ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 146 / 1033417

Aktualizované: 30.7.2020

Európske moratórium pre 5G
Vedci varujú pred možnými závažnými zdravotnými účinkami novej technológie

  Viac než 390 dolu podpísaných vedcov z viac než 40 krajín sa striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od priemyslu preskúmaná bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Aktuálne informácie k tejto téme nájdete na stránke www.5gappeal.eu

5G vedie k masívnemu zvýšeniu „povinnej expozície“ z „bezdrôtového žiarenia“

  Technológia 5G bude spravidla účinná len na krátke vzdialenosti. Elektromagnetické vlny použitých vlnových dĺžok nebudú ľahko prenikať cez pevné materiály. Plná implementácia 5G si vyžiada inštaláciu tisícov nových bázových staníc a ich antén na každých 30 až 100 metroch a to aj vo vidieckych oblastiach, čím sa masívne zvýši tzv. povinná expozícia.

  So "stále rozsiahlejším využitím bezdrôtových technológií"  sa jej nikto nebude môcť vyhnúť, pretože súčasťou masívnej penetrácie 5G technológie (a to aj v rámci bytových domov, obchodov a nemocníc) bude podľa odhadov "10 až 20 miliárd pripojených zariadení(domáce spotrebiče, kamery, elektronika, dopravné prostriedky, atď.), ktoré budú súčasťou tzv. Internetu vecí. To všetko spoločne môže spôsobiť podstatné zvýšenie celkovej dlhodobej expozície RF-EMP všetkým občanom EÚ.

Škodlivé účinky expozície RF-EMP sú už preukázané 

  Viac než 250 vedcov z viac ako 40 krajín už pred dvoma rokmi vyjadrilo "vážne obavy" týkajúce sa všadeprítomnej a rastúcej expozície elektromagnetickému „šumu“, generovanému elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami. Poukazujú na skutočnosť, že "mnohé nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMF ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké má stanovené väčšina medzinárodných a národných smerníc." Účinky zahŕňajú zvýšené riziko vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené množstvo škodlivých voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne vplyvy na celkovú pohodu ľudí. Poškodenie sa však nevzťahuje len na ľudskú rasu, ale rastú dôkazy o škodlivých účinkoch aj na rastliny a zver

  Po medzinárodnej výzve vedcov adresovanej WHO a OSN z roku 2015 i ďalší výskum presvedčivo potvrdil seriózne zdravotné riziká RF-EMP z bezdrôtovej technológie. Najrozsiahlejšia svetová štúdia Národného toxikologického programu (NTP) v USA za 25 miliónov dolárov vykázala štatisticky významné zvýšenie incidencie nádorov mozgu a rakoviny srdca u zvierat vystavených RF-EMP s intenzitami pod úrovňami odporúčanými Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), na ktoré sa v smerniciach odvoláva väčšina vyspelých krajín. Tieto výsledky potvrdzujú zistenia ľudských epidemiologických štúdií o RF rádioterapii a riziku mozgového nádoru. Veľké množstvo vedeckých revidovaných štúdií poukazuje na ujmu na ľudskom zdraví spôsobenú elektromagnetickými poľami.

  Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) - agentúra pracujúca pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) dospela v roku 2011 k záveru, že RF-EMP s frekvenciami od 30 kHz do 300 GHz sú možným karcinogénom u ľudí (skupina 2B). Nové štúdie, akou je i štúdia NTP uvedená vyššie, a niektoré epidemiologické výskumy, vrátane najnovších štúdií o používaní mobilných telefónov a rizikách rakoviny mozgu potvrdzujú, že RF-EMP sú karcinogénne pre ľudí.

  EUROPA EM - EMF Guideline 2016 uvádza, že "existujú presvedčivé dôkazy, že dlhodobá expozícia určitým typom elektromagnetických polí je rizikovým faktorom pre ochorenia, ako sú napríklad niektoré druhy rakoviny, Alzheimerovej choroby a samčej neplodnosti... Spoločné príznaky elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) zahŕňajú bolesti hlavy, ťažkosti so sústredením, problémy so spánkom, depresie, nedostatok energie, únavu a príznaky podobné chrípke." 

  Európska populácia je čoraz viac postihnutá chorobnými príznakmi, ktoré sú už mnoho rokov vo vedeckej literatúre spájané s expozíciou elektromagnetickým poliam a bezdrôtovej technológii. Medzinárodná Vedecká Deklarácia o elektrosenzitivite (EHS) a rôznorodej chemickej citlivosti (MCS), vydaná v Bruseli v roku 2015, vyhlasuje že: "Pri našom súčasnom vedeckom poznaní prizvukujeme všetkým národným a medzinárodným orgánom a inštitúciám... aby rozpoznali EHS a MCS ako skutočné zdravotné stavy, ktoré sa môžu javiť ako indikátor ochorenia a stať sa významným problémom verejného zdravia na celom svete v nasledujúcich rokoch; najmä v krajinách s neobmedzeným nasadením elektromagnetických bezdrôtových technológií a neregulovaným trhom s chemickými látkami ... Nečinnosť predstavuje náklady pre spoločnosť a už viac nie je voľbou... jednomyseľne priznávame toto závažné ohrozenie verejného zdravia... nutnosťou sú opatrenia primárnej prevencie, aby sme predišli celosvetovej pandémii."

Opatrenia

  V roku 2005 bol v Európskej únii prijatý Princíp predbežnej opatrnosti (UNESCO): "Pokiaľ môže ľudská činnosť spôsobiť morálne neprijateľnú ujmu, ktorá je z vedeckého hľadiska možná, ale neistá, musia byť prijaté opatrenia, aby sa zabránilo tejto ujme alebo sa zmiernili jej následky."

  Rezolúcia 1815 (Rada Európy, 2011): "Prijmite všetky primerané opatrenia na zníženie expozície elektromagnetické poliam, obzvlášť rádiových frekvencií z mobilných telefónov, a to najmä expozície detí a mladeže, ktorí sú najviac ohrození nádormi mozgu a hlavy... Zhromaždenie výrazne odporúča, aby sa uplatňoval princíp ALARA (tak nízko, ako je rozumne dosiahnuteľné), vzťahujúci sa tak na tepelné účinky, ako aj na atermické alebo biologické účinky elektromagnetických emisií a radiačné účinky“ a "aby došlo k sprísneniu noriem a kvality hodnotenia rizík".

  Norimbergský kód (1949) sa vzťahuje na všetky pokusy na ľuďoch, teda vrátane nasadenia technológie 5G s novou, vyššou expozíciou RF-EMP. Pre všetky tieto experimenty platí, že: "by mali byť založené na predchádzajúcich poznatkoch (napr. očakávaní odvodených z experimentov na zvieratách), ktoré z experimentu vyvstávajú. Žiadny experiment, kde je apriori dôvod sa domnievať, že dôjde k úmrtiu alebo zraneniu, by nemal byť realizovaný; s výnimkou pokusov, v ktorých sú experimentálni lekári zároveň subjektom." (Norimberský kód, body 3-5). Už publikované vedecké štúdie ukazujú, že existuje "apriori dôvod veriť" skutočnému zdravotnému nebezpečenstvu.

  Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) je varovaním pre "riziko žiarenia z každodenne používaných zariadení", napriek úrovniam intenzít pod limitnými úrovňami WHO/ICNIRP. EEA tiež konštatuje, že: "Z minulosti už máme veľa prípadov zlyhania pri zásadách opatrnosti a obozretnosti, čo má za následok závažné a často nezvratné škody na zdraví a prostredí ... škodlivá úroveň expozície môže byť prítomná ešte predtým, než sú k dispozícii "presvedčivé" dôkazy o ujmách z dlhodobých expozícií, podobne ako porozumenie [mechanizmu] spôsobujúceho biologické, nezvratné poškodenie."

"Bezpečnostné smernice" dnes chránia priemysel, nie zdravie ľudí

  Súčasné bezpečnostné smernice a normy ICNIRP sú zastarané. Všetky vyššie uvedené dôkazy o ujme z elektromagnetického žiarenia sú z úrovní nižších ako "bezpečnostné smernice“ ICNIRP. Preto sú potrebné nové bezpečnostné normy.

  Dôvodom existencie „zavádzajúcich“ smerníc je "konflikt záujmov členov rady ICNIRP vzhľadom na ich vzťahy s telekomunikačnými alebo energetickými spoločnosťami, ohrozujúce nestrannosť, ktorú by mala upravovať regulácia verejných expozičných štandardov pre neionizujúce žiarenie... Na hodnotenie rizík rakoviny je potrebné zainteresovať vedeckých pracovníkov s odbornou spôsobilosťou v oblasti medicíny, najmä onkológie."

  Súčasné smernice RF-EMP z ICNIRP/WHO sú založené na zastaranej hypotéze, že "rozhodujúci vplyv RF-EMP expozície, dôležitej pre ľudské zdravie a bezpečnosť, je ohrev exponovaného tkaniva." Avšak vedci preukázali, že mnoho rôznych druhov ochorení a poškodení je spôsobených bez ohrevu ( tzv. "netepelný efekt"), pri úrovniach intenzít žiarenia, ktoré sú hlboko pod smernými úrovňami ICNIRP.


Naliehavo vyzývame EÚ:

 1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF-EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF-EMP (5G spolu s 2G, 3G, 4G a Wi-Fi) nie sú škodlivé pre občanov EÚ, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie
 2. odporučiť, aby všetky krajiny EÚ, najmä ich orgány a inštitúcie dohliadajúce na radiačnú bezpečnosť, nasledovali Rezolúciu 1815 a informovali občanov, najmä učiteľov a lekárov, o zdravotných rizikách spôsobených RF-EMP, ako a prečo sa vyhnúť bezdrôtovej komunikácii, a to najmä v blízkosti denných centier, škôl, detských domovov, pracovísk, nemocníc a hospicov.
 3. okamžite vymenovať nezávislú vedeckú pracovnú skupinu EÚ (bez priemyselného vplyvu a bez konfliktu záujmov1), spôsobilú posudzovať a prehodnotiť riziká RF-EMP na zdravie a:
     a) rozhodovať o nových, bezpečných "maximálnych úrovniach celkovej expozície" pre všetky bezdrôtové zariadenia v rámci EÚ
     b) skúmať celkovú a kumulatívnu expozíciu občanov EÚ
     c) vytvárať pravidlá, ktoré budú v rámci EÚ predpísané/presadzované o tom, ako sa vyhnúť expozícii prekračujúcej nové "maximálne úrovne celkovej expozície" EÚ, ktoré sa týkajú všetkých druhov RF-EMP v záujme ochrany občanov, a to najmä dojčiat, detí a tehotných žien
 4. zabrániť odvetviu bezdrôtového/telekomunikačného priemyslu presviedčať administratívu EÚ prostredníctvom lobistických organizácií prijímať rozhodnutia o ďalšom využívaní rádiofrekvenčného pásma vrátane technológie 5G v Európe
 5. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení

September 2017

S úctou,

Rainer Nyberg, EdD, Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Fínsko (NRNyberg@abo.fi)
Lennart Hardell, PhD., Profesor, Onkologický ústav, Lekárska a zdravotnícka fakulta, Fakultná nemocnica, Örebro, Švédsko. Nadácia pre životné prostredie a výskum, Örebro, Švédsko, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

---

Poznámka 1: Vyhnite sa podobným chybám ako Komisia (2008/721/ES) menovaná priemyslom podporovanými členmi SCENIHR, ktorá predložila Európskej únii zavádzajúcu správu o zdravotných rizikách, ktorá dala telekomunikačnému priemyslu voľnú ruku pre expozíciu občanov EÚ. Správa je dnes citovaná agentúrami a orgánmi pre radiačnú bezpečnosť v EÚ.


Reakcie a odpovede na výzvu

Odpoveď 1

Vec: Výzva vedcov na moratórium pre 5G technológiu
Vedci a lekári upozorňujú na potenciálne seriózne zdravotné dopady 5G technológie

Vážený profesor Nyberg,
vážený professor Hardell,

ďakujeme Vám za list z 13. septembra 2017, určený komisárovi Andriukaitisovi, za to, že upozornil na Vaše obavy z možných závážnych účinkov 5G technológie na zdravie. Pán komisár ma požiadal, aby som v jeho mene odpovedal.

Je potrebné zdôrazniť, že pre Komisiu je ochrana zdravia vždy zohľadnená a to vo všetkých predložených návrhoch. Existujú konzistentné dôkazy predložené vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi (Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením - ICNIRP, Vedeckým výborom pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká - SCENIHR), ktoré expozíciu elektromagnetickým poliam nepovažujú za zdravotné riziko, ak zostanú pod limitmi úrovňami, stanovenými v Odporúčaní Rady EU 1999/519/EC1.
Právny rámec, stanovený podľa smernice o rádiových zariadeniach2, zabezpečuje bezpečnosť rádiových zariadení uvedených na trh EÚ. Okrem vnútroštátneho presadzovania EÚ legislatívy, Komisia podporuje výskum účinkov expozícií elektromagnetickým poliam a pravidelne požaduje nezávislú aktualizáciu dostupných vedeckých dôkazov.
Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR), ktorý je nezávislý od Komisie, má stály mandát pre poskytovanie tejto aktualizácie. Predložených bolo dosiaľ päť stanovísk. Posledné stanovisko3 bolo prijaté v januári 2015 pre "Možné vplyvy expozície elektromagnetickým poliam na zdravie". Tieto vedecké stanoviská neuviedli žiadne vedecké zdôvodnenie prehodnotenia limitov expozície (základných obmedzení a referenčných úrovní) podľa odporúčania Rady 1999/519/EC.
Pre všetky plánované frekvenčné pásma 5G sa uplatňujú prísne a bezpečné limity expozícií elektromagnetickým poliam, odporúčané na úrovni EÚ. Komisia súhlasí s tým, že je potrebné neustále aktualizovať vedecké poznatky, ktoré sa musia brať do úvahy aj pri vývoji technológie 5G. Takéto znalosti budú prispievať k cieľu vyvážiť expozíciu širokej verejnosti voči EMP so získanými výhodami 5G (vrátane elektronického zdravotníctva) na kvalitu života.
Digitálne technológie a technológie mobilnej komunikácie, vrátane vysokorýchlostného internetu, budú chrbtovou kosťou budúceho európskeho hospodárstva, čím sa umožní pripojenie všetkých občanov. Všetci občania si zároveň zaslúžia primeranú ochranu pred elektromagnetickými poľami zo všetkých typy zdrojov, vrátane bezdrôtových zariadení. Komisia preto dôkladne sleduje tento problém, aby sa dodržali príslušné úrovne ochrany definované svetovými odborníkmi. Počet zdrojov ako taký neurčuje expozíciu elektromagnetickým poliam na danom mieste. Očakáva sa, že väčšina sietí 5G bude využívať menšie bunky ako predchádzajúce generácie s nižšími úrovňami expozícií. Toto potvrdzujú aj doterajšie skúsenosti. Zavedenie 3G a 4G nezvyšuje expozíciu v oblasti životného prostredia od roku 2006 a toto bolo zverejnené aj v recenzovaných časopisoch. Najmä zavedenie 3G znížilo expozíciu používateľov mobilných telefónov v porovnaní s 2G.
Nariadením EÚ sa má zabezpečiť jednotnosť a predvídateľnosť v celej Únii, pokiaľ ide o spôsob, akým je používanie rádiového frekvenčného spektra a zabezpečenia ochrany verejného zdravia pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí (0 Hz - 300 GHz), so zvláštnym zreteľom na preventívny prístup, prijatý v odporúčaní Rady č. 1999/519/EC.
Návrh európskeho kódexu pre elektronické komunikácie4, ktorý pripraví pôdu pre mobilnú komunikáciu 5G, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje v Rade a Parlamente, stanovuje zásadu spravovania frekvenčného spektra, ktorú majú členské štáty uplatňovať, potrebu konzistentnosti a predvídateľnosti v celej Únii, pokiaľ ide o spôsob využívania rádiového spektra a zabezpečenie ochrany verejného zdravia pred škodlivými elektromagnetickými poľami.
Existujúci rámec tiež umožňuje členským štátom obmedziť používanie typov technológií, v prípade potreby chrániť verejné zdravie pred elektromagnetickými poľami, pričom sa v maximálnej miere zohľadní odporúčania Rady 1999/519/EC.
Pokiaľ ide o otázku údajného konfliktu záujmov, Komisia si nie je vedomá konfliktov záujmov členov medzinárodných orgánov, ako je ICNIRP alebo členov SCENIHR. Dovoľujeme si Vás informovať, že záver ombudsmana v prípade 208/2015/PD5, pokiaľ ide o konflikty záujmov v expertnej skupine Komisie pre elektromagnetické polia, Európska komisia vykonala správny úradný postup.
Uisťujeme vás, že Komisia bude vykonávať kontrolu dostupných nezávislých vedeckých dôkazov na zabezpečenie najvyššej ochrany zdravia našich občanov.

S úctou,
John F. Ryan
riaditeľ 

Odpoveď 2:

Vážený profesor Nyberg,
vážený profesor Hardell,

ďakujeme Vám za Váš záujem o našu prácu v oblasti elektromagnetických polí (EMP) a za Vaše odhodlanie chrániť občanov EÚ, s ktorým plne súhlasíme.
Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis ma požiadal o odpoveď na Váš e-mail z 9. novembra v jeho mene, rovnako požiadal v jeho mene odpovedať na Váš list aj John F. Ryana, v ktorom ste vyjadrili svoj nesúhlas so správou "Postoj Komisie k výzve na 5G moratórium". Komisia predložila závery zhruba dvoch desaťročí výskumu potenciálnych účinkov EMP na zdravie a názorov vyjadrených vo vedeckých stanoviskách, vypracovaných nezávislými vedeckými výbormi. Posledné stanovisko výboru SCENIHR k EMP, uverejnené v roku 2015, je založené na stovkách partnerských hodnotení, uverejnených po celom svete a je štvrtým zverejneným stanoviskom k EMP od prijatia právnych predpisov o EMP, prijatých v roku 1999. Záver výboru v tomto poslednom stanovisku bol založený na expozičných štúdiách, epidemiologickách štúdiách a štúdiách in vivo a in vitro a pri posudzovaní sa brali do úvahy všetky návrhy príčinných súvislostí.
Váš článok „Komentár k SCENIHR: Stanovisko k potenciálnym účinkom expozícií elektromagnetickým poliam na zdravie", uverejnené v Bio electromagnetics 36: 480484 (2015), poznáme, ako aj Výzvu na moratórium 5G, podpísanú viac ako 180 vedcami. Komisia si tiež uvedomuje, že v roku 2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) vyhodnotila rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako „potenciálne“ karcinogénne pre ľudí (skupina 2B), založené na zvýšenom riziku vzniku gliómu a akustického neurómu.
Je však potrebné poznamenať, že kategória 2B eviduje klasifikáciu agentov, pre ktorých existuje obmedzený dôkaz karcinogenity u ľudí a menej ako dostatočný dôkaz o karcinogenite u pokusných zvierat. Je tiež dôležité poznamenať, že IARC hodnotenie predchádza stanovisku výboru o niekoľko rokov. Na základe novších publikovaných štúdií až do jeho dokončenia v roku 2015 sa v stanovisku výboru dospelo k záveru, že dôkazy o zvýšenom riziku vzniku gliómov od klasifikácie IARC v roku 2011 oslabili, aj keď možnosť spojenia s akustickým neurómom zostalo rovnaké.
V súčasnosti ostávajú expozičné limity stanovené európskymi právnymi predpismi platné a hlavnú zodpovednosť za ochranu obyvateľstva pred možnými škodlivými účinkami elektromagnetických polí zostáva na členských štátoch. Na úrovni EÚ vydala Rada Odporúčanie o obmedzení expozície širokej verejnosti elektromagnetickému žiareniu (1999/519/EC), ktorá stanovuje základné obmedzenia a referenčné úrovne ako všeobecný ochranný rámec na usmernenie činnosti členských štátov v súvislosti s expozíciou širokej verejnosti EMP. 17. novembra 2017 boli štyri normy, týkajúce sa EMP, odkazujúce na limity v tomto Odporúčaní Rady, uverejnené v zozname harmonizovaných noriem v rámci Smernice o harmonizácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výroby a na trhu dostupných rádiových zariadení. Tieto normy nahrádzajú a vylepšujú predchádzajúce normy, stanovené v smernici 1999/5/EC.
Útvary Komisie sú presvedčené, že rady poskytnuté vedeckými výbormi sú nestranné, presné a vedecky podložené, a preto nepovažujú za potrebné vymenovať nezávislú expertnú skupinu výskumných pracovníkov v oblasti EMP a zdravotníctva, ktorá by diskutovala o nových bezpečných usmerneniach pre expozície EMP.
Využitie preventívneho princípu EÚ na zastavenie distribúcie produktov 5G technológie sa javí ako príliš drastické opatrenie. Najprv musíme zistiť, ako sa bude táto nová technológia uplatňovať a ako sa budú vyvíjať vedecké dôkazy. Uisťujeme Vás, že Komisia bude držať krok s budúcim vývojom s ohľadom na ochranu zdravia európskych občanov na najvyššej možnej úrovni a v súlade s jej mandátom.
Ešte raz Vám dovoľte poďakovať za Vašu oddanosť spoločnému záväzku chrániť zdravie občanov EÚ.

S úctou,
Arūnas Vinciunas

V správe, zverejnenej v januári 2020, sú zhrnuté výzvy za moratórium 5G, listy komisárovi EÚ pre zdravotníctvo od septembra 2017 a všetky odpovede.

Históriu aktivít jednotlivých krajín v súvislosti s implementáciou 5G nájdete zhrnutú na tomto odkaze.


Signatári Výzvy pre moratórium 5G
(k 6. júlu 2020) 

SLOVENSKO
Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc, Associate Professor, Cancer Research Institute, BMC SAS, Bratislava

Jan Jakus, MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin
Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering
Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina
Martin Kusko, PhD, process engineer in Semiconductor company, Košice
Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava

EÚ a európske národy
BELGICKO
Philippe Antoine, MD, Bruxelles

Massimiliano Sassoli de Bianchi, Ph.D. in physics, research fellow at the Center Leo Apostel for Interdisciplinary Studies (CLEA), Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles
Natacha Debecker, MD, psychiatrist, clinique de Bonsecours, Chief in alcoology , Boussu
Jean-Marc Delaive, MD, Seraing
Steven Depicker, MD, Oostkamp, Bruges
Valérie-Anne De Wilde, MD, Clinique Saint-Luc de Bouge, Namur
Nathalie Delhez, MD, Nassogne
Caroline Durieu, MD, Post-graduate in tropical medecine and international health ITG Antwerp, Certificate in Sports Medecine UCL-ULg, Noville-les-bois
Dominique Gallez, PhD in Biophysics, Brussels
François Georges; MD, psychiatrist, Linkebeek
Aude Gille, MD, specialist in emergency medicine, working in CSPO, Ottignies
Vincent Jadoulle, MD, Psychiatre. Louvain-la-Neuve
Benedicte Janssens, MD, Gembloux
Pascale Jenaer, MD, Brussels
Magali Koelman, MD, DIU Santé publique (médecine scolaire), Limal
Jean-Claude Leeuwerck, MD, Bruxelles
Michel Lefrancq, M.D., E.N.T Specialist, Clinique Ste Anne St Remi, Brussels
Vincent Marneffe, MD, neurosurgeon, member of the Belgian Society of Neurosurgery / Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie / European Association of Neurosurgeons / Belgian Association of Neuro-oncology, Namur 
Marie-Dominique Petit, MD, Louvain-La-Neuve
Sophie Scheffer, MD, Limal
Suzanne Tenreira Martins, MD, Ophain
Leo Van den Bossche, MD, General Practioner, Puurs-Sint-Amands
André Vander Vorst, Prof. em.
Kris Van Kerckhoven, MD, Tremelo
Vinciane Verly, MD, Brussels
Nicolas Whenham, MD, Medical Oncologist (Neuro-Oncology), Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCLouvain), Brussels
Grégoire Wieers, MD, PhD, Dr in Internal Medicine, CSPO, Genval

BULHARSKO
Rossen Georgiev, PhD, Assoc. Professor in Microwave Electrodynamics and Radio Systems, Varna

Nickolay Iliev, PhD in Telecommunications, R&D Array antennas and microwaves, Sofia
Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international
Emilia Mihaylova, PhD Physics, Professor of Physics, Agricultural University Plovdiv, Plovdiv
Ivan Staykov, MD, Physician, Rheumatologist, Sliven

CYPRUS 
Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

DÁNSKO
Vibeke Frøkjær Jensen, Cand. Med. Vet., Ph.D, Researcher in epidemiology and scientific adviser, Council for Safe Telecommunication Denmark.

FÍNSKO 
Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku

David Holm, MD, Radiologist, Korsholm
Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Kuopio
Juhani Lehtonen, MD. Physician, Specialist in internal medicin, Vora
Rauli Mäkelä, MD, retired from Antioxidantclinic Helsinki. Espoo
Rainer Nyberg, EdD, MPs. Professor emeritus (Abo Akademi University), Vasa
Mikael Nygård, PhD, Professor of Social Policy, Åbo Akademi University
Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher
Marjo Valonen, M.D., Medical Director, Astris Medical, Helsinki

FRANCÚZSKO 
Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne

Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels
Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels
Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre
Stefan Naumann, MD, Triple specialist in family medicine, anesthesiology and emergency medicine, Enrolled in the French medical board of the district « Pyrenées Orientales », Perpignan
Vic Norris, PhD, Professor Emeritus, University of Rouen, Bois Guillaume
Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

GRÉCKO 
Georgios Alexopoulo, PhD in Social Economics, MBA in Internalization of business, Assistant Professor, Institute of social economy in Grecce, Patras

Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology Department, University of Patras, Patras
Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens
Ioannis Nasioulas, Doctor of Sociology, Social Economy Institute, Member of the Municipal Council of Thessaloniki, Thessaloniki
Dimitris J. Panagopoulos, PhD, EMF-Biophysicist, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens; Choremeion Research Laboratory, Medical School, National and Kapodistrian, University of Athens; EMF-Biophysics Research Laboratory, Athens

HOLANDSKO 
Liesbeth Adriaansens, MD, Gezondheidscentrum Bredero, Breda

Laila Alberts, MD, Hilversum
Simone Ardesch, MD, Heiloo
Jacqueline Blommers, MD, Artsenpraktijk Blommers, Amersfoort
Wilma Bos, MD, Alkmaar
Daniëlle Bourne, MD, Utrecht
Ed Brink, MD, Beekbergen
Margreet de Wolff, MD, Apeldoorn
JCH Jansen, MD, Onderdendam
Connie R. Jimenez, PhD, Professor of Translational OncoProteomics, Dept. Medical Oncology, OncoProteomics Laboratory, Amsterdam
Wil de Jong, MD, Driebergen
Karel Gerritse, MD, Vught
Gerrit-Jan Gerritsma, MD, Lelystad
Marjolein Hamming, MD, public youth health care, Zwolle
Jippe Holwerda, MD, Utrecht
Mayra Klaver, Msc physician, Sassenheim
Rein Kleipool, MD, Amsterdam
Dick Koster, MD, Voorhout
Inge-Willem Noordergraaf, PhD, affiliated to Groningen University
Marie Louise Oosterloo- van Ree, MD, Rotterdam
Marguerite Pelt, MD, Lelystad
Christel Rombouts, MD, GP, Huisartspraktijk Rombouts, Zevenaar
Sarah Saraiva-Duivenvoorden, MD, AVIG, Schellinkhout
Jes Schalkwijk, MD, Eindhoven
Mirjam Schellekens, MD, Culemborg
Hugo Schooneveld, PhD, Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University), Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of ‘Stichting elektrohypersensitivity’, Wageningen 
Edouard Schweden, MD, Baarn
Annemarie Semeijn, MD, Amsterdam
Charlotte P.M. Simons, MD, The Hague
Mirjam Sipma, MD, Dr., Cranio sacral therapist and doctor in Integrative Medicine, Huizen
Maarten Spaargaren, MD, Zutphen
Suzanna Spoelstra, MD, Boxmeer
Sandra.J.J. Theunissen, MD, Obbicht
Hanneke Treep, MD, Apeldoorn
John van der Woude, MD DO, Amersfoort 
Marga van Doorn, MD, Haarlem
Marion van Hilten, MD, Angerlo
René van der Reijden, MD, Ede
Ria van Rooijen, MD, Nieuwland, Vijfheerenlanden, Utrecht
An van Veen, MD, Geldrop
Eljanne Wardenier, MD, Family Physician, Beuningen
Ron Velthuis, MD, Gorssel
Huib Wijtenburg, MD, Nijmegen

CHORVÁTSKO
Dalibor Franćeski, MD, Radiologist, Zagreb

LITVA
Algirdas Maknickas, Associate Professor, Laboratory of Numerical Simulation, Institute of Mechanics, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius

MALTA 
Godfrey Farrugia, MD, MMCFD, Dr (of Medicine and Surgery) , Member of the Maltese National Parliament, Haz-Zebbug

Pierre Mallia, MD PhD CBiol MPhil MA(Law) DipICGP MMCFD MRCP FRCGP, Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson National Health Ethics Committee, Dept. of Health Coordinator Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors

NEMECKO 
Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research

Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch
Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart
Corinna Bendig, MD, Hamburg
Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg
Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen
Kai-Thorsten Bretschneider, MD, Internal and Occupational Medicine, Wiesenkamp 133, Heikendorf
Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone masts, Osterode am Harz
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München
Kerstin Bögner-Zoller, Dr.med., Igersheim
Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin – Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila
Karl Hecht, Dr, Professor of pathophysiology and neurophysiology (Emeritus of the Medical center Charite), Berlin
Peter Hensinger, MA, diagnose-funk, consumer protection organisation, Stuttgart
Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten
Markus Kiefer, MD, Spcialist in Psychiatry and Psychoteherapy, Stuttgart.
Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute “Florian König Enterprises GmbH”
Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen
Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin – Homöopathie, Ulm
Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken
Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen
Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Konstanz
Gertraud Teuchert-Noodt, Dr., Professorin der Neurobiologie i.R., Universität Bielefeld
Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine
Claudia Rashied, Dr. med., Herrenberg
Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., St. Ingbert
Susanne Richter, Dr. med., Schwaikheim
Claus Scheingraber, Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal,
Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity Environment and Democracy e.V., Bamberg
Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen
Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart
Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical University, Poland
Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland
Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin
Rita Vogt, specialist in obstetrics and gynecology, Freiburg
Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen
Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine

NÓRSKO
Einar Flydal, cand.polit. & Master of Telecom Strategy, retired senior adviser Telenor Research and Development, Oslo

POĽSKO
Andrzej Trembaczowski, PhD, Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
Tomasz Winnicki, Ph.D., D.Sc., Professor, Karkonosze College, Rector-Senior (former President)
University School of Applied Sciences in Kalisz (PWSZ)
Karolina M. Zielińska-Dabkowska, Asst. Prof. Dr., Co-founder & Co-director of GUT LightLab, Gdansk University of Technology (GUT), Gdansk

PORTUGALSKO
Maria José Castro, Assistant professor, Universidade do Algarve

Sandra Cruz , phd In Biology , Iscad and Ualg , Lisboa
Jorge Guilherme, Professor, Electrical Engineering Department, Escola Superior Tecnologia de Tomar
Igor Khmelinskii, PhD, Prof. Agregado, FCT, DQF and CEOT, University of the Algarve, Faro
Alexandrina Mendes, MD, Ob/Gyn specialist, Working at CMIN-CHUP, Porto
Margarida Silva Ph.D. Professor, Portuguese Catholic University, Porto
Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, Lisbon

RAKÚSKO 
Siegmund Doettelmayer, MD, MDSc, Biologic dentist, Oral surgeon, Vienna

Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg
Pierre Madl, PhD. MSC, EE, University Salzburg, Environmental Biophysics, Salzburg
Hanns Moshammer, Doz. Dr., Medical University of Vienna, Vienna
Sonja Schwinger, Dr. med. univ, Vienna

SLOVINSKO
David Neubauer, MD, PhD. Professor, Department of Child, Adolescent & Developmental Neurology
University Children’s Hospital, Bohoriceva 20, Ljublana
Renata Sribar, PhD, Associate Professor, AMEU-ISH – Postgraduate School of Humanities, and Centre FemA – Institute for transformation studies and agency, Ljubljana

ŠPANIELSKO 
Adrián Almazán, Philosophy PhD, Physics degree, Universidad Autónoma de Madrid y Ecologistas en Acción, Fresnedillas de la Oliva

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid
José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Department of Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid
Dr. Eline De Vries, PhD in consumer neuroscience, Assistant Professor of Marketing, Department of Business Administration, University Carlos III Madrid (UC3M)
Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia
José Luis Espinosa MD, Specialist in family and community medicin, Psychotherapist, Colegio oficial de médicos de Jaén, Cazorla, Jaén
Isabel Jiménez Acquarone, PhD from Imperial College in Equine Science, Scientific Psychologist, Parent Infant Psychotherapist and Temperament Consultant, Mallorca
Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Seville
María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine, University of Santiago de Compostela (USC)
Francisca López Torrecillas, Ph.D. Psychology, Professor University of Granada, Granada
Ceferino Maestu Unturbe, Ph.D, Prof., Director of the Bioelectromagnetism Laboratory of the Centre for Biomedical Technology (CTB), Polytechnic University of Madrid (UPM).
Pilar Muñoz-Calero, MD, President of the Fundación Alborada, Co-director of the Chair of Pathology and Environment, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid
Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia
Julián Pérez Gutiérrrez, PhD, Doctorado en Ciencias de la Medicina Biológica y otros 9 doctorados más, Rector de las Universidades OUAS y UNCEMA, obispo de la Iglesia G2, Académico de Honor, Madrid
Berenice Valdés-Conroy, PhD Psychology, Lecturer, Departamento de Psicología Experimental, Procesos Psicológicos y Logopedia, Faculty of Psychology, Universidad Complutense de Madrid

ŠVAJČIARSKO 
Mark Bohnhoff, MD, Specialist in anesthesiology, Emergency physician, Doctor of medicine, Zürich

Daniela Elisabeth Eigenmann, PhD, Pharmacist, Bahnhof Apotheke Langnau AG and University of Basel
Daniel Favre, Dr. phil., Biologist, Independent Researcher, Brent
Michaela Glöckler, MD., Dr. h.c., Pediatrician, Head of the Medical Section of the Goetheanum/Dornach
Peter Meier, MD, Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European Academy for Environmental Medicine, Sissach 
Walter Siegrist, MD, FMH Internal Medicine, retired, Riehen
Constance Wahl, MD, Independent child and youth psychiatrist, FMH, Fribourg

ŠVÉDSKO 
Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall

Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro
Anita Ejrup, MD, Stockholm
Merit Enckell, PhD, Civil Eng. Specialist in Structural Health Monitoring and Emerging Technologies. Independent researcher, former Royal Institute of Technology, Stockholm
Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University, Hospital, Lund
Jerry Eriksson, PhD, molecular biology, formerly Umeå University, Vännäs
Lennart Hardell, MD, PhD, retired Associate Professor, Department of Oncology University Hospiatal, Örebro. Present: The Environment and Research Foundation, Örebro, Sweden
Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå
Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö
Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for Translational NeuroOncology, Lund University, Lund
Lena Lidström, PhD in Education, Sundsvall
Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar
Fredrik Söderqvist, PhD, Epidemiologist, Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås
Ulrika Åberg, MD, Skövde
Agneta Önfelt PhD, former Associate Professor, Genetic and Cellular Toxicology, Stockholm University

TALIANSKO 
Domenico Agrusta, Medicine and surgery, specialist in dentistry (Odontostomatologia) selfemployed, Member of ISDE, Taranto

Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila
Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna
Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma
Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istitutonazionale dei Tumori, Milan
Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)
Paolo Cardigno, MD, Medicine and Surgery, Specialist in Preventive Medicine, Parma
Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery, Self-employed, Vetralla
Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE Italy, Arezzo
Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Benevento
Ugo Corrieri, Degree in medicine and surgery at Università Cattolica del S. Cuore, Teacher at Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, President of ISDE-Doctors for the Environment in Grosseto, Coordinator of ISDE-Doctors for the Environment for Central Italy, Grosseto Rome
Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine, Ass. Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo (Varese)
Anna Maria Falasconi, Medical Doctor, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome
Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Roma
Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo
Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome
Giuseppe Garozzo, PhD (Theoretical Physics), Busnago (MB)
Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua
Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pediatr. Medical Manager, ASL Salerno, Roccagloriosa (SA), Italy
Valerio Gennaro, MD, PhD, Head ,Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical Epidemiology (IST Nord – CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research Institute (IST), Genoa
Patrizia Gentilini, Degree in Medicine ( specialization in Oncology and Hematology). ISDE (International Society Doctor’s for Environment), FORLI’
Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell’Abruzzo – Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti
Anna Guzzardo, General practitioner, ASP Palermo, Villafrati (PA)
Luciano Klobas, Master of Science in Dental Surgery, PhD (Doctor of Medical Science), Jenesien (BZ)
Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua
Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia
Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina
Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna
Tommaso Morbiato, PhD, R&D Head, CEO, Founder Windcity, Padova
Antonio Maria Pasciuto, Degree in Medicine and Surgery, Specialist in Internal Medicine, President of ASSIMAS (Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute), Rome
Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova
Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE, Forlì-Cesena,
Dr. Med. Sandro Rinaldi, Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Allergologia, specializzazione in Ematologia. Medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, Terlano (BZ)
Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Perugia
Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Arezzo
Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo – pediatra, Roma
Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity Research Center for Sustainable Development)
Alessandro Solerio, Degree in Medicine and Surgery, Self-employed, homeopath, Sanremo
Giancarlo Spadanuda, PhD, Professor of Electronics Engineering and EMF Emissions, Special Consultant Against Electrosmog for the Supreme Court and several courts in Italy, Reggio, Calabria, Italy
Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna,
Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia

VEĽKÁ BRITÁNIA 
Maria Castro, Professional Doctorate in Clinical Psychology, London
Nyjon Eccles BSc MBBS MRCP PhD, Medical Director, The Natural Doctor, HB Health, CHART, London
Stéphane Flasse, Ingénieur Agronome (UCL, Belgium), PhD in Agronomy Satellite Remote Sensing (UCL, Belgium & EU-JRC), Flasse Consulting Ltd, Larkfield
David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London
Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth
Gabriela Gomes, PhD, Dr, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool
Isaac Jamieson, PhD, DIC, RIBA, Dip AAS, BSc(Hons) Arch., Biosustainable Design, Aberdeen, UK International Expert, Thammasat University, Pathumthani, Thailand.
Gregory P. King, B.S. Physics, PhD Physics. Dr., College of Marine Sciences, University of South Florida, St Petersburg, FL, Selkirk (Scottish Borders)
Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS, Founder of PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment) Trustee Radiation Research Trust, Medical Advisor ORSAA (Oceana Radiofrequency Advisory Association), Medical Advisor ES-UK, Soton
Anita Neilson, RGN, RTN, Dip DN, BA (Hons), MEd, PhD, Glasgow
Alison Noscoe, Medical physician MBChB, West Yorkshire
Kevin T. O’Byrne, professor, Department of Women and Children’s Health, School of Life Course Sciences, King’s College London
Richard O’Byrne, MBBS. BSc., Anaesthetist, Liverpool
Karl Partridge, BA, PhD, MCIEEM, Environmental Consultant, Crossgar, Downpatrick, Northern Ireland.
Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch
Jessica Robinson, BSc(Hons) MB.BS. MRCPsych. MFHom, MD, East Sussex
Andrew Rollinson, PhD, Loughborough University, Yorkshire
Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupational Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London
Cyril W. Smith, PhD, DIC, CEng, FIET; CPhys, MInstP, MIPEM, Life SMIEEE, co-author “Electromagnetic Man”
Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research
Andrew Tresidder, MD, MBBS, MRCGP, Somerset
Robert Verkerk, MSc DIC PhD FACN, Founder, executive and scientific director, Alliance for Natural Health International, Dorking
Lauraine Vivian, PhD Psychiatry and Anthropology, Dr, Section of Global Health, University of Copenhagen, Earlston, Berwickshire
Stewart Wiseman, PhD, Stroke Association Post-doctoral Research Fellow, Centre for Clinical Brain Sciences, University of Edinburgh
Peter Wright, (Retired), B.Sc. (Spec) Physics, PhD (Physics), C Phys, M Inst P, University of London, University of Bradford, Teaching, NHS, London

Ďalšie národy
ARMÉNSKO 
Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

AUSTRÁLIA 
Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW

Russel Cooper, MBBCh MSc, Tasmania
Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW
Ayman Hasan, MD, ND, private practice, Sydney
Marika Heblinski, Master of Human Nutrition, Master of Science, PhD – Neuropharmacology, The University of Sydney, Sydney
Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney
Victor Alan Leach, M.Sc.(Melb), FRMIT Applied Physics. MARPS, MORSAA, (retired Radiation Health Physicist), Founding Member of Oceana Radiofrequency Advisory Association (ORSAA), Newport, Queensland
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania
Murray May, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra
Julie McCredden, PhD, Educational Researcher, Univ. of Queensland, President of ORSAA, Brisbane
Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University
Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney
José van der Akker, PhD, The Centre for Regional Advancement in Learning, Equity, Access & Participation (LEAP) | School of Education and the Arts, CQUniversity
Steve Weller, BSc, Founding member of ORSAA, Brisbane

ARGENTÍNA
Medardo Avila Vazquez, MD, Pediatrician and Neonatologist, Professor, Chair of Pediatric Clinic
Faculty of Medical Sciences, National University of Cordoba, Chair of Pediatrics of the Faculty of Medical Sciences of the National University of Cordoba
Raúl A. Montenegro, Biologist, Professor, Plenary Professor, Faculty of Psychology and Director of the Campus Cordoba of the Right Livelihood College (RLC), Faculty of Psychology, National University of Cordoba; President of FUNAM, Fundación para la defensa del ambiente (Environment Defense Foundation), Alternative Nobel Prize (Right Livelihood Award) 2004.
Rodolfo Touzet, PhD, Senior regulator on Radiological safety, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires

BRAZÍLIA 
Massimo Colombini Netto, MD, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade/ Brazilian Society of Family Medicine, São Paulo
Adilza Condessa Dode, PhD, Admin. Director of MRE ENGINEERING – Electromagnetic Radiations Measurement Ltd., Engineerings’ Professor at the “Centro Universitário Metodista de Minas Izabela Hendrix” (“Izabela Hendrix Minas State Methodist University Center”), Belo Horizonte city
Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul
Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS, Canoas
Alberto Mesquita, MD, Dean of Research and Graduate Studies at Universidade São Judas Tadeu, from August 1998 to July 2014, São Paulo
Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre
Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

ČÍNA 
Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou

Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology (BJUT), Beijing

EGYPT 
Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

GRUZÍNSKO
Ketino Gejadze, Doctor of Bioresonance Medicine, Honorary Member of the National Academy, Tbilisi

INDIA 
Ganesh Chandra Jagetia, Professor, Just retired from Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur

Ashish Mehta, MD, Spinal and Neurological Surgeon, Mumbai
Girish Kumar, Professor, Electrical Engineering Department I.I.T. Bombay, Powai, Mumbai
Omana Mammen, PhD and M.Tech in Computer Engineering, B.Tech in Electronics & Communication Engg, Retired Principal Engineer, Launch Vehicle Flight Computer Checkout Systems, Indian Space Research Organisation (ISRO), Former HOD R&D, at Sarabhai Institute of Science and Technology.
Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE
Muthiah Ramanathan, PhD, B.E. (Chemical), Annamalai University, India, M.S (Fuels Engineering) , University of Utah, USA, Ph.D, Indian Institute of Technology, Kharagpur, India
Praveen Kumaar Saxenaa, MBBS, DMRD, FCMT, Dr Managing Director, Hyderabad
S. Sharma, PhD, Head, Scientist – G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator – EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi

IRÁN 
Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences

Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht

IZRAEL 
Iris Atzmon, PhD, Author of ”The Cellular, not what you thought!”Haifa

Daniel Mishori (Ph.d), The Department of Environmental Studies , Porter School of the Environment and Earth Sciences, Faculty of Exact Sciences , Tel Aviv University
Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa
Elihu D Richter, MD MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem
Yael Stein, MD, Hebrew University – Hadassah Medical Center, Jerusalem
Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

JAPONSKO
Hidetake Miyata, PhD, Associate professor, Department of Physics. Tohoku University

JORDÁNSKO
Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science & Technology, Irbid

JUŽNÁ KÓREA
Kiwon Song, PhD, Professor, Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul

Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of Medicine, Suwon

KANADA
Luc Boucher, Ph.D. Biomed. Eng., B. Eng. Physics, Polytechnique Montreal

Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada
Magda Havas, Associate Professor, Trent University, Canada
Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ
Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto,
Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC
Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies, Laurentian University, Sudbury, Ontario
Barbara Powell, MD, CCFP, FCFP, University of Ottawa, Ottawa, Ontario,
Stoyan Sarg Sargoytchev, Diploma Engineer and PhD in Physics, Retired from York University, Toronto
Kliment Stefanovski, Medical Doctor, Master of Science, Medical Biochemistry Specialist, Medical Lab Technologist, Core Laboratory, St. Paul’s Hospital, Vancouver BC
Hélène Vadeboncoeur, M.Sc, Ph.D. Childbirth researcher (retired), Qc, Canada

KOLUMBIA
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

KURAKAO
Maarten van Zadelhoff, M.D. Willemstad

NOVÝ ZÉLAND
Tracy Chandler, BSc (Hons) MBChB FRNZCGP FNZSCM, PGDipSEM, Cert Dermoscopy, Cert Homeopathy, MACNEM member.

Ulrich Doering, MD, General Practitioner, IMC Titirangi, Auckland
Daniela Erdmann, MD, MBChB, Dip O & G, General Practitioner, Student Health Services, University of Otago
Deborah Fewtrell, MD, MB ChB, Dip Obs, RNZCGP FACNEM, Ex Education Chair and Vice President and current Advocacy representative for Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine, Kerikeri
Adeline Lee, MD, MbChB (Otago), DipObsMedGyn, DipPaed, FRNZCGP
Roger Leitch, FRNZCGP, MB, ChB, BSc, General practitioner, Auckland
Mary Redmayne, PhD, Independent Researcher, Consultant and Educator in Environmental Health (Transmitting Technology)
Caroline Wheeler, BSc, MBchB (MD), Specialist in Functional Medicine, Nelson
Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland

NIGÉRIA
Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department, Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

OMÁN
Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar

POBREŽIE SLONOVINY
Paul Ahouassa, PhD, Court Expert (Electromagnetism), Abidjan

RUSKÁ FEDERÁCIA
Yury Grigoriev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow

Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating Centre of the World Health Organization, University at Albany, Rensselaer, NY

Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist, EMF Research and Consulting, Hawaii
Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD
Leslie Chorun, MD, Stanhope, NJ
Lindsay Collins, Doctorate of Pharmacy , Hospital Pharmacist, ASHP, KE, Lathrop, MO
Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, Teton Village, WY
James DeMeo, PhD, Environmental Scientist, Retired, Ashland, Oregon
Sumit Dutta; PhD in Electrical Engineering and Computer Science, MIT, 2017; Data Scientist at Indeed, Inc; Austin, Texas
Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA
Arthur Firstenberg, B.A., EMF researcher and author, president Cellular Phone Task Force, New York
Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA
Travis Gordon, DO, Assistant Professor, Michigan State University, College of Osteopathic Medicine, East Lansing, MI
Gunnar Heuser M.D., PhD, F. A.C.P., Emeritus at Cedars Sinai Medical Center, Formally Assistant Clinical Professor of Medicine at UCLA, El Dorado Hills, CA
Edward M. Huff, Ph.D., MA, BS. NASA Senior Scientist (Ret.), Sunnyvale, CA
Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA
Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA
Heidi Junger, PhD, postgraduate researcher (biology, zoology, Mag.rer.nat, Dr.rer.nat.), San Diego, CA
Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, Tucson, AZ
Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA
Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author
Charles Limbach, MD Salinas, CA
Karl Maret, M.D., M.Eng, Dove Health Alliance, Aptos, CA
Andrew A Marino, PhD, JD, Professor, Department of Neurology (ret.), LSU Medical School, Shreveport, LA
Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA
Katharina Katia Isabel Meier, MD, Clear Sky Medical P.C, Centennial, Colorado
Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired RF-section leader) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Science
Kenneth Monar, Ph.D., B.A. Biology/Chemistry, M.S. Botany/Cellular Biology, M.S. Materials Science/Polymer Engineering, Ph.D. Materials Science/Polymer Engineering, Knoxville, TN USA
Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust, Board Member, International EMF Alliance (IEMFA), CA
M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA
Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, CA
Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biochemistry and basic medicine), Pullman, WA
Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Biochemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO
Elizabeth Ploetz, PhD, Kansas State University, Manhattan, Kansas
Camilla R. G. Rees, MBA, Health Researcher, Author ,”The Wireless Elephant in the Room”’ CEO, Wide Angle Health, Sr. Policy Advisor, National Institute for Science, Law & Public Policy, NY
Elizabeth Rovere, MA, MTS, PsyD, Faculty and Board Member, Nalanda Institute Consulting Clinical Psychologist, New School University, New York, NY, Dean’s Council, Harvard Divinity School, Cambridge
Beverly Rubik, Ph.D., President/founder, Institute for Frontier Science, Oakland, California
Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, Santa Barbara, CA
Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA
John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA
Cindy Russell, MD, Founding Member, Physicians for Safe Technology, CA.
Wei-Ching Lee, MD, California Medical Association Delegate of Los Angeles county

TURECKO
Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı

Suleyman Dasdag, PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University, Uskudar, Istanbul
Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara Univ., Istanbul
Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun
Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul
Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University
Bahriye Sirav Aral, PhD, Ass. Professor, Gazi University Faculty of Medicine, Dept of Biophysics, Ankara
Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University, Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department, Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara

UKRAJINA
Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University

Igor Yakymenko, Prof. Dr, Department of Biochemistry and Environmental Control National University of Food Technologies, Kyiv


Súvisiace články: