ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 145 / 750487

Aktualizované: 19.11.2016

Riziká RF žiarenia

  Elektromagnetické pole emitované z mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej siete, Wi-Fi, televíznych a rozhlasových vysielačov a tiež z mikrovlnných rúr pre jednoduchos pomenúvame ako "mikrovlny", ale v skutočnosti ide o elektromagnetické rádiofrekvenčné žiarenie (z angl. RF radiation - RFR). Podža tisícov štúdií vykonaných do dnešných dní môžeme už pomerne preukázatežne tvrdi, že RFR predstavuje závažné zdravotné nebezpečenstvo pre človeka, zvieratá, vtáky, rastliny a celé životné prostredie.
  Medzi časté protiargumenty patrí tvrdenie, že na Zemi sme neustále bomardovaní rôznymi typmi elektromagnetického (EM) žiarenia a preto by nás RFR nemala vežmi znepokojova. Nie je to však celkom pravda. EM žiarenie je založené na určitej vlnovej dĺžke. Jednotlivým typom žiarenia sa život na Zemi počas vývoja prispôsoboval a tak živé organizmy začali napr. vníma viditežné svetlo. Intenzity RF žiarenia boli v pásmach, ktoré dnes využívame na masovú rádiovú komunikáciu, na úrovniach bilióntin až trilióntin dnešných expozícií. Živé organizmy sa na tieto typy elektromagnetických polí nemali čas adaptova a vytvori si účinnú ochranu. Ani Slnko neprodukuje výrazné emisie RFR. Výnimkou sú slnečné búrky, počas ktorých je však expozícia stále desa-miliónkrát nižšia, než ako sú dnes nastavené oficiálne limity bezpečnosti.

Účinky RFR žiarenia sú klasifikované ako:

  • tepelné
  • netepelné (biologické, na úrovni bunkových štruktúr a procesov)

Súčasné limitné normy expozície RFR sú pre pracovníkov ale i obyvatežstvo založené najmä na tepelných účinkoch. Biologické účinky však predstavujú mnohonásobne vyššie riziko pre zdravie než tepelné účinky.

ŠKODIA NÁM MIKROVLNY ALEBO NIE ?
PREČO SÚ OFICIÁLNE LIMITNÉ HODNOTY NASTAVENÉ TAK, AKO SÚ ?

A RADIANT DAY (Nádherný deň) - Nórsky dokument Andreasa Borringboa z roku 2009 (slovenský dubbing).
Azda najkontroverznejší dokument, ktorý pátra po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú, a zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety - tých, ktorí tvrdia, že rádiofrekvenčné žiarenie je neškodné a tých, ktorí pripúšajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstavitežov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje výskumné tímy a lekárov z Bratislavy. Bratislava je opísaná ako začiatok východnej Európy, kde sa problematike elektrosmogu venuje väčšia pozornos, než na Západe.

FULL SIGNAL (Plný signál) - Česká Televize odvysielala v septembri 2012 film Talala Jabariho z roku 2010 (český dubbing).
S viac než 3,5 miliardami používatežov mobilných telefónov na celom svete, tisíce veží mobilných vysielačov vyrastajú v susedstve obydlí žudí, škôl na ich strechách. źudia začínajú pociova dôsledky. Film obsahuje rozhovory s vedcami, zákonodarcami, právnikmi a žudmi z cirkvi a prehodnocuje pravdy a mýty, ktoré spôsobujú vplyvy mobilných technológií.

NEDEJ SE - dokument Českej televízie z 2008 - pojednáva o elektromagnetických poliach vysielačov a platných normách (v češtine).


Koncepcia mikrovlnného ohrevu
  4.2 kW mikrovlnného výkonu zvyšuje teplotu 1 litra vody o 1°C za 1 sekundu. V terminológii absorpcií energie, 4.2 kWs (kilowattsekúnd) mikrovlnnej energie zvýši teplotu 1 litra vody o 1°C. Teplota šálky vody sa zvýši z 30°C na 100°C za cca. 70 sekúnd pri 500 W výkone mikrovlnnej rúry.
S výkonom 1W (= max výkon mobilného telefónu GSM) sa teplota zvýši o 1°C v priebehu 500 sekúnd. Teplota ušných lalôčkov sa zvýši o 1°C počas 20 minútového hovoru. Pôsobenie EM poža môže viesk vzniku ušného nádoru alebo tinnitu (pískaniu v ušiach).

Slnečný vs mikrovlnný ohrev

Slnečné žiarenie
Ohrev zvonku dovnútra

Ohrievanie kože
Potenie - chladenie
Mikrovlnné žiarenie
Ohrev zvnútra von

Ohrievanie vnútorných orgánov
Teplo uzavreté - bez chladenia

Varovania výrobcov bezdrôtových zariadení
Dodržujte minimálnu vzdialenos od tela a skráte dĺžku expozície na minimum


Výsledky prehodnotenia Interphone štúdie
INTERPHONE & WHO: jedna z najväčších štúdií, trvanie 10 rokov s účasou 13 krajín, preinvestovaných 25 mil. dolárov na vyhodnotenie rizika nádorov na mozgu (5117 prípadov). Deti a mládež bola vylúčená zo štúdie.
Záver: na každých 100 hodín používania mobilného telefónu bolo o 26% zvýšené riziko meningiómu. Počiatočné 24% riziko vzniku gliómov zvýšené na 55% u pravidelných užívatežov, ktorí používajú telefón viac ako 2 hodiny za mesiac. Zdvojnásobil až štvornásobil sa výskyt nádorov na mozgu u intenzívnych užívatežov mobilného telefónu (1-2 hod/deň).


KLASIFIKÁCIA RFR AKO MOŽNÉHO KARCINOGÉNU
Máj 2011 - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikuje rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako "možný žudský karcinogén" (trieda 2B)

Základňové stanice (BTS) pre verejnú mobilnú telefónnu sie
šíria signál súčasne na niekožkých frekvenčných pásmach:
• 461 - 465 MHz (OFDM)
• 791 - 821 MHz (LTE800 - 4G)

• 920 - 960 MHz (GSM900 - 2G)
• 1805 – 1880 MHz (GSM1800/LTE1800 - 2G/4G)
• 2110 – 2170 MHz (UMTS - 3G)
• 2500 - 2790 MHz (LTE2600 - 4G)

Antény základňových staníc
  Antény sú stavané na vyvýšené objekty v krajine (stožiare), alebo umiestnené na strechy budov tak, aby signál pokryl najmä priestor pred anténou. Z horizontálneho pohžadu má anténa spravidla 120° vyžarovací uhol, takže stačia 3 antény postavené do rovnostranného trojuholníka, aby bol vyžarovací uhol 360°. Najväčšie elektromagnetické pole je priamo pred čelom antény.
  Vo vertikálnom smere je vyžarovací uhol podža potreby nastavitežný, spravidla v uhle 5-10° od horizontálnej línie k zemi. Sklon môže by nastavený mechanicky na stožiari alebo elektricky cez riadiacu jednotku základňovej stanice.Hlavný lúč
  Ide o lúč elektromagnetického žiarenia z antény, ktorý má najväčšiu intenzitu a i najväčší dosah. Mikrovlnné žiarenie sa šíri v priestore aj pomocou odrazov, odráža sa zčasti od zeme a od vôkol stojacich objektov. To znamená, že i napriek tomu, že anténa má len určitý vyžarovací uhol, určitá čas elektromagnetického žiarenia sa objaví i na miestach v tieni antény. Umožňuje to napr. pokry signálom i úzku ulicu. Hoci sú antény na strechách domov, steny okolo stojacich budov predstavujú zrkadlá pre mikrovlnný lúč. Okrem hlavného lúča šíri anténa signál aj do postranných lalokov, takže niekedy ani "pod lampou" nemusí by úplná tma.Obyvatelia domov v okruhu 50 až 300m od antén základňových staníc (najmä na vyšších poschodiach) sú v zóne vysokej expozície a môžu by náchylnejší reagova na netepelné účinky elektromagnetického žiarenia

Usha Kiran Building
Šes prípadov rakoviny u obyvatežov bytovky na ulici Carmichael Road v indickom Bombayi vzbudilo záujem médií a verejnosti. Ochorenia postihli žudí na piatich podlažiach  (5, 6, 7, 8. a 10.), situovaných bezprostredne oproti anténam mobilnej siete inštalovaných na streche budovy Vijay Apartments.


 

Výpočet hustoty výkonu Pd elektromagnetického poža
(Pt = výkon vysielača vo Wattoch, Gt = zisk antény v dB, R = vzdialenos od antény v metroch)

Nižšie uvedené hodnoty platia pre 1 službu (nosnú frekvenciu) 1 operátora, pri výkone vysielača 20W a zisku antény 17 dB (zodpovedá 50-násobku zisku):

Vežkos hustoty výkonu pre viaceré služby (frekvencie) viacerých operátorov súčasne:

  Z uvedeného vyplýva, že viacero služieb a viacero antén na základňovej stanici zvyšuje celkovú intenzitu elektromagnetického poža a tým aj expozíciu obyvatežstva v okolí základňovej stanice. Hoci sú antény smerové, v ideálnom prípade je možné dosiahnu i vyššie uvedené expozície (ak sa nehnutežnos nachádza v hlavnom lúči).
  Väčšina telekomunikačných základňových staníc v mestských a predmestských oblastiach pracuje v pásme výkonu do 40W na kanál. Celkový vyžiarený výkon zo základňovej stanice (EIRP) sa pohybuje niekde od 1 do 10 kW a závisí na typoch použitých antén a počte prevádzkovaných služieb (OFDM-GSM-UMTS-LTE).

Nasledujúci graf zobrazuje zastúpenie nameraných intenzít v rôznych lokalitách v závislosti na polohe k základňovej stanici. Z neho vyplýva, že priemerná expozícia sa pohybuje od 100 do 1000 ľW/m² bez ohžadu na priamu viditežnos stanice. Vyššie a nižšie expozície sú už menej pravdepodobné (Haumann T. et al.):


 

Štandardy a smernice pre posudzovanie trvalej expozície obyvatežstva
Oficiálne limity expozície

  S ciežom chráni obyvatežstvo žijúce v okolí TV a rozhlasových vysielačov, základňových staníc mobilnej siete a užívatežov mobilných telefónov pred účinkami elektromagnetických polí, vláda a regulačné orgány prijímajú určité bezpečnostné opatrenia. Na svete nájdeme veža národných a nadnárodných smerníc, avšak jedna z nich je všeobecne najviac uznávaná. Vychádza z odporúčaní, ktoré vytvoril nezávislý Medzinárodný výbor na ochranu pred ne-ionizujúcim žiarením (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection), skrátene ICNIRP. Odporúčania sú výsledkom výskumu Medzinárodného zväzu elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE) a v roku 1998 boli pretransformované do bezpečnostných smerníc vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Je nutné podčiarknu, že tieto smernice vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Svedčí o tom aj fakt, že smernice sú frekvenčne závislé a neberú ohžad na impulzný charakter žiarenia. Predpokladajú, že ekvivalentná dávka žiarenia s konštantnou amplitúdou je v tkanive viac absorbovaná, než dávka rovnako intenzívneho impulzného žiarenia (s nekonštantnou amplitúdou). Pre posúdenie oficiálnej expozície je teda postačujúce, ak sa vykoná meranie len efektívnych hodnôt (RMS) počas určitého pevne zvoleného časového intervalu. Toto meranie však nemusí počíta s maximálnymi špičkovými impulznými výchylkami, charakteristickými práve pre moderné telekomunikačné digitálne signály.   Európska komisia prijala smernice za záväzné pre všetky členské štáty EU. Vstupom Slovenska do členstva EU boli automaticky prijaté do lokálnej legislatívy. Tvoria základ vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvatežov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Jej detailné znenie môžete nájs na tejto linke.

Dovolené úrovne elektromagnetických polí pre obyvatežov podža Vyhlášky MZ SR č.534/2007 Efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu (RMS)

Frekvenčný rozsah (f)

Hustota výkonu S (ľW/m²)

10 MHz až 400 MHz

2 000 000

400 MHz až 2000 MHz

5000.f

2 GHz až 300 GHz

10 000 000

kde f je frekvencia z intervalu v daných jednotkách, uvedeného v žavom stĺpci. Pre frekvencie 100 kHz až 10 GHz sa hodnoty intenzity elektromagnetického pola počas merania priemerujú za 6 minútový interval.

  Smernica ICNIRP je určená iba k ochrane verejnosti pred krátkodobými termálnymi účinkami a nie pred biologickými účinkami, akými sú rakovina a genotoxické poškodenia pri dlhodobej expozícii nízkym úrovniam RFR z mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej siete a iných bezdrôtových zariadení.

Biologické limity expozície

  Niektoré krajiny si stanovili bezpečnostné limity o niekožko rádov nižšie, než odporúčajú smernice ICNIRP. Ide predovšetkým o dôvody lepšej ochrany obyvatežov pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí. Na základe tisícov štúdií, ktoré preukázali jednoznačné mechanizmy netepelného vplyvu expozície na živé tkanivá, možno tvrdi, že smernice ICNIRP nás nechránia dostatočne. Biologické limity sú úplne odlišné od oficiálnych limitov osobnej bezpečnosti a väčšinou sa jedná o výrazne prísnejšie limity, ktoré sú frekvenčne nezávislé. To znamená, že nezávisle od frekvencie alebo modulácie, definujú maximálnu možnú expozíciu bez výrazných negatívnych vplyvov na živé organizmy. Na rozdiel od oficiálnych hygienických limitov sú obvykle interpretované ako špičkové hodnoty meraného signálu.   Prvýkrát už v roku 2000 bol na konferencii v Salzburgu prijatý preventívny limit 0.1 μW/cm² (teda 10 000-krát prísnejší než smernice ICNIRP) pre "vysokofrekvenčný modulovaný pulzový signál", používaný v modernej digitálnej komunikácii. Odvtedy vznikli a postupne vznikajú ďalšie neoficiálne limitné hodnoty, ktoré sa snažia nastavi latku prísnosti tak nízko, aby hodnotami expozície bolo možné dosiahnu takmer nulový účinok na žudský organizmus, vrátane živočíchov a rastlín.   Európsky parlament ešte v roku 2008 prijal uznesenie o Európskom životnom prostredí pre zdravie. Uznesenie pojednávalo o téme, na ktorú sa vzahuje niekožko oblastí, akými sú duševné zdravie a globálne otepžovanie a tiež zahŕňalo tému "Nebezpečenstvá nových technológií". Píše sa v ňom napríklad, že "... limitné hodnoty expozície elektromagnetických polí, ktoré boli stanovené pre širokú verejnos ešte v roku 1998, sú zastarané."

Prehžad najčastejšie používaných biologických limitov pre vysokofrekvenčné elektromagnetické polia
BioInitiative report 2012 - 1000 / 30 μW/m², deti a riziková čas populácie 3-6 μW/m²
Ecology Global Network - odporúčanie pre vnútorné priestory 1000 ľW/m²
Konferencia Salzburg 2002 - preventívny limit v otvorenom priestore (2002) 10 μW/m², v interiéri 1 μW/m²
Občianske fórum "Elektrosmog" - vnútorné priestory
1 μW/m²
BauBiologie Maes - smernice Stavebnej biológie pre relaxačné zóny a spálne 0.1 ľW/m²

  Smernice Stavebnej biológie patria medzi najprísnejšie biologické limitné hodnoty. Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhžadom na prirodzený naturálny štandard. I napriek už v dnešnej dobe zdanlivo nedosiahnutežne prísnym kritériám patria na celom svete medzi uznávané vodítko aj vzhžadom na stále rastúci počet elektro-hypersenzitívnych osôb. Je dôležité poznamena, že ich prísnos sa každým rokom zdanlivo zvyšuje, nakožko naše prirodzené elektromagnetické pozadie sa neustále zaplňuje novými a silnejšími zdrojmi polí. Kompletné aktuálne smernice nájdete na našich stránkach v sekcii STAVEBNÁ BIOLÓGIA.

Smernica stavebnej biológie

 

Bez anomálie

źahká anomália

Silná anomália

Extrémna anomália

Hustota výkonu S pre RFR (rádio/mikrovlny)

ľW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000


Mikrovlnná energia absorbovaná žudským telom
  Pokiaž je človek vystavený "b
ezpečnej" úrovni RFR podža platných predpisov v EU a na Slovensku, tak ak by sme uvažovali o ohreve v mikrovlnnej rúre (max. hustota výkonu Pd = 10 W/m² pre frekvenciu 2450 MHz zo smerníc ICNIRP), potom platí, že:

Prijatú energiu (Pr) môžeme vyjadri ako súčin hustoty výkonu Pd a plochy žudského tela.

Pr = Pd x plocha tela

  Predpokladajme, že dospelý človek má plochu tela medzi 1.5 - 2 m². Pre jednoduchos výpočtu vožme 2 m², potom ak vystavíme toto telo mikrovlnám, prijme zhruba 10x2 = 20 W mikrovlnnej energie. Za 1 sekundu ide o 20 Ws (wattsekúnd).
 
Za jeden deň by tak podža platných noriem malo by telo človeka schopné absorbova (20W x 86400s) = 1728 kWs (kilowattsekúnd) mikrovlnnej energie. Ak by sme teda telo uzavreli do mikrovlnnej rúry s výkonom v priemere 500 W, podža platnej legislatívy by v ňom malo vydrža 3456 sekúnd, čo je asi 57 a pol minúty denne.
  Z tohto výpočtu vyplýva, že žudské telo môže by bezpečne uložené v zapnutej mikrovlnnej rúre na 1 hodinu denne, a stále bude dodržaná bezpečnostná norma EU/ICNIRP. Absurdné, či nie?

Mohol by človek stᝠ1m od antény základňovej stanice mobilnej siete 3 hodiny nepretržite ?
Skúsme to vypočíta pre výkon vysielača Pt = 20 W a zisk antény Gt = 17 dB.
1 m od antény bude hustota výkonu S = 79.6 W/m².
Energia absorbovaná za 1 s = 79.6 W/m² x 1 m² (polovica plochy tela otočená k anténe) x 1 s = 79.6 Ws.
Energia absorbovaná za 1 h = 79.6 Ws x 3600 = 286.5 kWs.

U človeka vážiaceho 60 kg je priemerný obsah vody v tele 70%, čo je asi 42 litrov. Teplota vzrastie za hodinu o P/(ρxV) = 286.5/(4.2x42) = 1.62 °C. Za 3 hodiny by sa teda teplota zvýšila o 4.9 °C, z 36 na takmer 41 °C. Môže to človek preži?


Meranie úrovne žiarenia na rôznych miestach

  Predstavujú elektromagnetické "pozadie" (teda hodnoty, pod ktoré expozícia neklesá) a sú najvyššie za posledné roky. Ešte pred 50 rokmi boli na úrovniach tisícin ľW/m².

LOKALITA / PRIEMERNÁ EXPOZÍCIA (100 kHz - 50 GHz) RF elektromagnetické pole (ľW/m²)
Byt (4. poschodie, 8-poschodová bytovka) 50 - 250
Byt (13. poschodie, 13-poschodová bytovka) 200 - 1 000
Pivničné priestory (-1. poschodie, bytovka) 0.05 - 1
Rodinný dom (prízemie, radová zástavba v strede obce) 1 - 50
Rodinný dom (1. poschodie, radová zástavba v strede obce) 10 - 200
Chalupa, dom na samote (vnútorné priestory) 0.05 - 20
Hustý les mimo katastra obce 0.005 - 10
Stred malej obce, vidiek 1 - 200
Stred mesta, cestná komunikácia, hlavný ah, námestie 200 - 5 000
Cesta mestskou hromadnou dopravou
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
100 - 50 000
Cesta autom, mesto / diažnica 0.1 - 10 000
Cesta autom, vidiek 0.1 - 1 000
Cesta IC/EC vlakom, prázdny vagón (bez pokrytia Wi-Fi) 0.005 - 1
Cesta IC/EC vlakom, obsadený vagón
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
1 000 - 100 000
Wi-Fi, 1m od zariadenia
8 000
Základňová stanica mobilnej siete, 100m od antén v priamom smere 8 000
PRE POROVNANIE 
Prirodzené elektromagnetické pole pri normálnych kozmických aktivitách
(Olle Johansson, Karolinska Institut 1997)
0.000 001 - 0.000 000 000 01
Minimálna citlivos mobilného telefónu, základ pokrytia < 0.000 001 
Expozícia zo Slnka počas slnečnej búrky < 3
Odporúčaná nočná expozícia podža Stavebnej biológie (Baubiologie MAES) < 0.1
Odporúčaná expozícia podža Bioinitiative 2012 < 30
Maximálna hodnota expozície podža ICNIRP / EU / vyhlášky MZ SR 534/2007
pre trvalú expozíciu obyvatežstva, frekvencia > 2000 MHz

10 000 000


Najčastejšie problémy z expozície
• Narušenie spánku • Závraty
• Boles hlavy • Palpitácie srdca
• Koncentrácia • Poruchy zraku
• Zábudlivá pamä • Kardiovaskulárne problémy
• Depresia • Hučanie v hlave
• Únava • Pozmenené reflexy

  Mnohé z nich sú spojené so zmenami v elektrickej aktivite mozgu pod vplyvom zvýšenej stresovej reakcie buniek, ktoré produkujú tzv. heat-shock proteín. Deti sú najzranitežnejšie. RFR preniká do lebky dospelého človeka (25%), 10 ročného dieaa (50%) a 5 ročného dieaa (75%). Riziko je i u tehotných žien, kde je ohrozený plod. Rozvíjajúce sa embryo a rastúce bunky priebežne reagujú na vežkos RF elektromagnetického poža.

  Na genetoxickej úrovni môže dôjs k neurodegeneratívnym chorobám, Alzheimerovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, poškodeniu DNA, degradácii imunitného systému, ireverzibilnej neplodnosti, účinkom na kožu, tinnitu a poškodeniu sluchu, zvýšeniu rizika rakoviny.

Zdravie a aktuálne bezpečnostné normy
  Je každopádne nutné obmedzi absorpciu RF žiarenia žudským telom. źudia absorbujú RF žiarenie plynule, bez toho aby si toho boli vedomí, každom rokom intenzívnejšie a viac, ale existuje určitý časový limit, pokým je telo schopné imunitnou reakciou odpoveda. Moderné digitálne telekomunikačné technológie, vrátane mobilných sietí, Wi-Fi, Bluetooth, TV a rozhlasových digitálnych vysielačov, radarov, inteligentných zariadení, apod. používajú tzv. impulznú AM moduláciu, ktorú netvorí spojitá kontinuálna vlna, použitá v AM a FM rozhlase, ale séria impulzov s konštantnou alebo premenlivou amplitúdou. Táto impulzná modulácia pôsobí na živé organizmy omnoho výraznejšie než spojitá vlna. Jedej príklad za všetky: Do betónovej steny žahšie prenikne vrták s príklepom, než vrták bez neho, hoci sila, ktorou ho k stene tlačíme, je rovnaká.

Telekomunikačné technológie - cigarety 21. storočia. Čo majú spoločné ?
• miliardy finančných prostriedkov
• produkty spojené so zdravotnými následkami
• priemysel popiera akékožvek zdravotné problémy

RF elektromagnetické žiarenie je svojim spôsobom hazardnejšie ako cigarety:
• žudia ho nevidia
• žudia ho necítia
• žudia sa od neho nedokážu vzdiali, ak je ich domov alebo pracovisko exponované, častokrát nie je už kam

Telekomunikačný a automobilový priemysel, čo majú spoločné ?
• oba sú obžúbenou neoddelitežnou súčasou životného štýlu
• automobily znečisujú ovzdušie smogom, telekomunikačné zariadenia elektrosmogom

ale:
  Automobilový priemysel uznáva, že dochádza k neželanému znečisteniu ovzdušia a nachádza riešenia, napr. bezolovnatý benzín, katalytické prevodníky, CNG, hybridné vozidlá, elektromobily, apod.
Naopak telekomunikačný priemysel absolútne neuznáva akékožvek zdravotné následky ako efekt RF elektromagnetického žiarenia. Prečo?

Urobte niečo pre seba

  V prvom rade, je dobré pozna súčasné úrovne RF emisií vo Vašom okolí. Neriaďte sa tým, čo niekto napísal v diskusii na fóre, radšej verte tomu, čo si sami odmeriate. Objednajte si nezávislé meranie intenzity EM pola vo Vašom okolí. Deti sú budúcnos našej planéty. Chceme, aby naša budúcnos bola postihnutá tým, že sme niečo zanedbali? Mohli by sme sa tomu vyhnú, ak by preventívne opatrenia boli prijaté včas.
  Neverte tomu, že všetko je dnes podriadené bezdrôtovej komunikácii. Je to len dogma, ktorú sa snaží priemysel vtláča do hláv svojich živitežov. V priemysle sa točia ohromné peniaze na neustály rýchly pokrok, pokrok, ktorý nestačia kontrolova iné vedné odbory. Výskum vplyvu novodobých hračiek na živé organizmy je roky pozadu za súčasným trendom. Priemysel však dokáže masírova myslenie žudí, žudia prestávajú ma dôvod neveri tomu, čo tvrdia výrobcovia. Respektíve, ani ich to už nezaujíma. Ak si kúpia najnovšiu hračku, ktorá je "in", podvedome dôverujú tomu, že je patrične testovaná a bezpečná. Ale je tomu naozaj tak ?

Záver
  Nielen tepelné účinky vykazujú vysoké nebezpečenstvo pre zdravie. Okrem mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov a mikrovlnných rúr sme dnes doslova bombardovaní RF poliami z takmer každého "SMART" zariadenia alebo bezdrôtovej technológie. Ide vždy o neprirodzené druhy elektromagnetických polí v prírode. Moderný svet by mal konečne akceptova, čo výskum dokazuje tisíckami štúdií  - že RF polia spôsobujú nemalé zdravotné problémy. Viac info: ZOZNAM ODBORNÝCH VEDECKÝCH A LEKÁRSKYCH ŠTÚDIÍ TÉMATICKY ZAMERANÝCH NA PREUKÁZATEźNÝ VPLYV RF ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY