ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 150 / 995660

Aktualizované: 19.11.2016

Bunky, DNA a elektromagnetické pole

  "Ak chcete pochopiť tajomstvo vesmíru, uvažujte o energii, frekvencii a vibráciách."
Nikola Tesla

  Energia, frekvencie a vibrácie sú všade vôkol nás a aj keď ich nie je možné počuť, vidieť alebo cítiť, môžu mať výrazný vplyv na naše zdravie. O nebezpečenstve elektromagnetických polí, mobilných telefónov a bezdrôtových technológií obzvlášť, bolo už napísané mnoho, ale uznanie kritickej dôležitosti tohto problému pre človeka a pre životné prostredie sa dostáva len pomaly, s obrovským odporom priemyslu.

  Dr. Martin Blank, bývalý prezident spolku "Bioelectromagnetics", prišiel k impozantným záverom na túto tému. Má dve PhD, z oboru fyzikálna chémia na Kolumbijskej univerzite (USA) a z oboru koloidných vied (biológia, fyzika a chémia) na Kembridžskej univerzite (USA). Pôsobí ako docent na Kolumbijskej univerzite na oddelení fyziológie a bunkovej biofyziky. Je autorom článkov na tému stresových proteínov vypracovaných pre správu "Bioinitiative" a redaktorom špeciálneho vydania magazínu "The Journal" o patofyziológii o biologických účinkoch elektromagnetických polí. Spolu s vyše 200 vedcami z celého sveta je spolusignatárom a autorom príhovoru medzinárodnej výzvy o rizikách a sprísnení existujúcich smerníc elektromagnetických polí. Táto výzva bola doručená v máji 2015 predsedovi Organizácie spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie. Viac sa dočítate v článku Medzinárodná výzva.

  Dr. Blank vysvetľuje princíp, ako elektromagnetické polia dokážu ovplyvniť ľudské bunky a DNA. Pri vystavení buniek elektromagnetickým poliam bunky odpovedajú stresovou reakciou. Sú to zásadné informácie, pretože v dnešnej dobe sa stretávame s mohutnou vlnou názorov propagujúcich otrepaný, vedecky vyvrátený a nesprávny výrok, že "netermálne žiarenie nemôže produkovať biologický účinok." Dr. Blank vyvracia tieto výroky a nepresnosti presvedčivými a vierohodnými dôkazmi. "Na svete je mnoho dobromyseľných vedcov, ktorí o tejto téme živo diskutujú, ale mnohí z nich argumentujú bez požadovanej odbornosti v danej oblasti. A to je dôležité. Byť "vedcom" nestačí", tvrdí Blank. "Najmä fyzici sú často predstavovaní ako "experti" a obhajujú status quo, teda že elektromagnetické polia sú úplne neškodné (ak nie je dostatok energie na ohrev tkaniva), ale skutočnosť je taká, že si len neprečítali literatúru." 

Veda má v tom jasno: Netermálne úrovne žiarenia spôsobujú biologické škody
  Dr. Blank je skalopevne presvedčený, že existujú dôkazy o poškodeniach a že poškodenia môžu byť významné. Poukazuje tiež na to, že vedci, ktorí poukázali na škodlivé účinky, výsledky recenzovali, publikovali a ich výsledky boli schopní následne replikovať, vyhodnotiť a posúdiť iní vedci, ktorí rozumeli ich záverom. A čo je najdôležitejšie, vedci teraz majú reálnu šancu pochopiť skutočné mechanizmy, ktoré biologické škody spôsobujú. 

Frekvenčné spektrum, ktoré nás obklopuje
  Pri pohľade na tabuľky frekvenčného spektra nájdeme mobilné telefóny asi v strede pásma mikrovĺn, ktoré je podmnožinou rádiofrekvenčného pásma. Frekvenčne nižšie než mikrovlny sa nachádzajú rádiové frekvencie a v úplne spodnej časti spektra máme extrémne nízke frekvenčné pásmo, do ktorého patria frekvencie elektrických rozvodov, vedení, spotrebičov pre domácnosť, apod.
  Všetky tieto frekvencie sú rozsahu tzv. "neionizujúceho žiarenia", čo znamená, že nemajú dostatočne veľkú energiu alebo účinok, aby dochádzalo k uvoľnovaniu elektrónov z atómov. Frekvenčný rozsah "ionizujúceho žiarenia" zahŕňajú ultrafialové (UV) žiarenie, žiarenie gama a röntgenove lúče.
 
Niektoré z tohoto veľkého množstva frekvencií existujú prirodzene v prírode, zatiaľ čo iné, napr. telekomunikačné frekvencie, sú umelé, naše telá pre ne nie sú prispôsobené, a ani neočakávajme, že sa niekedy prispôsobia. Len jedným z mnohých dôvodov, prečo je potrebné dôkladne vyšetriť biologické dopady vysielania v rozsahu týchto frekvencií je to, že technológia stále prenáša väčšie a väčšie množstvo informácií, údajov (napr. audio, video, apod.), ktoré môžu vytvoriť značné biologické narušenie práve použitou moduláciou signálov.

  V moderných technologických zariadeniach sa časom začínajú používať vyššie a vyššie frekvencie, pretože sa vyžaduje stále väčšie a väčšie množstvo údajov na týchto frekvenciách preniesť. Nakoľko sú rôzne vysoké frekvencie biologicky rušivé, je logické, že aj veľmi nízke frekvencie (teda striedavé elektrické a magnetické polia) môžu byť podobne rušivé. Jedny môžu pôsobiť na živé organizmy viac, iné menej, dôležité však je, ako pôsobí kumulatívne zaťaženie z týchto expozícií a ich chronické trvanie. Je tiež nemenej dôležité, aby sme si boli vedomí expozícií a chránili sa proti nim.


DNA je reaktívna v celom spektre
  Je jednoznačne preukázateľné a nekontroverzné, že ionizujúce žiarenie spôsobuje značné škody na živých organizmoch, ľudské telo nevynímajúc, vrátane rakoviny. Ale niektorí fyzici sú jednoducho na omyle, ak tvrdia, že Vaše telo nemôže odpovedať akýmkoľvek druhom biologickej reakcie na dlhodobú, ale i krátkodobú expozíciu frekvenciám neionizujúceho žiarenia. 

  "Títo fyzici uvažujú spravidla výlučne o termálnych (teda tepelných) účinkoch na organizmy, ale je jasné, že je potrebné do úvah zahrnúť aj biológov! Nemali by sa k tejto téme vyjadrovať, kým si neosvoja vedu o biologických účinkoch elektromagnetických polí pri netermálnych expozíciách. Je pravdou, že pri neionizujúcich žiareniach nie je k dispozícii dostatočné množstvo energie pre uvoľnenie elektrónu, ale to neznamená, že nemôže prebehnúť množstvo biologických reakcií aj pri neionizujúcom žiarení! Tieto reakcie boli popísané, zverejnené a zopakované." 

Ako elektromagnetické polia vplývajú na bunkový stres a biologické poškodenie
  Ako vieme, DNA je molekula, ktorá obsahuje genetickú informáciu. Avšak, táto genetická informácia je niečo viac, než len studňa informácií pre budúcu generáciu. V skutočnosti je táto genetická informácia neustále využívaná k udržiavaniu optimálneho fungovania nášho tela, v závislosti na prostredí. 

Naša DNA je stále v práci, vyrába proteíny potrebné pre chod života
  Štruktúra podobná rebríku, ktorá tvorí dvojitú závitnicu našej DNA, predstavuje chemické látky, ktoré zväzujú dva prvky dohromady, tzv. dusíkaté bázy. Tieto štruktúry obsahujú genetický kód a poradie báz určuje, aký druh molekuly je požadovaný pre tvorbu proteínu. Niektoré z týchto proteínov sú vytvorené v reakcii na stres, čo poznáme pod pojmom bunková stresová reakcia. Bežná stresová reakcia v našom tele napríklad spôsobí, že určité bunky začnú produkovať kortizol a adrenalín. Každá z buniek má však proti stresu podobný obranný mechanizmus.
 
Podľa Dr. Blanka, existuje asi 20 rôznych stresových proteínov v prírode, nazývaných "proteíny tepelného šoku" (Heat Shock Proteins - HSP), ktorými bunky neutralizujú škodlivé stimuly. Vždy, keď je bunka vystavená nepriateľskému prostrediu, DNA sa v niektorých oblastiach rozdelí a začne sa čítať genetický kód pre zostavenie týchto stresových proteínov.
 
Prítomnosť stresových proteínov je známkou toho, že bunka prichádza do styku s niečím, čo je škodlivé pre jej zdravie. V podstate je to akýsi spôsob, ako bunky dávajú o sebe informáciu, že sa stretli s niečím, čo im škodí alebo že sa deje niečo zlé. Dr. Blank dôrazne tvrdí, "Niet pochýb o tom, že bunky reagujú na elektromagnetické pole ako na niečo škodlivé." Výskumy jasne ukázali, že žiarenie v neionizujúcom rozsahu môže spôsobiť jednoduché a/alebo dvojité zlomy DNA, na ktoré bunky reagujú vytváraním stresových proteínov. Vedci zistili zaujímavý fakt, že naše bunky nereagujú iba na frekvencie v mikrovlnnej oblasti, ale na celé spektrum frekvencií. 


DNA funguje ako fraktálna anténa
  Dr. Blank porovnáva DNA s tým, čo elektrotechnici nazývajú "fraktálnymi anténami". Sú to antény, ktoré dokážu zosilniť veľký rozsah frekvencií, naprieč elektromagnetickým spektrom. Ďalšie dve vlastnosti našej DNA, ktoré spĺňajú parametre fraktálnej antény sú v tom, že elektróny v DNA vedú elektrický prúd a tiež skutočnosť, že DNA je vo vnútri jadra stočená. 

Priemery štruktúr v molekule DNA:

 • Dvojitá závitnica DNA = 1 nm
 • Vlákno chromatínu = 10 nm
 • Solenoid = 30 nm
 • Duté trubicové štruktúry = 200 nm

  Každá z týchto rôznych veľkostí reaguje na inú frekvenciu elektromagnetického spektra, čo vysvetľuje, prečo DNA odpovie na široký rozsah frekvencií. Stručne povedané, živé telo je konštruované s fraktálnou anténou vo vnútri každej bunky, ktorá reaguje na celý rozsah frekvencií elektromagnetického spektra! To znamená, že by bolo nezmyselné sústrediť sa iba na jednu frekvenciu, pretože sme bombardovaní celou škálou frekvencií, od extrémne nízkych frekvencií, cez mikrovlny, až po ionizujúce žiarenie. A nikdy nevieme, ktoré frekvencie budú spôsobovať najväčšie škody. 


Identifikovali sme časť DNA, zodpovednú za reakciu na elektromagnetické polia
  "Oddelili sme časť DNA molekuly zodpovednú za stimuláciu jedného konkrétneho stresového proteínu - HSP70. Na obrázku je znázornené symbolické zastúpenie rôznych častí DNA, ktoré sú súčasťou promotoru - teda časti DNA, ktorá sa aktivuje počas spustenia procesu syntézy. Červené obdĺžniky sú konkrétne konfigurácie bázy (CT-CT). Zistili sme, že sekcia známa ako doména EMF, alebo pole pôsobnosti EM polí (veľké červené obdĺžniky) riadi odpoveď na podnet elektromagnetických polí. Zámenou tejto časti DNA sme boli schopní účinne eliminovať odpoveď na podnet." 


Špecifiká DNA HSP70
  Stručne povedané, ak budete útočiť na molekulu, môže sa stať, že sa molekula rozpadne. Vedci napríklad ukázali, že molekulu hemoglobínu možno rozdeliť aj zvýšením náboja molekuly. Dôvod, prečo sa molekula DNA môže rozlomiť, i keď je žiarenie neionizujúce, je elektrická vodivosť v jej vnútri, t.j. elektróny prítomné v bázach DNA sa môžu dať do pohybu. Bolo preukázané, že elektromagnetické polia spôsobujú pohyb elektrónov v DNA. Takže názor, že neionizujúce žiarenie nemusí vytvoriť biologický účinok, je totálne nepravdivý.

Z horeuvedených záverov teda expozícia elektromagnetickým poliam z mobilných telefónov a bezdrôtových zariadení môže:

 • Poškodiť krvinky
 • Poškodiť DNA
 • Poškodiť nervové bunky
 • Poškodiť zrak
 • Prispievať k vzniku alebo zhoršeniu autizmu a vyvolať Alzheimerovu chorobu
 • Narúšať spánok, z toho súvisiaci vznik únavy a bolestí hlavy
 • Prispieť k vzniku nádoru slinných žliaz
 • Znížiť hustotu kostí v panvovej oblasti
 • Viesť k elektromagnetickej precitlivenosti
 • Ovplyvniť krvný tlak a pulzovú frekvenciu

Referencie
Blank M: Protein and DNA reactions stimulated by electromagnetic fields, Electromagn Biol Med. 2008;27(1):3-23 Zobraziť štúdiu
Blank M, Goodman R: Electromagnetic fields stress living cells, Pathophysiology. Zobraziť štúdiu
Blank M, Goodman R: DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields, Int J Radiat Biol. 87(4):409-15 
Zobraziť štúdiu

Súvisiace články: