ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 16.12.2016

Úrovne expozície zo základňových staníc mobilnej siete
v obytných zónach

  Nasledujúca štúdia obsahuje údaje týkajúce sa úrovní intenzity elektromagnetického poža zo základňových staníc v obytných štvrtiach. Štatisticky vyhodnocuje viac než 200 reprezentatívnych meraní, získaných v rokoch 2001 a 2002. Merania boli vykonávané v rôznych vzdialenostiach a smeroch pomocou frekvenčne selektívnej spektrálnej analýzy, získanej iba pre hodnoty hustoty radiačného toku frekvenčných pásiem siete GSM/2G. Už podža týchto údajov sú základňové stanice telekomunikačnej mobilnej siete dominantné v porovnaní s úrovňami rozhlasových FM vysielačov alebo televíznych vysielačov.
  Stredná hustota výkonu sa nachádzala v rozmedzí 200 ľW/m² s maximálnou úrovňou presahujúcou 100 000 ľW/m². 25% zo všetkých meraní  presiahlo hodnotu 1000 ľW/m², ktorá bola navrhnutá ako preventívna priemerná hraničná úroveň pre netermálne biologické účinky. Jednými z najdôležitejších faktorov sú vzdialenos od antény základňovej stanice a priama viditežnos na anténu. Typická vzdialenos medzi anténami je asi 250 m v meste, pri priamej viditežnosti boli v tejto vzdialenosti namerané úrovne okolo 200 ľW/m².

Úvod
  Technológia bezdrôtovej mobilnej komunikácie využíva trvalé impulzné mikrovlnné žiarenie. Základňové stanice sú aktívne aj v čase, keď ich nikto nevyužíva. Z celej rady vedeckých štúdií sa ukazuje, že periodické impulzné elektromagnetické pole, ktoré sa používa v moderných digitálnych bezdrôtových systémoch, má významné biologické (netepelné) účinky. Oficiálne medzinárodné a národné bezpečnostné smernice stále berú ohžad len na riziko tepelných účinkov (na základe odporúčaní Medzinárodnej komisie na prevenciu pred neionizujúcim žiarením, ICNIRP, 1998).
 
Väčšina oficiálnych hygienických meraní rádiofrekvenčnej expozície sleduje len vzah k vyššie uvedeným smerniciam. Väčšinou sa na tento účel využívajú len širokopásmové meracie prístroje. Posudzovanie netepelných účinkov je naopak nutné sledova s pomocou selektívnej frekvenčnej analýzy, nakožko biologický vplyv môže súvisie s vežkým počtom faktorov (frekvencia, modulácia, šírka pásma, činitež výkyvu - pomer priemernej a špičkovej amplitúdy, strieda modulácie, apod). Oficiálne hygienické merania však iba v niekožkých málo prípadoch preukážu dosiahnutie alebo prekročenie limitnej úrovne a to v tesnej vzdialenosti od antén (< 3m).
  Pri meraní je nutné dodržiava frekvencie používané u základňových staníc a odlíši ich od iných zdrojov elektromagnetických polí, akými sú napr. vysielač FM rozhlasu, TV, TETRA, apod.  Ciežom tejto štúdie bolo zhromaždi namerané údaje, štatisticky vyhodnoti, dokumentova a prehodnoti expozície. Meranie bolo vykonané z rôznych vzdialeností a smerov, vo vnútri verejných a obytných budov alebo v ich okolí. Pre získanie úrovne hustoty radiačného toku bola použitá frekvenčne selektívna spektrálna analýza.

Metódy a výsledky
  Meranie hustoty radiačného toku bolo realizované pomocou spektrálneho analyzátora Rohde & Schwarz Advantest R3131 a kalibrovanej hyperlog antény Schwarzbeck USLP 9143. Meranie bolo vykonané v reálnych podmienkach pre downlink GSM/2G frekvencie základňových staníc (920-960 MHz, 1810-1860 MHz). Anténa bola smerovaná do rôznych uhlov tak, aby bola zaznamenaná lokálna maximálna hustota radiačného toku v špičkách vzhžadom na orientáciu, polarizáciu, odraz a interferencie. V každom pásme trval zber údajov 3x 1 min. Namerané úrovne sú uvedené v jednotkách ľW/m² (microwatt na meter štvorcový). 1 ľW/m² = 0.1 nW/cm² (nanowatt na centimeter štvorcový). Detekčný limit bol stanovený medzi 0.001-0.002 ľW/m² na kanál (-70 dBm). Rozšírená chyba merania bola menšia ako ą 45% (BUWAL 2002).
  Do merania bolo zaradených celkovo 272 lokalít (132 v intérieri, 140 v exteriéri). Hustoty radiačného toku všetkých kanálov boli sumované za lokalitu, zhrnuté na maximálnu možnú celkovú hustotu radiačného toku a doplnené o údaje o vzdialenosti a priamej viditežnosti na dominantné miesto antény. Vo vybraných lokalitách boli zaznamenané profilové vzdialenosti v rôznych výškach a pozíciách antén. Pre porovnanie boli zhromaždené aj ďalšie údaje o významných rádiofrekvenčných zdrojoch (FM rozhlas, TV, DECT, apod). Na obrázku nižšie je vidno typický pohžad na spektrálnu analýzu RF v susedstve antény základňovej stanice telekomunikačnej siete.

Štatistické údaje a percentily
  Namerané hodnoty hustoty radiačného toku sú uvedené v tabužke nižšie. Stredná vzdialenos od základňovej stanice bola 150 metrov, čo zodpovedá typickej vzdialenosti bytov od základňových staníc vo väčších mestách. 20.percentil bol na úrovni 10 ľW/m² a možno ho považova za celkové "pozadie" expozície signálom GSM/2G (v drvivej väčšine meraní sa pod túto úroveň nedostaneme). 50.percentil (medián) predstavoval úroveň 200 ľW/m². 95.percentil bol na úrovni 6 300 ľW/m² a možno ho už považova za významnú úroveň expozície. Maximálna hodnota 103 000 ľW/m² sa našla v istej obytnej budove na 4. poschodí, v priamej viditežnosti a v rovnakej výške s anténou, vo vodorovnej vzdialenosti 30 metrov. Údaje pre priamu viditežnos, interiér a exteriér sa počítajú zvl᚝.

 

Spolu Priama
viditežnos
Bez priamej
viditežnosti
Exteriér Interiér
Počet meraní (n) 272 177 95 140 132
Vzdialenos v m (medián) 150 100 250 200 100

Hustota radiačného toku ľW/m² (stred)

 1 800  2 650  130  1 150  2 450
20. percentil 10 70 2 20 10
50. percentil (medián) 200 430 20 200 170
70. percentil 640 1 700 70 580 640
90. percentil 3 400 5 200 280 3 260 3 770
95. percentil 6 300 8 500 610 6 490 5 330
99. percentil 23 000 25 000 1 340 12 350 32 000
Maximum 103 000 103 000 2 200 14 400 103 000

Graf hustoty radiačného toku - percentily

Graf hustoty radiačného toku - priama viditežnos a vzdialenos

Vzdialenos, priama viditežnos a expozičné parametre
  Z grafu vyššie je zrejmé, že najmä v blízkosti základňovej stanice (< 250m) je expozičná úroveň výraznejšie rozptýlená v dôsledku rôznych faktorov a nemôže by jednoducho vypočítaná pomocou výkonu stanice a vzdialenosti. Údaje v tabužke poukazujú na významný systematický rozdiel medzi percentilmi v priamej viditežnosti a bez nej. Na grafe sú zaznačené jednotlivé súbory údajov tvoriace trendovú čiaru (červenú), ktorá exponenciálne klesá s väčšou vzdialenosou. Druhá (modrá) trendová čiara predstavuje expozíciu bez priamej viditežnosti na anténu základňovej stanice. Markantný je 10-násobný rozdiel medzi nimi (bez viditežnosti na anténu sú úrovne expozície v priemere 10-krát nižšie, než pri priamej vidietežnosti). Všeobecne platí, že úroveň expozície prevažne ovplyvňujú tieto faktory:

 • Vzdialenos od základňovej stanice (antény)
 • Priama viditežnos na anténu
 • Typ antény (všesmerová/sektorová)
 • Počet, orientácia a zisk antén
 • Kapacita anténnej sústavy (počet kanálov/frekvencií)
 • Zvislá vzdialenos medzi anténou a meranou lokalitou
 • Konštrukcia budovy
 • Celkový odraz vlny od okolia

Vzdialenos a pozície antén
  Vo vybraných lokalitách boli zaznamenané profily vzdialeností a rôzne výšky umiestnenia antén. Pri umiestneniach antén vo vežkých výškach (napr. 50 - 90m na stožiari nad úrovňou terénu) je maximálna expozícia na úrovni terénu dosiahnutá vo vzdialenosti asi 300 metrov od stožiaru. Pri nízkych výškach (15 - 20m, typické strešné pozície) je maximálna expozícia na úrovni terénu dosiahnutá vo vzdialenosti asi 50 metrov od antény. Graf nižšie ukazuje priemernú (strednú) hodnotu hustoty radiačného toku, nájdenú v rôznych rozsahoch vzdialeností. Nebol pozorovaný žiaden jednoduchý exponenciálny pokles so vzdialenosou. Mierny nárast v rozsahu vzdialeností 150 - 200m (1 480 ľW/m²) možno vysvetli vyžarovacím diagramom použitých antén (smerovanie lúča je medzi 0-10° od horizontálnej roviny smerom k terénu).

Graf hustoty radiačného toku - vzdialenos od antén na úrovni terénu

Pozície antén
  Významné expozície v rozsahu niekožkých 1 000 ľW/m² boli pozorované v priestoroch priamo pod strešnými pozíciami antén (napr. na školách, škôlkach, bytových domoch) v dôsledku sekundárnych postranných lalokov a odrazov (najvyššia expozičná hodnota v rozmedzí 10 000 - 100 000 ľW/m² bola zaznamenaná vežmi blízo pri anténe na nízkej výškovej pozícii vo vnútri budovy a potom v exteriéri na úrovni terénu pri priamej viditežnosti a vzdialenosti menšej ako 100 metrov.

DECT, Wi-Fi, TV a FM rozhlas
  Porovnanie intenzity vysielačov FM rozhlasu, TV, bezdrôtového telefónu DECT, prístupového bodu Wi-Fi a ďalších významných zdrojov žiarenia ukazuje, že vežkos expozície zo základňových staníc mobilnej siete je v obytných oblastiach dominantná. DECT signál bol nameraný na 60 miestach. Maximálna úroveň hustoty radiačného toku DECT bola 0.01 ľW/m² (20.percentil), 1 ľW/m² (50.percentil) a 1 680 ľW/m² (95.percentil). Vysoké expozície (> 1000 ľW/m²) boli zaznamenané len v prípade, že sa DECT stanice nachádzali v rovnakej miestnosti alebo vežmi blízko k testovaciemu prístroju.

Záver
  Výsledky tejto štúdie ukazujú, že mikrovlnné žiarenie zo základňových staníc mobilnej telekomunikačnej siete GSM/2G bolo dominantným v rezidenčných oblastiach už začiatkom 21.storočia. Stredná hustota radiačného toku sa nachádzala v rozmedzí 200 ľW/m² (50.percentil) s maximálnou úrovňou vyššou ako 100 000 ľW/m². Minulý čas sme použili zámerne, nakožko 15 rokov od vydania tejto štúdie sa expozície znásobili niekožkokrát. Pribudli ďalšie desatisíce nových základňových staníc novovzniknutých operátorov, pribudli nové služby (UMTS/3G a LTE/4G), ktoré vytvárajú omnoho väčšie expozície než technológia GSM/2G a čo nevidie príde nová generácia mobilných sietí 5G, ktorá môže by prevratnou. Žiadna meraná lokalita nedosahuje a/ani neprekračuje oficiálne hygienické limitné úrovne a ani tomu tak zatiaž nebude. Otázkou len zostáva, čo prinesie ďalší vývoj, kam sa až budú expozície zvyšova a s nimi aj celkové "pozadie".
Nasledujúca tabužka ponúka jednoduchší prehžad tu spomínaných úrovní hustoty radiačného toku:

Porovnanie štandardov a odporúčaní
(rádiofrekvenčné polia, neionizujúce žiarenie)

Celková hustota
radiačného toku

Oficiálne hygienické smernice (odporúčania komisie ICNIRP)

 

FCC/ANSI (USA)

10 000 000 ľW/m²

EU, Vežká Británia, Fínsko a Japonsko

10 000 000 ľW/m²

Prísnejšie odporúčania / Referencie

 

Belgicko

1 200 000 ľW/m²

Švajčiarsko a Taliansko

90 000 ľW/m²

Ecolog 2000, Nemecko

10 000 ľW/m²

Základňová stanica - vysoká úroveň expozície, 95.percentil (táto štúdia)

6 300 ľW/m²

Salzburg Resolution 2000, Rakúsko

1 000 ľW/m²

Základňová stanica - stredná úroveň, 50.percentil (táto štúdia)

200 ľW/m²

Öko-Test 2001 - vysoká expozícia, Nemecko

100 ľW/m²

STOA 2001

100 ľW/m²

Základňová stanica - úroveň pozadia, 20.percentil (táto štúdia)

10 ľW/m²

Öko-Test 2001 - nízka expozícia, Nemecko

10 ľW/m²

Baubiology Standard 2000 - nočná expozícia

0.1 ľW/m²

Úspešná komunikácia mobilným telefónom, základ pokrytia

0.001 ľW/m²

MAES 2000 - prirodzené kozmické mikrovlnné žiarenie

0.000001 ľW/m²

  Už dlhodobo je jediným základom oficiálnych noriem pre rádiofrekvenčné elektromagnetické polia tepelný účinok a ohrievanie telesných tkanív (ICNIRP, ANSI, IEEE, NCRP, FCC, SSK, WHO). Podža nich nie je nutné, aby odvetvie bezdrôtového priemyslu investovalo do zníženia emisií a šetrných produktov. Výskyt možných biologických účinkov je potrebné zváži už pri
1. nízkej intenzite RF žiarenia,
2. chronickej a akútnej expozícii
3. pulznom RF žiarení, ktoré sa javí výraznejšie bioaktívne než nepulzné RF žiarenie.

  źudské telo reaguje viac než zložito a je citlivé na extrémne periodické podnety. Biologický systém sa riadi energiou, rovnako ako informáciami, ktoré v tomto prípade prichádzajú kontinuálne z pulznej modulácie používaných elektromagnetických polí.

Referencie
Thomas Haumann, Umweltanalytik und Baubiologie, Meisenburgstrasse 25, D-45133 Essen, Germany
Uwe Münzenberg, AnBUS eV, Mathildenstrasse 48, D-90762 Fürth, Nemecko
Wolfgang Maes, Baubiologie Maes, Schorlemerstr. 87, D-41464 Neuss, Nemecko
Peter Sierck, Environmental Testing & Technology, Inc., 1106 Second Street, Encinitas CA 92024, USA


 

Základňové stanice mobilných sietí - kontroverzné zdroje "elektrosmogu"?

  Behom desiatich rokov bolo vybudované nespočetné množstvo základňových staníc po celom svete. V mestách s  rozostupmi 50-500 m a 2-5 km vo vidieckych oblastiach. Niektoré sú viditežné z vežkej diažky (charakteristické stožiare s korunkou), iné sú skryté do veží kostolov, tie najmenšie sú umiestnené na pár krokov od seba napr. na stropoch nákupných centier. Operátori neváhajú umiestni základňové stanice a ich antény i na rodinné domy, za čo prenajímatež dostáva finančnú náhradu. Nie vždy sa však takéto počínanie musí páči najbližším susedom.
  S pribúdajúcim počtom mobilných telefónov, mobilných operátorov a dopyte po internetových službách rastie počet základňových staníc. Kúpa nehnutežnosti, ktorá nie je v blízkosti nejakého stožiaru alebo základňovej stanice, je čím ďalej tým obtiažnejšia. Na Slovensku bohužiaž chýba ucelený zoznam alebo mapa základňových staníc, s ktorou by sa situácia sprehžadnila. Ak operátorovi siete chýba pokrytie v určitej lokalite alebo je len slabé a dopyt zákazníkov koreluje s ekonomickou efektivitou, potom je vežmi pravdepodobné, že skôr alebo neskôr dôjde k vybudovaniu základňovej stanice v tejto lokalite. Operátori sa snažia pokry najmä husto osídlené lokality a hlavné cestné ahy, ktoré sú investične zaujímavé, takže podža toho treba zváži situáciu aj pri hžadaní vhodnej "zdravšej" nehnutežnosti.

FULL SIGNAL (Plný signál) - Česká Televize odvysielala v septembri 2012 film Talala Jabariho z roku 2010 (český dubbing).
S viac než 3,5 miliardami používatežov mobilných telefónov na celom svete, tisíce základňových staníc vyrastajú v susedstve žudských obydlí a škôl na ich strechách. źudia začínajú pociova dôsledky. Film prináša rozhovory s odborníkmi, zákonodarcami a právnikmi a prehodnocuje pravdy a mýty, ktoré sa vzahujú na mobilné technológie.

  Podža Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) nie sú mikrovlny nebezpečné, pokiaž nemajú dostatok energie na zohriatie tkaniva, a tak v roku 1998 vydala vežmi benevolentné odporúčania pre verejné expozície, všeobecne známe ako smernice ICNIRP. Napriek tomu, že uvedené odporúčania prevzala Rada Európy v roku 1999 a na základe nich stanovili takmer všetky európske krajiny svoje národné hygienické limity, niektoré európske a mimoeurópske krajiny zakotvili do zákonov prísnejšie, preventívne úrovne pre expozície mikrovlnnému žiareniu.
  Mnoho významných vedcov z rôznych krajín sveta preukazuje, že existujú aj biologické účinky, ktoré vedú k negatívnemu ovplyvneniu celkového zdravotného stavu u žudí, zvierat a rastlín, a to i na omnoho nižších úrovniach expozície, než aké stanovila v odporúčaniach komisia ICNIRP. Osoby, ktor頞ijú v blízkosti základňových staníc, hlásia poruchy spánku, bolesti hlavy, problémy s krvným tlakom, srdcovou arytmiou, kožné problémy, problémy s pamäou a koncentráciou, náladou, krvácanie z nosa, zvýšený počet epileptických záchvatov a ďalšie závažné zdravotné komplikácie, vrátane rakoviny.

  Ocežové konštrukcie antén sú dnes už najmä v mestách vežmi rušivým elementom. Strechy sú doslova posiate základňovými stanicami a s pribúdajúcim počtom operátorov, zvyšovaním rýchlosti prenosu a dostupnosou služieb, narastá počet antén.

  Stavebné úrady však nekoordinujú plánovanie a výstavbu základňových staníc. Vedú len ohlasovaciu evidenciu. Výstavba začína oslovením vhodného prenajímateža priestoru (pozemok, strecha budovy), vypracovaním podrobného popisu stavby a nastavenia parametrov podža potreby pokrytia. Stavbu schvažuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý objednáva aj kontrolné merania. Pre rozhodnutie o umiestnení základňovej stanice stačí súhlas prenajímajiteža nehnutežnosti. Susedia, ani vlastníci ďalších nehnutežností nebývajú prizvaní a ani informovaní o stavebnom konaní. Takto jedného dňa zistíte, že bez toho, aby Vás niekto vopred informoval, Vᚠvýhžad z okna skrášli vysoká železná stavba u suseda a Vaše životné prostredie sa markantne zmení vďaka zvýšenej a nepretržitej expozícii, ktorú ste doposiaž nepoznali.
Tento fakt však nie je poslednou zmenou. Nakožko ide o nového "nájomníka" s neobmedzenými právami, bez toho, aby Vás o tom niekto informoval, môže kedykožvek dôjs k modifikácii základňovej stanice podža potreby operátora a teda napr. k navýšeniu počtu antén, zmene výkonu, zabratiu ďalších frekvencií.
Ale nejde len o zhoršenie kvality životného prostredia. Blízkos základňovej stanice môže ovplyvni aj bežné elektronické zariadenia, ktoré si nemusia vedie poradi s vežkými intenzitami elektromagnetických polí a dôjde k - rušeniu. Rušenie je zložitý fenomén a nemusí ís zďaleka len o rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Citlivé elektronické obvody niektorých zariadení môžu by ovplyvnené priamym indukovaním rušivého napätia v ich obvodoch, napr. v závislosti od použitej modulácie signálu zo základňovej stanice.


Čo s tým môžeme urobi?
Zhrňme si existujúcich 6 možností:

 1. spísa petíciu proti výstavbe s ostatnými vlastníkmi nehnutežností v okolí (ak je to možné stihnú), čo môže pomôc, ale nemusí
 2. oslovi prenajímateža, aby zmluvu s nájomcom vypovedal, čo môže pomôc, ale nemusí
 3. oslovi ÚVZ s podnetom na posúdenie zdravotnej nezávadnosti vo vzahu k hygienickým úrovniam elektromagnetického poža. Tento postup je plne legitímny, ale neprinesie žiadnu zmenu, nanajvýš výsledky merania akreditovaným subjektom
 4. realizova patričnú ochranu tienením vlastnej nehnutežnosti a na vlastné náklady. Tento postup je zaručene úspešný s okamžitým efektom, ale finančne náročný
 5. presahova sa inam, čo môže dočasne pomôc, ale nemusí, navyše ide o zdĺhavé riešenie
 6. nič, akceptujete nový stav

Pokiaž na novej situácii aspoň trochu záleží, niekedy nezostane iné riešenie ako možnos 4 alebo radikálna 5. Naše skúsenosti s možnosou 4 sú opísané v rubrike MOŽNOSTI OCHRANY. Radi Vám poradíme s riešením konkrétnej Vašej situácie,  tieniace materiály je možné zakúpi v našom e-shope.

  V súvislosti s narastajúcim povedomím o negatívnych a doposiaž nie celkom preskúmaných účinkoch mikrovlnných elektromagnetických polí na živý organizmus sa nehnutežnosti v tesnej blízkosti základňových staníc stávajú nepredajné, príp. strácajú na cene. Realitní makléri v zahraničí bežne oceňujú tekéto nehnutežnosti výrazne nižšou cenou. Ich skúsenosti tiež naznačujú, že prítomnos stožiarov alebo viditežných antén má nepriaznivý vplyv na potenciálnych kupcov.

  Ak si aktívne hžadáte novú nehnutežnos, venujte väčšiu pozornos prítomnosti základňových staníc v blízkosti nehnutežnosti, školy, škôlky, nemocnice, či pracoviska. Predpokladá sa, že v medzinárodnom meradle sú deti častejšie exponované mikrovlnným poliam než dospelí. Rizikovou skupinou sú tiež osoby s oslabeným imunitným systémom, trpiaci chronickými ochoreniami, príp. osoby v rekonvalescencii po vážnom ochorení.

Ak plánujete kúpi pozemok, rozhliadnite sa po okolí, či neuvidíte štruktúry stožiarov. Vaša expozícia bude pravdepodobne nízka, ak máte otvorený, nerušený výhžad na more alebo do málo urbanizovanej oblasti s malým osídlením. Čím sa okolo pozemku alebo domu nachádza viac vzrastlých stromov, tým je väčší predpoklad nižšej expozície v jeho okolí. Nepodceňujte ani veže kostolov, častokrát sú úkrytom antén základňových staníc.

  Najideálnejšie je úrovne mikrovlnných polí v okolí plánovanej nehnutežnosti zmera, meranie pomôže potvrdi existenciu skrytých základňových staníc. Zmerajte tiež úrovne expozície v miestnych škôlkách a školách, ktoré budú navštevova Vaše deti. Na tento účel môžete použi aj prístroj z našej požičovne.
 
Ak sa už rozhodnete pre kúpu domu alebo pozemku v blízkosti základňovej stanice, snažte sa umiestni spálňu, detskú izbu alebo lôžko na odvrátenú stranu s nižšou expozíciou. Počítajte ale do budúcna s tým, že existujúcej základňovej stanici sa môžu meni parametre a cena nehnutežnosti budem vplyvom prítomnosti základňovej stanice časom klesa.