ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.   

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Mgr. Ivo Balaj - voxo.eu, Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 45919054, DIČ: 1082954752 zapísaný v Živnostenskom registri číslo 110-200177. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa: Grösslingová 2464/43
telefón: 0907 988 995
e-mail: elektrosmog@voxo.eu

  Pre každé konkrétne spracovanie Vašich osobných údajov Vás ďalej informujeme, či poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy, či je povinné poskytnúť osobné údaje a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

Kto má prístup k Vašim údajom?
K Vašim osobným údajom pristupuje prevádzkovateľ. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Môže nám vzniknúť povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánu dozoru, orgánu verejnej moci alebo inému subjektu v rozsahu, v akom tak ustanovuje platný právny predpis. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov iné osoby, ktoré budú ako sprostredkovatelia spracúvať Vaše osobné údaje v mene a podľa záväzných pokynov prevádzkovateľa. Prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru v súvislosti s doručením Vašej objednávky majú samostatné právo a zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov.

Prečo spracúvame a aké druhy osobných údajov?
Osobné údaje sú spracúvané na tieto konkrétne účely: 

* spracovanie a plnenie Vašej on-line objednávky (plnenie zmluvy)

  Súčasťou spracovania a plnenia on-line objednávky je aj spracovanie a zaúčtovanie Vašich platieb, zasielanie oznámení alebo kontaktovanie ohľadne stavu vybavenia Vašej objednávky a doručovania, vybavovanie Vašich sťažností alebo plnenie iných práv a povinností súvisiacich s objednávkou, vrátane vrátenia tovaru a riešenia záručných reklamácií.

  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: kontaktné informácie, akými sú meno, priezvisko, oslovenie pán/pani (ak sa rozhodnete poskytnúť), poštová adresa, fakturačná adresa, krajina, PSČ, telefónne číslo, emailová adresa, vek/dátum narodenia (ak sa rozhodnete poskytnúť), ID číslo zákazníka, informácie o objednávkach, informácie o platbách, informácie o vrátených alebo reklamovaných tovaroch. Ak ste sa registrovali a máte svoj účet, spracúvame aj údaj o dátume registrácie a jej trvaní. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do osobného účtu, ak ste sa registrovali), zároveň ako komunikačný prostriedok a ak ste vyjadrili súhlas s marketingom, aj pre potreby zasielania elektronickej pošty na marketing.

  Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné prijať, spracovať a realizovať objednávku, ani plniť ďalšie práva a povinnosti súvisiace s Vašou objednávkou. 

  Vaše údaje uchovávame po dobu potrebnú na riadne plnenie Vašich objednávok a uplatnenie právnych nárokov s tým súvisiacich, najmenej však po dobu plynutia záručnej doby. Tým nie sú dotknuté naše povinnosti na uchovanie osobných údajov, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov; fakturačné údaje sme povinní uchovávať v zmysle účtovných/daňových predpisov po dobu 10 rokov.

* na zasielanie informácií o novinkách z oblasti elektrosmogu (marketing)

  V prípade, ak máte záujem byť informovaní o novinkách v oblasti elektrosmogu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje aj pre potreby zaslania (i) oznámení o nových produktoch v internetovom obchode, alebo (ii) oznámení o novinkách v oblasti elektrosmogu na Vašu emailovú adresu.

  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: emailová adresa. Ak ste sa registrovali a máte účet alebo ste vykonali on-line nákup, vieme k emailovej adrese priradiť aj Vaše osobné údaje, poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo on-line nákupom, akými sú meno a priezvisko, oslovenie pán/pani (ak ste sa rozhodli poskytnúť).   

  Právnym základom spracúvania je Váš súhlas. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel je dobrovoľné. Zasielanie informácií o novinkách o našich produktoch vo vzťahu k už existujúcim zákazníkom, ktorý nám poskytli emailovú adresu je aj naším oprávneným záujmom a máme právo a môžeme sa rozhodnúť spracúvať ich osobné údaje aj na tento účel. V takom prípade, ak sú osobné údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu údajov pre marketing. Tým, ktorí vyjadrili želanie prihlásiť sa k odberu noviniek pred dátumom 25. máj 2018 a svoj súhlas neodvolali, budeme naďalej takéto novinky zasielať a pre ten účel spracúvať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu.

  Súhlas udeľujete tým, že (i) označíte a zakliknete pri registrácii alebo zadávaní on-line objednávky políčko na zasielanie noviniek z oblasti elektrosmogu na Vašu emailovú adresu alebo (ii) v prípade, ak nie ste náš registrovaný zákazník alebo ste u nás ešte nenakupovali, zadaním emailovej adresy a potvrdením prihlásenia k odberu noviniek v poli „Odber aktualít“ na našej webovej stránke. Následne ešte overujeme správnosť zadanej emailovej adresy zaslaním potvrdenia o Vašom súhlase na Vami zadanú emailovú adresu; súčasťou oznámenia je opätovná informácia o možnosti súhlas odvolať.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to zaslaním informácie na náš email o tom, že si neželáte byť ďalej prihlásený k odberu noviniek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

  Vaše údaje uchovávame pre marketing, kým neodvoláte svoj súhlas alebo nebudete namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre marketing.

* na vytvorenie a spravovanie vášho účtu pri registrácii (účet/registrácia)

  Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránený osobný účet. Tým získavate priamy prístup k Vašim, u nás uloženým údajom, môžete nahliadnuť do Vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať Vaše osobné údaje a aktualizovať ich, nemusíte opakovane poskytovať svoje osobné údaje pri jednotlivých objednávkach. Vaše údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii použijeme na vytvorenie a spravovanie Vášho účtu, poskytneme Vám prehľad o histórii a detailoch Vašich objednávok, vrátenom tovare, bonusových poukážkach a zabezpečíme Vám jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácii o Vás a Vašich aktivitách v našom obchode. Nakupovať u nás však môžete aj ako neregistrovaný zákazník.

  Pri každom prihlásení do Vášho účtu spracúvame Vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete pri registrácii. Ďalej spracúvame ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, akými sú meno a priezvisko, oslovenie pán/pani (ak sa rozhodnete poskytnúť), poštová adresa, fakturačná adresa, krajina, PSČ, vek/dátum narodenia (ak sa rozhodnete poskytnúť), a tiež ID číslo zákazníka, údaje týkajúce sa registrácie a užívateľského správania (dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia, IP adresu, stav užívania, poslednú aktualizáciu, históriu prehliadania a položky, ktoré ste vložili do košíka), história a detaily objednávok, vrátený tovar a dobropisy.

  Ako oprávnený používateľ účtu musíte uchovávať údaje potrebné k používaniu účtu neprístupne tretím osobám a chrániť účet pred neoprávneným prístupom. Ak sa dozviete o neoprávnenom použití svojich prihlasovacích údajov, je potrebné nás o tom bezodkladne informovať, aby sme mohli prijať zodpovedajúce opatrenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo používateľa kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania, resp. prestať prevádzkovať účet alebo jednotlivé služby s tým súvisiace.

  Právnym základom spracúvania je Váš súhlas, vyjadrený registráciou a vytvorením účtu. Osobitne Vás požiadame o potvrdenie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel registrácie/účtu počas Vašej registrácie na webe.    

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o zrušenie/vymazanie účtu v sekcii „Ochrana osobných údajov“ po prihlásení do svojho účtu. Ak tak urobíte, Váš účet prestane existovať a my Vám nebudeme môcť poskytovať ďalej služby účtu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

  Vaše údaje uchovávame po dobu, kým je Váš účet aktívny a nepožiadate nás o ukončenie účtu/registrácie. Ak sa rozhodnete svoj účet ukončiť, Váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neregistrovaného zákazníka. Vaše osobné údaje budú vymazané len v prípade, ak už ďalej nie sú potrebné za účelom dosiahnutia určitého účelu a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné. Prevádzkovateľ môže určiť dobu, po uplynutí ktorej vymaže registráciu/účet, ak už nie ste aktívny užívateľ a účet nepoužívate alebo ak by vedenie účtu nebolo v súlade s platnou právnou úpravou.

Aké máte práva?

  Právo na prístup k Vašim osobným údajom, na základe čoho nás môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. 

  Právo na prenosnosť: Máte právo získať kópiu svojich údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme, na základe Vášho súhlasu a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme Vám alebo inej osobe (ak bude takýto prenos technicky možný).

  Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov. Máte právo namietať voči  spracúvaniu osobných údajov pre marketing.

  Vaše právo na opravu nesprávnych osobných údajov: Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov. V prípade, že ste sa registrovali a máte účet, môžete svoje údaje aktualizovať priamo prostredníctvom svojho účtu.  

  Vaše právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov ako aj právo na výmaz: Máte právo požiadať o obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov alebo o ich výmaz najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

  Vaše právo odvolať súhlas: Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.  

Ako môžete svoje práva uplatniť?
  Ak nie je vyššie uvedený aj iný spôsob, môžete nás kontaktovať telefonicky, písomne zaslaním oznámenia na našu poštovú adresu, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V prípade, že z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

  Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu: Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci našej webovej stránky, na ktoré sa podľa týchto zásad o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

  Aktualizácie týchto zásad o ochrane osobných údajov: Možno bude potrebné aktualizovať naše zásady o ochrane osobných údajov. Posledná verzia zásad o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny zásad o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo Vaše práva.

Dátum: 25.5.2018 


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa