ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 145 / 1033400

Aktualizované: 16.12.2016

Expozícia zo základňových staníc mobilnej siete
v obytných zónach

  Nasledujúca štúdia obsahuje údaje týkajúce sa úrovní intenzity elektromagnetického poľa zo základňových staníc v obytných štvrtiach. Štatisticky vyhodnocuje viac než 200 reprezentatívnych meraní, získaných v rokoch 2001 a 2002. Merania boli vykonávané v rôznych vzdialenostiach a smeroch pomocou frekvenčne selektívnej spektrálnej analýzy, získanej iba pre hodnoty hustoty radiačného toku frekvenčných pásiem siete GSM/2G. Už podľa týchto údajov sú základňové stanice telekomunikačnej mobilnej siete dominantné v porovnaní s úrovňami rozhlasových FM vysielačov alebo televíznych vysielačov.
  Stredná hustota výkonu sa nachádzala v rozmedzí 200 µW/m² s maximálnou úrovňou presahujúcou 100 000 µW/m². 25% zo všetkých meraní  presiahlo hodnotu 1000 µW/m², ktorá bola navrhnutá ako preventívna priemerná hraničná úroveň pre netermálne biologické účinky. Jednými z najdôležitejších faktorov sú vzdialenosť od antény základňovej stanice a priama viditeľnosť na anténu. Typická vzdialenosť medzi anténami je asi 250 m v meste, pri priamej viditeľnosti boli v tejto vzdialenosti namerané úrovne okolo 200 µW/m².

Úvod
  Technológia bezdrôtovej mobilnej komunikácie využíva trvalé impulzné mikrovlnné žiarenie. Základňové stanice sú aktívne aj v čase, keď ich nikto nevyužíva. Z celej rady vedeckých štúdií sa ukazuje, že periodické impulzné elektromagnetické pole, ktoré sa používa v moderných digitálnych bezdrôtových systémoch, má významné biologické (netepelné) účinky. Oficiálne medzinárodné a národné bezpečnostné smernice stále berú ohľad len na riziko tepelných účinkov (na základe odporúčaní Medzinárodnej komisie na prevenciu pred neionizujúcim žiarením, ICNIRP, 1998).
 
Väčšina oficiálnych hygienických meraní rádiofrekvenčnej expozície sleduje len vzťah k vyššie uvedeným smerniciam. Väčšinou sa na tento účel využívajú len širokopásmové meracie prístroje. Posudzovanie netepelných účinkov je naopak nutné sledovať s pomocou selektívnej frekvenčnej analýzy, nakoľko biologický vplyv môže súvisieť s veľkým počtom faktorov (frekvencia, modulácia, šírka pásma, činiteľ výkyvu - pomer priemernej a špičkovej amplitúdy, strieda modulácie, apod). Oficiálne hygienické merania však iba v niekoľkých málo prípadoch preukážu dosiahnutie alebo prekročenie limitnej úrovne a to v tesnej vzdialenosti od antén (< 3m).
  Pri meraní je nutné dodržiavať frekvencie používané u základňových staníc a odlíšiť ich od iných zdrojov elektromagnetických polí, akými sú napr. vysielač FM rozhlasu, TV, TETRA, apod.  Cieľom tejto štúdie bolo zhromaždiť namerané údaje, štatisticky vyhodnotiť, dokumentovať a prehodnotiť expozície. Meranie bolo vykonané z rôznych vzdialeností a smerov, vo vnútri verejných a obytných budov alebo v ich okolí. Pre získanie úrovne hustoty radiačného toku bola použitá frekvenčne selektívna spektrálna analýza.

Metódy a výsledky
  Meranie hustoty radiačného toku bolo realizované pomocou spektrálneho analyzátora Rohde & Schwarz Advantest R3131 a kalibrovanej hyperlog antény Schwarzbeck USLP 9143. Meranie bolo vykonané v reálnych podmienkach pre downlink GSM/2G frekvencie základňových staníc (920-960 MHz, 1810-1860 MHz). Anténa bola smerovaná do rôznych uhlov tak, aby bola zaznamenaná lokálna maximálna hustota radiačného toku v špičkách vzhľadom na orientáciu, polarizáciu, odraz a interferencie. V každom pásme trval zber údajov 3x 1 min. Namerané úrovne sú uvedené v jednotkách µW/m² (microwatt na meter štvorcový). 1 µW/m² = 0.1 nW/cm² (nanowatt na centimeter štvorcový). Detekčný limit bol stanovený medzi 0.001-0.002 µW/m² na kanál (-70 dBm). Rozšírená chyba merania bola menšia ako ± 45% (BUWAL 2002).
  Do merania bolo zaradených celkovo 272 lokalít (132 v intérieri, 140 v exteriéri). Hustoty radiačného toku všetkých kanálov boli sumované za lokalitu, zhrnuté na maximálnu možnú celkovú hustotu radiačného toku a doplnené o údaje o vzdialenosti a priamej viditeľnosti na dominantné miesto antény. Vo vybraných lokalitách boli zaznamenané profilové vzdialenosti v rôznych výškach a pozíciách antén. Pre porovnanie boli zhromaždené aj ďalšie údaje o významných rádiofrekvenčných zdrojoch (FM rozhlas, TV, DECT, apod). Na obrázku nižšie je vidno typický pohľad na spektrálnu analýzu RF v susedstve antény základňovej stanice telekomunikačnej siete.

Štatistické údaje a percentily
  Namerané hodnoty hustoty radiačného toku sú uvedené v tabuľke nižšie. Stredná vzdialenosť od základňovej stanice bola 150 metrov, čo zodpovedá typickej vzdialenosti bytov od základňových staníc vo väčších mestách. 20.percentil bol na úrovni 10 µW/m² a možno ho považovať za celkové "pozadie" expozície signálom GSM/2G (v drvivej väčšine meraní sa pod túto úroveň nedostaneme). 50.percentil (medián) predstavoval úroveň 200 µW/m². 95.percentil bol na úrovni 6 300 µW/m² a možno ho už považovať za významnú úroveň expozície. Maximálna hodnota 103 000 µW/m² sa našla v istej obytnej budove na 4. poschodí, v priamej viditeľnosti a v rovnakej výške s anténou, vo vodorovnej vzdialenosti 30 metrov. Údaje pre priamu viditeľnosť, interiér a exteriér sa počítajú zvlášť.

 

Spolu Priama
viditeľnosť
Bez priamej
viditeľnosti
Exteriér Interiér
Počet meraní (n) 272 177 95 140 132
Vzdialenosť v m (medián) 150 100 250 200 100

Hustota radiačného toku µW/m² (stred)

 1 800  2 650  130  1 150  2 450
20. percentil 10 70 2 20 10
50. percentil (medián) 200 430 20 200 170
70. percentil 640 1 700 70 580 640
90. percentil 3 400 5 200 280 3 260 3 770
95. percentil 6 300 8 500 610 6 490 5 330
99. percentil 23 000 25 000 1 340 12 350 32 000
Maximum 103 000 103 000 2 200 14 400 103 000

Graf hustoty radiačného toku - percentily

Graf hustoty radiačného toku - priama viditeľnosť a vzdialenosť

Vzdialenosť, priama viditeľnosť a expozičné parametre
  Z grafu vyššie je zrejmé, že najmä v blízkosti základňovej stanice (< 250m) je expozičná úroveň výraznejšie rozptýlená v dôsledku rôznych faktorov a nemôže byť jednoducho vypočítaná pomocou výkonu stanice a vzdialenosti. Údaje v tabuľke poukazujú na významný systematický rozdiel medzi percentilmi v priamej viditeľnosti a bez nej. Na grafe sú zaznačené jednotlivé súbory údajov tvoriace trendovú čiaru (červenú), ktorá exponenciálne klesá s väčšou vzdialenosťou. Druhá (modrá) trendová čiara predstavuje expozíciu bez priamej viditeľnosti na anténu základňovej stanice. Markantný je 10-násobný rozdiel medzi nimi (bez viditeľnosti na anténu sú úrovne expozície v priemere 10-krát nižšie, než pri priamej vidieteľnosti). Všeobecne platí, že úroveň expozície prevažne ovplyvňujú tieto faktory:

 • Vzdialenosť od základňovej stanice (antény)
 • Priama viditeľnosť na anténu
 • Typ antény (všesmerová/sektorová)
 • Počet, orientácia a zisk antén
 • Kapacita anténnej sústavy (počet kanálov/frekvencií)
 • Zvislá vzdialenosť medzi anténou a meranou lokalitou
 • Konštrukcia budovy
 • Celkový odraz vlny od okolia

Vzdialenosť a pozície antén
  Vo vybraných lokalitách boli zaznamenané profily vzdialeností a rôzne výšky umiestnenia antén. Pri umiestneniach antén vo veľkých výškach (napr. 50 - 90m na stožiari nad úrovňou terénu) je maximálna expozícia na úrovni terénu dosiahnutá vo vzdialenosti asi 300 metrov od stožiaru. Pri nízkych výškach (15 - 20m, typické strešné pozície) je maximálna expozícia na úrovni terénu dosiahnutá vo vzdialenosti asi 50 metrov od antény. Graf nižšie ukazuje priemernú (strednú) hodnotu hustoty radiačného toku, nájdenú v rôznych rozsahoch vzdialeností. Nebol pozorovaný žiaden jednoduchý exponenciálny pokles so vzdialenosťou. Mierny nárast v rozsahu vzdialeností 150 - 200m (1 480 µW/m²) možno vysvetliť vyžarovacím diagramom použitých antén (smerovanie lúča je medzi 0-10° od horizontálnej roviny smerom k terénu).

Graf hustoty radiačného toku - vzdialenosť od antén na úrovni terénu

Pozície antén
  Významné expozície v rozsahu niekoľkých 1 000 µW/m² boli pozorované v priestoroch priamo pod strešnými pozíciami antén (napr. na školách, škôlkach, bytových domoch) v dôsledku sekundárnych postranných lalokov a odrazov (najvyššia expozičná hodnota v rozmedzí 10 000 - 100 000 µW/m² bola zaznamenaná veľmi blízo pri anténe na nízkej výškovej pozícii vo vnútri budovy a potom v exteriéri na úrovni terénu pri priamej viditeľnosti a vzdialenosti menšej ako 100 metrov.

DECT, Wi-Fi, TV a FM rozhlas
  Porovnanie intenzity vysielačov FM rozhlasu, TV, bezdrôtového telefónu DECT, prístupového bodu Wi-Fi a ďalších významných zdrojov žiarenia ukazuje, že veľkosť expozície zo základňových staníc mobilnej siete je v obytných oblastiach dominantná. DECT signál bol nameraný na 60 miestach. Maximálna úroveň hustoty radiačného toku DECT bola 0.01 µW/m² (20.percentil), 1 µW/m² (50.percentil) a 1 680 µW/m² (95.percentil). Vysoké expozície (> 1000 µW/m²) boli zaznamenané len v prípade, že sa DECT stanice nachádzali v rovnakej miestnosti alebo veľmi blízko k testovaciemu prístroju.

Záver
  Výsledky tejto štúdie ukazujú, že mikrovlnné žiarenie zo základňových staníc mobilnej telekomunikačnej siete GSM/2G bolo dominantným v rezidenčných oblastiach už začiatkom 21.storočia. Stredná hustota radiačného toku sa nachádzala v rozmedzí 200 µW/m² (50.percentil) s maximálnou úrovňou vyššou ako 100 000 µW/m². Minulý čas sme použili zámerne, nakoľko 15 rokov od vydania tejto štúdie sa expozície znásobili niekoľkokrát. Pribudli ďalšie desaťtisíce nových základňových staníc novovzniknutých operátorov, pribudli nové služby (UMTS/3G a LTE/4G), ktoré vytvárajú omnoho väčšie expozície než technológia GSM/2G a čo nevidieť príde nová generácia mobilných sietí 5G, ktorá môže byť prevratnou. Žiadna meraná lokalita nedosahuje a/ani neprekračuje oficiálne hygienické limitné úrovne a ani tomu tak zatiaľ nebude. Otázkou len zostáva, čo prinesie ďalší vývoj, kam sa až budú expozície zvyšovať a s nimi aj celkové "pozadie".
Nasledujúca tabuľka ponúka jednoduchší prehľad tu spomínaných úrovní hustoty radiačného toku:

