pre mozgové nádory. Niekoľko laboratórnych štúdií preukázalo mechanizmus účinkov v karcinogenéze, napr. oxidačný stres, zníženie expresie mRNA a poškodenie DNA prostredníctvom jednovláknových zlomov. Klasifikácia IARC zahŕňa všetky zdroje RFR. Expozícia z mobilných telefónov, ich základňových staníc, prístupových bodov Wi-Fi, smartfónov, notebookov a tabletov môže byť dlhodobá, niekedy celodenná, doma, aj v škole. U detí môže byť toto riziko zvýraznené z dôvodu kumulatívneho účinku počas celoživotnej expozície. Vyvíjajúce sa a nezrelé bunky môžu byť citlivejšie na pôsobenie RFR. Bezpečná úroveň tohto žiarenia nebola stanovená žiadnou verejnou zdravotníckou inštitúciou, nemáme preto žiadne záruky bezpečnosti. 

  Okrem rizika vzniku rakoviny môže RFR zasiahnuť hematoencefalickú bariéru a umožniť tak transport molekúl toxických látok do mozgu, poškodiť neuróny v hipokampe (mozgovom centre pre pamäť), znížiť alebo zvýšiť produkciu dôležitých proteínov mozgu, zapojených do jeho metabolizmu, ovplyvniť stresovú reakciu, neurotransmitery a ochranu nervových vlákien. U spermií vystavených Wi-Fi RFR boli pozorované viaceré poškodenia hlavy a genetickej  informácie DNA. RFR dokáže zvýšiť oxidačný stres v bunkách, čo vedie k vyplavovaniu pre-zápalových cytokínov a slabšej schopnosti opravy jedno- a dvoj-vláknových zlomov DNA. 

  Rovnako bol preukázaný nárast kognitívnych porúch učenia a pamäti. Výsledky výkonnostného prieskumu OECD PISA v čítaní a matematike vykazujú klesajúcu úroveň v krajinách, kde boli investície do výpočtovej techniky na školách najväčšie. Súčasné vykonávanie viacerých činností, nadmerné množstvo hodín pred obrazovkou, málo času na sociálne kontakty a fyzickú aktivitu s rizikom bolestí krku a chrbta, nadváha, problémy so spánkom a závislosť na informačných technológiách (IT) sú niektoré zo známych rizík a vedľajších účinkov IT. Stoja v ostrom protiklade k často presadzovaným, ale do značnej miery nepotvrdeným možným výhodám. 

  Žiadame školské a vzdelávacie inštitúcie vo všetkých krajinách, aby si osvojili súčasné vedomosti o možných rizikách RFR vzhľadom na rast a vývoj detí. Podpora káblových vzdelávacích technológií je bezpečnejšie riešenie ako potenciálne nebezpečné riziko vyplývajúce z bezdrôtového žiarenia. Žiadame Vás, aby ste sa riadili princípom ALARA (As Low As Reasonably Achievable - tak málo/nízko, ako je rozumne potrebné pre dosiahnutie efektu) a podľa rezolúcie Rady Európy 1815 prijali všetky primerané opatrenia pre zníženie expozície RFR. 

Praktické pravidlá pre školy týkajúce sa detí a bezdrôtových technológií
 • Vylúčte používanie bezdrôtových sietí v predškolských zariadeniach, škôlkach a na školách

 • Každá trieda by mala byť vybavená pevným káblovým pripojením k internetu
 • Zamestnancov predškolských zariadení, škôlok a škôl vybavte káblovými telefónmi
 • Uprednostnite káblové pripojenie k internetu, k tlačiarňam a tabletom na školách a u každého zariadenia deaktivujte Wi-Fi
 • Uprednostnite notebooky a tablety, ktoré môžu byť pripojené na internet káblom
 • Žiakom a študentom na školách by nemalo byť dovolené používať mobilné telefóny

Signatári
Lennart Hardell, MD, PhD, Department of Oncology, Örebro University, Örebro, Sweden
Tarmo Koppel, PhD candidate, University of Technology, Tallinn, Estonia
Lena Hedendahl, MD, Sweden
Johan Wilhelmson, MD, Sweden
Michael Carlberg MSc, Sweden
Mona Nilsson, Chairman Swedish Radiation Protection Foundation, Sweden
Rainer Nyberg, EdD, Professor emeritus, Finland
Franz Adlkofer, Professor, Germany
Peter Ohnsorge, Dr Med, Germany
Peter Hensinger, M.A., diagnose:funk, German consumer-rights organization
David Carpenter, MD, Professor, USA
James Huff, PhD, USA
Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, USA

Referencie
1. Akdag MZ, Dasdag S, Cantürk F, Karabulut D, Caner Y a Adalier N: Má dlhodobé rádiofrekvenčné žiarenie vysielané z Wi-Fi zariadení schopnosť poškodiť DNA v rôznych tkanivách potkanov? J Chem Neuroanat 2016, doi: 10,1016 / j.jchemneu.2016.01.003.
2. Pracovná skupina BioInitiative: BioInitiative 2012. Zdôvodnenie štandardov verejného expozície elektromagnetickým poliam (ELF a RF) na biologickom základe. Sage C a Carpenter DO (eds.). Bioinitiative, 2012. Dostupné online: http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/
3. Buchner K a Eger H: Zmeny klinicky dôležitých neurotransmiterov vplyvom modulovaných vysokofrekvenčných polí - dlhodobá štúdia na základe reálnych podmienok [pôvodná štúdia v nemčine]. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2011; 24: 44-57.
4. Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, Ramos R, Guxens M, Villalba J. et al.  Expozície elektromagnetickým poliam v životnom prostredí a kognitívne a behaviorálne účinky u 10-ročných chlapcov. Bioelectromagnetics. 2016; 37: 25-36.
5. Rada Európy (2011). Résolution 1815 (2011): Potenciálne nebezpečenstvo elektromagnetických polí a ich vplyv na životné prostredie. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
6. Coureau G, G Bouvier, Lebailly P, Fabbri-Peray P, Gruber A, Leffondre K, et al. Používanie mobilných telefónov a mozgové nádory v Ceren. Prípadová štúdia. Occup Environ Med. 2014; 71: 514-522.
7. Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B a Yegin K: Účinky 2,4 GHz vysokofrekvenčného žiarenia emitovaného z Wi-Fi zariadenia na expresiu mRNA v mozgovom tkanive. Int J Radio Biol. 2015; 91: 555-61.
8. Deshmukh PS, Nasar N, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Singh D, Abegaonkar MP, Tripathi AK a Mediratta PK: Kognitívne poruchy a neurogenotoxické účinky u potkanov vystavených nízkej intenzite mikrovlnného žiarenia. Int J Toxicol. 2015; 34: 284-90.
9. Hardell L, Carlberg M. Použitie stanoviska Hill z roku 1965 na posúdenie silnejúcich dôkazov rizika vzniku nádorov na mozgu spojených s používaním mobilných a bezdrôtových telefónov. Rev Environ Health. 2013; 28: 97-106.
10. Hardell L, Carlberg M. Používanie mobilného a bezdrôtového telefónu a riziko gliómov - analýza zozbieraných prípadových kontrolných štúdií vo Švédsku, 1997-2003 a 2007-2009. Patofyziológia. 2015; 22: 1-13.
11. Hedendahl L, M Carlberg, Hardell L. Elektromagnetická precitlivenosť – rastúca výzva v lekárskej profesii. Rev Environ Health. 2015; 30: 209-315.
12. Hensinger P. Zmena paradigmy v oblasti vzdelávania z osobnej autonómie vzhľadom k nadmernému konzumu. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2015; 28; 206-13.
13. Fragopoulou A, Samara A, Antonela MH, Xanthopoulou A, Papadopoulou A, Vougas K, Koutsogiannopoulou E, Anastasiadou E, Stravopodis DJ, Tsangaris GT, et al: Odpoveď mozgového proteomu po celotelovom ožiarení myší signálom mobilného alebo bezdrôtového DECT telefónu, Elektromagnetom Biol Med. 2012; 31: 250-74.
14. Monografia IARC o hodnotení karcinogénnych rizík pre človeka, zväzok 102. neionizujúce žiarenie, časť 2: Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny: Lyon, Francúzsko, 2013. Dostupné online: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
15. Markova E, Malmgrenové LO a Belyaev IY: Mikrovlny z mobilných telefónov inhibujú tvorbu 53BP1. Výraznejší efekt v ľudských kmeňových bunkách než v diferencovaných bunkách: Možný mechanizmus rizika vzniku rakoviny. Environ Health Perspect. 2010; 118: 394-9.
16. Megha K, Deshmukh PS, Banerjee BD, Tripathi AK, Ahmed R, Abegaonkar MP. Nízka intenzita mikrovlnného žiarenie indukuje oxidatívny stres, zápalové reakcie a poškodenie DNA v mozgu potkanov. Neurotoxicology. 2015; 51: 158-65.
17. Nittby H, Brun A, Eberhardt J, L Malmgrenové, Persson BR a Salford LG: Zvýšená priepustnosť hematoencefalickej bariéry v mozgu cicavcov 7 dní po expozícii žiarením z mobilného telefónu GSM-900. Patofyziológie. 2009; 16: 103-12.
18. OECD (2015). Študenti, počítače a učenie: Vytvorenie vzťahu, PISA, OECD Publishing. K dispozícii na adrese: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
19. Sangün Ö, Dundar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. Účinky elektromagnetického poľa na endokrinný systém u detí a dospievajúcich. Pediater Endocrinol Rev. 2015; 13 (2): 531-45.
20. Spitzer M. Informácie vo vzdelávaní: Riziká a vedľajšie účinky. Trendy v neuroscience a vzdelávaní do roku 2014; 3: 81-5.
21. Wyde M, Cesta M, Blystone C, Elmore S, Foster P, Hooth M, Kissling G, Malarkey D, Parapety R, Stout M, et al: Správa o čiastkových zisteniach z Národného toxikologického programu. Karcinogenéza štúdií vysokofrekvenčného žiarenia mobilného telefónu Sprague Dawley® SD krýs (celotelová expozícia). Návrh 5-19-2016. US Národný toxikologický program (NTP), 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1101/055699. K dispozícii online: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
22. Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, D Henshel, Kyrylenko O, S. Kyrylenko Oxidačné mechanizmy biologickej aktivity nízkej intenzity vysokofrekvenčného žiarenia. Elektromagnetom Biol Med. 2016


Súvisiace články: