ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 145 / 1033401

Aktualizované: 8.2.2017

Rozvodne, transformátory a trafostanice

 Rozvodne a transformátory je možné v mestských i vidieckych oblastiach nájs na každom kroku. Nie sú považované za príažlivé ani pre distribučné spoločnosti, ktoré ich vlastnia a udržiavajú. V ich blízkosti je zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, pokiaž sa k nim niekto dostane a omylom sa dotkne niečoho, čoho by sa nemal. Zvyčajne sú skryté za nejakou formou bariéry, s nápisom "Pozor! Elektrické zariadenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!"

Rozvodne bývajú v rôznych vežkostiach. Malé trafostanice sú zväčša malé krabice zo šedého plechu, skryté za múrom alebo plotom. Na snímke je malá rozvodňa elektriny pre malý počet rezidenčných nehnutežností. Väčšie z nich sú častokrát umiestnené v murovaných budovách v priemyselných zónach, pre zmes komerčných a rezidenčných nehnutežností, vežké inštitúcie, nemocnice, atď. Mnohé školy majú svoje vlastné rozvodne na pozemku. Veža bytoviek a pracovísk má vlastné rozvodne, nachádzajúce sa na prízemí alebo v suteréne. Tie môžu ma za následok, že žudia obývajúci budovu sú vystavení väčším elektromagnetickým poliam.
Vežké transformátorovne na okraji miest, ktoré sú plné elektrických zariadení a množstvom malých transformátorov, pokrývajú pomerne vežkú plochu pôdy. Je absolútne nevhodné býva a ži v ich okolí do 100 metrov, najmä po vetre. Štúdie Bristolskej Univerzity ukázali, že silné elektrické pole v okolí elektromagnetických zdrojov priahuje všetky druhy znečisujúcich častíc vo vzduchu. Častice sa nabijú a sú nebezpečnejšie tým, že sa žahko "nalepia" na kožu alebo v pžúcach. V závislosti na prevládajúcom smere vetra, môžu by častice prenesené niekožko kilometrov od transformátorových rozvodní.

Vo vidieckych oblastiach bývajú transformátory väčšinou malé, obvykle šedé, pripojené ku 22 kV vedeniu, ktoré privádza elektrinu do oblasti.
Magnetické pole z týchto transformátorov klesá vežmi rýchlo so vzdialenosou a je obvykle zanedbatežné po viac ako 3 metroch. Elektromagnetické pole z elektrického vedenia je zvyčajne prenikavejšie a 22 kV vedenie by nemalo ma od nehnutežností vzdialenos menšiu ako 20 metrov.
Väčšie stanice sú spojené s vyššími elektromagnetickými poliami. Čím bližšie sú k nehnutežnosti, tým vyššia úroveň magnetického poža bude vo vnútri domu alebo bytu.
Rozvodne sú nebezpečné nielen preto, že sú rozvodňami. Sú obklopené elektromagnetickými poliami, sú to zariadenia, ktoré vyžadujú zachádzanie s opatrnosou. Sú to práve neviditežné, ale všadeprítomné elektrické a magnetické polia, ktoré presahujú hranice rozvodne.

Prítomnos elektrickej energie vytvára elektrické a magnetické polia. V rozvodoch na nízkych frekvenciách 50 Hz sú jasne definovatežné. Niektoré firmy, kancelárie, byty a domy majú transformátorové rozvodne v suteréne budovy. Je dôležité vedie, či tomu tak je, na prízemí alebo na poschodiach nad rozvodňou môžu by namerané silnejšie magnetické polia, ktoré môžu ovplyvni zdravie žudí, ktorí sú na tieto polia citliví.

Napájanie rozvodní a transformátorov môže by realizované z nadzemného vedenia, ktoré je vožným okom viditežné, alebo z podzemného vedenia. Ak uvažujete o kúpe nehnutežnosti v blízkosti transformátora alebo trafostanice, skúste si zohna plán uloženia káblov, ak sú vedené v zemi, aby ste si overili vzdialenos od Vašej nehnutežnosti. Ich skutočná poloha sa dá žahko detekova prístrojom na meranie nízkofrekvenčných polí. Káble môžu vies popod chodníky, vedža záhrady alebo domu, popri cestách v obci a ukážu prekvapivo silné hodnoty magnetického pola, ak vykonávate meranie priamo nad nimi. Ak existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je vežmi malá prezáhradka, alebo nie je vôbec, magnetické pole v miestnosti s výhžadom pred dom na prízemí môže by vežmi silné.

Jediný spôsob, ako získa spožahlivú predstavu o zakopaných vedeniach, je meranie. Je vežmi ažké vypočíta alebo odhadnú úroveň z dôvodu možnej variability, vežkosti a hĺbky zákopu a usporiadania káblov v zákope. Úroveň elektromagnetických polí v okolí transformátorov a trafostaníc sa môže meni v priebehu dňa. Najvyššia bude zrejme v čase vrcholu energetického dopytu. Môže to by medzi 7 a 9 hodinou ráno a 15 a 19 hodinou večer v rezidenčnej štvrti, kde väčšina obyvatežov je počas dňa v práci alebo v škole.
Elektrické pole sa dramaticky znižuje stavebnými konštrukciami, murivom, drevom, zábradlím, apod. Stromy a kríky, najmä ihličnaté stromy absorbujú vežkú čas elektrických polí.
Magnetické pole prechádza prakticky cez všetko. Magnetické pole sa šíri od transformátora do vzdialenosti, ktorá čiastočne závisí od jeho spôsobu práce a zaaženia. Overenou najspožahlivejšou metódou zníženia expozície magnetického pola je vzdiali sa od zdroja.

Je vežmi nepravdepodobné, že prechádzky alebo prejazdy okolo lokalít s vysokými úrovňami polí spôsobia vážne zdravotné problémy.
Avšak vhodné je dlhodobo udržiava nízke úrovne polí najmä na miestach, kde trávite veža času a relatívne nehybne. Ak už máte spálňu v miestnosti umiestnenej bližšie k transfomátoru alebo rozvodni pred domom, je vhodné lôžka v spálni umiestni tak, aby hlava bola čo najďalej od stien, ktoré s transformátorom alebo rozvodňou susedia. Nestavajte terasy, detské kútiky alebo iný priestor, kde budete trávi viac času vedža rozvodní, alebo ponad podzemné káble. Dbajte na to, aby kočík, kde diea spí, nebol ponechaný tesne vedža rozvodnej skrine. Je vhodné, aby plochy v záhrade, ktorá sa používa na relaxačné účely, neboli exponované magnetickým poliam úrovní vyšších ako 200 nT.

Rozvodne a transformátory bývajú z dôvodu zaistenia zodpovedajúceho napätia a spožahlivej dodávky elektriny často spojené dohromady. Môžu by spojené tak, že produkujú silný vyrovnávací prúd, ktorý pochádza z jednej rozvodne a vracia sa do druhej. Prúd môže vytvára silné magnetické pole, ktoré sa znižuje so vzdialenosou len pomaly. Takéto prepojenia sú úplne legálne a v praxi často používané.

Blúdivé prúdy sú spôsobené nedostatkami v elektrickom systéme. Elektrický prúd je určitým spôsobom zvedený na kovové potrubie plynu alebo vodovodné potrubie a môže by odhalený meraním v blízkosti potrubia, ktoré prichádza do domu alebo do bytu. Blúdivé prúdy sú prekvapivo časté a môžu by odstránené, ale nie je to vždy jednoduché a hlavne lacné riešenie.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 ľT), resp. nanotesla (1 ľT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň10 V/m
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc1 V/m
• BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS0.5 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň100 nT
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc100 nT
• BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS10 nT
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premera úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenaja:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 ľT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky

Súvisiace články: