ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 19.6.2021

Špinavá elektrina (Dirty Electricity)

  "Špinavou elektrinou" nazývame parazitné nízkofrekvenčné alebo vysokofrekvenčné napätia (iné než rýdze sinus frekvencie 50 Hz) na rozvodoch elektrickej energie. Tieto parazitné napätia sú do značnej miery vedžajšími produktami moderných, energeticky úsporných spotrebičov a elektroniky, používajúce beztransformátorové meniče a spínané zdroje v počítačovej technike, čiernej technike, v kompaktných žiarivkách (CFL) a LED žiarovkách, stmievačoch svetiel a motorových spotrebičoch s plynulou reguláciou otáčok. Môžu ale tiež vstupova do domov cez kabelហz okolitých zdrojov, prípadne cez uzemnené vodovodné alebo vykurovacie potrubie.

  Parazitné vysokofrekvenčné napätia vznikajú pri opakovanom prerušovaní prietoku prúdu. Táto manipulácia s prúdom vytvára frekvenčne širokopásmové zákmity a potenciálne nebezpečné elektromagnetické pole, ktoré vyžaruje nielen do bezprostredného okolia, ale môže sa šíri po elektrickom vedení do celého domu.

  Medzi tie najväčšie zdroje "špinavej elektriny" patria spínané napájacie zdroje (elektronické sieové adaptéry) a tyristorová impulzná regulácia otáčok motorov niektorých spotrebičov. Týka sa to teda aj všetkých trakčných vedení.

Problémy s rušením
 
Azda nie je väčšieho a globálnejšieho zdroja rušenia AM rozhlasu (rozhlasu na dlhých, stredných a krátkych vlnách - od 100 kHz do cca 10 MHz), než je špinavá elektrina. Dnes je to problém najmä vežkomiest, kde je prakticky nemožné dosiahnu nerušený posluch rozhlasových staníc na týchto rozsahoch, niekedy dokonca príjem nie je možný vôbec. Tieto frekvencie bývajú kompletne zarušené vrčaním, bzučaním, pískaním, šumením a podobnými moduláciami, pochádzajúcimi prevažne zo "znečistených" elektrických rozvodov. Častokrát nepomôže ani odpojenie prijímača z elektrickej siete a prevádzka na batérie. Parazitné napätia sa dobre šíria aj v éteri. Kúsok za mestom je už príjem ale zväčša úplne bezproblémový.

  Trolejové vedenie električiek, trolejbusov a železníc je ďalším masívnym zdrojom špinavej elektriny. Môžete si to všimnú v prípade, že sa Vaša nehnutežnos nachádza v blízkosti takéhoto vedenia, prípadne sa s prijímačom pohybujete pozdĺž traového vedenia.

  Parazitné napätia "cestujú" na vežké vzdialenosti nielen vzduchom a kabelážou, ale aj elektricky vodivým kovovým potrubím, či uzemňovacím systémom, ktoré býva zakopané v zemi. Čím je pôda v okolí uzemňovacieho bodu vlhkejšia (elektricky vodivejšia), tým viac sa parazitné napätia šíria do väčších vzdialeností. Dokonca i na vidieku je niekedy ažké nájs "nekontaminovaný" úsek pôdy, bez rôznych parazitných napätí. Cez uzemnenie prenikajú parazitné napätia do ďalších nehnutežností. V istých prípadoch teda "grounding" žudského tela (galvanické spojenie s prirodzeným povrchom Zeme), ktorý je všeobecne považovaný za priaznivý, nemusí prináša požadovaný efekt.

Aký vplyv to má na človeka ?
  Výskum ukazuje, že špinavá elektrina by mohla by čiastočne zodpovedná za nárast niektorých moderných zdravotných problémov a chorôb, ako sú rakovina, cukrovka, nespavos, bolesti hlavy, neurologické poruchy, arytmie a autizmus.

  Kalifornská štúdia (Milham & Morgan, 2008) odhalila, že v budove školy, v ktorej sa zistili vysoké úrovne parazitných napätí, bol zistený výskyt rakoviny u učitežov takmer 3-krát vyšší, než bol priemer. Riziko vzniku rakoviny štítnej žžazy bolo 13-krát vyššie a to už počas prvých 3 rokov pobytu v budove. Dokonca aj u žiakov sa chorobnos zvýšila a u viacerých sa vyskytlo onkologické ochorenie, tiež s fatálnym koncom.
  V niektorých školách zistili, že pokiaž eliminovali úroveň parazitných napätí o viac ako 90%, zdravotný stav učitežov sa zlepšil (Havas & Olstad, 2008). Bolesti hlavy, celková slabos, suché oči a ústa, sčervenanie na tvári, astma, podráždenie pokožky, celková nálada, vrátane depresií a úzkosti výrazne ustúpili u väčšiny zamestnancov. Dokonca klesol i počet študentov, ktorí vyžadovali astmatické inhalátory. Na úrovne parazitných napätí reagujú aj niektorí diabetici. Osoby s diagnózou sklerózy multiplex majú v lepšiu bilanciu a menej atakov, pokiaž nie sú vystavení vysokým úrovniam parazitných napätí v ich okolí (Havas, 2006).

Aké úrovne väčšinou nameriame ?
  "Špinavú elektrinu" môžeme zmera pomocou bežného osciloskopu, ale aj špeciálnym G/S prístrojom (Graham-Stetzer meračom mikrozvlnenia), pripojením priamo do elektrickej zásuvky. Prístroj je citlivý na frekvenčný rozsah 4 kHz až 150 kHz. Bežne sa úrovne na G/S prístroji pohybujú medzi 10 až 2000 jednotkami. Hodnoty sú všeobecne vyššie v mestách, najmä v husto obývaných oblastiach.

Čo môžeme preventívne urobi s vysokou hladinou špinavej elektriny ?
  Po prvé, vypnú možný zdroj (zo zásuvky, nie vypínačom). Následne odmera úrovne parazitných napätí na rozvode. Ak to nepomôže a nameriate hodnoty stále vyššie ako 200 jednotiek, potom parazitné napätia pravdepodobne prichádzajú do Vašej nehnutežnosti z vonkajšej prípojky.

  Túto situáciu nie je jednoduché rieši. Firma Graham-Stetzer ponúka aj špeciálne filtre, ktoré pripojením na bytový alebo domový rozvod, pomáhajú odstráni zvyšky parazitných napätí z elektrickej rozvodnej siete. Môžete vyskúša pripoji aj viaceré filtre, čo najbližšie k hlavnému zdroju (spotrebiču), a následne skontrolova, či úrovne parazitných napätí na rozvode klesnú.

  Pri kúpe novej žiarovky odporúčame ju vopred skontrolova. Nakožko dnes sú častokrát v predaji už výhradne len CFL alebo LED žiarovky, ktoré sa už nezaobídu bez nevyhnutnej elektroniky (spínaného zdroja) v pätici, môžu by nežiadúcim zdrojom "špinavej elektriny" v domácnosti. Na rýchlu kontrolu si môžete skúsi zobra do predajne so sebou malý rozhlasový prijímač, naladený na AM pásmo (DV,SV,KV). Nechajte si vybranú žiarovku v predajni rozsvieti a priblížte k nej rozhlasový prijímač. Ak sa neozve výrazný praskot, vrčanie, alebo šumenie, žiarovka je v poriadku.

Špinavá elektrina vytváraná vo vnútri domu alebo bytu
  Pravdepodobnos, že špinavá elektrina pochádza zo zariadenia vo vnútri domu, je spravidla vyššia, než z exteriéru. Niektoré televízory a čierna technika patria medzi najväčších vinníkov. Plazmové televízory sú spravidla horšie ako LCD a LED. Vežké počítačové zostavy tiež nie sú nevinné. Je vhodné pripoji počítačové zostavy na elektrickú sie cez kvalitné filtračné priepuste. Mali by to by vysokofrekvenčné filtre, nie bežné prepäové ochrany, ktoré zväčša neobsahujú filtre. Ďalšími masívnymi zdrojmi sú adapéry, nabíjačky a zdroje napájania všetkého druhu. Niektoré z nich obsahujú lacné a jednoduché obvody bez filtrácie, ktoré do elektrickej siete prepustia špičky, vznikajúce pri spínaní prúdu. Problémom môžu by rovnako všetky motorové spotrebiče s plynulou reguláciou otáčok motora (tyristorové/triakové regulácie na báze regulácie šírky impulzov). Patria medzi ne najmä práčky, vysávače, kuchynské roboty a iné. Chladničky, mrazničky a sporáky sú zvyčajne OK.

  Niektoré indukčné varné dosky môžu by vežký problém. Všetky indukčné varné dosky používajú pri prevádzke vysokofrekvenčné prúdy vo varných nádobách, ktoré sa ich pôsobením zohrievajú. Niektoré používajú frekvencie medzi 55 až 85 kHz, a to je rozsah parazitných napätí, ktoré sa ideálne šíria v elektrických rozvodoch. Indukčné varné dosky neodporúčame používa, práve pre ich nadmerné emisie vysokofrekvenčných magnetických polí, ktoré ideálne penetrujú našim telom.

Internet cez elektrické rozvody

  Internet, fungujúci cez elektrické rozvody (tzv. d-LAN), ktorý je dnes možné zakúpi bežne v obchodoch a nahrádza mikrovlnnú Wi-Fi, môže by mohutným zdrojom parazitných napätí najrôznejšej frekvencie. Môže ís o stovky kHz až desiatky MHz. Elektrický rozvod, na ktoré je pripojený, vytvára v stenách budov vežkú plošnú anténu, ktorá môže tieto parazitné napätia emitova nielen do ďalších zásuviek, ale i do éteru. Isté zlepšenie je možné docieli použitím tienených elektrických káblov v elektroinštalácii, ktoré zabránia nežiaducemu vyžarovaniu.

Použitie filtrov
  POZOR!  Použitie vežkého množstva filtrov môže by kontraproduktívne. Filtre parazitných napätí zvyšujú prietok prúdu vodičmi v dome alebo byte. Tieto prúdy podstatne zväčšujú expozičné úrovne nízkofrekvenčných striedavých magnetických polí. Použitie filtrov môže tiež spôsobi znefunkčnenie d-LAN systému pre prenos internetových dát cez elektrickú sie. V neposlednom rade, prúd tečúci filtrami predstavuje zbytočnú spotrebu elektrickej energie. 

Úroveň parazitných vysokofrekvenčných napätí na elektrickom rozvode môžeme mera v GS (Graham-Stetzer) jednotkách.

Hygienická norma pre parazitné napätia na rozvodoch neexistuje
Odporúčaná preventívna hodnota parazitných napätí na rozvode je: menej ako 50 GS jednotiek


V našej požičovni a eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate parazitné napätia (špinavú elektrinu) na rozvodoch:

Tieniace materiály: ochranné prepäové zásuvky s vysokofrekvenčným filtrom, tienené káble a zásuvky


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

ELEKTRICKÉ POLE
Parazitné napätia na ochrannom vodiči
Ochranný vodič by mal by spojený s elektricky nulovým potenciálom - so zemou, teda uzemnený. Paradoxne, tento vodič prenáša rôzne druhy rušivých napätí, ktoré sa naindukujú počas spoločnej cesty s ostatnými vodičmi v kábloch, alebo priamo z neodrušených elektrických spotrebičov. Najmä v husto urbanizovaných lokalitách je možné parazitné signály vyšších frekvencií zachyti i na tyči zakopanej v zemi

 
Elektrické dopravné prostriedky
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Vozidlá mestskej alebo medzimestskej dopravy prevádzkované na tratiach vybavených meničom napätia s charakteristickou 300 Hz pulzáciou. Vo vzorke nájdete zvuk starších modelov nasledovaný zvukom novších modelov električiek

TROLEJBUS
Vozidlá mestskej dopravy vybavené meničom s tyristorovou reguláciou otáčok motora pomocou dĺžky impulzov. Charakteristický zvuk spínania tyristorov je počutežný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii). Frekvencia impulzov 300 Hz

 
Elektronika v domácnosti a v kancelárii
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

SIEOVÝ ADAPTÉR
Nabíjačky a sieové adaptéry so spínanými zdrojmi sú dnes moderné, ale na rozdiel od transformátorových adaptérov produkujú pri rýchlom spínaní vysokofrekvenčné impulzy, ktoré nebývajú vždy dobre filtrované a kontaminujú rozvodnú sie parazitnými frekvenciami, tzv. "špinavou elektrinou". Tieto napätia sa šíria do okolia a častokrát úplne znemožňujú napr. príjem AM rozhlasu

CFL ÚSPORNÁ ŽIAROVKA TESLA 15W
50 kHz
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý riadi zapažovanie plynu v trubici. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode

LED ŽIAROVKA PHILIPS 5W
Elektronická žiarovka so zabudovaným spínaným zdrojom vysokých frekvencií, ktorý zabezpečuje reguláciu napätia pre súbor sériovo-paralelne zapojených svietivých diód LED. Zle odrušený spínaný zdroj je zdrojom parazitných napätí na elektrickom rozvode. LED žiarovky majú nevýhodu okamžitých svetelných zmien, blikanie žiaroviek je tak markantnejšie, než u bežných klasických alebo CFL žiaroviek

AUTOMATICKÁ PRÁČKA
Direct Drive

 

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachyti celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)