ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 111 / 815173

Aktualizované: 9.11.2017

Základné pravidlá tienenia elektromagnetických RF a NF polí (EMP)

1. Posúdenie Vašej skutočnej expozície EMP, meranie intenzity poža (resp. hustoty radiačného toku)
  Vežkos expozície ovplyvňuje niekožko faktorov: vzdialenos od zdroja žiarenia, objekty stojace v ceste medzi zdrojom žiarenia a Vami, výkon zdroja, smerová charakteristika antény, a ďalšie. Tieto faktory obvykle znemožňujú žahko odhadnú vežkos expozície. Ani  skúsení odborníci nemusia správne posúdi jej úroveň bez použitia meracích prístrojov.

Meranie expozície odporúčame z viacerých dôvodov:

  1. Meranie je jediný spôsob, ako zabezpeči, aby bol projekt návrhu tienenia úspešný a expozícia v konečnom dôsledku nižšia, než aktuálna.
  2. Na dvoch rôznych miestach, i v rámci jednej miestnosti, vzdialených pár centimetrov od seba, sa úroveň EMP výrazne líši. Je to čiastočne kvôli „kvázi-optickým“ (alebo svetlu-podobným) vlastnostiam mikrovĺn, ktoré sa odrážajú od rôznych povrchov a lámu pri prechode cez pevné prekážky. Je vhodné uisti sa, že Vaše obžúbené odpočinkové miesto alebo postež nie je na lokálnom maxime (tzv. "hot-spote") týchto úrovní.
  3. Je vhodné pozna všetky zdroje EMP vo Vašom okolí, pomôže to pri návrhu tienenia, ktoré prinesie uspokojivé výsledky. Mnoho bezdrôtových telefónov nepretržite vysiela impulzné mikrovlnné žiarenie, i keď nie je práve používaných. Môžu by umiestnené vo Vašom ale i susednom byte a vyrobi značné množstvo EMP emisií. Bezdrôtové počítačové siete (Wi-Fi, Bluetooth) a ďalšie výdobytky posledného storočia môžu by významným zdrojom EMP a v žiadnom prípade by nemali by ignorované alebo prehliadnuté. Merací prístroj so smerovou anténou je dobrou pomôckou pre vyhžadanie zdroja EMP v okolí. Nasmerovaním antény do rôznych uhlov môžete žahko      zisti, z ktorého smeru je žiarenie najsilnejšie, je to obvykle v smere zdroja žiarenia.
  4. Zisti frekvenciu zdroja, jeho moduláciu a intervaly vysielania: Niekedy je dôležité pozna frekvenciu, aby bolo možné vybra vhodné tieniace materiály. Použitý merací prístroj musí ma taký frekvenčný rozsah, aby pokryl všetky potenciálne zdroje, prípadne je dobré, ak dokáže selektova len konkrétne  frekvenčné rozsahy.
  5. Pred aplikáciou tieniaceho materiálu je vhodné zmera úrovne nízkofrekvenčných (NF) elektrických a magnetických polí. Elektrické NF polia sú z významu boja proti elektrosmogu často podhodnotené a pritom ich produkujú všetky bežné elektrické rozvody a spotrebiče. Sú teda všade tam, kde sa používa elektrina.
      Elektrické vedenie v stenách obydlí bežne nebýva tienené (kedysi bolo umiestňované v plechových trubkách, ktoré predstavovali aspoň symbolickú ochranu proti šíreniu elektrických polí do okolia, ale vzhžadom k pokroku v používaní stavebných materiálov (plast, sadrokartón, ...) sa prešlo k lacnejším náhradám). Po inštalácii tieniaceho materiálu  odporúčame tieniaci materiál uzemni a skontrolova úrovne elektrických NF polí. Pokiaž nameriate vysoké úrovne elektrického NF poža po inštalácii tieniaceho materiálu, bude to pravdepodobne poukazova na zlé uzemnenie tieniaceho materiálu.
      Poznámka: Uzemnenie tieniaceho materiálu eliminuje len elektrické NF pole, magnetické NF pole neovplyvní!

  V niektorých krajinách existujú online databázy, ktoré umožňujú zisti presné umiestnenie TV/rozhlasových vysielačov a základňových staníc mobilnej siete. Tieto mapy môžu by užitočné pri identifikácii EMP zdrojov v blízkosti Vášho domova. Bohužiaž, na Slovensku nie je možné jednoducho zisti vlastníka alebo prevádzkovateža základňovej stanice, príp. rozhlasového alebo TV vysielača z online databázy.

2. Poznanie smerných (limitných) hodnôt pre úrovne expozície EMP
  Jednotlivé tieniace materiály majú špecifické určenie použitia v danom frekvenčnom pásme. Účinnos tienenia materiálu (útlm) sa udáva v jednotke dB a jednoduchým prepočtom je možné zisti úroveň po odtienení.
  Útlm 10 dB predstavuje √10-násobné zníženie vežkosti intenzity elektrického poža a 10-násobné níženie vežkosti hustoty radiačného toku. 20 dB predstavuje √100-násobné zníženie intenzity a 100-násobné zníženie hustoty radiačného toku, atď. Intenzita klesá s druhou odmocninou hustoty radiačného toku. Údaj útlmu v dB je logaritmicky vyjadrený mocnitež čísla 10 pre hustotu radiačného toku.
  Po zmeraní Vašej súčasnej expozície je vhodné vybra tieniaci materiál a spôsob tienenia tak, aby boli dosiahnuté uspokojivé výsledky. Ak sa napríklad budeme riadi smernicami Stavebnej biológie (en.wikipedia.org/wiki/Building_biology), budeme sa snaži dosiahnu úroveň elektromagnetického mikrovlnného „pozadia“ pod hodnotou 1 ľW/m² (0.02 V/m).

3. Kvázi-optické (svetlu-podobné) vlastnosti EMP
  Predstavme si miestnos, kde je úplná tma, hoci je vonku slnečno. Žalúzie/rolety sú na všetkých oknách spustené a neumožňujú z vonku prienik svetla. Pokiaž zdvihneme roletu čo len o kúsok, celú miestnos ihneď zaleje svetlo. A možno bude dostatok svetla aj v niektorých ďalších miestnostiach, kde sú tiež rolety spustené, pokiaž necháme otvorené dvere. Pokiaž zatienime roletou len jedno okno a ostatné necháme bez tienenia, v miestnosti sa bude da len sotva pozorova úbytok svetla. To isté platí pre mikrovlny: ak zatienime napr. len okná, resp. jednu stenu a ostatné ponecháme bez tienenia, nebudeme vidie žiadne významné zníženie úrovne EMP. Rádiofrekvenčné (mikrovlnné) žiarenie a svetlo sú si čiastočne podobné v spôsobe ich šírenia. 
  Aby naša obývacia izba alebo spálňa boli chránené pred EMP, je dôležité ma na pamäti: mikrovlny nie sú výrazne utlmené bežnými stavebnými materiálmi, cez väčšinu z nich prejdú bez zmeny. Na rozdiel od svetla, mikrovlny prejdú bez problémov cez niekožko pevných stien. Dobrými tieniacimi materiálmi sú napr. termoizolačné dvoj-/troj-/ sklo, hliníkový rám, parotesná zábrana z hliníka, príp. rýdzo železná konštrukcia. Hrubý tehlový múr, železobetónový panel, či strešné tašky majú len vežmi malý tieniaci efekt, sadrokartón, drevo, vlna, žahké tehly a obyčajné sklo nemajú žiaden efekt (viď obr.).


  V extrémnych prípadoch (únik dát z bezdrôtových sietí, odpočúvanie) je nutné zabezpeči všetky smery, v ktorých mikrovlny môžu opusti priestory. Vežké spoločnosti, ktoré majú záujem chráni svoje údaje, dávajú prednos kompletnému, 6-stranovému tieneniu: steny, podlahy a stropy, vrátane okien a dverí.

4. Účinné tienenie je "vežkoplošné"
  Vzhžadom k vyššie spomínaným kvázi-optickým vlastnostiam mikrovlnného žiarenia, je potrebné tieni vežké plochy, to znamená jednu alebo dve kompletné steny miestnosti alebo domu (a určite i viac, v závislosti na umiestnení zdroja žiarenia). Spravidla nebude ma vežký zmysel tieni iba čas steny, alebo len jedno okno a necha ostatné okná bez tienenia. Žiarenie, ktoré prichádza cez netienené časti stien, bude stále významné a mohlo by ma vežký vplyv na celkovú úroveň EMP v miestnosti.
  Najčastejšou chybou je tienenie iba okien alebo iba steny, čo môže, ale nemusí vies k zníženiu úrovne EMP. Niekedy je efektívne tieni
strechu alebo podlahu, opä v závislosti na konkrétnej situácii.
  V tejto súvislosti je vhodné spomenú, že bežne dostupné ezoterické predmety, s údajným lokálnym ochranným účinkom a údaným rádiusom niekožkých metrov voči elektrosmogu (tzv. harmonizéry, šungitové kamene, orgonity, apod.), sú len neefektívnou ozdobou interiéru a na prítomnos a celkovú úroveň EMP samozrejme nemajú žiaden vplyv.

5. Tienenie na vonkajšej strane stavby je výhodnejšie ako vo vnútri
  Vo vnútorných priestoroch sa situácia komplikuje deliacimi priečkami, rozmiestnením nábytku alebo predmetov. V prípade tienenia rodinného domu je výhodnejšie tienenie z vonkajšej strany. Vyhneme sa tak tieneniu niekožkonásobne väčších plôch vnútorných stien a priečok. Na vonkajšej strane sa navyše bude da aplikova tieniaci materiál bez prerušení a medzier, ktoré vo vnútri existujú.

6. Okná a dvere, okenné rámy (medzery v tienení)
  Klasické okná s bežnými sklenými výplňami nemajú žiaden útlm voči EMP. Okenné termoizolačné výplne majú na sklenej tabuli naparenú tenkú vrstvu kovu pre lepšiu tepelnú izoláciu. Takéto sklené tabule majú obvykle dobrú až vynikajúcu schopnos tieni aj EMP. Pokiaž sú osadené v hliníkovom ráme medzi podlahou a stropom, predstavujú dobrý tieniaci článok celej miestnosti. Ak sú však osadené v plastovom alebo drevenom ráme, plastové komory a drevo nemajú žiaden útlm voči EMP a tieto miesta teda predstavujú možnos prieniku EMP do interiéru. Na tieto medzery je nutné pri návrhu tienenia myslie. Rovnako je treba zabezpeči všetky otvory v miestnosti tak, aby sa pri zatvorení dverí, vypnutí klimatizácie, či zavretí prieduchu kompletne uzavrela aj tieniaca plocha.

7. Tienenie je tak účinné ako najslabší článok všetkých čiastkových tienení
  Opä sa vraciame ku kvázi-optickým vlastnostiam mikrovĺn: pokiaž existuje čo len jedna medzera, cez ktorú svetlo prenikne do miestnosti, svetlo zaleje celú miestnos. Analogicky: ak prenikne do miestnosti mikrovlnné žiarenie hoci len cez malú medzeru, je vežmi pravdepodobné, že v celej miestnosti bude vyššia úroveň EMP.
  Najslabším článkom by mohla by podlaha alebo strop, či steny, ktoré neboli dostatočne zatienené, ale aj okná alebo ich rámy, parapety, dvere, prahy, vetracie otvory. Merací prístroj so smerovou anténou pomôže nájs slabé miesta v tienení. Je cenným pomocníkom pri identifikácii miesta, kde žiarenie ešte vstupuje do tienenej miestnosti alebo priestoru. I po zatienení odporúčame pravidelne kontrolova účinok tienenia.

8. Uzemnenie tieniaceho materiálu nie je nutné, ale odporúčané
  Poznámka: uzemnenie tieniaceho materiálu neovplyvňuje RF polia (nezáleží teda na tom, či je materiál uzemnený alebo nie, na efekt tienenia rádiových vĺn alebo mikrovĺn to vplyv nemá). V niektorých krajinách sú však všetky elektricky vodivé povrchy podža platnej legislatívy považované za povinne uzemnitežné. Vzhžadom k tomu, že takmer všetky tieniace materiály majú elektricky vodivý povrch, mali by by uzemnené. Hlavným dôvodom je bezpečnos. Iným dôvodom je fakt, že elektricky vodivé povrchy fungujú ako antény pre elektrické NF polia. Tieto polia môžu spôsobi pocity nepohody. Ak je tieniaci materiál uzemnený, všetky nízkofrekvenčné elektrické polia z odtienených stien budú zvedené do zeme a pozitívnym výsledkom môže by kžudný spánok. Správna inštalácia by mala by odskúšaná a premeraná meracím prístrojom na detekciu elektrických NF polí (viď bod 1).
  Postup uzemňovania sa môže zda oveža zložitejší, než v skutočnosti je. Uzemnenie je samo o sebe pomerne jednoduchý úkon: elektricky vodivá platnička je priskrutkovaná (prilepená) na tieniaci materiál a vožne vedeným vodičom spojená s uzemňovacím bodom domu alebo domácnosti. Uzemnenie môže by vyvedené aj na konzolu v rozvodnej skrini, do zásuvky ochranným PE vodičom, príp. na železné vodovodné alebo kúrenárske potrubie, ktoré má zabezpečené vyrovnanie potenciálov podža platných predpisov.

9. Tienenie elektrických a magnetických NF polí
  Doposiaž sme sa venovali len elektrickým poliam. Magnetické NF pole vzniká prechodom striedavého prúdu elektrickým vodičom. Magnetické polia je všeobecne nežahké tieni a finančne ide o nákladnú záležitos. Ak nie je možné odstráni zdroj týchto polí, odporúčame udržova väčšiu vzdialenos od zdroja. Väčšinu zdrojov magnetického NF poža tvoria domáce spotrebiče a možno ich žahko vypnú, presunú alebo odstráni. Horšie je to s rozvodmi vysokého napätia, príp. s vežkými transformátormi alebo motormi, ktoré sa môžu nachádza neďaleko domu. Vežkým a často neriešitežným problémom môžu by blúdivé prúdy na potrubiach, príp. zle zapojená elektroinštalácia, kde neustále tečú vyrovnávacie prúdy.
  Elektrické NF polia sú dnes takmer všadeprítomné. Šíria sa zo zdrojov napätia - kabeláže v stenách, vožne položených káblov pripojených na elektrickú sie (tzv. predlžovačky) a vežkých, elektricky vodivých plôch. Na rozdiel od magnetických NF polí, tie elektrické dokážeme žahko eliminova uzemnením.

10. Inštalácia tienenia krok za krokom
  Pokiaž sa rozhodneme pre projekt tienenia obydlia alebo kancelárie, prvú vec, ktorú musíme urobi, je posúdenie aktuálnej expozície. Podža výsledkov vyberieme tieniaci materiál, ktorý bude najúčinnejší a esteticky najvhodnejší. Po prvej aplikácii tieniaceho materiálu znovu zmeriame expozíciu. Použijeme aj smerovú anténu na zistenie "medzier" v tienení. Následne podža potreby realizujeme ďalšie tieniace opatrenia. Expozícia by sa mala výrazne zníži. Po finalizovaní tienenia odporúčame premera expozíciu EMP aspoň raz mesačne, nakožko svet okolo nás sa neustále mení. Sused si môže kúpi nový telefón alebo Wi-Fi router, operátor môže spusti novú službu z neďalekej základňovej stanice, stromy môžu v zime strati listy a zrazu zistíme, že za nimi „vyrástol“ nový televízny vysielač.
  Existuje celý rad dôvodov, prečo má zmysel premera priestory pravidelne. Vyžaduje si to určité úsilie zoznámi sa s meracími prístrojmi dostupnými na trhu, prípadne si niekoho na premeranie zavola a skontrolova účinnos tienenia. Tienenie je stále účinná ochrana, ako to potvrdzujú i mnohé priaznivé ohlasy zákazníkov z celého sveta.