VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom elektronického obchodu je Mgr. Ivo Balaj - voxo.eu, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 45919054,
   DIČ: 1082954752 zapísaný v Živnostenskom registri číslo 110-200177 (ďalej len „predávajúci“).
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektrosmog.voxo.eu ( ďalej „ e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internete alebo iných  spôsobom na tovary ponúkané predávajúcim prostredníctvom e-shopu (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva"). Tieto podmienky však neplatia pre predaj tovaru ponúkaného v sekcii „Bazár“, kde je tovar ponúkaný formou občianskej inzercie mimo podnikateľskej činnosti a elektronického obchodu.
  3. „Kupujúcim“ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na  internetovej stránke  elektrosmog.voxo.eu alebo iným spôsobom na diaľku podľa pokynov predávajúceho napr. využitím elektronickej pošty.  Ak ide o podmienky určené výhradne pre spotrebiteľa, je použitý užší výraz „spotrebiteľ“.
  4. „Spotrebiteľom“ sa rozumie len taký kupujúci, ktorého je nutné v zmysle príslušnej platnej právne úpravy považovať za spotrebiteľa ako tento pojem definuje príslušná platná právna úprava.
  5. „Objednávkou“ sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo iný podobný úkon kupujúceho doručený predávajúcemu, obsahujúci požadované informácie o kupujúcom, zoznam objednávaného tovaru z ponuky e-shopu a celková cena tohto tovaru.  
  6. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty ponúkané v rámci e-shopu.
  7. Týmto všeobecným obchodným podmienkam podliehajú  všetky ponuky a kúpne zmluvy  predávajúceho na tovary ponúkané v rámci e-shopu, ibaže je uplatňovanie všeobecných obchodných podmienok v písomnej zmluve alebo v ponuke výslovne vylúčené. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa tieto všeobecné podmienky  stávajú v znení platnom k momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy pre kupujúceho záväzné. Odlišné podmienky kupujúceho, ktoré predávajúci výslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre  predávajúceho  záväzné.
 
Objednávka

  1. Kupujúci si vyberie z tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e- shopu  a vyplní formulár objednávky spôsobom podľa pokynov predávajúceho v aplikácii e-shopu. Predávajúci prijíma objednávky výnimočne aj iným spôsobom napr. elektronickou poštou alebo osobne. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok  a že s ich obsahom súhlasí. Kupujúci je povinný v objednávke uvádzať vždy len pravdivé, úplné a aktuálne informácie.
  2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.
  3. Prijatá objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. Doručenie  objednávky predávajúci kupujúcemu potvrdí na jeho e-mailovú adresu bezodkladne po jej doručení predávajúcemu.
  4. Pre vznik kúpnej zmluvy je potrebná výslovná akceptácia objednávky predávajúcim, a to v celom jej rozsahu. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväznej akceptácie  objednávky predávajúcim, ktorou predávajúci potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru u výrobcu /dodávateľa. Predpokladom záväznej  akceptácie objednávky zo strany predávajúceho je obdržanie platby za tovar zo strany kupujúceho najneskôr do 5 dní po zadaní objednávky.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť  maximálny cenový limit na nákup tovarov pre jednotlivú objednávku kupujúceho alebo jedného kupujúceho.
   Platnosť objednávky zaniká:
   • ak tovar objednaný kupujúcim nie je k dispozícii u výrobcu/dodávateľa a predávajúci o tejto skutočnosti informoval kupujúceho bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, pričom v takomto prípade platnosť objednávky zaniká momentom oznámenia tejto skutočnosti kupujúcemu; predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu tovaru;
   • ak kupujúci nezaplatí za tovar v súlade s pokynmi predávajúceho a týmito podmienkami a predávajúci platbu neobdrží najneskôr do 5 dní od zadania objednávky, a to z akýchkoľvek dôvodov, pričom platnosť objednávky zaniká márnym uplynutím lehoty určenej na úhradu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.   


Cena a platobne podmienky

  1. Kúpna cena tovarov sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
  2. Kúpna cena nezahŕňa náklady za služby, inštaláciu, dopravu či poistenie.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ceny tovarov.
  4. Platba za tovar sa vykonáva v EUR a to vopred prevodom na účet, pričom kupujúci je povinný uskutočniť platbu tak aby ju predávajúci obdržal  najneskôr do 5 dní po zadaní objednávky. Tovar je kupujúcemu zaslaný a objednávka kupujúceho akceptovaná/vybavovaná až po úhrade a pripísaní celej sumy tovaru vrátane nákladov dopravy uvedenej v objednávke a to na nasledujúci účet predávajúceho: SK17 8330 0000 0025 0088 6767 vo FIO banke, variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.
  5. Poštovné a balné je určené podľa váhy tovaru. Viac informácií nájdete na stránke v odkaze „Doprava a poštovné“  


Dodacie podmienky

  1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne po úhrade celej kúpnej ceny a akceptácii objednávky o dostupnosti tovaru predávajúcim  a to na miesto  dodania uvedené kupujúcim v objednávke. Tovar nie je držaný predávajúcim skladom, preto dodacia doba je rôzna vzhľadom na dostupnosť tovarov u výrobcu/dodávateľa  a čas expedície a dodania na strane výrobcu/dodávateľa, spravidla nie dlhšia  ako  15 dní od potvrdenia objednávky o dostupnosti tovaru. Táto lehota však nie je pre predávajúceho záväzná. Kupujúci bude o predpokladanej dodacej dobe a o zaslaní tovaru informovaný emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak z dôvodov na strane dodávateľa/výrobcu alebo z iných dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá alebo ktoré nemohol ovplyvniť nebude možné tovar kupujúcemu dodať do 30 dní od potvrdenia objednávky.
  2. Kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní na mieste dodania určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu a/alebo prepravnej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.
  3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného dopravcom, a taktiež za poškodenie tovaru pri preprave. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
  4. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky, na územie iných štátov len na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim .
  5. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci t.j. udalosti, ktorú  zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle. V prípade, že nastane udalosť podľa predchádzajúcej vety sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
  6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov spojených s dodaním.  Nebezpečenstvo náhodného zničenia  prechádza na kupujúceho okamihom, keď je tovar odovzdaný kupujúcemu alebo na prepravu dopravcovi, ak sa tovar zasiela.
  7. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu v slovenskom jazyku aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, príslušné návody na použitie, prípadne iné inštrukcie k používaniu objednaného tovaru vydané výrobcom k jednotlivým druhom tovarov.

 

Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

  1. Záručné podmienky sa riadia vo vzťahu ku spotrebiteľovi, teda  kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
  2. Daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
  4. Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese predávajúceho, pričom spolu s reklamáciou je potrebné doručiť na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov (požadovaným dokladom môže byť okrem dokladu o zaplatení aj iný doklad, najmä doklad, ktorý slúži k správnej identifikácii tovaru). Bez požadovaných dokladov nie je možné tovar reklamovať.  Je vhodné, aby pred uplatnením písomnej reklamácie kupujúci kontaktoval predávajúceho telefonicky alebo emailom.
  5. Zjavné vady je potrebné uplatniť  u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal kupujúci možnosť tovar prezrieť, najneskôr však do 3 dní po dodaní  tovaru, inak nároky z takýchto vád zanikajú.
  6. Ak je kupujúci spotrebiteľom, má spotrebiteľ v prípade opodstatnenej reklamácie nároky vyplývajúce z platnej právnej úpravy. V iných prípadoch o spôsobe vybavenia opodstatnenej reklamácie rozhoduje predávajúci.    
  7.  Nevhodný výber výrobku alebo skutočnosť, že tovar nevyhovuje požiadavkám kupujúceho nie je zákonným dôvodom na reklamáciu. Kupujúci sám nesie zodpovednosť za výber tovarov  a formu ich aplikácie a má možnosť uskutočniť  vlastné preskúšanie použiteľnosti dodávaného tovaru pre daný účel použitia.
  8. Predávajúci nezodpovedná za vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo nesprávnou údržbou, skladovaním, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, nesprávnou inštaláciou, použitím tovaru v nevhodných podmienkach alebo použitím výrobku  k inému než k určenému účelu, opotrebením výrobku alebo jeho časti, čistením výrobku nevhodnými prostriedkami, alebo  ak bol uskutočnený neoprávnený zásah do výrobku kupujúcim alebo tretou osobou (napr. poškodenie pri preprave, pády, údery, a pod) alebo bol výrobok vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu, vniknutiu tekutiny, vplyvu chemických procesov, a pod. Predávajúci nezodpovedá ani za poškodenie výrobku živelnou pohromou či inou okolnosťou vyššej moci.
  9. Tieniace materiály sú závislé na správnej aplikácii, podmienkach prostredia a spôsobe zaobchádzania a používania. Pri tieniacich materiáloch predávajúci negarantuje výrobcom deklarovaný útlm vo všetkých častiach materiálu  pri jeho priestorovom aplikovaní a môže dochádzať k zníženiu účinkov tienenia vplyvom rôznych faktorov. Výrobcom uvádzaná účinnosť tienenia  je len orientačná ,ktorú výrobca uvádza ako maximálne možnú dosiahnutú v laboratórnych podmienkach jeho testovania. Môže dochádzať k oslabeniu útlmu/účinkov tienenia vplyvom času ako prejavu prirodzeného opotrebovania a prirodzených zmien vlastností použitých materiálov, tiež vplyvom mechanického zaťaženia, prania, nedodržania správnych inštalačných postupov alebo iných faktorov, čo nie je považované za vadu výrobku. Vlastnosťou najmä tých produktov, ktoré obsahujú strieborné vlákna  je prirodzené opotrebenie, pokles účinku tienenia v priebehu času. Efektívnosť tienenia a stálosť parametrov záleží predovšetkým od materiálu, z ktorého je tovar  vyrobený a následne v akých podmienkach je inštalovaný a používaný.
  10. Dátum spotreby náterových materiálov / farieb je 12 mesiacov od dátumu výroby/plnenia vyznačeného na obale.
  11. Nákresy, brožúry ani iné ilustrácie alebo popisy tovaru nepredstavujú záruku za akosť.  Výrobca ani predávajúci neposkytuje záruky nad rámec  zodpovedností vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.   
  12. Predávajúci a kupujúci  zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a  všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. Celková výška náhrad akýchkoľvek škôd (vrátane nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená najviac na vrátenie kúpnej ceny objednaného tovaru v zmysle príslušnej objednávky, v súvislosti s ktorou došlo k porušeniu povinností a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Zmluvné strany nie sú povinné uhradiť si ušlý zisk. Týmto nie sú vo vzťahu k spotrebiteľovi dotknuté jeho práva vyplývajúce z platnej právnej úpravy.


Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci spracúva  osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom spracovania objednávky, plnenia zmluvy a realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami aktuálne platného zákona o ochrane osobných údajov. Objednaním tovaru prostredníctvom e- shopu  kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje kupujúceho tretích stranám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov a dopravcov, v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky a plnenia zmluvy.
  2. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52Občianskeho zákonníka v platnom znení,  teda ak ide o kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.2.2016.Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť, pričom zmeny  a/alebo doplnky týchto podmienok  vstupujú do platnosti a sú účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke elektrosmog.voxo.eu.
  4. Nad činnosťou predávajúceho  je oprávnená vykonávať dohľad Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa: Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104,Fax: 02/ 58272 170, Email: ba@soi.sk.
  5. Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča kupujúcemu využiť najskôr emailový kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy  

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom odstúpenie od zmluvy je potrebné uplatniť písomne zaslaním písomného prejavu vôle odstúpiť od zmluvy na adresu predávajúceho Mgr. Ivo Balaj - voxo.eu, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava. Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť  predávajúcemu tovar;  tovar je potrebné zaslať doporučene, najlepšie poistený. Tovar nie je možné odoslať na dobierku, takýto tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia.
  2. Právo na odstúpenie od zmluvy má v súlade so zákonom len kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania .
  3. Po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu v zmysle platnej úpravy  v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o  odstúpení kupujúceho od zmluvy všetky platby, ktoré od neho na základe zmluvy prijal , a to prevodom na účet kupujúceho uvedený v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady spojené s drahším spôsobom doručenia tovaru, ktoré si spotrebiteľ zvolil. Ak bol predmetom kúpnej zmluvy merací prístroj,  uplatnia sa nižšie uvedené osobitné ustanovenia odstúpenia od zmluvy v prípade meracích prístrojov a predávajúci má nárok na zaplatenie ceny za nájom za každý začatý deň od dodania  tovaru do  doručenia odstúpenia od zmluvy kupujúcim a vrátania  meracieho prístroja.     
  4. Kupujúci nemôže v zmysle  zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného  kupujúceho  alebo ak ide o tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený ( napr. textílie šité na mieru, metráž z rolky  a pod).

 

Osobitné ustanovenia o odstúpení od zmluvy  v prípade meracích prístrojov

5. S ohľadom na to, že predávajúci popri predaji meracích prístrojov ponúka aj  prenájom vybraných meracích prístrojov, v prípade, ak dôjde v zmysle zákona  č. 108/2000 Z.z zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, ktorej predmetom bol merací prístroj, má sa za to, že podaním objednávky v aplikácii e-shopu mal kupujúci záujem len o krátkodobý nájom meracieho prístroja a predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie ceny za nájom podľa aktuálneho cenníka nájmu za každý začatý deň od dodania  tovaru do  doručenia odstúpenia od zmluvy kupujúcim a vrátenia meracieho prístroja. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu poníženú o cenu nájmu.    

6. V prípade, že merací prístroj bude vrátený v pôvodnom obale, neotvorený a bez odstránenia alebo poškodenia  ochranného balenia alebo ochrannej nálepky tak že predávajúci nebude mať pochybnosť o tom, že merací prístroj nebol a ani nemohol byť kupujúcim použitý,  predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške  a nebude si účtovať cenu za nájom. 

Upozornenie

Tovar, ktorý sa dá zakúpiť v sekcii BAZÁR, je charakteru občianskej inzercie.
Nejedná sa o nový originálne zabalený tovar a nevzťahuje sa na neho štandardná dvojročná záruka !

V Bratislave dňa 1.2.2016


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa