ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 140 / 1053891

Aktualizované: 26.5.2016

ČO JE ELEKTROSMOG ?

  Slovo "elektrosmog" je termín zavedený v 70. rokoch 20. storočia.
Z angličtiny je význam slova smog približne rovnocenný slovu "znečistenie". Elektrosmog by mohol byť alternatívne opísaný ako "znečistenie elektrinou, elektrickým poľom". Za elektrosmog považujeme každé elektromagnetické vlnenie, ktoré je umelo človekom vytvorené a nie je teda prirodzené.
Na rozdiel od vzdušného alebo vizuálneho smogu, ktorý sa dá rok čo rok ľahko vnímať v mestách našimi očami alebo nosom, elektrosmog sa prirodzenými ľudskými zmyslami zistiť nedá. Môžeme ho merať a vyhodnocovať len s pomocou špeciálnych meracích zariadení.

  Elektromagnetickým vlnením všeobecne chápeme zmenu elektrického a/alebo magnetického poľa v čase. Energiu poľa predstavujú častice - fotóny, podobne ako pri svetle. Svetlo je tiež elektromagnetické vlnenie. Každé elektromagnetické vlnenie sa šíri rovnakou rýchlosťou ako svetlo, čo je približne 300 000 000 m/s.

  Elektromagnetické vlnenie charakterizuje frekvencia. Základnou jednotkou frekvencie je 1 Hertz ( teda 1 kmit za sekundu ). Dnes rozlišujeme a poznáme frekvencie od desaťtisícin Hz (takmer žiadna zmena poľa) po doposiaľ prebádanú frekvenciu rádovo EHz (Exa Hertzov = 1018 Hz), ktorá tvorí základ žiarenia Gama. Čím sa fotóny pohybujú vyššou rýchlosťou, tým väčšiu energiu majú.
Túto energiu častice vo veľkej miere odovzdávajú (vyžarujú) svojmu okoliu, hovoríme teda o elektromagnetickom žiarení.

  Podľa frekvencie delíme elektromagnetické žiarenie do viacerých skupín, pretože v rámci jednej skupiny má približne rovnaké vlastnosti.


NÍZKOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (NF)

• 0 - 40 Hz
  Najnižšie frekvencie predstavujú na mechanickej úrovni vlnenie vôd oceánov, na elektromagnetickej úrovni gravitačné vlny, Schumannove vlny, srdcové impulzy a mozgové vlny - delta, theta, alfa, beta a gama, ktorými mozog riadi naše telo. Každé majú iný význam.

• 20 Hz - 20 000 Hz
  Asi najznámejšie pásmo zvukových vĺn, ktoré sú však len mechanickým vlnením. Vlnenie vzduchu v týchto frekvenciách vnímame ako hlboké, stredné a vysoké tóny. Niektoré živočíchy vnímajú zvukové vlny pod i nad týmito frekvenciami. Ak zvukové vlny premeníme na elektromagnetické vlny pomocou mikrofónu, môžeme ich cez elektrické vodiče prenášať na veľké vzdialenosti a pomocou reproduktorov znovu premeniť na zvukové vlny.

• 50 / 60 Hz
  Najrozsiahlejšia kategória charakterizovaná ako nízkofrekvenčný "elektrosmog". Na frekvencii 50 Hz (eurazijský kontinent) a 60 Hz (americký kontinent) beží výroba elektriny v elektrárňach, jej prenos rozvodnými sieťami k spotrebiteľom, až po zásuvky, spotrebiče a svietidlá v našich domácnostiach, mestách, dedinách. Fungujú na nej aj elektrické lokomotívy a niektoré druhy mestskej dopravy. Všade, kde sa nachádzajú rozvodné elektrické káble, je v ich menšej či väčšej vzdialenosti prítomné elektrické pole s frekvenciou 50 Hz. Pokiaľ na tieto káble pripojíme spotrebič a zapneme ho, začne prechádzať vodičmi a spotrebičom prúd elektrónov, ktorý vytvára v ich okolí aj magnetické pole s rovnakou frekvenciou. Vlnoplochy elektrických a magnetických vĺn tohoto poľa sú však na seba v priestore kolmé a preto ich nie je možné posudzovať spoločne. Pri nízkych frekvenciách sa každá z nich meria zvlášť.

• 9 000 - 30 000 000 Hz (9 kHz - 30 MHz)
  Túto skupinu tvoria 1) prirodzené atmosférické vlnenia, ktoré vznikajú preskupovaním elektrického náboja v nižších vrstvách atmosféry, napríklad počas búrky. Tieto preskupenia spôsobujú poruchy 2) rádiových vĺn, ktoré už všetci dobre poznáme ako AM radio (dlhé, stredné, krátke vlny). Vlnenie sa dobre odráža od vrchných vrstiev atmosféry a umožňuje dorozumievanie na veľmi veľké vzdialenosti. Tiež sa ideálne šíri v hĺbke oceánov, preto je používané pre komunikáciu ponoriek a námorných lodí, pre navigačné majáky a rádiolokačné body. V posledných rokoch sa v domácnostiach vyskytuje ako "elektrosmog", produkovaný spínanými zdrojmi (teda elektronickými nabíjačkami telefónov, adaptérmi, úspornými žiarovkami, žiarivkami, LED žiarovkami), indukčnými varnými platňami (produkujú silné striedavé magnetické pole, ktoré sa v špeciálnej nádobe mení indukciou na teplo), bezkontaktnými nabíjačkami, apod. V mnohých veľkomestách sa práve kvôli používaniu spínaných zdrojov a iných podobných zariadení prakticky nedá prijímať AM rádio, nakoľko dochádza k intenzívnemu rušeniu tohoto pásma.

 

VYSOKOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (VF)

• 10 MHz - 300 MHz
  Pásmo rádiových vĺn - elektrosmogu. Rádiové vlny, ktoré poznáme ako FM radio (veľmi krátke vlny, staré televízne pásma I./II.) V tomto pásme pracovali kedysi aj prvé bezdrôtové analógové telefóny. Dnes tu nájdeme okrem rozhlasových staníc aj vysielačky na stráženie detí, leteckú navigáciu, bezdrôtové mikrofóny, pagery, meteorologické zariadenia, ochranné nálepky v supermarketoch, prechodové zariadenia a rádioamatérov. V medicíne tu nájdeme magnetickú rezonanciu (MR) a ultrazvuk (sonograf).

• 300 MHz - 3 000 000 MHz (0.0003 - 3 THz)
  Pásmo mikrovĺn - elektrosmogu. Dnes asi najzahustenejšie komunikačné pásmo. Na týchto frekvenciách prakticky neexistuje žiaden prirodzený zdroj žiarenia na Zemi. Zastúpené sú tu frekvencie terestriálneho a satelitného TV vysielania, mobilnej komunikácie, mikrovlnnej rúry, GPS navigácie, rádioamatérskeho vysielania, digitálnych bezdrôtových telefónov (DECT), bezdrôtových sietí (WiFi), Bluetooth, myší a klávesníc, komunikačných vysielačiek, radarov, diaľkového ovládania zámkov, apod.

• 3 THz - 300 THz
  Prirodzené infračervené žiarenie, ktoré dokážeme vnímať ako teplo. Najväčším zdrojom je Slnko. Človek do tohoto pásma priniesol LASER, termokamery a komunikáciu
optickými káblami. Hojne sú tiež využívané diaľkové ovládania, prístroje nočného videnia, neviditeľné infračervené lampy.

• 300 THz - 700 THz
  Viditeľné svetlo, ktorého najväčším zdrojom je Slnko.

• 700 THz - 1000 THz (0.7 - 1 PHz)
  Prirodzené ultrafialové žiarenie UV-A a UV-B. Najväčším zdrojom je Slnko. Pri nadmernej dávke zdraviu škodlivé, poškodzuje DNA kožných buniek. Každé slnečné okuliare by mali kompletne odfiltrovať toto žiarenie. Niektoré druhy hmyzu vidia UV-A a dokážu rozlíšiť rôzne druhy kvetov. UV-B je majoritne filtrované ozónovou vrstvou v horných častiach atmosféry. Človek do tohoto pásma priniesol soláriáultrafialové lampy (tzv. čierne svetlo UV-A), ktoré dokážu odraziť špeciálne fosforeskujúce ochranné prvky napr. na bankovkách. Lampy sa používajú aj ako efektné osvetlenie v baroch a diskotékach, pri diagnostike a liečbe rôznych druhov kožných ochorení.

• 1 - 3 PHz
  Prirodzené ultrafialové žiarenie
UV-C. Najväčším zdrojom je Slnko. Žiarenie je kompletne pohltené v zemskej atmosfére a silne toxické pre živé organizmy. Používa sa napr. v medicíne na dezinfekciu, hubenie baktérií, plesní a húb.

 

IONIZUJÚCE ŽIARENIE

• 3 - 30 PHz
  Ultrafialové žiarenie.

• 30 - 3000 PHz (0.03 - 3 EHz)
  Röntgenove žiarenie, používané na snímkovanie ľudského tela. Preniká tkanivami. Zdraviu škodlivé už pri malých dávkach. Počítačová tomografia (CT) a pozitrónová tomografia (PET) v medicíne tiež používajú röntgenove žiarenie. Scannery batožiny, nákladných áut a vlakov sú založené na röntgenových lúčoch.

• > 3 EHz
  Gama žiarenie. Žiarenie s najvyššou energiou, ktoré bolo doposiaľ namerané. Môže pochádzať z gama-lúčov, protónov, elektrónov, ale aj iných zdrojov alebo častíc. Alfa, beta a delta žiarenie nie je v skutočnosti elektromagnetické žiarenie, ide o formu energie vytrhnutej rádioaktívnej častice z obalu atómu, ktorá v konečnom dôsledku môže emitovať gama žiarenie. Človekom zneužité na výrobu jadrových zbraní.


ELEKTROSMOG

  • nízkofrekvenčný elektrosmog do 1MHz trakčné vedenie železníc, vysokonapäťové vedenie, transformátory, úsporné žiarovky, spotrebná elektronika ...
  • rádiofrekvenčný (vysokofrekvenčný) elektrosmog nad 1 MHz
    mobilné telefóny, základňové stanice BTS, rozhlasové a televízne vysielače, Wi-Fi, Bluetooth, satelity, radary ...

  Pod pojem elektrosmog zahrnieme len zložku neionizujúceho žiarenia (pri ktorom nedochádza k rozpadu atómov a uvoľneniu iónov). Na obrázkoch nižšie nájdete rozdiely medzi prirodzeným elektromagnetickým žiarením a "elektrosmogom" vytvoreným človekom (hrubo vyznačený).

 

  Každé elektromagnetické vlnenie sa skladá z elektrických a magnetických zložiek:

Elektrické pole

  Tieto polia sú výsledkom napätia medzi dvoma elektrickými pólmi. Čím bližšie sú póly k sebe a vyššie napätie, tým silnejšie je elektrické pole vytvorené medzi nimi. To znamená, že elektrické polia sú prítomné aj keď žiadny prúd netečie, teda aj keď je Vaša lampa alebo televízia vypnutá, ich elektrické pole má stále maximálnu hodnotu. Každý kábel (najmä ten skrytý za múrom) je potenciálnym zdrojom. Ochrana proti tomuto typu polí spočíva v umiestnení potenciálneho zdroja - spotrebiča alebo kábla - do uzavretého, elektricky vodivého uzemneného priestoru.

Jednotkou pre vyjadrenie intenzity elektrického pola (E) je Volt na meter (V/m). Táto jednotka je odvodená zo sústavy SI ako (kg.m/s².A).
1 V/m predstavuje potenciálový rozdiel 1 V, existujúci medzi 1 m od seba vzdialenými bodmi.

  Elektrické polia môžu byť statické i striedavé. Statické sú najznámejšie počas búrky. Medzi oblakmi so záporným nábojom a zemou s kladným nábojom je veľké statické elektrické pole. Menšie elektrické polia sú medzi pólmi zdroja jednosmerného napätia. Striedavé polia sú umelo vytvárané a majú rôzne frekvencie. Bežné elektrické a vysokonapäťové rozvody mávajú frekvenciu 50 Hz (50x nastáva prepólovanie počas 1 sekundy), niektoré železničné trate 16.7 Hz a elektronické spotrebiče produkujú i vyššie frekvencie, rádovo v kHz (žiarivkové svietidlá, riadkové rozklady v starších TV (okolo 30kHz), riadené stmievače, spínané zdroje, apod). Striedavé elektrické polia sa už aj pri nízkych intenzitách šíria do okolia zariadení a káblov a vzniká elektrosmog.

Magnetické pole

  Tieto polia vznikajú v okolí permanentných magnetov alebo v okolí elektrických vodičov, cez ktoré preteká prúd. Čím väčší je prúd, širšie vodiče a viacero vrstiev umiestnených na seba, tým silnejšie magnetické pole vzniká. Ochrana pred magnetickými poliami nie je jednoduchá a už vôbec nie lacná. Exitujú špeciálne materiály, ktoré vedia do určitej miery zabrániť prieniku magnetických polí (Mu-Metall) alebo zmierniť ich premenlivé intenzity (permeabilné materiály).

Jednotkou pre vyjadrenie veľkosti magnetickej indukcie (B) je jednotka SI Tesla (T).
1 T predstavuje indukciu magnetického poľa, ktoré pôsobí na časticu nesúcu náboj 1 Coulombu a prechádzajúcu rýchlosťou 1 meter za sekundu kolmo na oblasť poľa silou 1 Newton.

  Magnetické polia môžu byť statické alebo striedavé. Statické sú najznámejšie v okolí pevných magnetov (1-5 T), magnetiek (5-10mT). Striedavé sú umelo vytvárané a majú rôzne frekvencie. Bežné transformátory produkujú 50 alebo 100 Hz, riadené elektromotory (stovky až tisíce Hz), indukčné sporáky (desiatky kHz), prechodové brány, čítačky štítkov (až jednotky MHz). Striedavé magnetické polia sa intenzívne šíria do okolia a znova vzniká elektrosmog.

Rádiofrekvenčné (vysokofrekvenčné) elektromagnetické pole

  Elektrické a magnetické polia už na vyšších frekvenciách (kHz, MHz, GHz...) prakticky samostatne neexistujú, sú silne previazané. V praxi sa väčšinou meria ich intenzita ako súčet oboch typov polí na jednotkovú plochu (radiačný tok energie, hustota žiarivého toku), vyjadrený ako Watt na meter štvorcový (W/m²), prípadne zjednodušene len meraním intenzity elektrického poľa vo V/m. V reálnom svete nájdeme len zopár prirodzených druhov rádiofrekvenčného žiarenia (kozmické), ale zato stovky umelých zdrojov žiarenia, ktoré považujeme za elektrosmog. Za celú históriu vývoja Zeme (takmer 4 miliardy rokov) boli živé organizmy vystavené len veľmi nízkym intenzitám tohto typu žiarenia a preto nemajú vyvinutú dostatočnú ochranu. Chrániť sa voči rádiofrekvenčnému žiareniu môžeme len pomocou uzavretého elektricky vodivého priestoru (tzv. faradayovej klietky).

  Rádiofrekvenčné pole využívajú všetky bezdrôtové komunikačné systémy a zdravotnícke zariadenia. Vznik týchto polí je zámerný. Na zlepšenie šírenia signálu zo zdrojov k prijímačom sa používajú antény najrôznejších druhov a tvarov. Môžu byť všesmerové, ale i smerové.
Na ďalších stránkach nájdete jednotlivé zdroje detailnejšie popísané.