ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
13 online • návštevy: 111 / 815203

Aktualizované: 8.2.2017

Rozvodne, transformátory a trafostanice

 Rozvodne a transformátory je možné v mestských i vidieckych oblastiach nájsť na každom kroku. Nie sú považované za príťažlivé ani pre distribučné spoločnosti, ktoré ich vlastnia a udržiavajú. V ich blízkosti je zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ sa k nim niekto dostane a omylom sa dotkne niečoho, čoho by sa nemal. Zvyčajne sú skryté za nejakou formou bariéry, s nápisom "Pozor! Elektrické zariadenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!"

Rozvodne bývajú v rôznych veľkostiach. Malé trafostanice sú zväčša malé krabice zo šedého plechu, skryté za múrom alebo plotom. Na snímke je malá rozvodňa elektriny pre malý počet rezidenčných nehnuteľností. Väčšie z nich sú častokrát umiestnené v murovaných budovách v priemyselných zónach, pre zmes komerčných a rezidenčných nehnuteľností, veľké inštitúcie, nemocnice, atď. Mnohé školy majú svoje vlastné rozvodne na pozemku. Veľa bytoviek a pracovísk má vlastné rozvodne, nachádzajúce sa na prízemí alebo v suteréne. Tie môžu mať za následok, že ľudia obývajúci budovu sú vystavení väčším elektromagnetickým poliam.
Veľké transformátorovne na okraji miest, ktoré sú plné elektrických zariadení a množstvom malých transformátorov, pokrývajú pomerne veľkú plochu pôdy. Je absolútne nevhodné bývať a žiť v ich okolí do 100 metrov, najmä po vetre. Štúdie Bristolskej Univerzity ukázali, že silné elektrické pole v okolí elektromagnetických zdrojov priťahuje všetky druhy znečisťujúcich častíc vo vzduchu. Častice sa nabijú a sú nebezpečnejšie tým, že sa ľahko "nalepia" na kožu alebo v pľúcach. V závislosti na prevládajúcom smere vetra, môžu byť častice prenesené niekoľko kilometrov od transformátorových rozvodní.

Vo vidieckych oblastiach bývajú transformátory väčšinou malé, obvykle šedé, pripojené ku 22 kV vedeniu, ktoré privádza elektrinu do oblasti.
Magnetické pole z týchto transformátorov klesá veľmi rýchlo so vzdialenosťou a je obvykle zanedbateľné po viac ako 3 metroch. Elektromagnetické pole z elektrického vedenia je zvyčajne prenikavejšie a 22 kV vedenie by nemalo mať od nehnuteľností vzdialenosť menšiu ako 20 metrov.
Väčšie stanice sú spojené s vyššími elektromagnetickými poliami. Čím bližšie sú k nehnuteľnosti, tým vyššia úroveň magnetického poľa bude vo vnútri domu alebo bytu.
Rozvodne sú nebezpečné nielen preto, že sú rozvodňami. Sú obklopené elektromagnetickými poliami, sú to zariadenia, ktoré vyžadujú zachádzanie s opatrnosťou. Sú to práve neviditeľné, ale všadeprítomné elektrické a magnetické polia, ktoré presahujú hranice rozvodne.

Prítomnosť elektrickej energie vytvára elektrické a magnetické polia. V rozvodoch na nízkych frekvenciách 50 Hz sú jasne definovateľné. Niektoré firmy, kancelárie, byty a domy majú transformátorové rozvodne v suteréne budovy. Je dôležité vedieť, či tomu tak je, na prízemí alebo na poschodiach nad rozvodňou môžu byť namerané silnejšie magnetické polia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie ľudí, ktorí sú na tieto polia citliví.

Napájanie rozvodní a transformátorov môže byť realizované z nadzemného vedenia, ktoré je voľným okom viditeľné, alebo z podzemného vedenia. Ak uvažujete o kúpe nehnuteľnosti v blízkosti transformátora alebo trafostanice, skúste si zohnať plán uloženia káblov, ak sú vedené v zemi, aby ste si overili vzdialenosť od Vašej nehnuteľnosti. Ich skutočná poloha sa dá ľahko detekovať prístrojom na meranie nízkofrekvenčných polí. Káble môžu viesť popod chodníky, vedľa záhrady alebo domu, popri cestách v obci a ukážu prekvapivo silné hodnoty magnetického pola, ak vykonávate meranie priamo nad nimi. Ak existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je veľmi malá prezáhradka, alebo nie je vôbec, magnetické pole v miestnosti s výhľadom pred dom na prízemí môže byť veľmi silné.

Jediný spôsob, ako získať spoľahlivú predstavu o zakopaných vedeniach, je meranie. Je veľmi ťažké vypočítať alebo odhadnúť úroveň z dôvodu možnej variability, veľkosti a hĺbky zákopu a usporiadania káblov v zákope. Úroveň elektromagnetických polí v okolí transformátorov a trafostaníc sa môže meniť v priebehu dňa. Najvyššia bude zrejme v čase vrcholu energetického dopytu. Môže to byť medzi 7 a 9 hodinou ráno a 15 a 19 hodinou večer v rezidenčnej štvrti, kde väčšina obyvateľov je počas dňa v práci alebo v škole.
Elektrické pole sa dramaticky znižuje stavebnými konštrukciami, murivom, drevom, zábradlím, apod. Stromy a kríky, najmä ihličnaté stromy absorbujú veľkú časť elektrických polí.
Magnetické pole prechádza prakticky cez všetko. Magnetické pole sa šíri od transformátora do vzdialenosti, ktorá čiastočne závisí od jeho spôsobu práce a zaťaženia. Overenou najspoľahlivejšou metódou zníženia expozície magnetického pola je vzdialiť sa od zdroja.

Je veľmi nepravdepodobné, že prechádzky alebo prejazdy okolo lokalít s vysokými úrovňami polí spôsobia vážne zdravotné problémy.
Avšak vhodné je dlhodobo udržiavať nízke úrovne polí najmä na miestach, kde trávite veľa času a relatívne nehybne. Ak už máte spálňu v miestnosti umiestnenej bližšie k transfomátoru alebo rozvodni pred domom, je vhodné lôžka v spálni umiestniť tak, aby hlava bola čo najďalej od stien, ktoré s transformátorom alebo rozvodňou susedia. Nestavajte terasy, detské kútiky alebo iný priestor, kde budete tráviť viac času vedľa rozvodní, alebo ponad podzemné káble. Dbajte na to, aby kočík, kde dieťa spí, nebol ponechaný tesne vedľa rozvodnej skrine. Je vhodné, aby plochy v záhrade, ktorá sa používa na relaxačné účely, neboli exponované magnetickým poliam úrovní vyšších ako 200 nT.

Rozvodne a transformátory bývajú z dôvodu zaistenia zodpovedajúceho napätia a spoľahlivej dodávky elektriny často spojené dohromady. Môžu byť spojené tak, že produkujú silný vyrovnávací prúd, ktorý pochádza z jednej rozvodne a vracia sa do druhej. Prúd môže vytvárať silné magnetické pole, ktoré sa znižuje so vzdialenosťou len pomaly. Takéto prepojenia sú úplne legálne a v praxi často používané.

Blúdivé prúdy sú spôsobené nedostatkami v elektrickom systéme. Elektrický prúd je určitým spôsobom zvedený na kovové potrubie plynu alebo vodovodné potrubie a môže byť odhalený meraním v blízkosti potrubia, ktoré prichádza do domu alebo do bytu. Blúdivé prúdy sú prekvapivo časté a môžu byť odstránené, ale nie je to vždy jednoduché a hlavne lacné riešenie.


Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť magnetického pola - indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardukrát menšia - mikrotesla (µT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie ako mikroTesla/nanoTesla (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre hodnotu elektrických polí daná vyhláškou MZ SR je: 5 000 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota elektrických polí podľa Stavebnej biológie je max: 1 V/m
Hygienická norma pre hodnotu magnetickej indukcie daná vyhláškou MZ SR je: 100 000 nT
Odporúčaná preventívna hodnota magnetickej indukcie podľa Stavebnej biológie je max: 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate elektrické a magnetické polia z rozvodní a transformátorov:

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený