ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
9 online • návštevy: 141 / 995641

Aktualizované: 13.11.2017

Elektromagnetické polia v elektrických rozvodoch v budovách

  Elektrické a magnetické polia (EMP) sú vytvárané prítomnosou elektrického napätia a tokom elektrického prúdu. Všetky elektroinštalácie v našich domoch, elektrické spotrebiče a osvetlenie, ktoré používame, produkujú EMP. Pri nízkej sieovej frekvencii (220 V / 50 Hz) je potrebné magnetické a elektrické polia posudzova oddelene. Existujú rôzne bezpečnostné pokyny pre každé z nich. Pri vysokých frekvenciách, napr. tých, ktoré sa používajú pre telekomunikácie, sú magnetické a elektrické polia prepojené tak, že sú zvyčajne pomenované spoločne ako "elektromagnetické žiarenie".

  V našich domovoch sme obklopení EMP, a to ako z elektroinštalácie, tak aj zo spotrebičov. Tri ilustrácie nižšie ukazujú príklady elektromagnetických polí v domácnosti z lampy a bežného sieového adaptéra. Elektrické a magnetické polia sú podobné tým, ktoré vytvára aj domová elektroinštalácia.

Spotrebič je vypnutý

  Tento obrázok znázorňuje existujúce elektrické pole zo zásuviek a z káblov k lampe a to aj napriek tomu, že lampa nie je zapnutá. Elektrické polia sú prítomné všade tam, kde je prítomné elektrické napätie (napr. na vedení, v elektroinštalácii, na predlžovačke, na vypínači, apod.) 

 

 

 

Spotrebič je zapnutý

  Tento obrázok znázorňuje existujúce elektrické a magnetické pole z lampy, keď je lampa zapnutá. Elektrické pole sa cez vypínač "rozšíri" až k lampe. Magnetické pole vznikne prietokom elektrického prúdu cez káble a spotrebič (žiarovku). Magnetické polia sú vežké, ale ich vežkos klesá vežmi rýchlo s rastúcou vzdialenosou od kábla a spotrebiča.

 

 

Zásuvka a sieový adaptér

  Tento obrázok znázorňuje bežný typ sieového adaptéra, transformátor, ktorý mení napätie 220 V z elektrickej siete na nižšie napätie potrebné pre rôzne, zvyčajne prenosné elektronické zariadenia. Opä sú prietokom prúdu cez adaptér emitované magnetické polia, za súčasnej prítomnosti elektrických polí. Magnetické polia sú značne vežké a môžu by stále vežké aj pol metra od adaptéra. Tento efekt je spôsobený predovšetkým prítomnosou elektrických cievok (drôtu navinutého na jadre), čo znásobuje plochu kábla. Čo je navyše rozdiel, adaptér býva v zásuvke pripojený nepretržite bez vypínača.
 
Niekedy sú adaptéry (transformátory) zabudované do rádií a hudobných prehrávačov a aktívne vyžarujú magnetické pole po celú dobu, kým sú zariadenia pripojené do elektrickej siete, aj keď v skutočnosti nie sú v prevádzke (napr. v pohotovostnom režime).
 
Magnetické pole vzniká vždy, keď je prítomný tok elektrického prúdu. Čím väčší prúd, tým väčšie bude magnetické pole. Elektrický obvod (okruh) domového rozvodu v skutočnosti začína a končí v miestnej elektrickej rozvodni (na najbližšej trafostanici). Z rozvodne sú káble privádzané do merača spotreby (elektromera), ďalej cez hlavný vypínač a ističe (poistky) na koncový bod (do zásuvky). Ak sú elektrické prúdy káblom smerom tam a smerom spä rovnaké (napr. v káblovom zväzku – dvojlinke, trojlinke), magnetické pole by malo by v ich okolí zanedbatežné. Ak káble prechádzajú miestnosou, situácia by mala by podobná.


Ako vežké polia sa považujú za normálne?

  Magnetické polia by v dome, kde je prívod elektriny vypnutý, mali by tak nízke, ako je to len možné. Zvyčajne bývajú nižšie, ako priemerná hodnota 40 nT (nanoTesla), tzv. pozadie. U samostatne stojacich domov ďaleko od cesty býva priemerná vežkos magnetických polí z vonkajších zdrojov asi 20 nT. Byty a radové domy, ktoré zasahujú až ku ceste alebo chodníku, mávajú vyššiu hodnotu polí, ale už hodnota 100 nT (pri vypnutom prívode elektriny) dáva podozrenie na zlú externú elektroinštaláciu.

  Elektrikári musia dodržiava iba IEEE predpisy a nie sú tlačení do optimalizácie rozloženia a zapájania káblov tak, aby bola zabezpečená čo najnižšia hladina elektromagnetických polí. Je teda fakt, že domové rozvody môžu by zapojené perfektne a podža predpisov, stále však môžu vyrába nezdravé elektromagnetické prostredie pre tých, ktorí sú naň citliví.


Zapojenie elektroinštalácie v interiéri

  Vo väčšine prípadov má "jednofázový" sieový obvod 3 vodiče: fázový pre prívodnú cestu prúdu, neutrálny (nulový) vodič pre spiatočnú cestu prúdu a bezpečnostný ochranný vodič. Ochranný vodič zvyčajne neprenáša žiadny prúd, s výnimkou poruchy, aj keď malé prúdy možno očakáva zväčša pri používaní kapacitných obvodov niektorých spotrebičov.

  Ochranný vodič poskytuje akúsi alternatívnu cestu elektriny spä ku zdroju, ak dôjde k poruche na uzemnení. Tento vodič je niekedy vedený ako neizolovaný, v bežných domových rozvodoch by mal by označený zeleno-žltou farbou (alebo len zelenou u starších káblov).

  Neutrálny (nulový) vodič je pripojený k „zemi“ v lokálnej elektrickej rozvodni (nemusí by vždy v tzv. PME systémoch - Protective multiple earthing) a slúži na prenos spätného prúdu. Vodič býva označený modrou farbou (alebo čiernou, resp. bielou u starších káblov).

  Tretí vodič je označovaný ako "živý", alebo "fázový". Vytvára elektrické napätie voči zemi a je zdrojom prúdu pre napájanie elektrických zariadení. Vodič býva označený hnedou farbou (alebo čiernou u starších káblov).

  Najjednoduchší spôsob, ako kontrolova správnos obvodov a súčasne toku prúdu, je použitie kliešového ampérmetra, ktorý sa upne okolo kábla. Aj keď je tak najlepšie urobi okolo fázového a nulového vodiča, nie je to vždy žahké. V praxi postačí aj upnutie merača po celom obvode kábla (fáza+nulový+zemniaci vodič). Prerušenie fázového alebo nulového vodiča sa bude stále zobrazova a tiež únik prúdu na "zem" len zriedka zostane na špecifickom uzemňovacom vodiči. Merač by nemal ukáza viac ako 0.01 A (10 mA), aj keď je obvod zaažený vysokým odberom, napr. varnou kanvicou alebo teplovzdušným ventilátorom s príkonom 2 kW. Ak ukáže, potom je niekde chyba na vedení, ktorá bude príčinou zvýšených magnetických polí.

Ističová skrinka

  Ističová (poistková) skrinka sa zapája medzi elektromer a ostatné elektrické obvody v dome. Moderné jednotky neobsahujú poistky, ale miniatúrne mechanické ističe (MCB - miniature circuit breaker), ktoré ich nahradili. Tiež môžu obsahova ďalšie ochranné zariadenia, napr. prúdový chránič (RCD - residual-current device), ktorý nahrádza odpojovač napätia. Moderné ističové skrinky môžu tiež obsahova ďalšie zariadenia, napr. časové spínače a zvončekové transformátory. Pre udržanie nízkeho elektického pola v dome alebo byte odporúčame použi kovové ističové skrinky (lacnejšie a častejšie používané sú plastové a neposkytujú žiadne tienenie elektrického pola). V celej elektroinštalácii odporúčame použi tienený kábel z rovnakého dôvodu.

  Účelom ističov (MCB) je ochráni elektrický okruh od nadmerného prúdu v dôsledku preaženia alebo skratu. Ak dôjde k prekročeniu menovitého prúdu, MCB sa automaticky vypne. Opätovným zapnutím sa vypnutý okruh znovu zapojí. Istič je výhodnejší ako staršie poistky, nakožko poistku treba po poruche vymeni. Bežné hodnoty prúdového zaaženia ističov sú 6A alebo 10A pre obvody osvetlenia, 16A alebo 20A pre zásuvkové okruhy a vykurovacie telesá, 25A alebo 32A pre elektrické sporáky.

  Prúdové chrániče (RCD) sú určené predovšetkým k ochrane proti úrazu alebo usmrteniu elektrickým prúdom. RCD monitoruje rovnováhu prúdu tečúceho neutrálnym a fázovým vodičom a odpojí obvod, ak niektorý z prúdov dosiahne výchylku vopred stanoveného limitu. Vzhžadom k tomu, že za normálnych okolností by malo uzemňovacím vodičom tiec vežmi málo prúdu, môže by RCD vežmi citlivé: 30 mA (0.03 A) pre bežné obvody a 100 mA (0.1 A) pre obvody s motormi.

  RCD zvyčajne chráni niekožko okruhov, ak niektorý vykáže poruchu, bude to ma za následok odpojenie všetkých. Potom môže by lepšie použi radšej tzv. RCBO (kombinovaný istič a prúdový chránič) pre každý okruh, aj keď sa jedná o podstatne drahšie a fyzicky väčšie súčiastky. Niektoré pokročilé RCD/RCBO majú ďalšie funkcie, ako napríklad detekciu prehodenia fázových/neutrálnych vodičov alebo odpojeného uzemnenia.

Ďalšia častá príčina prítomnosti vežkých magnetických polí pochádza zo zlej elektroinštalácie osvetlenia. Pokiaž je to možné, fázový a neutrálny vodič by mali by vždy vedené spolu, zachovávajúc "živé" a "spätné" prúdy v rovnakých kábloch. Ak chcete minimalizova magnetické polia, fáza a neutrál by mali vždy by vedené do každého svietidla a od neho fázový vodič vies do a z každého spínača ako dvojlinku spolu so zemniacim káblom. Fázový a neutrálny vodič musia by vždy pripojené k rovnakému okruhu z rozvodnej skrine a nikdy by nemali by pripojené do dvoch rôznych okruhov.

Automatické odpojovače okruhu (dopytové spínače)

  Automatické odpojovače okruhu môžu by použité na minimalizáciu elektrických polí z obvodov, ktoré nemusia by vždy napájané. Odpojovač je elektronicky riadený mechanický istič (MCB), ktorý nahrádza striedavé napätie 220 V (AC) napätím nižším alebo napätím jednosmerným (DC), ktoré sa potom používa pre detekciu zapnutia spotrebiča. Akonáhle zapneme nejaký spotrebič na okruhu, 220 V AC sa  automaticky znova pripojí. Odstránením prítomnosti striedavého napätia na rozvodoch sa odstránia aj elektrické polia v ich okolí. Odpojovače môžu by umiestnené v rozvodných a ističových skrinkách a zapájajú sa do série s ističom alebo poistkou.

  Automatické odpojovače nájdete aj v našom eshope. Je možné použi ich pre svietidlá (jeden alebo dva okruhy chránené na 6A, alebo jeden na 10A a jeden na 6A) alebo radiálne zásuvkové obvody (16A ističe v sérii, jeden odpojovač pre každý okruh).

 Ak chcete zníži elektrické pole v domácnosti natrvalo, je naozaj oveža lepšie riešenie realizova elektroinštaláciu pomocou tieneného kábla. Samozrejme, že je to časovo náročnejší a nákladnejší spoôsob. Na druhej strane použitie automatických odpojovačov okruhu je nielen lacnejšie ale aj časovo absolútne najefektívnejšie riešenie.

Niekedy je nutné kvôli odpojovačom okruhu prida novú ističovú skrinku, do ktorej ich všetky spoločne vložíme.
Upozornenie: automatické odpojovače okruhu neposkytujú ochranu ani proti preaženiu, ani proti úrazu elektrickým prúdom!


Elektrické polia

  Elektrické polia sú prítomné po celú dobu, kým je na kábloch napätie. Bežnou príčinou zvýšených elektrických polí sú zapojenia obvodov osvetlenia. Ak chcete vypátra zdroj elektrických polí, stojí za to pripoji merací prístroj na elektrickú zem ako referenčný bod. V opačnom prípade môže by meranie zmätočné, keďže elektrické polia môžu cestova cez vodivé objekty (vrátane žudí), a potom sa vráti do neďalekého uzemnenia, napr. radiátora. Nie je to nič neobvyklé, ak nameriate vysoké hodnoty elektrického pola z radiátora, nakožko zdroj pola môže by pod podlahou a radiátor funguje ako spätný vodič zeme s pripojením na osobu držiacu merací prístroj.

  Elektrické polia sú vytvárané fázovým (živým) vodičom, ktorý nesie potenciál (napätie), a to s ohžadom na elektrickú zem. Uzemnená kovová rúrka alebo tienený kábel efektívne poskytuje tienenie pre elektrické pole okolo tohto vodiča.

 

  Rozdiel v emisiách elektrických polí je medzi netieneným a tieneným elektrickým káblom markantný. Fázový vodič netienenej dvojlinky alebo trojlinky emituje do svojho okolia elektrické pole v intenzitách stoviek až tisícov V/m. Pri použití tieneného kábla nie sú vežkým problémom ani mnohopočetné slučky a vežká plocha kábla v miestnosti - elektrické polia sú takmer nemeratežné.

  Kovové konštrukcie halogénových svietidiel by mali by vždy uzemnené - výrazne to zníži intenzitu elektrického poža. V ideálnom prípade, jedna strana sekundárneho transformátora nízkeho napätia by mala by tiež uzemnená, ale nie je to vždy možné realizova u elektronických nízkonapäových adaptérov, ktoré sú dnes hojne používané.
Plechové radiátory bývajú
bežne uzemnené cez uzemnené kovové potrubie kúrenia. Ak sa používajú plastové potrubia, stále sa odporúča, aby plechové radiátory boli uzemnené. Vyžaduje to extra uzemňovací vodič na najbližší prípojný bod uzemnenia.
Starý spôsob vedenia vodičov v stenách v kovových rúrkach mal paradoxne za následok nižšie úrovne elektromagnetických polí. Keď sa začali vodiče vyrába s plastovou izoláciou, začali sa používa plastové rúrky pre osadenie vodičov pod omietkou, nakožko sú lacnejšie a flexibilnejšie. Tie samozrejme nemajú žiadny efekt na elektromagnetické polia.
Izby na poschodí môžu ma vyššie úrovne polí na podlahe od rozvodov osvetlenia na prízemí. Je dobré skontrolova úrovne pomocou na to určených meracích prístrojov. V budovách obsadených viacerými bytmi môžu by na dolných poschodiach káble vedené do vyšších poschodí okolo obývacích izieb a spální, čo môže ma za následok vysoké polia v bytoch na nižších poschodiach. Namerané môžu by vysoké hodnoty polí z rozvodnej skrine, kde elektrické rozvody vstupujú do budovy a na vyššie poschodia. Ak sú v rozvodni aj elektromery (napr. vo vežiaku), tým väčšie budú intenzity polí.


Zapojenie elektroinštalácie v exteriéri

Uzavreté a otvorené elektrické okruhy

  Vo svete sa niekedy pre napájanie zásuviek v miestnostiach používajú tzv. uzavreté elektrické okruhy. Vežkou výhodou uzavretých okruhov je možnos vyššieho zaaženia pri použití menšieho prierezu káblov. Hoci prúdová ochrana uzavretého okruhu je napr. 100A, stačí, ak budú káble dimenzované len na prúd 60A. U nás sa s nimi v interiéri nestretneme, ale môžu sa používa vo väčšom meradle pri napájaní celých blokov domov. Tieto uzavreté okruhy vždy vedú k väčším magnetickým poliam, než otvorené, teda "radiálne" (stromovo rozvetvené) okruhy. Rozvetvené alebo radiálne okruhy nútia spätný prúd cestova cez rovnako dlhé identické káble.

   Uzavreté elektrické okruhy sú charakteristické tým, že káble uložené "do slučky" začínajú, aj končia v rozvodnej skrini pre celý blok domov, viď náčrt. To znamená, že prúd tečúci z rozvodne má dve možné cesty, ako sa dostane do napájaných objektov a tiež ako z nich. Spätné prúdy nemusia by rozložené rovnomerne spolu s fázovými, takže vzniknuté magnetické pole na kábloch sa nemôže neutralizova a káblové slučky potom vytvárajú vyššie magnetické polia v okolí domov a pozemkov v ich vnútri. Už malý rozdiel v impedancii na každej vetve slučky spôsobí rovnaký problém, ako zlý spoj.

  Otvorené (radiálne) okruhy majú nízke emisie magnetických polí. Často je možné zmeni existujúce uzavreté okruhy do dvoch otvorených okruhov prerušením slučky v blízkosti jej stredu a chráni dva nové okruhy 2 poistkami v závislosti na očakávanom elektrickom zaažení.

  Ak je neutrálny vodič pripojený k “zemi” v lokálnej rozvodni elektrickej energie a následne k ochrannému viacnásobnému uzemňovaciemu bodu v pravidelných intervaloch pozdĺž rozvodov nízkeho napätia v danej lokalite, môže to vies k zvýšeným úrovniam magnetických polí. Je však ažké presvedči distribučnú spoločnos urobi s tým nápravu, nakožko úrovne magnetických polí sú ďaleko pod hygienickou normou ICNIRP 100.000 nT a dodávky elektrickej energie sú u koncového spotrebiteža v poriadku.

  Ak zabezpečuje prevádzkovatež lokálnej distribučnej elektrickej siete uzemňovacie zariadenie, uzemňovací vodič spotrebiteža je buď pripojený k neutrálnemu vodiču alebo na pl᚝ kábla/zariadenia. Následne neutrálny vodič a uzemnenie nesmia by už nikde inde v budove prepojené.

  Nezistený skrat medzi neutrálnym vodičom a uzemnením môže následne spôsobi vysoké hodnoty magnetických polí vo vnútri budovy. Izolačné skúšky fázového a neutrálneho vodiča každého okruhu budú túto poruchu vykazova.

Blúdivé prúdy

  Jediný problém, ktorý spôsobuje silné magnetické polia z vonkajších distribučných problémov a ktorý môže rieši vlastník budovy, sú tzv. "blúdivé" prúdy tečúce prichádzajúcim kovovým potrubím plynu a vody. Tieto "blúdivé prúdy" vstupujú do budovy alebo ju opúšajú a následne sa prenášajú cez elektrický bezpečnostný systém uzemnení na uzemňovací bod. Tieto prúdy sa dajú zisti umiestnením meracieho prístroja vedža testovaného potrubia pri vstupe do budovy (hodnota magnetického pola sa pri priblížení k potrubiu zvýši), alebo pomocou kliešového ampérmetra upnutého okolo potrubia. Potrubím by nemal tiec žiaden elektrický prúd. Ak nameriame viac ako 10 alebo 20 mA, existuje tu podozrenie na blúdivé prúdy.  Odstránime ich nahradením krátkeho úseku potrubia vhodným plastovým potrubím. Plastové potrubie preruší obvod a zamedzí vstupu blúdivých prúdov do budovy.

  POZOR! Vnútorné kovové potrubia musia by stále správne uzemnené podža platnej vyhlášky. Elektricky odpojené potrubia vstupujúce do budovy by mali by izolované už pri zemi a ak je to možné všetky odkryté časti potrubia pokryté izolačnou páskou, aby v prípade poruchy nemohlo existova významné napätie medzi domom a bezpečnostným uzemňovacím bodom, ktoré by mohlo vies k nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom.


Elektromery

 
V mnohých vyspelých krajinách na svete sú masívne inštalované nové typy elektromerov - inteligentné elektromery (Smart-metre), ktoré všetky namerané dáta v pravidelných intervaloch odosielajú pomocou WiFi/GSM siete do centrály. Umožňujú žahšie odpočty zamestnancom distribučných firiem a "údajne" presnejšie účty za elektrinu. Tieto elektromery sa postupne osádzajú i na Slovensku. Smart-metre by mali by súčasou tzv. Smart-Gridu, teda inteligentnej meracej siete. Odosielanie dát a komunikácia siete s centrálou však vyžaduje ďalšie zamorenie rádiofrekvenčným signálom a nežiadúcimi elektromagnetickými poliami, takže v konečnom dôsledku z hžadiska elektrosmogu sú Smart-metre krok spä. Na Slovensku sa rozšíruje takéto odčítavanie hodnôt i pri vodomeroch a meračoch tepla a možno nielen odčítavanie ale i riadenie na diažku. Okrem spomínaného rádiofrekvenčného elektrosmogu hrozí aj riziko prieniku do systému neželaným osobám (hackerom). Na celom svete sa voči smart-metrom zdvíha vlna odporu a v rubrike Videodokumenty nájdete ocenený celovečerný film na túto pálčivú tému: "Take Back Your Power".
 


Elektrické spotrebiče

  Všetky elektrické spotrebiče emitujú elektromagnetické žiarenie pri ich používaní. Napr. zariadenia, ktoré majú motor a/alebo vyhrievaciu špirálu, budú okolo seba vytváravysoké úrovne elektromagnetických polí. Môžu to by sušiče vlasov, ktoré sa prikladajú do bezprostrednej blízkosti hlavy. Epifýza, ktorá je zodpovedná za opravu poškodených častí tela, podporu imunitného systému a ovládanie nálady, leží v hlave. Vylučuje hormón melatonín, ktorý vykonáva tieto funkcie. Produkcia melatonínu sa dramaticky znižuje, ak je epifýza vystavená striedavému elektromagnetickému polu (viac v článkoch Melatonín a Spotrebiče v domácnosti).
Tiež niektoré druhy elektrického rádiatorového a podlahového vykurovania môže vies k vysokým hladinám polí. V nejednom dome, v ktorom vykurujú elektrickými ohrievačmi, sa magnetické polia pohybujú na úrovni viac ako 2000 nT.
Každá menšia či väčšia
 budova má zväčša inštalovanú domovú rozvodňu. Tá môže vytvára vysoké úrovne polí v podlažiach bezprostredne nad alebo pod ňou a v menšej miere po stranách rozvodne.
V prípade, že má budova výah, či sa jedná o štandardný výah v paneláku, alebo či sa jedná o schodový výah pre žudí s problémami pohybu, môžu by prítomné vysoké úrovne magnetického pola zo zariadenia poháňaného motorom. Pri zvažovaní kúpy zdravého bytu je dobré vedie, ako ďaleko je zariadenie od obytného priestoru. Pri schodovom výahu sú určite výhody prevažujúce nad nevýhodami, ale opatrnos je vždy potrebná.
Kancelárske budovy môžu ma veža skla a kovu v stavebnej konštrukcii a ten môže naruši magnetické polia elektrického vedenia v stenách. Ak máte obavy o úroveň potenciálnej expozície z výahov a elektroinštalácie, možno si budete chcie zmera elektrické a magnetické polia v byte a to najmä pri posteli a v oblasti, v ktorej sa zdržujete dlhšiu dobu (obývačka).

 Rádiové frekvencie a mikrovlny (RF)  sú stále všadeprítomné najmä v mestách. Často sa stáva, že káble vedúce elektrinu môžu zachyti mikrovlnné signály a prenášajú ich do všetkých miest, kde sú vedené. To môže ma za následok, že aj v elektrických zásuvkách a svietidlách nameriame zvýšené elektromagnetické polia napr. zo signálov mobilných telefónov a základňových staníc. Mikrovlny sa môžu šíri aj v telefónnych kábloch.

  Prechod z klasických žiaroviek na úsporné žiarivky viedol k intenzívnej debate, ako sú mnohí žudia citliví na nový typ žiaroviek či žiariviek, a zistilo sa, že majú vežmi nepríjemné a bolestivé prejavy. Úsporné žiarovky používajú klopné obvody vysokých frekvencií k zážihu plynu vo vnútri baniek a častokrát ich bez filtrácie vyžarujú po kábloch do celej elektrickej sústavy domu (viac v článkoch Špinavá elektrina a Žiarovky a osvetlenie).


Súhrn dôležitých faktov

 • Skontrolujte domové elektroinštalácie na úrovne elektrických a magnetických polí. Najmä úrovne v spálni a v miestnostiach, kde sa Vy alebo Vaše deti zdržujete dlhší čas.
 • Magnetické polia úrovne viac ako 300 nT sú podža WHO spájané s rakovinou, depresiami, potratmi, Alzheimerovou chorobou, apod., podža IARC sú zaradené do kategórie 2B, "možný karcinogén".
 • Ak kupujete nehnutežnos, prezistite, kde sú umiestnené elektromery. Ak susedia so spážňou, nekupujte.
 • Skontrolujte, či Vaša spážňa alebo obývačka nesusedí so strojovňou výahu. V ideálnom prípade zmerajte polia.
 • Vo všetkých domácnostiach je elektrické vedenie zdrojom elektrických a magnetických polí. U magnetických polí je však bežné, že pri správne nainštalovanej elektroinštalácii sú zriedka významným zdrojom polí, pretože fázové a spätné prúdy sú obvykle vyrovnané a blízko pri sebe, čo má za následok značnú samoelimináciu.
 • Elektrické vedenie sa stáva významným zdrojom magnetického poža iba v prípade, ak je prítomný jeden z radu špecifických vlastností:
  • Uzavretý elektrický okruh, ktorý kvôli prerušenému vodiču alebo spotrebiču s vysokou impedanciou deli fázové a spätné prúdy v rôznych pomeroch po oboch smeroch okruhu, čo vedie k nesymetrickým prúdom
  • Okruh obojsmerného vypínača osvetlenia, kde sa fázový a neutrálny vodič vedú oddelene, alebo vytvárajú slučky
  • Náhodné spojenie medzi neutrálnym a uzemňovacím vodičom v rámci vedenia, ktoré umožňuje niektorým neutrálnym prúdom vráti sa cez uzemnenie a vytvori nesymetrický prúd
  • Prúdové slučky v blízkosti elektromera a rozvodnej skrine
  • Elektromer samotný. Tradičné elektromery s rotujúcim diskom môžu vyrobi pomerne silné magnetické pole, ktoré klesá do 1 metra od elektromera, ale ktoré môže by významným zdrojom expozície, ak napr. diea spí hlavou v blízkosti elektromera, a to aj na druhej strane steny.
 • Čo sa týka elektrických polí, vonkajšie zdroje polí sú menej významné vo vnútri stavby, pretože sú tienené stavebnou konštrukciou. Zapojenie elektroinštalácie a kabeláže v domácnosti je výraznejším zdrojom elektrických polí, než magnetických polí. Okrem toho, vzájomná interakcia medzi fázou a neutrálnym vodičom nie je tak efektívna pri eliminácii pola. Elektrické polia sú vytvárané každou elektroinštaláciou obsahujúcou živý vodič, ak nie je vedenie umiestnené v kovovej rúrke alebo nie je použitý tienený kábel. 

Možnosti redukcie vežkosti polí z domovej elektroinštalácie
Redukcia magnetickej indukcie:

 • Výmena uzavretých okruhov za otvorené (radiálne) okruhy
 • Vloženie plastového profilu do prívodného kovového potrubia plynu a vody
 • Udržovanie fázových a neutrálnych prúdov v jednom kábli počas celej trasy kábla
 • Ochrana elektroinštalácie prúdovým chráničom (RCD)

Redukcia intenzity elektrických polí:

 • Umiestnenie vodičov v kovových rúrkach
 • Použitie celokovových inštalačných materiálov vrátane rozvodných skríň
 • Použitie tienených káblov
 • Použitie svetelných vypínačov s lankom alebo na diažkové ovládanie
 • Umiestnenie zásuviek ďalej od postele
 • Zatienenie káblov v stenách v miestnosti uzemnenou vodivou páskou
 • Použitie automatických odpojovačov okruhu na vypnutie obvodov, ktoré sa nepoužívajú

Redukcia intenzity elektrických polí a magnetickej indukcie:

 • Vhodné umiestnenie elektromera a ističovej skrinky
 • Použitie extra nízkeho napätia v domácnosti
 • Použitie jednosmerného napätia (DC) v domácnosti

Najvýhodnejšie možnosti v rámci domácnosti
Pre elektroinštalácie v domácnosti neexistujú “najlepšie” možnosti, niektoré sú však výhodnejšie.

Redukcia magnetickej indukcie:

 • Používajte len otvorené elektrické okruhy
 • Uistite sa, že fázový a neutrálny vodič vždy vedú v kábli spoločnú cestu pre jeden okruh
 • Chráňte celú elektroinštaláciu prúdovým chráničom  (RCD)
 • Používajte elektronické elektromery namiesto elektromerov s rotujúcim diskom
 • Umiestnite elektromery a ističové skrinky mimo často obývaných miestností a ich stien

Redukcia intenzity elektrických polí:

 • Zrekonštruujte elektroinštaláciu s použitím tienených káblov

Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 ľT), resp. nanotesla (1 ľT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň10 V/m
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc1 V/m
• BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS0.5 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h5 000 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, deň100 nT
• EuropaEM 2016, 50 Hz, RMS, > 4 h, noc100 nT
• BUND Freunde der Erde 2001, 50 Hz, 16.7 Hz, RMS10 nT
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz, RMS, 24 h100 000 nT
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premera úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenaja:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 ľT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky

Súvisiace články: