ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 147 / 750339

Aktualizované: 8.2.2017

Rozvodne, transformátory a trafostanice

 Rozvodne a transformátory je možné v mestských i vidieckych oblastiach nájs na každom kroku. Nie sú považované za príažlivé ani pre distribučné spoločnosti, ktoré ich vlastnia a udržiavajú. V ich blízkosti je zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, pokiaž sa k nim niekto dostane a omylom sa dotkne niečoho, čoho by sa nemal. Zvyčajne sú skryté za nejakou formou bariéry, s nápisom "Pozor! Elektrické zariadenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!"

Rozvodne bývajú v rôznych vežkostiach. Malé trafostanice sú zväčša malé krabice zo šedého plechu, skryté za múrom alebo plotom. Na snímke je malá rozvodňa elektriny pre malý počet rezidenčných nehnutežností. Väčšie z nich sú častokrát umiestnené v murovaných budovách v priemyselných zónach, pre zmes komerčných a rezidenčných nehnutežností, vežké inštitúcie, nemocnice, atď. Mnohé školy majú svoje vlastné rozvodne na pozemku. Veža bytoviek a pracovísk má vlastné rozvodne, nachádzajúce sa na prízemí alebo v suteréne. Tie môžu ma za následok, že žudia obývajúci budovu sú vystavení väčším elektromagnetickým poliam.
Vežké transformátorovne na okraji miest, ktoré sú plné elektrických zariadení a množstvom malých transformátorov, pokrývajú pomerne vežkú plochu pôdy. Je absolútne nevhodné býva a ži v ich okolí do 100 metrov, najmä po vetre. Štúdie Bristolskej Univerzity ukázali, že silné elektrické pole v okolí elektromagnetických zdrojov priahuje všetky druhy znečisujúcich častíc vo vzduchu. Častice sa nabijú a sú nebezpečnejšie tým, že sa žahko "nalepia" na kožu alebo v pžúcach. V závislosti na prevládajúcom smere vetra, môžu by častice prenesené niekožko kilometrov od transformátorových rozvodní.

Vo vidieckych oblastiach bývajú transformátory väčšinou malé, obvykle šedé, pripojené ku 22 kV vedeniu, ktoré privádza elektrinu do oblasti.
Magnetické pole z týchto transformátorov klesá vežmi rýchlo so vzdialenosou a je obvykle zanedbatežné po viac ako 3 metroch. Elektromagnetické pole z elektrického vedenia je zvyčajne prenikavejšie a 22 kV vedenie by nemalo ma od nehnutežností vzdialenos menšiu ako 20 metrov.
Väčšie stanice sú spojené s vyššími elektromagnetickými poliami. Čím bližšie sú k nehnutežnosti, tým vyššia úroveň magnetického poža bude vo vnútri domu alebo bytu.
Rozvodne sú nebezpečné nielen preto, že sú rozvodňami. Sú obklopené elektromagnetickými poliami, sú to zariadenia, ktoré vyžadujú zachádzanie s opatrnosou. Sú to práve neviditežné, ale všadeprítomné elektrické a magnetické polia, ktoré presahujú hranice rozvodne.

Prítomnos elektrickej energie vytvára elektrické a magnetické polia. V rozvodoch na nízkych frekvenciách 50 Hz sú jasne definovatežné. Niektoré firmy, kancelárie, byty a domy majú transformátorové rozvodne v suteréne budovy. Je dôležité vedie, či tomu tak je, na prízemí alebo na poschodiach nad rozvodňou môžu by namerané silnejšie magnetické polia, ktoré môžu ovplyvni zdravie žudí, ktorí sú na tieto polia citliví.

Napájanie rozvodní a transformátorov môže by realizované z nadzemného vedenia, ktoré je vožným okom viditežné, alebo z podzemného vedenia. Ak uvažujete o kúpe nehnutežnosti v blízkosti transformátora alebo trafostanice, skúste si zohna plán uloženia káblov, ak sú vedené v zemi, aby ste si overili vzdialenos od Vašej nehnutežnosti. Ich skutočná poloha sa dá žahko detekova prístrojom na meranie nízkofrekvenčných polí. Káble môžu vies popod chodníky, vedža záhrady alebo domu, popri cestách v obci a ukážu prekvapivo silné hodnoty magnetického pola, ak vykonávate meranie priamo nad nimi. Ak existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je vežmi malá prezáhradka, alebo nie je vôbec, magnetické pole v miestnosti s výhžadom pred dom na prízemí môže by vežmi silné.

Jediný spôsob, ako získa spožahlivú predstavu o zakopaných vedeniach, je meranie. Je vežmi ažké vypočíta alebo odhadnú úroveň z dôvodu možnej variability, vežkosti a hĺbky zákopu a usporiadania káblov v zákope. Úroveň elektromagnetických polí v okolí transformátorov a trafostaníc sa môže meni v priebehu dňa. Najvyššia bude zrejme v čase vrcholu energetického dopytu. Môže to by medzi 7 a 9 hodinou ráno a 15 a 19 hodinou večer v rezidenčnej štvrti, kde väčšina obyvatežov je počas dňa v práci alebo v škole.
Elektrické pole sa dramaticky znižuje stavebnými konštrukciami, murivom, drevom, zábradlím, apod. Stromy a kríky, najmä ihličnaté stromy absorbujú vežkú čas elektrických polí.
Magnetické pole prechádza prakticky cez všetko. Magnetické pole sa šíri od transformátora do vzdialenosti, ktorá čiastočne závisí od jeho spôsobu práce a zaaženia. Overenou najspožahlivejšou metódou zníženia expozície magnetického pola je vzdiali sa od zdroja.

Je vežmi nepravdepodobné, že prechádzky alebo prejazdy okolo lokalít s vysokými úrovňami polí spôsobia vážne zdravotné problémy.
Avšak vhodné je dlhodobo udržiava nízke úrovne polí najmä na miestach, kde trávite veža času a relatívne nehybne. Ak už máte spálňu v miestnosti umiestnenej bližšie k transfomátoru alebo rozvodni pred domom, je vhodné lôžka v spálni umiestni tak, aby hlava bola čo najďalej od stien, ktoré s transformátorom alebo rozvodňou susedia. Nestavajte terasy, detské kútiky alebo iný priestor, kde budete trávi viac času vedža rozvodní, alebo ponad podzemné káble. Dbajte na to, aby kočík, kde diea spí, nebol ponechaný tesne vedža rozvodnej skrine. Je vhodné, aby plochy v záhrade, ktorá sa používa na relaxačné účely, neboli exponované magnetickým poliam úrovní vyšších ako 200 nT.

Rozvodne a transformátory bývajú z dôvodu zaistenia zodpovedajúceho napätia a spožahlivej dodávky elektriny často spojené dohromady. Môžu by spojené tak, že produkujú silný vyrovnávací prúd, ktorý pochádza z jednej rozvodne a vracia sa do druhej. Prúd môže vytvára silné magnetické pole, ktoré sa znižuje so vzdialenosou len pomaly. Takéto prepojenia sú úplne legálne a v praxi často používané.

Blúdivé prúdy sú spôsobené nedostatkami v elektrickom systéme. Elektrický prúd je určitým spôsobom zvedený na kovové potrubie plynu alebo vodovodné potrubie a môže by odhalený meraním v blízkosti potrubia, ktoré prichádza do domu alebo do bytu. Blúdivé prúdy sú prekvapivo časté a môžu by odstránené, ale nie je to vždy jednoduché a hlavne lacné riešenie.


Vežkos elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Vežkos magnetického pola - indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš vežkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardukrát menšia - mikrotesla (ľT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie ako mikroTesla/nanoTesla (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre hodnotu elektrických polí daná vyhláškou MZ SR je: 5 000 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota elektrických polí podža Stavebnej biológie je max: 1 V/m
Hygienická norma pre hodnotu magnetickej indukcie daná vyhláškou MZ SR je: 100 000 nT
Odporúčaná preventívna hodnota magnetickej indukcie podža Stavebnej biológie je max: 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate elektrické a magnetické polia z rozvodní a transformátorov:

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený