ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 141 / 1033391

Aktualizované: 28.9.2020

Meranie intenzity elektromagnetického poľa

  Tabuľka č.1  Expozičné úrovne z rôznych zdrojov rádiofrekvenčného (RF) elektromagnetického poľa
Matematicky sú prepočítané na rôzne vzdialenosti. Tieto prepočty platia za ideálnych okolností vo voľnom priestore. Vo vnútorných priestoroch sa môžu líšiť vďaka vlastnostiam vlnenia - odrazom a stratám v okolitých materiáloch.

ZDROJ Frekvencia
(MHz)
Vyžiarený
výkon EIRP
hustota výkonu (µW/m²) vo vzdialenosti
30 cm 1 m 5 m 20 m 300 m 5 km
Letecký prehľadový radar 2700 - 2900 100 - 1000 kW *         900 000 3 000
FM rádio vysielač
DVB-T vysielač
88 - 108
470 - 790
10 W - 100 kW *
10 W - 50 kW *
        90 000
45 000
300
150
Základňová stanica GSM (2G),
UMTS (3G), LTE (4G), NR (5G)
700, 800, 900, 1800, 2100,
2600, 3700
2 - 15 kW *       400 000 -
3 000 000
2 000 -
14 000
6 - 50
Mikrovlnná rúra (únik mimo rúry) 2450 1 W 750 000 75 000 3 000 200    
Mobilný telefón/modem v sieti 2G
(volanie/internet)
900 2.5 mW - 2 W 2000 -
1 600 000
200 -
160 000
8 - 6 300 0,5 - 400    

Mobilný telefón/modem v sieti 3G
(volanie/internet)

1900 10 nW - 200 mW 0,01 -
160 000
0,001 -
16 000
0 - 630      

Mobilný telefón/modem v sieti 4G
(internet)

800/1700/2500 100 nW - 200 mW 0,1 -
160 000
0,01 -
16 000
0 - 630      
WiFi (WLAN) router 2400
5600
100 mW 80 000 8 000 320
630
     
WiFi klient (notebook, mobil, tablet, TV, tlačiareň, domáce spotrebiče ...) 2400
5600
100 mW 80 000 8 000 320
630
     
Bluetooth (notebook, mobil, handsfree, autorádio ...) 2400 1 - 100 mW **

800 -
80 000

80 -
8 000
3 - 320      
Bezdrôtová PC myš (+ USB kľúč)
Bezdrôtová PC klávesnica (+ USB kľúč)
2400 5 mW 4 000 400 16      
Bezdrôtový telefón DECT/DECT2
(základňa/slúchadlo)
1890
5800
250 mW 200 000 20 000 800      
Bezdrôtový telefón Eco DECT/Eco DECT2
(ak je slúchadlo v základni)
1890
5800
10 mW 8 000 800 30      
Bezdrôtový telefón Eco DECT+/Eco DECT2+
(ak je slúchadlo v základni)
1890
5800
- - - -      

*  - intenzita EMP v smere vyžarovania antény pri maximálnom výkone
** - intenzita EMP pri maximálnom výkone


  Tabuľka č.2  Namerané priemerné expozičné úrovne rádiofrekvenčných (RF) elektromagnetických polí v našom okolí
Tieto úrovne predstavujú elektromagnetické "pozadie" (teda úrovne, pod ktoré expozícia neklesá) a sú najvyššie za posledné roky. Ešte pred 50 rokmi to boli tisíciny µW/m².

LOKALITA / PRIEMERNÁ EXPOZÍCIA (50 MHz - 50 GHz) hustota výkonu µW/m²
Byt (4. poschodie, 8-poschodová bytovka) 50 - 250
Byt (13. poschodie, 13-poschodová bytovka) 200 - 1 000
Pivničné priestory (-1. poschodie, bytovka) 0.05 - 1
Rodinný dom (prízemie, radová zástavba v strede obce) 1 - 50
Rodinný dom (1. poschodie, radová zástavba v strede obce) 10 - 200
Chalupa, dom na samote (vnútorné priestory) 0.05 - 20
Hustý les mimo katastra obce 0.005 - 10
Stred malej obce, vidiek 1 - 200
Stred mesta, cestná komunikácia, hlavný ťah, námestie 200 - 5 000
Cesta mestskou hromadnou dopravou
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
100 - 50 000
Cesta autom, mesto / diaľnica 0.1 - 10 000
Cesta autom, vidiek 0.1 - 1 000
Cesta IC/EC vlakom, prázdny vagón (bez pokrytia WiFi) 0.005 - 1
Cesta IC/EC vlakom, obsadený vagón
(50% cestujúcich používa bezdrôtové pripojenie na internet)
1 000 - 100 000
PRE POROVNANIE 
Intenzita prirodzeného EMP pri normálnych kozmických aktivitách
(Olle Johansson, Karolinska Institut 1997)
0.000 001 - 0.000 000 000 01
Minimálna citlivosť mobilného telefónu, základ pokrytia < 0.000 001 
Expozícia zo Slnka počas slnečnej búrky < 3
Odporúčaná expozícia podľa Stavebnej biológie (Baubiologie MAES) počas spánku < 0.1
Odporúčaná expozícia podľa Bioinitiative 2012 < 30
Maximálna úroveň expozície podľa ICNIRP / EU / vyhlášky MZ SR 534/2007
pre nepretržitú expozíciu obyvateľstva, frekvencia > 2000 MHz

10 000 000