Porovnanie štandardov a odporúčaní
(rádiofrekvenčné polia, neionizujúce žiarenie)

Celková hustota
radiačného toku

Oficiálne hygienické smernice (odporúčania komisie ICNIRP)

 

FCC/ANSI (USA)

10 000 000 µW/m²

EU, Veľká Británia, Fínsko a Japonsko

10 000 000 µW/m²

Prísnejšie odporúčania / Referencie

 

Belgicko

1 200 000 µW/m²

Švajčiarsko a Taliansko

90 000 µW/m²

Ecolog 2000, Nemecko

10 000 µW/m²

Základňová stanica - vysoká úroveň expozície, 95.percentil (táto štúdia)

6 300 µW/m²

Salzburg Resolution 2000, Rakúsko

1 000 µW/m²

Základňová stanica - stredná úroveň, 50.percentil (táto štúdia)

200 µW/m²

Öko-Test 2001 - vysoká expozícia, Nemecko

100 µW/m²

STOA 2001

100 µW/m²

Základňová stanica - úroveň pozadia, 20.percentil (táto štúdia)

10 µW/m²

Öko-Test 2001 - nízka expozícia, Nemecko

10 µW/m²

Baubiology Standard 2000 - nočná expozícia

0.1 µW/m²

Úspešná komunikácia mobilným telefónom, základ pokrytia

0.001 µW/m²

MAES 2000 - prirodzené kozmické mikrovlnné žiarenie

0.000001 µW/m²

  Už dlhodobo je jediným základom oficiálnych noriem pre rádiofrekvenčné elektromagnetické polia tepelný účinok a ohrievanie telesných tkanív (ICNIRP, ANSI, IEEE, NCRP, FCC, SSK, WHO). Podľa nich nie je nutné, aby odvetvie bezdrôtového priemyslu investovalo do zníženia emisií a šetrných produktov. Výskyt možných biologických účinkov je potrebné zvážiť už pri
1. nízkej intenzite RF žiarenia,
2. chronickej a akútnej expozícii
3. pulznom RF žiarení, ktoré sa javí výraznejšie bioaktívne než nepulzné RF žiarenie.

  Ľudské telo reaguje viac než zložito a je citlivé na extrémne periodické podnety. Biologický systém sa riadi energiou, rovnako ako informáciami, ktoré v tomto prípade prichádzajú kontinuálne z pulznej modulácie používaných elektromagnetických polí.

Referencie
Thomas Haumann, Umweltanalytik und Baubiologie, Meisenburgstrasse 25, D-45133 Essen, Germany
Uwe Münzenberg, AnBUS eV, Mathildenstrasse 48, D-90762 Fürth, Nemecko
Wolfgang Maes, Baubiologie Maes, Schorlemerstr. 87, D-41464 Neuss, Nemecko
Peter Sierck, Environmental Testing & Technology, Inc., 1106 Second Street, Encinitas CA 92024, USA


 

Základňové stanice mobilných sietí - kontroverzné zdroje "elektrosmogu"?

  Behom desiatich rokov bolo vybudované nespočetné množstvo základňových staníc po celom svete. V mestách s  rozostupmi 50-500 m a 2-5 km vo vidieckych oblastiach. Niektoré sú viditeľné z veľkej diaľky (charakteristické stožiare s korunkou), iné sú skryté do veží kostolov, tie najmenšie sú umiestnené na pár krokov od seba napr. na stropoch nákupných centier. Operátori neváhajú umiestniť základňové stanice a ich antény i na rodinné domy, za čo prenajímateľ dostáva finančnú náhradu. Nie vždy sa však takéto počínanie musí páčiť najbližším susedom.
  S pribúdajúcim počtom mobilných telefónov, mobilných operátorov a dopyte po internetových službách rastie počet základňových staníc. Kúpa nehnuteľnosti, ktorá nie je v blízkosti nejakého stožiaru alebo základňovej stanice, je čím ďalej tým obtiažnejšia. Na Slovensku bohužiaľ chýba ucelený zoznam alebo mapa základňových staníc, s ktorou by sa situácia sprehľadnila. Ak operátorovi siete chýba pokrytie v určitej lokalite alebo je len slabé a dopyt zákazníkov koreluje s ekonomickou efektivitou, potom je veľmi pravdepodobné, že skôr alebo neskôr dôjde k vybudovaniu základňovej stanice v tejto lokalite. Operátori sa snažia pokryť najmä husto osídlené lokality a hlavné cestné ťahy, ktoré sú investične zaujímavé, takže podľa toho treba zvážiť situáciu aj pri hľadaní vhodnej "zdravšej" nehnuteľnosti.

FULL SIGNAL (Plný signál) - Česká Televize odvysielala v septembri 2012 film Talala Jabariho z roku 2010 (český dubbing).
S viac než 3,5 miliardami používateľov mobilných telefónov na celom svete, tisíce základňových staníc vyrastajú v susedstve ľudských obydlí a škôl na ich strechách. Ľudia začínajú pociťovať dôsledky. Film prináša rozhovory s odborníkmi, zákonodarcami a právnikmi a prehodnocuje pravdy a mýty, ktoré sa vzťahujú na mobilné technológie.

  Podľa Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) nie sú mikrovlny nebezpečné, pokiaľ nemajú dostatok energie na zohriatie tkaniva, a tak v roku 1998 vydala veľmi benevolentné odporúčania pre verejné expozície, všeobecne známe ako smernice ICNIRP. Napriek tomu, že uvedené odporúčania prevzala Rada Európy v roku 1999 a na základe nich stanovili takmer všetky európske krajiny svoje národné hygienické limity, niektoré európske a mimoeurópske krajiny zakotvili do zákonov prísnejšie, preventívne úrovne pre expozície mikrovlnnému žiareniu.
  Mnoho významných vedcov z rôznych krajín sveta preukazuje, že existujú aj biologické účinky, ktoré vedú k negatívnemu ovplyvneniu celkového zdravotného stavu u ľudí, zvierat a rastlín, a to i na omnoho nižších úrovniach expozície, než aké stanovila v odporúčaniach komisia ICNIRP. Osoby, ktoré žijú v blízkosti základňových staníc, hlásia poruchy spánku, bolesti hlavy, problémy s krvným tlakom, srdcovou arytmiou, kožné problémy, problémy s pamäťou a koncentráciou, náladou, krvácanie z nosa, zvýšený počet epileptických záchvatov a ďalšie závažné zdravotné komplikácie, vrátane rakoviny.

  Oceľové konštrukcie antén sú dnes už najmä v mestách veľmi rušivým elementom. Strechy sú doslova posiate základňovými stanicami a s pribúdajúcim počtom operátorov, zvyšovaním rýchlosti prenosu a dostupnosťou služieb, narastá počet antén.

  Stavebné úrady však nekoordinujú plánovanie a výstavbu základňových staníc. Vedú len ohlasovaciu evidenciu. Výstavba začína oslovením vhodného prenajímateľa priestoru (pozemok, strecha budovy), vypracovaním podrobného popisu stavby a nastavenia parametrov podľa potreby pokrytia. Stavbu schvaľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý objednáva aj kontrolné merania. Pre rozhodnutie o umiestnení základňovej stanice stačí súhlas prenajímajiteľa nehnuteľnosti. Susedia, ani vlastníci ďalších nehnuteľností nebývajú prizvaní a ani informovaní o stavebnom konaní. Takto jedného dňa zistíte, že bez toho, aby Vás niekto vopred informoval, Váš výhľad z okna skrášli vysoká železná stavba u suseda a Vaše životné prostredie sa markantne zmení vďaka zvýšenej a nepretržitej expozícii, ktorú ste doposiaľ nepoznali.
Tento fakt však nie je poslednou zmenou. Nakoľko ide o nového "nájomníka" s neobmedzenými právami, bez toho, aby Vás o tom niekto informoval, môže kedykoľvek dôjsť k modifikácii základňovej stanice podľa potreby operátora a teda napr. k navýšeniu počtu antén, zmene výkonu, zabratiu ďalších frekvencií.
Ale nejde len o zhoršenie kvality životného prostredia. Blízkosť základňovej stanice môže ovplyvniť aj bežné elektronické zariadenia, ktoré si nemusia vedieť poradiť s veľkými intenzitami elektromagnetických polí a dôjde k - rušeniu. Rušenie je zložitý fenomén a nemusí ísť zďaleka len o rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Citlivé elektronické obvody niektorých zariadení môžu byť ovplyvnené priamym indukovaním rušivého napätia v ich obvodoch, napr. v závislosti od použitej modulácie signálu zo základňovej stanice.


Čo s tým môžeme urobiť?
Zhrňme si existujúcich 6 možností:

 1. spísať petíciu proti výstavbe s ostatnými vlastníkmi nehnuteľností v okolí (ak je to možné stihnúť), čo môže pomôcť, ale nemusí
 2. osloviť prenajímateľa, aby zmluvu s nájomcom vypovedal, čo môže pomôcť, ale nemusí
 3. osloviť ÚVZ s podnetom na posúdenie zdravotnej nezávadnosti vo vzťahu k hygienickým úrovniam elektromagnetického poľa. Tento postup je plne legitímny, ale neprinesie žiadnu zmenu, nanajvýš výsledky merania akreditovaným subjektom
 4. realizovať patričnú ochranu tienením vlastnej nehnuteľnosti a na vlastné náklady. Tento postup je zaručene úspešný s okamžitým efektom, ale finančne náročný
 5. presťahovať sa inam, čo môže dočasne pomôcť, ale nemusí, navyše ide o zdĺhavé riešenie
 6. nič, akceptujete nový stav

Pokiaľ na novej situácii aspoň trochu záleží, niekedy nezostane iné riešenie ako možnosť 4 alebo radikálna 5. Naše skúsenosti s možnosťou 4 sú opísané v rubrike MOŽNOSTI OCHRANY. Radi Vám poradíme s riešením konkrétnej Vašej situácie,  tieniace materiály je možné zakúpiť v našom e-shope.

  V súvislosti s narastajúcim povedomím o negatívnych a doposiaľ nie celkom preskúmaných účinkoch mikrovlnných elektromagnetických polí na živý organizmus sa nehnuteľnosti v tesnej blízkosti základňových staníc stávajú nepredajné, príp. strácajú na cene. Realitní makléri v zahraničí bežne oceňujú tekéto nehnuteľnosti výrazne nižšou cenou. Ich skúsenosti tiež naznačujú, že prítomnosť stožiarov alebo viditeľných antén má nepriaznivý vplyv na potenciálnych kupcov.

  Ak si aktívne hľadáte novú nehnuteľnosť, venujte väčšiu pozornosť prítomnosti základňových staníc v blízkosti nehnuteľnosti, školy, škôlky, nemocnice, či pracoviska. Predpokladá sa, že v medzinárodnom meradle sú deti častejšie exponované mikrovlnným poliam než dospelí. Rizikovou skupinou sú tiež osoby s oslabeným imunitným systémom, trpiaci chronickými ochoreniami, príp. osoby v rekonvalescencii po vážnom ochorení.

Ak plánujete kúpiť pozemok, rozhliadnite sa po okolí, či neuvidíte štruktúry stožiarov. Vaša expozícia bude pravdepodobne nízka, ak máte otvorený, nerušený výhľad na more alebo do málo urbanizovanej oblasti s malým osídlením. Čím sa okolo pozemku alebo domu nachádza viac vzrastlých stromov, tým je väčší predpoklad nižšej expozície v jeho okolí. Nepodceňujte ani veže kostolov, častokrát sú úkrytom antén základňových staníc.

  Najideálnejšie je úrovne mikrovlnných polí v okolí plánovanej nehnuteľnosti zmerať, meranie pomôže potvrdiť existenciu skrytých základňových staníc. Zmerajte tiež úrovne expozície v miestnych škôlkách a školách, ktoré budú navštevovať Vaše deti. Na tento účel môžete použiť aj prístroj z našej požičovne.
 
Ak sa už rozhodnete pre kúpu domu alebo pozemku v blízkosti základňovej stanice, snažte sa umiestniť spálňu, detskú izbu alebo lôžko na odvrátenú stranu s nižšou expozíciou. Počítajte ale do budúcna s tým, že existujúcej základňovej stanici sa môžu meniť parametre a cena nehnuteľnosti budem vplyvom prítomnosti základňovej stanice časom klesať.


Súvisiace články: