ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 163 / 1033098

Aktualizované: 8.2.2017

Žiarovky a osvetlenie

  Ak chcete ma prirodzené svetlo, musíte ís von, alebo necha svetlo prúdi cez okno či špeciálne svetlovody do vnútra Vášho domova. Ak chcete ma umelé osvetlenie a čo najprirodzenejšie, je potrebné svieti bežnými alebo halogénovými žiarovkami. No úsporná žiarovka alebo kompaktná žiarivka nemôže súaži s jednoduchou kvalitou bežných a halogénových žiaroviek, ktoré vytvárajú oveža menej elektrosmogu, blikania, toxínov, ultrazvuku... Ak chcete, aby umelé osvetlenie neblikalo vôbec, ale malo pokojné svetlo prírody, je nutné použi na napájanie jednosmerný prúd.

  Výskum možných účinkov na zdravie v dôsledku vystavenia sa elektromagnetickým poliam je sústredený predovšetkým na meranie magnetických a niekedy aj elektrických polí. Všetky domové rozvody a káble elektrických spotrebičov (pokiaž sú pripojené do zásuvky) vyžarujú elektrické pole. Ak sú spotrebiče zapnuté, emitujú tiež magnetické pole.
V miestach, kde trávite pomerne veža času, napr. v posteli alebo na obžúbenom kresle, by ste mali ma čo najnižšie vežkosti magnetických polí, pod 150 nanotesla (100 nanotesla na ploche vankúša) a v ideálnom prípade pod 5 V/m elektrického poža. Vyššie úrovne sú  zvyčajne spojené so zdravotnými problémami.
Všetky svetelné obvody pripojené k elektrickej sieti v budove vytvárajú elektrické pole po celú dobu, aj keď sú svetlá vypnuté. Ak sú v nich použité tienené káble, potom tieto elektrické polia budú značne nižšie. Problém je obvykle najväčší na poschodí nad elektroinštaláciou pre osvetlenie – teda v typickom dvojposchodovom dome, elektrické polia hore sú zvyčajne vytvorené predovšetkým v prízemí. V budovách s viacerými bytmi môže by situácia zložitejšia vzhžadom k prítomnosti rozvodov elektriny v ďalších bytoch.


SVETELNÉ ZDROJE

Klasické wolfrámové žiarovky

  Obyčajné žiarovky nespôsobujú veža problémov s elektromagnetickými poliami (EMP). Používajú pomerne malé prúdy a relatívne nízke frekvencie siete (50 Hz). Magnetické pole, ktoré je v okolí žiarovky, rýchlo klesá so vzdialenosou od nej. Oveža vyššie magnetické pole môže by spôsobené ažko zistitežnými chybami elektroinštalácie osvetlenia, a to najmä kvôli tomu, že obojsmerné (t.j. dvojvypínačové) svetelné obvody sú niekedy nesprávne zapojené.  Na druhej strane, osvetlenie napájané jednosmerným napätím (DC) nevytvára problematické EMP. Avšak klasické wolfrámové žiarovky sú vežmi energeticky neefektívne pri vytváraní svetla a sme neustále tlačení k používaniu energeticky úsporných žiaroviek, kde je situácia s EMP oveža zložitejšia.

  Zaujímavé je, že žiarovky emitujú nielen svetlo, ale tiež vežmi malé, ale zistitežné množstvo tepla, ktoré by už nemalo by prítomné pri použití energeticky úspornejšej varianty. Sme však presvedčení, že finančná úspora nemusí by tak vežká, ako sa nás snažia presvedči výrobcovia úspornejších žiaroviek. Objavujú sa správy, že mnoho nových energeticky úsporných žiaroviek vydrží aj desakrát dlhšie, ako bežné žiarovky. To však nie je nevyhnutne finančnou pomôckou pre kupujúceho, v skutočnosti môže by situácia ešte horšia, ak pridáme k problému likvidáciu úsporných žiaroviek. Likvidácia energeticky úsporných žiaroviek, ktoré obsahujú významné množstvo ortuti a je s nimi potrebné zaobchádza ako s toxickým odpadom, obohacuje problematiku o určovanie vhodných skládok a dodržiavanie správnosti likvidácie.

  Smernica EÚ zakazuje predaj klasických žiaroviek vzahujúci sa len na určené svetelné zdroje pre domácnos, čo znamená, že obchody aj naďalej môžu predáva žiarovky určené pre priemyselné využitie a náročné podmienky. Mali by by teda aj naďalej k dispozícii u špecializovaných predajcov osvetlenia a v reazcoch so železiarskym tovarom.

Halogénové žiarovky

  Halogénové žiarovky, podobne ako klasické, nemajú žiadny problém s EMP a zvyčajne vyrábajú vežké množstvo tepla. Niektoré z nich pracujú na nízkom napätí (12V/24V), a preto si vyžadujú oveža viac prúdu, než tie, ktoré pracujú so sieovým napätím (220V). Nízkonapäové teda vytvárajú vyššie magnetické polia. Asi najhoršie sú na tom tzv. „open-wire“ systémy, žiarovky visiace na súbežných vodičoch idúcich naprieč miestnosou. Vodiče majú pomerne vežký prierez a nie sú žiadnym spôsobom uzemnené, takže môžu vyžarova i väčšie elektrické pole. Systém je napájaný transformátorom, ktorý dodáva nízke napätie. Na minimalizovanie elektrických polí je dôležité, aby na jednej strane prívodu nízkeho napätia bol transformátor uzemnený.

  Väčšie nízkonapäové halogénové svietidlá majú vlastný vstavaný transformátor, ktorý znižuje napájacie napätie na 12, 24 alebo 48 voltov pre vlákna žiaroviek. Bohužiaž, transformátory sú zvyčajne vežmi zle postavené a produkujú vežmi vysokú úroveň magnetických polí v ich blízkosti. Ak sú svietidlá inštalované na strope, zvyčajne nie sú vysoké EMP v miestnosti samotnej, ale v miestnosti tesne nad ňou, pri podlahe.

  Aby k tomuto efektu nedochádzalo, je možné zakúpi si svietidlá nízkeho napätia, bez vstavaných transformátorov a jeden kvalitný toroidný transformátor (s kruhovým jadrom), ktorý bude produkova len nízke hladiny magnetického pola a bude napája všetky žiarovky na tomto okruhu. Napríklad, ak máte niekožko svietidiel v podhžadovom strope, toroidný transformátor s nízkym EMP môže by umiestnený v rohu miestnosti, v rámci obvodu medzi spínačom a lampami. Najnovšie halogénové svietidlá majú elektronické napájacie zdroje namiesto transformátorov, ktoré môžu by zdrojom nežiadúcich vysokofrekvenčných rušení (pozri Špinavá elektrina). 

  Väčšina halogénových svietidiel sa predáva v ohňovzdornom kovovom obale alebo pokovenom ráme. Tieto konštrukcie by mali by uzemnené, čo výrazne zníži elektrickej úrovne polí. Je to možné dosiahnu žahko po pripojení k bezpečnostnej elektrickej zemi, ak je transformátor pripojený k elektrickej sieti. Za normálnych okolností by to malo by vykonané pomocou štandardného zelenožltého uzemňovacieho kábla.

Energeticky úsporné kompaktné žiarovky (CFL)

  Európska komisia postupne vyradila väčšinu klasických žiaroviek a iných "neefektívnych“ svetelných zdrojov ako súčas opatrení pre osvetlenie v domácnostiach, ktorou sa vykonáva smernica európskeho parlamentu. Tu sa hovorí, že úsporné žiarovky majú spotrebova 5-krát menej elektrickej energie, aby vytvorili rovnakú prácu ako klasické žiarovky, zníži emisie skleníkových plynov o 60-70% a ušetri užívatežom približne 10 EUR za žiarovky každý rok. 

  Lighting Industry Federation uviedla, že tvrdenia o ekvivalentnom výstupe klasickej a úspornej žiarovky sú prehnané. CFL je navrhnutá tak, aby poskytovala maximálny výkon svetla pri 25°C, pokiaž sa oteplí alebo ochladí, jej jas môže by nižší. V prípade, že je žiarovka v zapustenom svietidle v strope, zahrieva sa a môže dôjs k zníženiu 10-20% v jej svetelnom výkone. CFL žiarovky môžu strati 20% svetla v priebehu času. Zapnutím a vypnutím každých 15 minút sa skracuje čas jej živnosti viac než polovicu.

  CFL šetria energiu tým, že striedajú zapnutie a vypnutie opakovane, asi 100000-krát za sekundu. Sú to jedny z najväčších vinníkov na výrobu tzv. prechodových prúdov cez rozvody elektriny (pozri Špinavá elektrina).  Všetky "energeticky úsporné" žiarovky sú fluorescenčné, produkujú vysoko lokalizované magnetické pole. Väčšina moderných "elektronických" žiaroviek vyžaruje vyššie frekvencie pola (zvyčajne 32 kHz, čo je v rozmedzí stredných frekvencií 24-100 kHz (IF), ktoré sú definované Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO). Vznikajú rôzne obavy o elektromagnetických rušeniach spojených s IF a štúdie ukázali, že IF polia sú biologicky aktívne a môžu ma nepriaznivé účinky na zdravie (Havas a Stetzer 2004, Milham & Morgan 2008).

  Svetlo, ktoré vydávajú CFL môže by vežmi intenzívne, viac než jemné svetlo klasických žiaroviek.

  Vedecký výbor Európskej komisie pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (SCENIHR), podža názorov mnohých žudí, nedostatočne preskúmal dôkazy elektromagnetických polí spôsobených energeticky úspornými žiarovkami CFL.

  CFL žiarovky produkujú viac elektromagnetického žiarenia nízkych a vysokých frekvencií než klasické žiarovky. Dokument Centre de Recherche et d'Information sur les Independantes Rayonnements ElectroMagnetiques (Criirem) poukazuje, že úsporné žiarovky generujú vežmi silné elektromagnetické pole, ktoré sa pohybuje medzi 2 až 180 voltov na meter, a to až do 1 metra ďaleko od žiarovky. Podža SCENIHR by to nemal by problém, pretože namerané hodnoty sú hlboko pod normou ICNIRP. Criirem tvrdí, že by žiarovky mali obsahova varovanie, aby neboli používané na príliš malé vzdialenosti, napríklad do stolných lámp, alebo do nočných lampičiek vedža postele.

  Dermatologické príznaky, ako je začervenanie kože, brnenie, svrbenie a pocity pálenia boli hlásené osobami citlivými na tento druh žiarenia. SCENIHR nechal kontaktova profesora Olleho Johanssona, experta na elektrosmogu a kožné prejavy. Vyslúžilý chemik hlásil príznaky podobné spáleniu v dôsledku expozície úspornými žiarovkami. On sám zažil bolestivé začervenanie a opuch pravého ušného lalôčka, ktorý nereagoval na bežné masti. Nahradil žiarovku v jeho lampe na čítanie, ktorá bola umiestnená 30 cm od jeho ucha. Návrat klasickej žiarovky jeho problém s uchom vyjasnilo behom niekožkých dní.

  Rovnako ako kožné problémy, bolesti hlavy a únava boli tiež spojené s expozíciou CFL. Niektorí pociujú iné telesné bolesti; niektorí majú ažkosti so spánkom, sú unavení a niektorí majú poruchy nálady. Dr. Larry Newman, neurológ tvrdí, že jeho pacienti vidia vzah expozície z kompaktných úsporných žiaroviek a rozvoja bolestí hlavy. 

  Sme v úplnej zhode s nutnosou šetri energiu kedykožvek je to možné, aj keď je dôležité si uvedomi, že fluorescenčné energeticky úsporné žiarovky nemusia by nutne prínosom pre každého, ani skutočná úspora energie nie je celkom na mieste. Strata tepla zo žiaroviek, ktoré sa používali viac v noci a v zimných mesiacoch a v skutočnosti mierne ohrievali budovu, spôsobuje zvyšovanie potreby dodatočného tepla. Využitie kompaktných žiaroviek (CFL) je ideálne na chodbách a v exteriéri na dlhodobé svietenie.

  Agentúra Public Health England tvrdí, že niektoré energeticky úsporné kompaktné žiarovky môžu emitova ultrafialové žiarenie na takých úrovniach, že ak sú použité za určitých podmienok, môžu ma za následok expozície vyššie ako limitné úrovne. Odporučili preventívne opatrenia:

 • otvorené (nezapúzdrené) CFL by sa nemali používa tam, kde sú žudia bližšie než 30 cm od žiarovky na viac ako 1 hodinu denne. Pri vzdialenosti menšej ako 3 cm vyžarujú rovnaké množstvo UV žiarenia, aké prijmete počas letnej prechádzky na slnku. 

• agentúra radí, že pre takéto situácie by mali byotvorené CFL nahrádzané zapúzdrenými  (za sklom), kde je ultrafialové žiarenie absorbované vonkajšou sklenenou nádobou.

 

  źudia, ktorí trpia zdravotnými problémami sú rovnako ohrození ako tí, ktorých práca prebieha s rukami pod žiarovkou. Tými sú napríklad šperkári. Rozdiely sú vo výške EMP sa líšia od výrobcu k výrobcovi. Výrobcovia by mali by povzbudení k povinnosti vyrába žiarovky, ktoré spôsobujú nízke alebo vôbec žiadne elektromagnetické pole.

  David Pye z Londýnskej Univerzity skúmal 2 rôzne druhy žiaroviek a zistil, že U-trubica vyžaruje ultrazvuk na základnej frekvencii 27 kHz a stočená trubica 37 kHz. Obe trubice produkujú ultrazvuk aj na druhej harmonickej (54 kHz a 74 kHz) a tiež znatežné signály na tretej harmonickej (81 kHz a 111 kHz). Poukázal na to, že vežká čas z tohto zvukového rozsahu je počutežná pre niektoré domáce zvieratá, najmä mačky.

 

    

 Oscilografy vžavo: bežnej žiarovky v porovnaní s úspornou žiarovkou, vpravo: úsporné žiarovky rôznych výrobcov

   CFL žiarovky tiež obsahujú elektronické obvody a ďalšie nebezpečné materiály, vrátane ortuti. S dlhou životnosou žiarovky to nie je tak pozitívne, ako sa často tvrdí. Vežmi lacné žiarovky s krátkou dobou života sú plytvaním zdrojov - ale dobrým tovarom pre zisky obchodného reazca. Je celkom podivuhodné, že ekológovia prijali CFL, ktoré sa teraz nemôžu a ani nebudú v dohžadnej dobe vyrába bez ortuti. Vzhžadom k tomu, že len napr. v USA sú asi 4 miliardy žiaroviek používané v tomto momente, pri ich likvidácii vznikne milión ton odpadu. Vežký počet čínskych robotníkov ochorelo z ortuti, ktorá je súčasou CFL žiaroviek. Nárast zahraničného dopytu vďaka smernici Európskej únie viedol tiež k opätovnému otvoreniu baní na ortu, ktoré ničia životné prostredie. Výroba žiarovky vyžaduje zaobchádza s ortuou buď v pevnom, alebo kvapalnom stave, pretože malé množstvo kovu sa vloží do každej banky pre spustenie chemickej reakcie, ktorá vytvára svetlo.

  CFL žiarovky obsahujú ortu. Ortu je pri atmosférickom tlaku strieborne sfarbená kvapalina, ktorá má tendenciu tvori gužôčky. Je to nebezpečná látka!

  Pri poškodení alebo rozbití trubice žiarovky (najmä svietiacej, zahriatej žiarovky) môže dôjs k úniku horúcich ortuových plynov do priestoru. V takom prípade je nutné rýchlo vetra a zníži teplotu. Nutnosou je nasadi ochranné pomôcky, okuliare, kombinézy a masky proti prachu. Rukavice môžu by vinylové, gumenné, PVC alebo neoprénové. Rukavice ochránia pokožku pred absorbovaním ortuti a zabránia porezaniu sklom. Následne treba pozbiera odpadový materiál do vzduchotesného kontajnera. Celú zasiahnutú plochu, kde sa úlomky žiarovky nachádzali prelepi lepiacou páskou a tak čiastočky ortuti vychyta. Nakoniec zasiahnuté miesta dôkladne vytrie vlhkou handričkou.

BULB FICTION (Žiarovky úsporné, ale nebezpečné)
RTVS odvysielala v marci 2013 rakúsky dokumentárny film Christopha Mayra z roku 2011 (slovenský dubbing).
Poďme šetri energiu, bez ohžadu na cenu. Európska komisia v Bruseli zakázala predaj klasických žiaroviek a núti všetkých občanov EÚ na nákup kompaktných úsporných žiaroviek obsahujúcich nebezpečnú ortu. Dokument ukazuje, prečo tieto produkty, uvádzané na trh ako "supervýhodné", sa ukazujú by naopak drahé a hlavne zdravotne rizikové pre žudí a nakoniec celé životné prostredie.


   Zhrňme teda všetky negatívne aspekty úsporných CFL žiaroviek: 

 • úroveň elektrosmogu naprieč niekožkým nízko a vysokofrekvenčným pásmam, oveža vyššia, než je povolená pre obrazovky počítačov, vrátane množstva harmonických skreslení, interferencií, impulzov. Vytvorený elektrosmog interferuje s rozhlasovou AM moduláciou, najmä na krátkych, stredných a dlhých vlnách, pri použití CFL žiaroviek je znemožnený príjem tohto typu staníc
 • blikanie svetla v rovnako pestrých frekvenčných pásmach, bohatých na strmé harmonické, prudké zmeny, rušenie
 • svetelné spektrum chudobnejšej kvality, viac nehomogénne, viac umelé, "syntetické", s dvomi až štyrmi úzkopásmovými farebnými vrcholmi, silne odlišné od širokopásmového denného svetla
 • podanie farieb rovnako chudobnejšej kvality, nepríjemné, neveselé, "chladné" svetlo
 • vysoké percento modrého a ultrafialového svetla v spektre
 • jas často nižší ako je uvedené výrobcom, intenzita môže slabnú priebehom času, niektoré úsporné žiarovky boli jasom slabšie ako porovnatežné bežné žiarovky
 • životnos často kratšia ako uvedená, najmä po mnohých spínacích cykloch; niektoré kompaktné žiariviky odišli skôr ako bežné žiarovky
 • vežmi nákladná výroba, viac než desakrát drahšia ako pri bežných žiarovkách
 • toxický obsah: rôzne ažké kovy, chemikálie, syntetické zlúčeniny, lepidlá, fosfátové fluoreskujúce nátery, elektronika, kondenzátory, dosky plošných spojov
 • ortu: v priemere 2-5 mg
 • toxický odpad vyžaduje zvláštne spracovanie, ale väčšina kompaktných žiaroviek končí v koši na odpadky
 • dlhá doba zahrievania, pričom trvá niekožko minút, kým je dosiahnutý maximálny svetelný výkon
 • ultrazvukové emisie
 • vysoká cena, často desakrát vyššia ako u bežných žiaroviek

Fluorescenčné žiarivky

  Bežné žiarivky (tiež farebne sfarbené žiarivky s náplňou rôznych plynov, používané na farebné svetelné pútače) sú takmer v bratskom pomere s energeticky úspornými CFL žiarovkami. Emitujú vysoké úrovne magnetických polí až do pol metra od ich záažových cievok - tieto polia budú prechádza stropom do každej podlahy nad nimi. Blikanie spojené s týmito svetlami môže by postrehnutežné vožným okom a spúša podráždenos, únavu očí a bolesti hlavy. Niektoré vysokofrekvenčné žiarivky s nízkou úrovňou blikania používajú elektronický predradník a vyžarujú významné hladiny vežmi nízkych a/alebo vysokofrekvenčných polí (2 kHz - 200 kHz, zvyčajne 32 kHz s nejakými harmonickými na 64 a 96 kHz). Izby s nízkymi stropmi a žiarivkovými svietidlami (napr. v školách a na úradoch), môžu dosahova hodnoty magnetického pola nad 200 nanotesla vo výške hlavy.

Žiarovky so svetlom emitujúcimi diódami (LED)

  Sú to moderné vysoko efektívne zdroje svetla (viac než kompaktné žiarivky CFL) bez obsahu ortuti. Sú k dispozícii v niekožkých odtieňoch jednej farby od svetlo žltej, neutrálnej bielej po modrobielu. Farebné svetlo z LED je vytvárané rôznymi atómovými prvkami v LED štruktúre, ktoré rezonujú v rôznych optických frekvenciách. V teplej bielej je len malé množstvo modrého svetla (hlavne červené a zelené) a ak modré majú, je skôr z opačnej časti modrého spektra, než ultrafialového.

  Niektoré žiarovky však vytvárajú emisie rádiofrekvenčného žiarenia a nie sú dobre tolerované žudmi trpiacimi elektrosenzitivitou. Vežká čas z nich je dodávaná s vnútornými spínacími regulátormi, ktoré spôsobujú impulzné elektromagnetické pole a často vežmi rýchlo pulzujúce svetlo z nich (blikanie na vysokých frekvenciách). Analógové regulátory tento problém nemajú.

  Problém nie je v LED samotných. Problém vzniká v dôsledku používania lacných napájacích zdrojov, ktoré nie sú dostatočne vyhladené alebo používajú vysokofrekvenčný impulzný výstup. Môžu spôsobi najrôznejšie zdravotné problémy podobné tým, ktoré zažívajú žudia citliví na žiarenie z kompaktných úsporných žiaroviek CFL. LED diódy fungujú najlepšie na jednosmerné napätie (DC) a nie je dôvodom (okrem osobitných nákladov), prečo by impulzy nemohli by vyhladené kondenzátorom. Profesorka Magda Havas tvrdí: "CLED (LED bez transformátora) sú energeticky účinnejšie než CFL a nemajú nežiaduce účinky ultrafialového svetla, ortuti, či elektromagnetických polí."

  LED môžu by použité ako komunikačné zariadenie. Integrácia LED žiarovky s optickou bezdrôtovou komunikáciou je nová technológia, ktorá kombinuje jasnejšie svetlo a dlhšiu životnos žiarovky s prístupom k sieti existujúcej infraštruktúry - svietidlám a elektrickému vedeniu. Môžu zároveň osvetžova miestnos a zároveň umožňova notebooku, počítaču, tabletu či mobilu bezdrôtovo prijíma dátové prenosy - a to bez použitia mikrovlnnej WiFi technológie.

Celospektrálne osvetlenie
  Celospektrálne osvetlenie je prospešné najmä pre žudí, ktorí sa nedostanú k adekvátnemu dennému svetlu počas dňa v práci. Jeho hlavnými predstavitežmi sú fluorescenčné žiarivky, klasické a halogénové žiarovky. Majú však odlišné vlastnosti.
  • Fluorescenčné žiarivky emitujú celé spektrum viditežného svetla a tiež čas ultrafialového, ale málo infračerveného.
  • Žiarovky emitujú celé spektrum viditežného svetla a tiež čas infračerveného, ale menej ultrafialového.
Nie je známe, aké aspekty "neviditežného" svetla sú najdôležitejšie v definícii nášho komfortu. Zďaleka najlepšou možnosou je získa čo najviac skutočného denného svetla, ak je to možné.

  Vhodné je vyvarova sa používaniu osvetlenia po viac ako dvadsa hodín denne, nakožko vystavovanie sa svetlu príliš dlhú dobu znižuje produkciu melatonínu v žudskom tele. Melatonín, produkovaný prevažne v noci, je hormón, ktorý sa podieža na oprave poškodenia buniek a tiež prispieva k stabilizácii nálady (pozri Melatonín).

Slabšie červené alebo žlté svetlo je neskôr večer prijatežnejšie ako biele svetlo. Modré svetlo má rovnaký účinok ako jasné biele svetlo.

Jantárovo sfarbené svetlo poskytuje "útulnú" atmosféru, jeho farba je viac než adekvátna na čítanie, rovnako ako na pozeranie televízie, alebo zábavu s rodinou a priatežmi. Modré/biele svetlo v dopoludňajších hodinách stimuluje, pomáha stabilizova náladu a zvyčajne je ideálne na denné aktivity. 

Žiarovky s denným svetlom
  Jedná sa zvyčajne len o bežné žiarovky/žiarivky s farebne korigovaným povlakom na skle (modrasté pre žiarovky a žltkasté pre žiarivky).


  Rôzne typy lámp a svietidiel môžu vyžarova vežmi vysoké elektrické pole z káblov, a to aj keď je samotné svetlo vypnuté, pretože svietidlá sú obvykle dodávané iba s dvojžilovým káblom. Ak si nie ste istí, aký typ kábla je pre svietidlo použitý, vždy lampy vypínajte vytiahnutím vidlice zo zásuvky, len tak zaručíte, že žiadne elektrické pole nebude zbytočne vyžarované. Ak máte k dispozícii merací prístroj na elektrické polia, zasuňte vidlicu do zásuvky tou stranou, ktorá vytvára nižšie elektrické pole v okolí kábla. Je totiž vhodné prerušova vypínačom fázový vodič a nie nulový. Najideálnejšie je použi k svietidlám (ale i k iným spotrebičom vožne položeným v miestnosti) tienené káble (nájdete aj v našom e-shope). Svietidlá pre nízke napätie sú lepšie, ale len vtedy, ak je jeden vodič z nízkeho napätia uzemnený. Ak nie, potom magnetické pole vytvárané na kábli a v okolí transformátora bude vyššie.

Štandardné lampy a stolné lampy
  Väčšina z nich má len dva napájacie káble, ktoré vytvárajú po pripojení do zásuvky vežké elektrické pole a mali by by umiestnené ďalej od tela. Vedenie by malo by vedené v bezpečnej vzdialenosti, pozdĺž líšt od miesta, kde sedíte, ak je to možné. Má to aj praktický bezpečnostný význam kvôli deom, ktoré trávia veža času na podlahe. Káble k stolnej lampe by mali vies smerom od sediacej osoby pri stole.

Stolné halogénové lampy
  Svietidlá mávajú zabudované zvyčajne lacné transformátory priamo v ich základni. Základňa by mala by umiestnená aspoň 50 cm od tela, aby sa minimalizovala expozícia EMP. Keďže môžu vytvára jasné svetelné plochy, je dôležité žiarovky umiestni za ochranný kryt tak, aby ste nemali šancu pozera sa na žiarovku priamo. Nefiltrované halogénové žiarovky môžu vyžarova vysoké úrovne svetla v modrej časti spektra a pomerne vysoké hladiny ultrafialového žiarenia (UVA a UVB). Bodové svetlo z niektorých 20W lámp je tak intenzívne, že pri priamom pohžade naň môže dôjs k prekročeniu limitov bezpečnej expozície a poškodeniu zraku.

Stĺpové lampy a iné lampy s kovovou konštrukciou
  Tento typ svietidiel môže vyžarova vežmi vysoké elektrické pole. Vždy používajte na napájanie trojlinku, ktorej zelenožltý kábel je uzemnený. Uzemnenie vyveďte aj na kovový rám svietidla.

Nočné lampy
  Nočné lampy na stolíku môžu vytvára vysoké elektrické a magnetické polia. Ak máte oslabený imunitný systém alebo vážne ochorenie, je dôležité kontrolova polia z prívodného kábla a samotnej lampy a v prípade, že sú vysoké, zníži ich obrátením vidlice v zásuvke alebo používaním nástenných svietidiel aspoň 1m vzdialených od hlavy. Svetlá produkujú magnetické polia po celú dobu svietenia. Štúdia Tomitsch (2010) zistila, že jeden z najväčších zdrojov elektrického poža v domoch žudí boli nočné lampy vedža ich postele (až 166 V/m). 

Nočné navigačné svetielka
  Ak nemusíte, nepoužívajte ich, nakožko epifýza v mozgu produkuje melatonín v tme. Melatonín je prirodzený hormón podiežajúci sa na správnej oprave buniek v organizme a má teda významný antioxidačný efekt. V prípade, že je nutné, aby v detskej izbe bolo aspoň malé svetlo, používajte nízkopríkonové žiarovky, alebo nízkopríkonové jantárové LED primerane vzdialené od detskej postiežky a prívodné káble umiestnite tak ďaleko od dieaa, ako je to možné.

Svetelné elektroinštalácie
  Presmerujte káble ku svetlám mimo čelo postele, alebo použite kovové uzemnené káblové trubky, ak je to nutné, pretože káble od zásuviek na svietidlá (nočné lampy) môžu zvýši expozície elektrických a magnetických polí v okolí hlavy. Ak si nie ste istí úrovňami polí za postežou, odsuňte postež aspoň 20 cm od steny.
  Podlahové elektroinštalácie v horných poschodiach domov a bytov môžu vytvára silné magnetické pole, ak káble nie sú tienené alebo vedené v kovových rúrkach. Nemusí to znamena bezprostredný problém pre dospelých a staršie deti, ale pre najmenšie deti, ktoré sa hrávajú dlhú dobu na podlahe. Stojí za to zisti, kde sú vysoké úrovne polí, následne môžete vykona potrebné zmeny tak, aby bolo najmenej pravdepodobné, že sa deti budú hra na exponovanom mieste.
 
Matrace by nemali by umiestnené priamo na podlahu, ak si nie ste istí, kde sú bezpečné miesta.

Svetelné vypínače
  Môžu vytvára vysoké úrovne elektrického poža v bezprostrednej blízkosti. Častou príčinou vysokých magnetický polí je nesprávne zapojený obojsmerný okruh vypínača napr. v hale alebo na schodišti. Vysoká hladina elektrických polí smerom ku stropu je zvyčajne spôsobená moderným osvetlením a nevhodnými svietidlami. Celú trasu vedenia možno vystopova na stenách, pretože vytvára súvislý pás vysokého elektrického poža, od vypínačov nahor. Ak je elektroinštalácia vedená v uzemnených kovových rúrkach (pôvodne bežná prax, dnes sa nahrádzajú plastovými), elektrické pole takmer neexistuje.
 
Svetelné vypínače môžu niekedy vyžarova aj rádiofrekvenčné signály, ktoré kabelហ„nachytᓠcestou okolo domácich výkonných vysielačov (napr. DECT bezdrôtového telefónu alebo WiFi). Ak sa také niečo zistí, možná náprava je pomocou feritových filtrov umiestnených na inkriminovanom zariadení, príp. na kabeláži samotnej.

Stmievače
  Lacné stmievače a káble k nim pripojené vytvárajú smog častokrát až v mikrovlnnom pásme, ktoré môžete zachyti aj vysokofrekvenčnými prístrojmi. Ak nie je zasiahnuté mikrovlnné pásmo, je možné zachyti rušenie stmievača hoci aj na malom tranzistorovom rádiu naladenom na pásmo dlhých alebo stredných vĺn. Ak sa v prijímači objaví hluk, dochádza k vyžarovaniu nežiaducich frekvencií zo stmievača. Všetky vypínače s elektronicky riadeným stmievačom budú však vytvára viac elektrosmogu, než tie jednoduché bez stmievača. Nedávna práca profesorky Magdy Havas a aj ďalšie ukázali, že „špinavᓠelektrina môže spôsobi najrôznejšie nepriaznivé zdravotné problémy.


Fyziologické účinky modrého a červeného svetla
Denné rytmy, melatonín, svetlo a choroby

  Takmer všetko živé na Zemi dokazuje, že 24-hodinový denný biologický rytmus je prirodzený vďaka rotácii Zeme. Tento rytmus má hlboký vplyv na biochemické, fyziologické a behaviorálne procesy v živých organizmoch (Reppert a Weaver 2002, Reddy a O'Neill 2010). Suprachiazmatické jadro (SCN) hypotalamu v mozgu je primárne zodpovedné za zachovanie 24-hodinového rytmu, a to najmä pomocou svetla ako hlavného stimulátora (Dunlap 2004).

  Melatonín je hormón, ktorý je primárne syntetizovaný v epifýze a následne sa vyplavuje do krvi. Jeho 24-hodinový rytmus je riadený priamo z SCN do epifýzy, ktorá je žžazou riadenia denného rytmu.  Syntéza melatonínu prebieha počas noci (v špičke medzi 1 a 3 hod. ráno), v priebehu dňa sa jeho výroba prakticky zastaví. V in-vitro štúdiách bolo dokázané, že melatonín má antioxidačné vlastnosti, vrátane vožných radikálov, zabraňuje rastu nádorových buniek a posilňuje imunitnú odozvu (Brzezinski 1997, Korkmaz 2009, Reiter 2010) . Odozva systému denného rytmu na svetlo je závislá na načasovaní a kvality svetla (Rimmer 2000, Thapan 2001, Lockley 2003, Gronfier 20042007, Ozkan 2012, Rüger 2013).

  Zle načasovaná svetelná expozícia môže vies k narušeniu denných rytmov v závislosti na druhu svetla (Stevens 2011). Hoci aj nízke úrovne svetla v domácom prostredí stačia k narušeniu denného rytmu. (Bedrosian & Nelson 2013) v hodnotení vplyvu svetla na náladu dospeli k záveru, že nočné vystavenie sa svetlu narúša organizáciu denných/nočných činností a prispieva k depresívnej nálade.

  Porovnanie medzi účinkami svetla v obývacej miestnosti a tlmeného svetla pred spaním ukázala, že expozície bežným úrovniam osvetlenia v obývacej miestnosti znižili hladiny melatonínu a skrátili dobu jeho produkcie u zdravých dobrovožníkov (18-30 rokov) (Gooley 2011). Wada 2013 zistil, že nízke hladiny večerného osvetlenia zlepšujú vylučovanie melatonínu v noci, čo vyvoláva žahké upadnutie do spánku a lepšiu kvalitu spánku u študentov, vrátane športovcov.

  Narušenie denného rytmu hrá dôležitú úlohu vo vývoji chronických ochorení, akými sú rakovina (prsníka, prostaty, vaječníkov, hrubého čreva, kože a non-Hodgkinovho lymfómu), kardiovaskulárne ochorenia, poruchy reprodukcie, gastrointestinálne a zažívacie problémy, predčasné starnutie, cukrovka, obezita, depresie (najmä v zimných mesiacoch, kedy je expozícia dennému svetlu často znížená a práca prebieha zväčša pri umelom osvetlení), poruchy spánku a kognitívne poruchy (Haus a Smolensky 2006, Stevens 2007Frost 2009, Bass a Takahashi 2010, Boyce a Barriball 2010, IARC 2010, Kvaskoff a Weinstein 2010, Mahoney 2010, Rana a Mahmood 2010, Ortiz-Tudela 2012, Poole 2011). Riziko rakoviny prsníka bolo trvalo spojené s rôznymi aspektmi narušenia denného rytmu, vrátane vystavovania sa silnému okolitému svetlu počas noci (Stevens 2009, Davis 2001, Klooga 2011, O'Leary 2006).

  Pauley v meta-analýze 2004 tvrdí, že správne používanie a farba vnútorného osvetlenia je dôležitá pre zdravie žudí. Kent 2009 zistil, že znížená expozícia slnečnému žiareniu je spojená so zvýšenou pravdepodobnosou kognitívneho poškodenia. źudia s mnohými zdravotnými problémami nedokážu tolerova "modré" osvetlenie, či už fluorescenčné alebo iné.

Načasovanie modrého svetla
  Nᚠdenný rytmus je obzvl᚝ citlivý na modré svetlo aj pri nízkych úrovniach svetla. Modrou farbou obohatené svetlo je účinnejšie v potláčaní melatonínu než u iných vlnových dĺžok (Figueiro a Rea 2010, Gooley 2011) a účinky pretrvávajú (Wahnschaffe 2013) až do režimu spánku (Münch 2006). Používanie počítačov v noci nemalo vplyv na hladinu melatonínu až natožko, ako modré svetlo (Figueiro 2011).

  Prahová hodnota nízkej vlnovej dĺžky svetla, potrebná k inhibícii produkcie melatonínu u koní, leží medzi 3 a 10 lux. Inhibícia melatonínu môže by dosiahnutá vystavením sa modrému svetlu na nízkej vlnovej dĺžke už aj jediným okom (Walsh 2012). V experimente, kde sa svetlom v noci očakával pokles melatonínu, jeden odtieň modrej (medzi 470 a 480 nm) zabránil poklesu melatonínu, zatiaž čo odtieň medzi 452 a 462nm nie (Rahman 2008).

  Pozitívnou vlastnosou modrého svetla (Lockley 2003) je ale to, že zvyšuje bdelos, (Cajochen 2005, Phipps-Nelson 2009) a aktivuje časti mozgu spojené s myslením, pamäou a náladou (Vandewalle 2007a, Vandewalle 2007b, Vandewalle 2009, Vandewalle 2010). Niektoré štúdie uvádzajú, že kratšie vlnové dĺžky, ako je modré svetlo, sú podstatne účinnejšie pri vytváraní bdelosti, než dlhšie vlnové dĺžky (červené svetlo) (Cajochen 2005, Lockley 2006, Revell 2006, Vanderwalle 2007a).

  Narušenie denných rytmov nedostatkom denného svetla sa zdá by spojené s depresiou (Monteleone 2011). Niekožko štúdií ukázalo, že svetelná terapia môže by účinná liečba pre sezónne afektívne poruchy (SAD) (Monteleone 2011, Westrin a Lam 2007, Wirz-Justice 2005). Nedávne správy ukázali, že krátke vlnové dĺžky modrého svetla z LED zdrojov (Anderson 2009, Glickman 2006, Howland 2009Strong 2009) majú podobné klinické účinky ako biele svetelné zdroje. Modré svetlo môže by ešte účinnejšie než jasné biele svetlo, ktoré sa používa v súčasnej dobe pre liečbu SAD a iných foriem depresie. Možno sa jedná o nedostatok expozície modrou oblohou v krátkych, často oblačných zimných dňoch, ktoré robia niektorých z nás náchylných k emocionálnym poklesom a SAD. 

Srinivasan 2008 tiež naznačuje, že svetlo (najmä modré svetlo Figueiro 2009Lerchl 2009) v noci znižuje produkciu melatonínu. Avšak, krátka vlnová dĺžka modrého svetla v dopoludňajších hodinách pomáha pri podpore bdelosti u dospievajúcich, oddialenie melatonínom indukovanej ospalosti (REA & Figueiro 2010).

  Neurológ George Brainard z výskumného programu na univerzite Thomasa Jeffersona vo Philadelphii ukázal, že modré svetlo posilňuje a stimuluje spojenie medzi oblasami v mozgu, ktoré spracúvajú emócie a jazyk. Vedci sa domnievajú, že modré svetlo môže pomáha žuďom lepšie zvláda emocionálne problémy a regulova náladu v priebehu času.

Načasovanie červeného/jantárového svetla
  V súčasnosti existujú náznaky teórie, že tlmené svetlo v červenej časti spektra použité vo večerných hodinách, nenaruší produkciu melatonínu ani v priebehu nasledujúcich hodín spánku (Stevens 1996, 2006, Schernhammer 2004, 2005, Higuchi 2011). Intenzita, doba trvania a vlnová dĺžka osvetlenia sa zdá by významným parametrom (Glickman 2002, Lockley 2003, Hanifin 2006, Jasser 2006, Carazo 2013).

  14-dňové celotelové ožarovanie červeným svetlom zlepšilo spánok, hladinu melatonínu a vytrvalos u basketbalistiek (Zhao 2012). Alpert 2009 tvrdí, že predovšetkým modrá vlnová dĺžka svetla je zodpovedná za stratu melatonínu. Verí, že s použitím žiaroviek bez modrého svetla niekožko hodín pred spaním je možné maximalizova produkciu melatonínu a zníži riziko rakoviny prsníka, vaječníkov a prostaty.

Blikanie svetla
  V dôsledku použitého kmitočtu 50 Hz v našej rozvodnej sieti bežné žiarovky tiež blikajú, ale blikanie je skôr jemné a slabé, pretože rozžhavené vlákno v prechodoch sinusoidy len pomaly vyhasína a nevyhasne celkom. Svetlo úsporných žiaroviek však bliká, pulzuje, kolíše s nízkym kmitočtom siete ako aj s vyššou frekvenciou zábleskov svetla vďaka harmonickým zákmitom, hoci to nemusí by vedome zistitežné žudským okom. Tieto neustále meniace sa svetelné intenzity sú v prírode neznáme. Prirodzené denné svetlo má hladké spektrálne rozloženie, bez frekvenčných špičiek. Frekvencia blikania vnímaná vedome alebo nevedome má negatívny vplyv na oči, mozog, mozgové vlny, hormóny, nervové procesy, koordináciu, metabolizmus, spotrebu glukózy, kapilárny prietok krvi a kvalitu spánku. Môže tiež vyvola migrény, bolesti hlavy alebo epileptické záchvaty.
Aby sme mali prirodzené osvetlenie bez blikania, elektrina by musela by dodávaná ako jednosmerný prúd. Pre moderné budúce stavby by sa mohlo plánova so samostatnými okruhmi pre jednosmerný prúd (osvetlenie) a pre striedavý prúd (ostatné spotrebiče). U LED osvetlenia by sa mohlo v budúcnosti uvažova o štandardnom napájaní len jednosmerným napätím (DC).

Svetelné spektrum, teplota farieb
  Klasické žiarovky, rovnako ako halogénové žiarovky, majú vyvážené, takmer prirodzené svetelné spektrum. Úsporné žiarovky a žiarivky dodávajú len úzke dvoj, troj, štvorfarebné spektrum, čo je ďaleko od harmónie prírodného svetla. Výrobcovia a zákonodarci podobne tvrdia, že kvalita svetla kompaktných žiariviek je rovnako dobrá ako svetlo bežnej žiarovky. Teplota farby sa používa ako "dôkaz". Teplota farieb však len charakterizuje jeden jediný aspekt kvality svetla, teda farbu svetla. Ešte dôležitejšou kvalitou je svetelné spektrum, jeho spektrálna distribúcia, rovnako ako rovnováha a interakcie jeho jednotlivých farieb. Rovnako ako biela farba prichádza len v čase, keď všetky vlnové dĺžky z fialovej a modrej cez zelené a žlté až oranžové a červené sú v harmónii. Rovnako ako dobrý orchester sa s jeho pestrosou nástrojov spája do jedného celku, čím sa vytvorí harmónia a hudobné potešenie. Je to svetelné spektrum, ktoré je esenciálne zodpovedné za kvalitu, zdravie a rovnováhu v životnom prostredí.

 

 

                    Spektrograf slnečného svetla                                                                     Spektrograf LED žiarovky, teplá biela

 

 

                    Spektrograf bežnej wolfrámovej žiarovky                                                  Spektrograf halogénovej žiarovky

  

 

                      Spektrograf úspornej CFL žiarovky, teplá biela                                        Spektrograf úspornej CFL žiarovky, studená biela

 

Spektrograf úspornej žiarovky, stropnej žiarivky, ortuovej pouličnej výbojky a sodíkovej výbojky


Nᚠtip
  Pokiaž klasické wolfrámové žiarovky už nemáte kde zakúpi, používajte halogénové svietidlá bez vstupných transformátorov (so žiarovkami napájanými priamo zo siete na 220V). V drvivej väčšine nespôsobujú žiadny problém ani u senzitívnych žudí.

Vedeli ste, že... ?
  Vedeli ste, že bežná žiarovka by mohla vydrža oveža dlhšie, než úsporná žiarovka, ale nie je dovolené vyrába také žiarovky ? V roku 1924 popredné elektronické spoločnosti založili po celom svete kartel tzv. Phoebus. Jeho ciežom bolo obmedzi neobmedzenú životnos bežných žiaroviek na zvýšenie predaja. Spočiatku to bolo obmedzené na 5000 hodín, o rok neskôr znížené na 2000 hodín. Po druhej svetovej vojne bolo povolených len 1000 hodín. Aktuálne kvalitatívne normy sú stále založené na toto číslo - dokonca aj keď je možné vyrába omnoho lepšie žiarovky. Čína sa kartelu nezúčastnila,  čo je dôvod, prečo ich teplom sálajúce lampy ešte vydržia najmenej 5000 hodín. Vo Firehall, Livermore v Kalifornii jedna z prvých žiaroviek má už nasvietené nepretržite cez jeden milión hodín, viac ako 100 rokov. Je oslavovaná ako šastie a šarm a zaslúžila si zápis do Guinessovej knihy rekordov. Okrem toho, žiarovka je schopná ešte viac: Môžete s ňou zatĺc klinec do dosky, ako to bolo demonštrované v televíznej show Thomasa Gottschalka "Wetten dass..." v roku 2002. Určite by to bolo príliš nebezpečné s úspornou žiarovkou, už len z dôvodu prítomnosti toxickej ortuti.
Okrem komplikovaného, drahého vybavenia potrebného pre meranie osvetlenia a aspektov elektromagnetického poža energeticky úsporných žiariviek, existujú tiež pomerne jednoduché zariadenia s ktorými sme sa prvýkrát stretli ešte na fyzike na základnej škole. S pomocou spektroskopov môžeme sledova svetelné spektrum, farbu a rozdelenie svetla. Keď podržíme spektroskop proti dennému svetlu, slnečné svetlo, zlomené cez hranol odhalí hladkú, vyváženú distribúciu všetkých farieb, v rozsahu od fialovej cez indigo, modrú, zelenú, žltú, oranžovú až po červenú, tak ako v dúhe. Keď urobíme to isté s bežnou žiarovkou, spektrálna distribúcia svetla sa vežmi podobá prírodnému dennému slnečnému svetlu. A keď sa pozrieme na spektrum kompaktnej žiarivky, úspornej žiarovky alebo LCD obrazovky počítača, je obrázok hrozný: nič než pár hrotov alebo farebných fragmentov rozptýlených tu a tam. Žiadna ďalšia prírodná harmónia.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Elektronika v domácnosti a v kancelárii
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

CFL ŽIAROVKA
50 kHz
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý riadi zapažovanie plynu v trubici. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode

CFL ŽIAROVKA
50 kHz
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý riadi zapažovanie plynu v trubici. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode

LED ŽIAROVKA
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý zabezpečuje reguláciu napätia pre súbor sériovo-paralelne zapojených svietivých diód LED. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode. LED žiarovky majú nevýhodu okamžitých svetelných zmien, blikanie žiaroviek je tak markantnejšie, než u bežných klasických alebo CFL žiaroviek

LED ŽIAROVKA
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý zabezpečuje reguláciu napätia pre súbor sériovo-paralelne zapojených svietivých diód LED. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode. LED žiarovky majú nevýhodu okamžitých svetelných zmien, blikanie žiaroviek je tak markantnejšie, než u bežných klasických alebo CFL žiaroviek


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty magnetického toku / magnetickej indukcie [B] sa udáva v jednotkách Tesla (T).
Tesla je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
mikrotesla (1 T = 1 000 000 ľT), resp. nanotesla (1 ľT = 1000 nT).
Na americkom kontinente sa používa aj jednotka Gauss (G), resp. miliGauss (mG), pre ktorú platí vzah 1 mG = 100 nT.

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h5 000 - 87 V/m
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 0.3 V/m
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 10 V/m
• EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň10 V/m
• EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc1 V/m
• EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň0.1 V/m
• EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc0.01 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h5 000 - 87 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h5 000 - 87 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0001 V/m
Magnetická indukcia
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h100 - 6.25 ľT
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, RMS, 24 h< 20 nT
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, RMS, 24 h> 500 nT
• EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň1 000 nT
• EuropaEM 2016, < 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc1 000 nT
• EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, deň10 nT
• EuropaEM 2016, > 2 kHz, RMS max, > 4 h, noc10 nT
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h100 - 6.25 ľT
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 50 Hz - 50 kHz, RMS, 24 h100 - 6.25 ľT
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.0002 nT


Chcete si premera úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenaja:

EMFIELDS PPF 5  - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Rozsah merania: E: 0 - 200 V/m; M: 0 - 2 ľT

Zmeria:  bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 200 € (+ poštovné)
MICROSURGE GS M300A  - merač parazitných NF napätí v el. sieti v rozsahu 4 kHz - 150 kHz
Rozsah merania: 0 - 2000 GS
Zmeria:  rušenie z adaptérov, čiernej a bielej techniky, indukčných varných dosiek, úsporných a LED žiaroviek priamo v domovom alebo bytovom elektrickom rozvode. Prístroj sa pripája priamo do el. zásuvky
Zapožičanie: 10 €/24 hodín, vratná kaucia 100 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače NF polí

Tienenie magnetických polí

Odpojovače okruhu

Káble a predlžovacie šnúry

Produkty pre "Earthing"

Uzemňovacie pomôcky