ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 126 / 777662

Aktualizované: 13.11.2017

Elektromagnetické polia v elektrických rozvodoch v budovách

  Elektrické a magnetické polia (EMP) sú vytvárané prítomnosťou elektrického napätia a tokom elektrického prúdu. Všetky elektroinštalácie v našich domoch, elektrické spotrebiče a osvetlenie, ktoré používame, produkujú EMP. Pri nízkej sieťovej frekvencii (220 V / 50 Hz) je potrebné magnetické a elektrické polia posudzovať oddelene. Existujú rôzne bezpečnostné pokyny pre každé z nich. Pri vysokých frekvenciách, napr. tých, ktoré sa používajú pre telekomunikácie, sú magnetické a elektrické polia prepojené tak, že sú zvyčajne pomenované spoločne ako "elektromagnetické žiarenie".

  V našich domovoch sme obklopení EMP, a to ako z elektroinštalácie, tak aj zo spotrebičov. Tri ilustrácie nižšie ukazujú príklady elektromagnetických polí v domácnosti z lampy a bežného sieťového adaptéra. Elektrické a magnetické polia sú podobné tým, ktoré vytvára aj domová elektroinštalácia.

Spotrebič je vypnutý

  Tento obrázok znázorňuje existujúce elektrické pole zo zásuviek a z káblov k lampe a to aj napriek tomu, že lampa nie je zapnutá. Elektrické polia sú prítomné všade tam, kde je prítomné elektrické napätie (napr. na vedení, v elektroinštalácii, na predlžovačke, na vypínači, apod.) 

 

 

 

Spotrebič je zapnutý

  Tento obrázok znázorňuje existujúce elektrické a magnetické pole z lampy, keď je lampa zapnutá. Elektrické pole sa cez vypínač "rozšíri" až k lampe. Magnetické pole vznikne prietokom elektrického prúdu cez káble a spotrebič (žiarovku). Magnetické polia sú veľké, ale ich veľkosť klesá veľmi rýchlo s rastúcou vzdialenosťou od kábla a spotrebiča.

 

 

Zásuvka a sieťový adaptér

  Tento obrázok znázorňuje bežný typ sieťového adaptéra, transformátor, ktorý mení napätie 220 V z elektrickej siete na nižšie napätie potrebné pre rôzne, zvyčajne prenosné elektronické zariadenia. Opäť sú prietokom prúdu cez adaptér emitované magnetické polia, za súčasnej prítomnosti elektrických polí. Magnetické polia sú značne veľké a môžu byť stále veľké aj pol metra od adaptéra. Tento efekt je spôsobený predovšetkým prítomnosťou elektrických cievok (drôtu navinutého na jadre), čo znásobuje plochu kábla. Čo je navyše rozdiel, adaptér býva v zásuvke pripojený nepretržite bez vypínača.
 
Niekedy sú adaptéry (transformátory) zabudované do rádií a hudobných prehrávačov a aktívne vyžarujú magnetické pole po celú dobu, kým sú zariadenia pripojené do elektrickej siete, aj keď v skutočnosti nie sú v prevádzke (napr. v pohotovostnom režime).
 
Magnetické pole vzniká vždy, keď je prítomný tok elektrického prúdu. Čím väčší prúd, tým väčšie bude magnetické pole. Elektrický obvod (okruh) domového rozvodu v skutočnosti začína a končí v miestnej elektrickej rozvodni (na najbližšej trafostanici). Z rozvodne sú káble privádzané do merača spotreby (elektromera), ďalej cez hlavný vypínač a ističe (poistky) na koncový bod (do zásuvky). Ak sú elektrické prúdy káblom smerom tam a smerom späť rovnaké (napr. v káblovom zväzku – dvojlinke, trojlinke), magnetické pole by malo byť v ich okolí zanedbateľné. Ak káble prechádzajú miestnosťou, situácia by mala byť podobná.


Ako veľké polia sa považujú za normálne?

  Magnetické polia by v dome, kde je prívod elektriny vypnutý, mali byť tak nízke, ako je to len možné. Zvyčajne bývajú nižšie, ako priemerná hodnota 40 nT (nanoTesla), tzv. pozadie. U samostatne stojacich domov ďaleko od cesty býva priemerná veľkosť magnetických polí z vonkajších zdrojov asi 20 nT. Byty a radové domy, ktoré zasahujú až ku ceste alebo chodníku, mávajú vyššiu hodnotu polí, ale už hodnota 100 nT (pri vypnutom prívode elektriny) dáva podozrenie na zlú externú elektroinštaláciu.

  Elektrikári musia dodržiavať iba IEEE predpisy a nie sú tlačení do optimalizácie rozloženia a zapájania káblov tak, aby bola zabezpečená čo najnižšia hladina elektromagnetických polí. Je teda fakt, že domové rozvody môžu byť zapojené perfektne a podľa predpisov, stále však môžu vyrábať nezdravé elektromagnetické prostredie pre tých, ktorí sú naň citliví.


Zapojenie elektroinštalácie v interiéri

  Vo väčšine prípadov má "jednofázový" sieťový obvod 3 vodiče: fázový pre prívodnú cestu prúdu, neutrálny (nulový) vodič pre spiatočnú cestu prúdu a bezpečnostný ochranný vodič. Ochranný vodič zvyčajne neprenáša žiadny prúd, s výnimkou poruchy, aj keď malé prúdy možno očakávať zväčša pri používaní kapacitných obvodov niektorých spotrebičov.

  Ochranný vodič poskytuje akúsi alternatívnu cestu elektriny späť ku zdroju, ak dôjde k poruche na uzemnení. Tento vodič je niekedy vedený ako neizolovaný, v bežných domových rozvodoch by mal byť označený zeleno-žltou farbou (alebo len zelenou u starších káblov).

  Neutrálny (nulový) vodič je pripojený k „zemi“ v lokálnej elektrickej rozvodni (nemusí byť vždy v tzv. PME systémoch - Protective multiple earthing) a slúži na prenos spätného prúdu. Vodič býva označený modrou farbou (alebo čiernou, resp. bielou u starších káblov).

  Tretí vodič je označovaný ako "živý", alebo "fázový". Vytvára elektrické napätie voči zemi a je zdrojom prúdu pre napájanie elektrických zariadení. Vodič býva označený hnedou farbou (alebo čiernou u starších káblov).

  Najjednoduchší spôsob, ako kontrolovať správnosť obvodov a súčasne toku prúdu, je použitie kliešťového ampérmetra, ktorý sa upne okolo kábla. Aj keď je tak najlepšie urobiť okolo fázového a nulového vodiča, nie je to vždy ľahké. V praxi postačí aj upnutie merača po celom obvode kábla (fáza+nulový+zemniaci vodič). Prerušenie fázového alebo nulového vodiča sa bude stále zobrazovať a tiež únik prúdu na "zem" len zriedka zostane na špecifickom uzemňovacom vodiči. Merač by nemal ukázať viac ako 0.01 A (10 mA), aj keď je obvod zaťažený vysokým odberom, napr. varnou kanvicou alebo teplovzdušným ventilátorom s príkonom 2 kW. Ak ukáže, potom je niekde chyba na vedení, ktorá bude príčinou zvýšených magnetických polí.

Ističová skrinka

  Ističová (poistková) skrinka sa zapája medzi elektromer a ostatné elektrické obvody v dome. Moderné jednotky neobsahujú poistky, ale miniatúrne mechanické ističe (MCB - miniature circuit breaker), ktoré ich nahradili. Tiež môžu obsahovať ďalšie ochranné zariadenia, napr. prúdový chránič (RCD - residual-current device), ktorý nahrádza odpojovač napätia. Moderné ističové skrinky môžu tiež obsahovať ďalšie zariadenia, napr. časové spínače a zvončekové transformátory. Pre udržanie nízkeho elektického pola v dome alebo byte odporúčame použiť kovové ističové skrinky (lacnejšie a častejšie používané sú plastové a neposkytujú žiadne tienenie elektrického pola). V celej elektroinštalácii odporúčame použiť tienený kábel z rovnakého dôvodu.

  Účelom ističov (MCB) je ochrániť elektrický okruh od nadmerného prúdu v dôsledku preťaženia alebo skratu. Ak dôjde k prekročeniu menovitého prúdu, MCB sa automaticky vypne. Opätovným zapnutím sa vypnutý okruh znovu zapojí. Istič je výhodnejší ako staršie poistky, nakoľko poistku treba po poruche vymeniť. Bežné hodnoty prúdového zaťaženia ističov sú 6A alebo 10A pre obvody osvetlenia, 16A alebo 20A pre zásuvkové okruhy a vykurovacie telesá, 25A alebo 32A pre elektrické sporáky.

  Prúdové chrániče (RCD) sú určené predovšetkým k ochrane proti úrazu alebo usmrteniu elektrickým prúdom. RCD monitoruje rovnováhu prúdu tečúceho neutrálnym a fázovým vodičom a odpojí obvod, ak niektorý z prúdov dosiahne výchylku vopred stanoveného limitu. Vzhľadom k tomu, že za normálnych okolností by malo uzemňovacím vodičom tiecť veľmi málo prúdu, môže byť RCD veľmi citlivé: 30 mA (0.03 A) pre bežné obvody a 100 mA (0.1 A) pre obvody s motormi.

  RCD zvyčajne chráni niekoľko okruhov, ak niektorý vykáže poruchu, bude to mať za následok odpojenie všetkých. Potom môže byť lepšie použiť radšej tzv. RCBO (kombinovaný istič a prúdový chránič) pre každý okruh, aj keď sa jedná o podstatne drahšie a fyzicky väčšie súčiastky. Niektoré pokročilé RCD/RCBO majú ďalšie funkcie, ako napríklad detekciu prehodenia fázových/neutrálnych vodičov alebo odpojeného uzemnenia.

Ďalšia častá príčina prítomnosti veľkých magnetických polí pochádza zo zlej elektroinštalácie osvetlenia. Pokiaľ je to možné, fázový a neutrálny vodič by mali byť vždy vedené spolu, zachovávajúc "živé" a "spätné" prúdy v rovnakých kábloch. Ak chcete minimalizovať magnetické polia, fáza a neutrál by mali vždy byť vedené do každého svietidla a od neho fázový vodič viesť do a z každého spínača ako dvojlinku spolu so zemniacim káblom. Fázový a neutrálny vodič musia byť vždy pripojené k rovnakému okruhu z rozvodnej skrine a nikdy by nemali byť pripojené do dvoch rôznych okruhov.

Automatické odpojovače okruhu (dopytové spínače)

  Automatické odpojovače okruhu môžu byť použité na minimalizáciu elektrických polí z obvodov, ktoré nemusia byť vždy napájané. Odpojovač je elektronicky riadený mechanický istič (MCB), ktorý nahrádza striedavé napätie 220 V (AC) napätím nižším alebo napätím jednosmerným (DC), ktoré sa potom používa pre detekciu zapnutia spotrebiča. Akonáhle zapneme nejaký spotrebič na okruhu, 220 V AC sa  automaticky znova pripojí. Odstránením prítomnosti striedavého napätia na rozvodoch sa odstránia aj elektrické polia v ich okolí. Odpojovače môžu byť umiestnené v rozvodných a ističových skrinkách a zapájajú sa do série s ističom alebo poistkou.

  Automatické odpojovače nájdete aj v našom eshope. Je možné použiť ich pre svietidlá (jeden alebo dva okruhy chránené na 6A, alebo jeden na 10A a jeden na 6A) alebo radiálne zásuvkové obvody (16A ističe v sérii, jeden odpojovač pre každý okruh).

 Ak chcete znížiť elektrické pole v domácnosti natrvalo, je naozaj oveľa lepšie riešenie realizovať elektroinštaláciu pomocou tieneného kábla. Samozrejme, že je to časovo náročnejší a nákladnejší spoôsob. Na druhej strane použitie automatických odpojovačov okruhu je nielen lacnejšie ale aj časovo absolútne najefektívnejšie riešenie.

Niekedy je nutné kvôli odpojovačom okruhu pridať novú ističovú skrinku, do ktorej ich všetky spoločne vložíme.
Upozornenie: automatické odpojovače okruhu neposkytujú ochranu ani proti preťaženiu, ani proti úrazu elektrickým prúdom!


Elektrické polia

  Elektrické polia sú prítomné po celú dobu, kým je na kábloch napätie. Bežnou príčinou zvýšených elektrických polí sú zapojenia obvodov osvetlenia. Ak chcete vypátrať zdroj elektrických polí, stojí za to pripojiť merací prístroj na elektrickú zem ako referenčný bod. V opačnom prípade môže byť meranie zmätočné, keďže elektrické polia môžu cestovať cez vodivé objekty (vrátane ľudí), a potom sa vrátiť do neďalekého uzemnenia, napr. radiátora. Nie je to nič neobvyklé, ak nameriate vysoké hodnoty elektrického pola z radiátora, nakoľko zdroj pola môže byť pod podlahou a radiátor funguje ako spätný vodič zeme s pripojením na osobu držiacu merací prístroj.

  Elektrické polia sú vytvárané fázovým (živým) vodičom, ktorý nesie potenciál (napätie), a to s ohľadom na elektrickú zem. Uzemnená kovová rúrka alebo tienený kábel efektívne poskytuje tienenie pre elektrické pole okolo tohto vodiča.

 

  Rozdiel v emisiách elektrických polí je medzi netieneným a tieneným elektrickým káblom markantný. Fázový vodič netienenej dvojlinky alebo trojlinky emituje do svojho okolia elektrické pole v intenzitách stoviek až tisícov V/m. Pri použití tieneného kábla nie sú veľkým problémom ani mnohopočetné slučky a veľká plocha kábla v miestnosti - elektrické polia sú takmer nemerateľné.

  Kovové konštrukcie halogénových svietidiel by mali byť vždy uzemnené - výrazne to zníži intenzitu elektrického poľa. V ideálnom prípade, jedna strana sekundárneho transformátora nízkeho napätia by mala byť tiež uzemnená, ale nie je to vždy možné realizovať u elektronických nízkonapäťových adaptérov, ktoré sú dnes hojne používané.
Plechové radiátory bývajú
bežne uzemnené cez uzemnené kovové potrubie kúrenia. Ak sa používajú plastové potrubia, stále sa odporúča, aby plechové radiátory boli uzemnené. Vyžaduje to extra uzemňovací vodič na najbližší prípojný bod uzemnenia.
Starý spôsob vedenia vodičov v stenách v kovových rúrkach mal paradoxne za následok nižšie úrovne elektromagnetických polí. Keď sa začali vodiče vyrábať s plastovou izoláciou, začali sa používať plastové rúrky pre osadenie vodičov pod omietkou, nakoľko sú lacnejšie a flexibilnejšie. Tie samozrejme nemajú žiadny efekt na elektromagnetické polia.
Izby na poschodí môžu mať vyššie úrovne polí na podlahe od rozvodov osvetlenia na prízemí. Je dobré skontrolovať úrovne pomocou na to určených meracích prístrojov. V budovách obsadených viacerými bytmi môžu byť na dolných poschodiach káble vedené do vyšších poschodí okolo obývacích izieb a spální, čo môže mať za následok vysoké polia v bytoch na nižších poschodiach. Namerané môžu byť vysoké hodnoty polí z rozvodnej skrine, kde elektrické rozvody vstupujú do budovy a na vyššie poschodia. Ak sú v rozvodni aj elektromery (napr. vo vežiaku), tým väčšie budú intenzity polí.


Zapojenie elektroinštalácie v exteriéri

Uzavreté a otvorené elektrické okruhy

  Vo svete sa niekedy pre napájanie zásuviek v miestnostiach používajú tzv. uzavreté elektrické okruhy. Veľkou výhodou uzavretých okruhov je možnosť vyššieho zaťaženia pri použití menšieho prierezu káblov. Hoci prúdová ochrana uzavretého okruhu je napr. 100A, stačí, ak budú káble dimenzované len na prúd 60A. U nás sa s nimi v interiéri nestretneme, ale môžu sa používať vo väčšom meradle pri napájaní celých blokov domov. Tieto uzavreté okruhy vždy vedú k väčším magnetickým poliam, než otvorené, teda "radiálne" (stromovo rozvetvené) okruhy. Rozvetvené alebo radiálne okruhy nútia spätný prúd cestovať cez rovnako dlhé identické káble.

   Uzavreté elektrické okruhy sú charakteristické tým, že káble uložené "do slučky" začínajú, aj končia v rozvodnej skrini pre celý blok domov, viď náčrt. To znamená, že prúd tečúci z rozvodne má dve možné cesty, ako sa dostane do napájaných objektov a tiež ako z nich. Spätné prúdy nemusia byť rozložené rovnomerne spolu s fázovými, takže vzniknuté magnetické pole na kábloch sa nemôže neutralizovať a káblové slučky potom vytvárajú vyššie magnetické polia v okolí domov a pozemkov v ich vnútri. Už malý rozdiel v impedancii na každej vetve slučky spôsobí rovnaký problém, ako zlý spoj.

  Otvorené (radiálne) okruhy majú nízke emisie magnetických polí. Často je možné zmeniť existujúce uzavreté okruhy do dvoch otvorených okruhov prerušením slučky v blízkosti jej stredu a chrániť dva nové okruhy 2 poistkami v závislosti na očakávanom elektrickom zaťažení.

  Ak je neutrálny vodič pripojený k “zemi” v lokálnej rozvodni elektrickej energie a následne k ochrannému viacnásobnému uzemňovaciemu bodu v pravidelných intervaloch pozdĺž rozvodov nízkeho napätia v danej lokalite, môže to viesť k zvýšeným úrovniam magnetických polí. Je však ťažké presvedčiť distribučnú spoločnosť urobiť s tým nápravu, nakoľko úrovne magnetických polí sú ďaleko pod hygienickou normou ICNIRP 100.000 nT a dodávky elektrickej energie sú u koncového spotrebiteľa v poriadku.

  Ak zabezpečuje prevádzkovateľ lokálnej distribučnej elektrickej siete uzemňovacie zariadenie, uzemňovací vodič spotrebiteľa je buď pripojený k neutrálnemu vodiču alebo na plášť kábla/zariadenia. Následne neutrálny vodič a uzemnenie nesmia byť už nikde inde v budove prepojené.

  Nezistený skrat medzi neutrálnym vodičom a uzemnením môže následne spôsobiť vysoké hodnoty magnetických polí vo vnútri budovy. Izolačné skúšky fázového a neutrálneho vodiča každého okruhu budú túto poruchu vykazovať.

Blúdivé prúdy

  Jediný problém, ktorý spôsobuje silné magnetické polia z vonkajších distribučných problémov a ktorý môže riešiť vlastník budovy, sú tzv. "blúdivé" prúdy tečúce prichádzajúcim kovovým potrubím plynu a vody. Tieto "blúdivé prúdy" vstupujú do budovy alebo ju opúšťajú a následne sa prenášajú cez elektrický bezpečnostný systém uzemnení na uzemňovací bod. Tieto prúdy sa dajú zistiť umiestnením meracieho prístroja vedľa testovaného potrubia pri vstupe do budovy (hodnota magnetického pola sa pri priblížení k potrubiu zvýši), alebo pomocou kliešťového ampérmetra upnutého okolo potrubia. Potrubím by nemal tiecť žiaden elektrický prúd. Ak nameriame viac ako 10 alebo 20 mA, existuje tu podozrenie na blúdivé prúdy.  Odstránime ich nahradením krátkeho úseku potrubia vhodným plastovým potrubím. Plastové potrubie preruší obvod a zamedzí vstupu blúdivých prúdov do budovy.

  POZOR! Vnútorné kovové potrubia musia byť stále správne uzemnené podľa platnej vyhlášky. Elektricky odpojené potrubia vstupujúce do budovy by mali byť izolované už pri zemi a ak je to možné všetky odkryté časti potrubia pokryté izolačnou páskou, aby v prípade poruchy nemohlo existovať významné napätie medzi domom a bezpečnostným uzemňovacím bodom, ktoré by mohlo viesť k nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom.


Elektromery

 
V mnohých vyspelých krajinách na svete sú masívne inštalované nové typy elektromerov - inteligentné elektromery (Smart-metre), ktoré všetky namerané dáta v pravidelných intervaloch odosielajú pomocou WiFi/GSM siete do centrály. Umožňujú ľahšie odpočty zamestnancom distribučných firiem a "údajne" presnejšie účty za elektrinu. Tieto elektromery sa postupne osádzajú i na Slovensku. Smart-metre by mali byť súčasťou tzv. Smart-Gridu, teda inteligentnej meracej siete. Odosielanie dát a komunikácia siete s centrálou však vyžaduje ďalšie zamorenie rádiofrekvenčným signálom a nežiadúcimi elektromagnetickými poliami, takže v konečnom dôsledku z hľadiska elektrosmogu sú Smart-metre krok späť. Na Slovensku sa rozšíruje takéto odčítavanie hodnôt i pri vodomeroch a meračoch tepla a možno nielen odčítavanie ale i riadenie na diaľku. Okrem spomínaného rádiofrekvenčného elektrosmogu hrozí aj riziko prieniku do systému neželaným osobám (hackerom). Na celom svete sa voči smart-metrom zdvíha vlna odporu a v rubrike Videodokumenty nájdete ocenený celovečerný film na túto pálčivú tému: "Take Back Your Power".
 


Elektrické spotrebiče

  Všetky elektrické spotrebiče emitujú elektromagnetické žiarenie pri ich používaní. Napr. zariadenia, ktoré majú motor a/alebo vyhrievaciu špirálu, budú okolo seba vytváraťvysoké úrovne elektromagnetických polí. Môžu to byť sušiče vlasov, ktoré sa prikladajú do bezprostrednej blízkosti hlavy. Epifýza, ktorá je zodpovedná za opravu poškodených častí tela, podporu imunitného systému a ovládanie nálady, leží v hlave. Vylučuje hormón melatonín, ktorý vykonáva tieto funkcie. Produkcia melatonínu sa dramaticky znižuje, ak je epifýza vystavená striedavému elektromagnetickému polu (viac v článkoch Melatonín a Spotrebiče v domácnosti).
Tiež niektoré druhy elektrického rádiatorového a podlahového vykurovania môže viesť k vysokým hladinám polí. V nejednom dome, v ktorom vykurujú elektrickými ohrievačmi, sa magnetické polia pohybujú na úrovni viac ako 2000 nT.
Každá menšia či väčšia
 budova má zväčša inštalovanú domovú rozvodňu. Tá môže vytvárať vysoké úrovne polí v podlažiach bezprostredne nad alebo pod ňou a v menšej miere po stranách rozvodne.
V prípade, že má budova výťah, či sa jedná o štandardný výťah v paneláku, alebo či sa jedná o schodový výťah pre ľudí s problémami pohybu, môžu byť prítomné vysoké úrovne magnetického pola zo zariadenia poháňaného motorom. Pri zvažovaní kúpy zdravého bytu je dobré vedieť, ako ďaleko je zariadenie od obytného priestoru. Pri schodovom výťahu sú určite výhody prevažujúce nad nevýhodami, ale opatrnosť je vždy potrebná.
Kancelárske budovy môžu mať veľa skla a kovu v stavebnej konštrukcii a ten môže narušiť magnetické polia elektrického vedenia v stenách. Ak máte obavy o úroveň potenciálnej expozície z výťahov a elektroinštalácie, možno si budete chcieť zmerať elektrické a magnetické polia v byte a to najmä pri posteli a v oblasti, v ktorej sa zdržujete dlhšiu dobu (obývačka).

 Rádiové frekvencie a mikrovlny (RF)  sú stále všadeprítomné najmä v mestách. Často sa stáva, že káble vedúce elektrinu môžu zachytiť mikrovlnné signály a prenášajú ich do všetkých miest, kde sú vedené. To môže mať za následok, že aj v elektrických zásuvkách a svietidlách nameriame zvýšené elektromagnetické polia napr. zo signálov mobilných telefónov a základňových staníc. Mikrovlny sa môžu šíriť aj v telefónnych kábloch.

  Prechod z klasických žiaroviek na úsporné žiarivky viedol k intenzívnej debate, ako sú mnohí ľudia citliví na nový typ žiaroviek či žiariviek, a zistilo sa, že majú veľmi nepríjemné a bolestivé prejavy. Úsporné žiarovky používajú klopné obvody vysokých frekvencií k zážihu plynu vo vnútri baniek a častokrát ich bez filtrácie vyžarujú po kábloch do celej elektrickej sústavy domu (viac v článkoch Špinavá elektrina a Žiarovky a osvetlenie).


Súhrn dôležitých faktov

 • Skontrolujte domové elektroinštalácie na úrovne elektrických a magnetických polí. Najmä úrovne v spálni a v miestnostiach, kde sa Vy alebo Vaše deti zdržujete dlhší čas.
 • Magnetické polia úrovne viac ako 300 nT sú podľa WHO spájané s rakovinou, depresiami, potratmi, Alzheimerovou chorobou, apod., podľa IARC sú zaradené do kategórie 2B, "možný karcinogén".
 • Ak kupujete nehnuteľnosť, prezistite, kde sú umiestnené elektromery. Ak susedia so spáľňou, nekupujte.
 • Skontrolujte, či Vaša spáľňa alebo obývačka nesusedí so strojovňou výťahu. V ideálnom prípade zmerajte polia.
 • Vo všetkých domácnostiach je elektrické vedenie zdrojom elektrických a magnetických polí. U magnetických polí je však bežné, že pri správne nainštalovanej elektroinštalácii sú zriedka významným zdrojom polí, pretože fázové a spätné prúdy sú obvykle vyrovnané a blízko pri sebe, čo má za následok značnú samoelimináciu.
 • Elektrické vedenie sa stáva významným zdrojom magnetického poľa iba v prípade, ak je prítomný jeden z radu špecifických vlastností:
  • Uzavretý elektrický okruh, ktorý kvôli prerušenému vodiču alebo spotrebiču s vysokou impedanciou deli fázové a spätné prúdy v rôznych pomeroch po oboch smeroch okruhu, čo vedie k nesymetrickým prúdom
  • Okruh obojsmerného vypínača osvetlenia, kde sa fázový a neutrálny vodič vedú oddelene, alebo vytvárajú slučky
  • Náhodné spojenie medzi neutrálnym a uzemňovacím vodičom v rámci vedenia, ktoré umožňuje niektorým neutrálnym prúdom vrátiť sa cez uzemnenie a vytvoriť nesymetrický prúd
  • Prúdové slučky v blízkosti elektromera a rozvodnej skrine
  • Elektromer samotný. Tradičné elektromery s rotujúcim diskom môžu vyrobiť pomerne silné magnetické pole, ktoré klesá do 1 metra od elektromera, ale ktoré môže byť významným zdrojom expozície, ak napr. dieťa spí hlavou v blízkosti elektromera, a to aj na druhej strane steny.
 • Čo sa týka elektrických polí, vonkajšie zdroje polí sú menej významné vo vnútri stavby, pretože sú tienené stavebnou konštrukciou. Zapojenie elektroinštalácie a kabeláže v domácnosti je výraznejším zdrojom elektrických polí, než magnetických polí. Okrem toho, vzájomná interakcia medzi fázou a neutrálnym vodičom nie je tak efektívna pri eliminácii pola. Elektrické polia sú vytvárané každou elektroinštaláciou obsahujúcou živý vodič, ak nie je vedenie umiestnené v kovovej rúrke alebo nie je použitý tienený kábel. 

Možnosti redukcie veľkosti polí z domovej elektroinštalácie
Zníženie veľkosti magnetických polí:

 • Výmena uzavretých okruhov za otvorené (radiálne) okruhy
 • Vloženie plastového profilu do prívodného kovového potrubia plynu a vody
 • Udržovanie fázových a neutrálnych prúdov v jednom kábli počas celej trasy kábla
 • Ochrana elektroinštalácie prúdovým chráničom (RCD)

Zníženie veľkosti elektrických polí:

 • Umiestnenie vodičov v kovových rúrkach
 • Použitie celokovových inštalačných materiálov vrátane rozvodných skríň
 • Použitie tienených káblov
 • Použitie svetelných vypínačov s lankom alebo na diaľkové ovládanie
 • Umiestnenie zásuviek ďalej od postele
 • Zatienenie káblov v stenách v miestnosti uzemnenou vodivou páskou
 • Použitie automatických odpojovačov okruhu na vypnutie obvodov, ktoré sa nepoužívajú

Zníženie veľkosti elektrických aj magnetických polí:

 • Vhodné umiestnenie elektromera a ističovej skrinky
 • Použitie extra nízkeho napätia v domácnosti
 • Použitie jednosmerného napätia (DC) v domácnosti

Najvýhodnejšie možnosti v rámci domácnosti
Pre elektroinštalácie v domácnosti neexistujú “najlepšie” možnosti, niektoré sú však výhodnejšie.

Zníženie veľkosti magnetických polí:

 • Používajte len otvorené elektrické okruhy
 • Uistite sa, že fázový a neutrálny vodič vždy vedú v kábli spoločnú cestu pre jeden okruh
 • Chráňte celú elektroinštaláciu prúdovým chráničom  (RCD)
 • Používajte elektronické elektromery namiesto elektromerov s rotujúcim diskom
 • Umiestnite elektromery a ističové skrinky mimo často obývaných miestností a ich stien

Zníženie veľkosti elektrických polí:

 • Zrekonštruujte elektroinštaláciu s použitím tienených káblov

Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť magnetického pola - indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardukrát menšia - mikrotesla (µT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie ako mikroTesla/nanoTesla (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre hodnotu elektrických polí daná vyhláškou MZ SR je: 5 000 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota elektrických polí podľa Stavebnej biológie je max: 1 V/m
Hygienická norma pre hodnotu magnetickej indukcie daná vyhláškou MZ SR je: 100 000 nT
Odporúčaná preventívna hodnota magnetickej indukcie podľa Stavebnej biológie je max: 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate elektrické a magnetické polia z domových rozvodov:

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, tienené káble a zásuvky
Odpojovače okruhu (dopytové spínače)


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený