ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 128 / 1047373

Aktualizované: 19.11.2016

Riziká RF žiarenia

  Elektromagnetické pole emitované z mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej siete, Wi-Fi, televíznych a rozhlasových vysielačov a tiež z mikrovlnných rúr pre jednoduchosť pomenúvame ako "mikrovlny", ale v skutočnosti ide o elektromagnetické rádiofrekvenčné žiarenie (z angl. RF radiation - RFR). Podľa tisícov štúdií vykonaných do dnešných dní môžeme už pomerne preukázateľne tvrdiť, že RFR predstavuje závažné zdravotné nebezpečenstvo pre človeka, zvieratá, vtáky, rastliny a celé životné prostredie.
  Medzi časté protiargumenty patrí tvrdenie, že na Zemi sme neustále bomardovaní rôznymi typmi elektromagnetického (EM) žiarenia a preto by nás RFR nemala veľmi znepokojovať. Nie je to však celkom pravda. EM žiarenie je založené na určitej vlnovej dĺžke. Jednotlivým typom žiarenia sa život na Zemi počas vývoja prispôsoboval a tak živé organizmy začali napr. vnímať viditeľné svetlo. Intenzity RF žiarenia boli v pásmach, ktoré dnes využívame na masovú rádiovú komunikáciu, na úrovniach bilióntin až trilióntin dnešných expozícií. Živé organizmy sa na tieto typy elektromagnetických polí nemali čas adaptovať a vytvoriť si účinnú ochranu. Ani Slnko neprodukuje výrazné emisie RFR. Výnimkou sú slnečné búrky, počas ktorých je však expozícia stále desať-miliónkrát nižšia, než ako sú dnes nastavené oficiálne limity bezpečnosti.

Účinky RFR žiarenia sú klasifikované ako:

  • tepelné
  • netepelné (biologické, na úrovni bunkových štruktúr a procesov)

Súčasné limitné normy expozície RFR sú pre pracovníkov ale i obyvateľstvo založené najmä na tepelných účinkoch. Biologické účinky však predstavujú mnohonásobne vyššie riziko pre zdravie než tepelné účinky.

ŠKODIA NÁM MIKROVLNY ALEBO NIE ?
PREČO SÚ OFICIÁLNE LIMITNÉ HODNOTY NASTAVENÉ TAK, AKO SÚ ?

A RADIANT DAY (Nádherný deň) - Nórsky dokument Andreasa Borringboa z roku 2009 (slovenský dubbing).
Azda najkontroverznejší dokument, ktorý pátra po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú, a zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety - tých, ktorí tvrdia, že rádiofrekvenčné žiarenie je neškodné a tých, ktorí pripúšťajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstaviteľov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje výskumné tímy a lekárov z Bratislavy. Bratislava je opísaná ako začiatok východnej Európy, kde sa problematike elektrosmogu venuje väčšia pozornosť, než na Západe.

FULL SIGNAL (Plný signál) - Česká Televize odvysielala v septembri 2012 film Talala Jabariho z roku 2010 (český dubbing).
S viac než 3,5 miliardami používateľov mobilných telefónov na celom svete, tisíce veží mobilných vysielačov vyrastajú v susedstve obydlí ľudí, škôl na ich strechách. Ľudia začínajú pociťovať dôsledky. Film obsahuje rozhovory s vedcami, zákonodarcami, právnikmi a ľudmi z cirkvi a prehodnocuje pravdy a mýty, ktoré spôsobujú vplyvy mobilných technológií.

NEDEJ SE - dokument Českej televízie z 2008 - pojednáva o elektromagnetických poliach vysielačov a platných normách (v češtine).


Koncepcia mikrovlnného ohrevu
  4.2 kW mikrovlnného výkonu zvyšuje teplotu 1 litra vody o 1°C za 1 sekundu. V terminológii absorpcií energie, 4.2 kWs (kilowattsekúnd) mikrovlnnej energie zvýši teplotu 1 litra vody o 1°C. Teplota šálky vody sa zvýši z 30°C na 100°C za cca. 70 sekúnd pri 500 W výkone mikrovlnnej rúry.
S výkonom 1W (= max výkon mobilného telefónu GSM) sa teplota zvýši o 1°C v priebehu 500 sekúnd. Teplota ušných lalôčkov sa zvýši o 1°C počas 20 minútového hovoru. Pôsobenie EM poľa môže viesťk vzniku ušného nádoru alebo tinnitu (pískaniu v ušiach).

Slnečný vs mikrovlnný ohrev

Slnečné žiarenie
Ohrev zvonku dovnútra

Ohrievanie kože
Potenie - chladenie
Mikrovlnné žiarenie
Ohrev zvnútra von

Ohrievanie vnútorných orgánov
Teplo uzavreté - bez chladenia

Varovania výrobcov bezdrôtových zariadení
Dodržujte minimálnu vzdialenosť od tela a skráťte dĺžku expozície na minimum


Výsledky prehodnotenia Interphone štúdie
INTERPHONE & WHO: jedna z najväčších štúdií, trvanie 10 rokov s účasťou 13 krajín, preinvestovaných 25 mil. dolárov na vyhodnotenie rizika nádorov na mozgu (5117 prípadov). Deti a mládež bola vylúčená zo štúdie.
Záver: na každých 100 hodín používania mobilného telefónu bolo o 26% zvýšené riziko meningiómu. Počiatočné 24% riziko vzniku gliómov zvýšené na 55% u pravidelných užívateľov, ktorí používajú telefón viac ako 2 hodiny za mesiac. Zdvojnásobil až štvornásobil sa výskyt nádorov na mozgu u intenzívnych užívateľov mobilného telefónu (1-2 hod/deň).


KLASIFIKÁCIA RFR AKO MOŽNÉHO KARCINOGÉNU
Máj 2011 - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikuje rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako "možný ľudský karcinogén" (trieda 2B)

Základňové stanice (BTS) pre verejnú mobilnú telefónnu sieť
šíria signál súčasne na niekoľkých frekvenčných pásmach:
• 461 - 465 MHz (OFDM)
• 791 - 821 MHz (LTE800 - 4G)

• 920 - 960 MHz (GSM900 - 2G)
• 1805 – 1880 MHz (GSM1800/LTE1800 - 2G/4G)
• 2110 – 2170 MHz (UMTS - 3G)
• 2500 - 2790 MHz (LTE2600 - 4G)

Antény základňových staníc
  Antény sú stavané na vyvýšené objekty v krajine (stožiare), alebo umiestnené na strechy budov tak, aby signál pokryl najmä priestor pred anténou. Z horizontálneho pohľadu má anténa spravidla 120° vyžarovací uhol, takže stačia 3 antény postavené do rovnostranného trojuholníka, aby bol vyžarovací uhol 360°. Najväčšie elektromagnetické pole je priamo pred čelom antény.
  Vo vertikálnom smere je vyžarovací uhol podľa potreby nastaviteľný, spravidla v uhle 5-10° od horizontálnej línie k zemi. Sklon môže byť nastavený mechanicky na stožiari alebo elektricky cez riadiacu jednotku základňovej stanice.Hlavný lúč
  Ide o lúč elektromagnetického žiarenia z antény, ktorý má najväčšiu intenzitu a i najväčší dosah. Mikrovlnné žiarenie sa šíri v priestore aj pomocou odrazov, odráža sa zčasti od zeme a od vôkol stojacich objektov. To znamená, že i napriek tomu, že anténa má len určitý vyžarovací uhol, určitá časť elektromagnetického žiarenia sa objaví i na miestach v tieni antény. Umožňuje to napr. pokryť signálom i úzku ulicu. Hoci sú antény na strechách domov, steny okolo stojacich budov predstavujú zrkadlá pre mikrovlnný lúč. Okrem hlavného lúča šíri anténa signál aj do postranných lalokov, takže niekedy ani "pod lampou" nemusí byť úplná tma.Obyvatelia domov v okruhu 50 až 300m od antén základňových staníc (najmä na vyšších poschodiach) sú v zóne vysokej expozície a môžu byť náchylnejší reagovať na netepelné účinky elektromagnetického žiarenia

Usha Kiran Building
Šesť prípadov rakoviny u obyvateľov bytovky na ulici Carmichael Road v indickom Bombayi vzbudilo záujem médií a verejnosti. Ochorenia postihli ľudí na piatich podlažiach  (5, 6, 7, 8. a 10.), situovaných bezprostredne oproti anténam mobilnej siete inštalovaných na streche budovy Vijay Apartments.


 

Výpočet hustoty výkonu Pd elektromagnetického poľa
(Pt = výkon vysielača vo Wattoch, Gt = zisk antény v dB, R = vzdialenosť od antény v metroch)

Nižšie uvedené hodnoty platia pre 1 službu (nosnú frekvenciu) 1 operátora, pri výkone vysielača 20W a zisku antény 17 dB (zodpovedá 50-násobku zisku):

Veľkosť hustoty výkonu pre viaceré služby (frekvencie) viacerých operátorov súčasne:

  Z uvedeného vyplýva, že viacero služieb a viacero antén na základňovej stanici zvyšuje celkovú intenzitu elektromagnetického poľa a tým aj expozíciu obyvateľstva v okolí základňovej stanice. Hoci sú antény smerové, v ideálnom prípade je možné dosiahnuť i vyššie uvedené expozície (ak sa nehnuteľnosť nachádza v hlavnom lúči).
  Väčšina telekomunikačných základňových staníc v mestských a predmestských oblastiach pracuje v pásme výkonu do 40W na kanál. Celkový vyžiarený výkon zo základňovej stanice (EIRP) sa pohybuje niekde od 1 do 10 kW a závisí na typoch použitých antén a počte prevádzkovaných služieb (OFDM-GSM-UMTS-LTE).

Nasledujúci graf zobrazuje zastúpenie nameraných intenzít v rôznych lokalitách v závislosti na polohe k základňovej stanici. Z neho vyplýva, že priemerná expozícia sa pohybuje od 100 do 1000 µW/m² bez ohľadu na priamu viditeľnosť stanice. Vyššie a nižšie expozície sú už menej pravdepodobné (Haumann T. et al.):


 

Štandardy a smernice pre posudzovanie trvalej expozície obyvateľstva
Oficiálne limity expozície

  S cieľom chrániť obyvateľstvo žijúce v okolí TV a rozhlasových vysielačov, základňových staníc mobilnej siete a užívateľov mobilných telefónov pred účinkami elektromagnetických polí, vláda a regulačné orgány prijímajú určité bezpečnostné opatrenia. Na svete nájdeme veľa národných a nadnárodných smerníc, avšak jedna z nich je všeobecne najviac uznávaná. Vychádza z odporúčaní, ktoré vytvoril nezávislý Medzinárodný výbor na ochranu pred ne-ionizujúcim žiarením (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection), skrátene ICNIRP. Odporúčania sú výsledkom výskumu Medzinárodného zväzu elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE) a v roku 1998 boli pretransformované do bezpečnostných smerníc vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Je nutné podčiarknuť, že tieto smernice vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Svedčí o tom aj fakt, že smernice sú frekvenčne závislé a neberú ohľad na impulzný charakter žiarenia. Predpokladajú, že ekvivalentná dávka žiarenia s konštantnou amplitúdou je v tkanive viac absorbovaná, než dávka rovnako intenzívneho impulzného žiarenia (s nekonštantnou amplitúdou). Pre posúdenie oficiálnej expozície je teda postačujúce, ak sa vykoná meranie len efektívnych hodnôt (RMS) počas určitého pevne zvoleného časového intervalu. Toto meranie však nemusí počítať s maximálnymi špičkovými impulznými výchylkami, charakteristickými práve pre moderné telekomunikačné digitálne signály.   Európska komisia prijala smernice za záväzné pre všetky členské štáty EU. Vstupom Slovenska do členstva EU boli automaticky prijaté do lokálnej legislatívy. Tvoria základ vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Jej detailné znenie môžete nájsť na tejto linke.

Dovolené úrovne elektromagnetických polí pre obyvateľov podľa Vyhlášky MZ SR č.534/2007 Efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu (RMS)

Frekvenčný rozsah (f)

Hustota výkonu S (µW/m²)

10 MHz až 400 MHz

2 000 000

400 MHz až 2000 MHz

5000.f

2 GHz až 300 GHz

10 000 000

kde f je frekvencia z intervalu v daných jednotkách, uvedeného v ľavom stĺpci. Pre frekvencie 100 kHz až 10 GHz sa hodnoty intenzity elektromagnetického pola počas merania priemerujú za 6 minútový interval.

  Smernica ICNIRP je určená iba k ochrane verejnosti pred krátkodobými termálnymi účinkami a nie pred biologickými účinkami, akými sú rakovina a genotoxické poškodenia pri dlhodobej expozícii nízkym úrovniam RFR z mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej siete a iných bezdrôtových zariadení.

Biologické limity expozície

  Niektoré krajiny si stanovili bezpečnostné limity o niekoľko rádov nižšie, než odporúčajú smernice ICNIRP. Ide predovšetkým o dôvody lepšej ochrany obyvateľov pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí. Na základe tisícov štúdií, ktoré preukázali jednoznačné mechanizmy netepelného vplyvu expozície na živé tkanivá, možno tvrdiť, že smernice ICNIRP nás nechránia dostatočne. Biologické limity sú úplne odlišné od oficiálnych limitov osobnej bezpečnosti a väčšinou sa jedná o výrazne prísnejšie limity, ktoré sú frekvenčne nezávislé. To znamená, že nezávisle od frekvencie alebo modulácie, definujú maximálnu možnú expozíciu bez výrazných negatívnych vplyvov na živé organizmy. Na rozdiel od oficiálnych hygienických limitov sú obvykle interpretované ako špičkové hodnoty meraného signálu.   Prvýkrát už v roku 2000 bol na konferencii v Salzburgu prijatý preventívny limit 0.1 μW/cm² (teda 10 000-krát prísnejší než smernice ICNIRP) pre "vysokofrekvenčný modulovaný pulzový signál", používaný v modernej digitálnej komunikácii. Odvtedy vznikli a postupne vznikajú ďalšie neoficiálne limitné hodnoty, ktoré sa snažia nastaviť latku prísnosti tak nízko, aby hodnotami expozície bolo možné dosiahnuť takmer nulový účinok na ľudský organizmus, vrátane živočíchov a rastlín.   Európsky parlament ešte v roku 2008 prijal uznesenie o Európskom životnom prostredí pre zdravie. Uznesenie pojednávalo o téme, na ktorú sa vzťahuje niekoľko oblastí, akými sú duševné zdravie a globálne otepľovanie a tiež zahŕňalo tému "Nebezpečenstvá nových technológií". Píše sa v ňom napríklad, že "... limitné hodnoty expozície elektromagnetických polí, ktoré boli stanovené pre širokú verejnosť ešte v roku 1998, sú zastarané."

Prehľad najčastejšie používaných biologických limitov pre vysokofrekvenčné elektromagnetické polia
BioInitiative report 2012 - 1000 / 30 μW/m², deti a riziková časť populácie 3-6 μW/m²
Ecology Global Network - odporúčanie pre vnútorné priestory 1000 µW/m²
Konferencia Salzburg 2002 - preventívny limit v otvorenom priestore (2002) 10 μW/m², v interiéri 1 μW/m²
Občianske fórum "Elektrosmog" - vnútorné priestory
1 μW/m²
BauBiologie Maes - smernice Stavebnej biológie pre relaxačné zóny a spálne 0.1 µW/m²

  Smernice Stavebnej biológie patria medzi najprísnejšie biologické limitné hodnoty. Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhľadom na prirodzený naturálny štandard. I napriek už v dnešnej dobe zdanlivo nedosiahnuteľne prísnym kritériám patria na celom svete medzi uznávané vodítko aj vzhľadom na stále rastúci počet elektro-hypersenzitívnych osôb. Je dôležité poznamenať, že ich prísnosť sa každým rokom zdanlivo zvyšuje, nakoľko naše prirodzené elektromagnetické pozadie sa neustále zaplňuje novými a silnejšími zdrojmi polí. Kompletné aktuálne smernice nájdete na našich stránkach v sekcii STAVEBNÁ BIOLÓGIA.

Smernica stavebnej biológie

 

Bez anomálie

Ľahká anomália

Silná anomália

Extrémna anomália

Hustota výkonu S pre RFR (rádio/mikrovlny)

µW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000


Mikrovlnná energia absorbovaná ľudským telom
  Pokiaľ je človek vystavený "b
ezpečnej" úrovni RFR podľa platných predpisov v EU a na Slovensku, tak ak by sme uvažovali o ohreve v mikrovlnnej rúre (max. hustota výkonu Pd = 10 W/m² pre frekvenciu 2450 MHz zo smerníc ICNIRP), potom platí, že:

Prijatú energiu (Pr) môžeme vyjadriť ako súčin hustoty výkonu Pd a plochy ľudského tela.

Pr = Pd x plocha tela

  Predpokladajme, že dospelý človek má plochu tela medzi 1.5 - 2 m². Pre jednoduchosť výpočtu voľme 2 m², potom ak vystavíme toto telo mikrovlnám, prijme zhruba 10x2 = 20 W mikrovlnnej energie. Za 1 sekundu ide o 20 Ws (wattsekúnd).
 
Za jeden deň by tak podľa platných noriem malo byť telo človeka schopné absorbovať (20W x 86400s) = 1728 kWs (kilowattsekúnd) mikrovlnnej energie. Ak by sme teda telo uzavreli do mikrovlnnej rúry s výkonom v priemere 500 W, podľa platnej legislatívy by v ňom malo vydržať 3456 sekúnd, čo je asi 57 a pol minúty denne.
  Z tohto výpočtu vyplýva, že ľudské telo môže byť bezpečne uložené v zapnutej mikrovlnnej rúre na 1 hodinu denne, a stále bude dodržaná bezpečnostná norma EU/ICNIRP. Absurdné, či nie?

Mohol by človek stáť 1m od antény základňovej stanice mobilnej siete 3 hodiny nepretržite ?
Skúsme to vypočítať pre výkon vysielača Pt = 20 W a zisk antény Gt = 17 dB.
1 m od antény bude hustota výkonu S = 79.6 W/m².
Energia absorbovaná za 1 s = 79.6 W/m² x 1 m² (polovica plochy tela otočená k anténe) x 1 s = 79.6 Ws.
Energia absorbovaná za 1 h = 79.6 Ws x 3600 = 286.5 kWs.

U človeka vážiaceho 60 kg je priemerný obsah vody v tele 70%, čo je asi 42 litrov. Teplota vzrastie za hodinu o P/(ρxV) = 286.5/(4.2x42) = 1.62 °C. Za 3 hodiny by sa teda teplota zvýšila o 4.9 °C, z 36 na takmer 41 °C. Môže to človek prežiť?


Meranie úrovne žiarenia na rôznych miestach

  Predstavujú elektromagnetické "pozadie" (teda hodnoty, pod ktoré expozícia neklesá) a sú najvyššie za posledné roky. Ešte pred 50 rokmi boli na úrovniach tisícin µW/m².

LOKALITA / PRIEMERNÁ EXPOZÍCIA (100 kHz - 50 GHz) RF elektromagnetické pole (µW/m²)
Byt (4. poschodie, 8-poschodová bytovka) 50 - 250
Byt (13. poschodie, 13-poschodová bytovka) 200 - 1 000
Pivničné priestory (-1. poschodie, bytovka) 0.05 - 1
Rodinný dom (prízemie, radová zástavba v strede obce) 1 - 50
Rodinný dom (1. poschodie, radová zástavba v strede obce) 10 - 200
Chalupa, dom na samote (vnútorné priestory) 0.05 - 20
Hustý les mimo katastra obce 0.005 - 10
Stred malej obce, vidiek 1 - 200
Stred mesta, cestná komunikácia, hlavný ťah, námestie 200 - 5 000
Cesta mestskou hromadnou dopravou
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
100 - 50 000
Cesta autom, mesto / diaľnica 0.1 - 10 000
Cesta autom, vidiek 0.1 - 1 000
Cesta IC/EC vlakom, prázdny vagón (bez pokrytia Wi-Fi) 0.005 - 1
Cesta IC/EC vlakom, obsadený vagón
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
1 000 - 100 000
Wi-Fi, 1m od zariadenia
8 000
Základňová stanica mobilnej siete, 100m od antén v priamom smere 8 000
PRE POROVNANIE 
Prirodzené elektromagnetické pole pri normálnych kozmických aktivitách
(Olle Johansson, Karolinska Institut 1997)
0.000 001 - 0.000 000 000 01
Minimálna citlivosť mobilného telefónu, základ pokrytia < 0.000 001 
Expozícia zo Slnka počas slnečnej búrky < 3
Odporúčaná nočná expozícia podľa Stavebnej biológie (Baubiologie MAES) < 0.1
Odporúčaná expozícia podľa Bioinitiative 2012 < 30
Maximálna hodnota expozície podľa ICNIRP / EU / vyhlášky MZ SR 534/2007
pre trvalú expozíciu obyvateľstva, frekvencia > 2000 MHz

10 000 000


Najčastejšie problémy z expozície
• Narušenie spánku • Závraty
• Bolesť hlavy • Palpitácie srdca
• Koncentrácia • Poruchy zraku
• Zábudlivá pamäť • Kardiovaskulárne problémy
• Depresia • Hučanie v hlave
• Únava • Pozmenené reflexy

  Mnohé z nich sú spojené so zmenami v elektrickej aktivite mozgu pod vplyvom zvýšenej stresovej reakcie buniek, ktoré produkujú tzv. heat-shock proteín. Deti sú najzraniteľnejšie. RFR preniká do lebky dospelého človeka (25%), 10 ročného dieťaťa (50%) a 5 ročného dieťaťa (75%). Riziko je i u tehotných žien, kde je ohrozený plod. Rozvíjajúce sa embryo a rastúce bunky priebežne reagujú na veľkosť RF elektromagnetického poľa.

  Na genetoxickej úrovni môže dôjsť k neurodegeneratívnym chorobám, Alzheimerovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, poškodeniu DNA, degradácii imunitného systému, ireverzibilnej neplodnosti, účinkom na kožu, tinnitu a poškodeniu sluchu, zvýšeniu rizika rakoviny.

Zdravie a aktuálne bezpečnostné normy
  Je každopádne nutné obmedziť absorpciu RF žiarenia ľudským telom. Ľudia absorbujú RF žiarenie plynule, bez toho aby si toho boli vedomí, každom rokom intenzívnejšie a viac, ale existuje určitý časový limit, pokým je telo schopné imunitnou reakciou odpovedať. Moderné digitálne telekomunikačné technológie, vrátane mobilných sietí, Wi-Fi, Bluetooth, TV a rozhlasových digitálnych vysielačov, radarov, inteligentných zariadení, apod. používajú tzv. impulznú AM moduláciu, ktorú netvorí spojitá kontinuálna vlna, použitá v AM a FM rozhlase, ale séria impulzov s konštantnou alebo premenlivou amplitúdou. Táto impulzná modulácia pôsobí na živé organizmy omnoho výraznejšie než spojitá vlna. Jedej príklad za všetky: Do betónovej steny ľahšie prenikne vrták s príklepom, než vrták bez neho, hoci sila, ktorou ho k stene tlačíme, je rovnaká.

Telekomunikačné technológie - cigarety 21. storočia. Čo majú spoločné ?
• miliardy finančných prostriedkov
• produkty spojené so zdravotnými následkami
• priemysel popiera akékoľvek zdravotné problémy

RF elektromagnetické žiarenie je svojim spôsobom hazardnejšie ako cigarety:
• ľudia ho nevidia
• ľudia ho necítia
• ľudia sa od neho nedokážu vzdialiť, ak je ich domov alebo pracovisko exponované, častokrát nie je už kam

Telekomunikačný a automobilový priemysel, čo majú spoločné ?
• oba sú obľúbenou neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu
• automobily znečisťujú ovzdušie smogom, telekomunikačné zariadenia elektrosmogom

ale:
  Automobilový priemysel uznáva, že dochádza k neželanému znečisteniu ovzdušia a nachádza riešenia, napr. bezolovnatý benzín, katalytické prevodníky, CNG, hybridné vozidlá, elektromobily, apod.
Naopak telekomunikačný priemysel absolútne neuznáva akékoľvek zdravotné následky ako efekt RF elektromagnetického žiarenia. Prečo?

Urobte niečo pre seba

  V prvom rade, je dobré poznať súčasné úrovne RF emisií vo Vašom okolí. Neriaďte sa tým, čo niekto napísal v diskusii na fóre, radšej verte tomu, čo si sami odmeriate. Objednajte si nezávislé meranie intenzity EM pola vo Vašom okolí. Deti sú budúcnosť našej planéty. Chceme, aby naša budúcnosť bola postihnutá tým, že sme niečo zanedbali? Mohli by sme sa tomu vyhnúť, ak by preventívne opatrenia boli prijaté včas.
  Neverte tomu, že všetko je dnes podriadené bezdrôtovej komunikácii. Je to len dogma, ktorú sa snaží priemysel vtláčať do hláv svojich živiteľov. V priemysle sa točia ohromné peniaze na neustály rýchly pokrok, pokrok, ktorý nestačia kontrolovať iné vedné odbory. Výskum vplyvu novodobých hračiek na živé organizmy je roky pozadu za súčasným trendom. Priemysel však dokáže masírovať myslenie ľudí, ľudia prestávajú mať dôvod neveriť tomu, čo tvrdia výrobcovia. Respektíve, ani ich to už nezaujíma. Ak si kúpia najnovšiu hračku, ktorá je "in", podvedome dôverujú tomu, že je patrične testovaná a bezpečná. Ale je tomu naozaj tak ?

Záver
  Nielen tepelné účinky vykazujú vysoké nebezpečenstvo pre zdravie. Okrem mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov a mikrovlnných rúr sme dnes doslova bombardovaní RF poliami z takmer každého "SMART" zariadenia alebo bezdrôtovej technológie. Ide vždy o neprirodzené druhy elektromagnetických polí v prírode. Moderný svet by mal konečne akceptovať, čo výskum dokazuje tisíckami štúdií  - že RF polia spôsobujú nemalé zdravotné problémy. Viac info: ZOZNAM ODBORNÝCH VEDECKÝCH A LEKÁRSKYCH ŠTÚDIÍ TÉMATICKY ZAMERANÝCH NA PREUKÁZATEĽNÝ VPLYV RF ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY


Súvisiace články: