ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
11 online • návštevy: 182 / 928059

Aktualizované: 10.6.2021

Expozičné limity - normy

  Expozičné hraničné hodnoty predstavujú maximálne dovolené hodnoty intenzity elektromagnetického pola, ktorým smie by vystavený človek, príp. živý organizmus neptretržite 24 hodín denne.

Oficiálne limity expozície

  S ciežom chráni obyvatežstvo žijúce v okolí TV a rozhlasových vysielačov, základňových staníc mobilnej siete a užívatežov mobilných telefónov pred účinkami elektromagnetických polí, vláda a regulačné orgány prijímajú určité bezpečnostné opatrenia. Na svete nájdeme veža národných a nadnárodných smerníc, avšak jedna z nich je všeobecne najviac uznávaná. Vychádza z odporúčaní, ktoré vytvoril nezávislý Medzinárodný výbor na ochranu pred ne-ionizujúcim žiarením (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection), skrátene ICNIRP. Odporúčania sú výsledkom výskumu Medzinárodného zväzu elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE) a v roku 1998 boli pretransformované do bezpečnostných smerníc vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Je nutné podčiarknu, že tieto smernice vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Svedčí o tom aj fakt, že smernice sú frekvenčne závislé a neberú ohžad na impulzný charakter žiarenia. Predpokladajú, že ekvivalentná dávka žiarenia s konštantnou amplitúdou je v tkanive viac absorbovaná, než dávka rovnako intenzívneho impulzného žiarenia (s nekonštantnou amplitúdou). Pre posúdenie oficiálnej expozície je teda postačujúce, ak sa vykoná meranie len efektívnych hodnôt (RMS) počas určitého pevne zvoleného časového intervalu. Toto meranie však nemusí počíta s maximálnymi špičkovými impulznými výchylkami, charakteristickými práve pre moderné telekomunikačné digitálne signály.
  Európska komisia prijala smernice za záväzné pre všetky členské štáty EU. Vstupom Slovenska do členstva EU boli automaticky prijaté do lokálnej legislatívy. Tvoria základ vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvatežov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Jej detailné znenie môžete nájs na tejto linke.

Dovolené úrovne elektromagnetických polí pre obyvatežov podža Vyhlášky MZ SR č.534/2007
Efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu (RMS)

Frekvenčný rozsah

Intenzita elektrického
pola E (V/m)

Hustota magnetického toku B (nT)

Hustota radiačného
toku 
S (ľW/m²)

0 Hz až 1 Hz

-

4x107

-

1 Hz až 8 Hz

10 000

3,2x107 / f2

-

8 Hz až 25 Hz

10 000

5x106 / f

-

0,025 kHz až 0,8 kHz

250 / f

5000 / f

-

0,8 kHz až 3 kHz

250 / f

6250

-

3 kHz až 150 kHz

87

6250

-

0,15 MHz až 1 MHz

87

920 / f

-

1 MHz až 10 MHz

87 / f1/2

920 / f

-

10 MHz až 400 MHz

28

92

2 000 000

400 MHz až 2000 MHz

1,375.f1/2

4,6.f1/2

5000.f

2 GHz až 300 GHz

61

200

10 000 000

kde f je frekvencia z intervalu v daných jednotkách, uvedeného v žavom stĺpci. Pre frekvencie 100 kHz až 10 GHz sa hodnoty intenzity elektromagnetického pola počas merania priemerujú za 6 minútový interval.


Porovnanie medzinárodných smerníc elektromagnetických polí
  Rada Európskej únie vydala v roku 1999 "Odporúčanie" týkajúce sa obmedzenia vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam. V roku 2004 bola vydaná Smernica uvádzajúca základné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa pracovníkov vystavených účinku elektromagnetických polí. Limity expozície verejnosti a pracovníkov boli prerokované a znovu potvrdené v r. 2010, doposiaž však neviedli k záväzným zmenám európskej legislatívy. 

Európska únia
 
Pretože "Odporúčanie Rady EU" nie je všeobecne právne zaväzné, stratégia regulujúca vystavovanie verejnosti elektromagnetickým poliam sa u jednotlivých štátov líši. Krajiny môžeme rozdeli do troch skupín:

  1. V tejto skupine členských štátov bolo "Odporúčanie Rady EU" prevedené do záväznej národnej legislatívy; čo znamená, že základné obmedzenia a referenčné hodnoty musia by uplatnené. Do tejto skupiny patria Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Írsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko. Španielsky región Katalánsko reguluje expozičné hodnoty prísnejšie ako federálna vláda. V Nemecku a na Slovensku sa referenčné (odporúčané) hodnoty stali de facto expozičnými limitmi, bez ohžadu na akékožvek obmedzenia.

  2. V druhej skupine členských štátov sú síce expozičné limity založené na "Odporúčaní Rady EU", ale nie sú právne záväzné. Prípadne sú limity miernejšie alebo neexistuje žiadna štátna regulácia.  Sem patrí Rakúsko, Dánsko, Lotyšsko, Holandsko, Švédsko a Vežká Británia. V Británii sa však telekomunikačné spoločnosti  zaviazali dobrovožne dodržiava ustanovenia uvedené v "Odporúčaní Rady EU". 

  3. Tretia skupina členských štátov má prísnejšie základné obmedzenia a/alebo referenčné hodnoty ako výsledok preventívnych opatrení alebo ako následok tlaku verejnosti. Stanovené limity sú niekedy založené na princípe „tak nízko, ako je to reálne dosiahnutežné bez ohrozenia fungovania služby".  Praktickou vožbou môže by nižší limit kvôli zasahovaniu do európskych štandardov o elektromagnetickej kompatibilite (napr. Belgicko). V ďalších krajinách sú dôvody pre konkrétne limity nejasné alebo svojvožné (napr. Grécko). V niektorých členských štátoch platia tieto prísnejšie referenčné hodnoty ako maximálne hodnoty expozície elektromagnetických polí, ktoré nesmú by za žiadnych okolností prekročené.

Keďže pravidlá a limity sa u jednotlivých štátov líšia, tu je stručný prehžad:

Belgicko: Národné rozhodnutie týkajúce sa limitov pre vysielače v rozpätí 10 MHz až 10 GHz bolo vyhlásené za protiústavné a regulácia bola ponechaná regionálnym vládam. Flámska legislatíva následne obmedzila intenzitu elektrického pola telekomunikačných antén na 7% hodnoty odporúčanej Radou EU v obytných zónach, v blízkosti škôl, škôlok a zotavovní. Maximálna miera expozície na konkrétnu lokalitu  je 50% odporúčanej hodnoty pre frekvencie  medzi 10 MHz až 10 GHz. Bruselský región obmedzuje vystavenie obyvatežstva elektromagnetickým poliam v obytných zónach pre frekvencie medzi 100 kHz až 300 GHz na hustotu radiačného toku na 0.5% z referenčnej hodnoty v Odporúčaní Rady EU (čo je približne 7% z hodnoty intenzity elektrického pola E). Pre rovnaký frekvenčný rozsah, Valónsko nastavilo fixný limit pre intenzitu elektrického pola na 1 anténu v obytných zónach na 7% z referenčnej hodnoty pre frekvenciu 900 MHz.

Bulharsko: Limity pre intenzitu elektrického pola a hustotu radiačného toku sú pevne stanovené. Ich percentហz referenčných hodnôt v Odporúčaní sa znižuje s frekvenciou. Činí 2% pre hustotu radiačného toku pri 900 MHz, a menej ako 2% pre vyššie frekvencie.

Grécko: Zákon o elektrokomunikáciách nastavuje základné obmedzenia na 70% z hodnôt v Odporúčaní a 60% ak sa anténové základne nachádzajú bližšie ako 300 metrov od škôl, škôlok, nemocníc a zariadení pre seniorov. Inštalovanie anténových základní pre mobilné telefóny nie je dovolené v bezprostrednej blízkosti vyššie spomenutých zariadení. Referenčné hodnoty vypočítané z týchto dvoch základných obmedzení činia 84% a 77% z hodnôt intenzity elektrického pola uvedených v Odporúčaní (70% a 60% pre hustotu radiačného toku).

Taliansko: V talianskej legislatíve sa referenčné hodnoty stali de facto expozičnými limitmi, ktoré nemôžu by prekročené. Na rozdiel od limitov v Odporúčaní, limity v Taliansku sú fixné (nezávisia od frekvencie) medzi 3 MHz a 3 GHz. Expozičný limit pre intenzitu magnetického poža na 900 MHz je 45% z referenčnej hodnoty v Odporúčaní (22% pre hustotu radiačného toku). V obytných zónach, školách, na ihriskách a miestach, kde sa žudia zdržujú viac ako 4 hodiny je expozičný limit prísnejší, a to 14% z referenčnej hodnoty v Odporúčaní pre intenzitu magnetického pola na 900 MHz (2% pre hustotu radiačného toku).

Litva: Limity pre hustotu radiačného toku pre frekvencie 300 MHz až 300 GHz sú pevne stanovené.

Luxembursko: Mobilné telekomunikácie sú tu regulované princípom predbežných opatrení, reguluje ich Zákon o umiestňovaní a technických štandardoch. Zákon stanovuje maximálny expozičný limit  pre intenzitu elektrického pola na 3 V/m na 1 anténu, na 7% z referenčnej hodnoty v Odporúčaní pre 900 MHz. Limit pre celkový počet antén na jednom mieste sa rovná referenčnej hodnote v Odporúčaní.

Požsko: Na miestach, ktoré sú prístupné verejnosti sú stanovené expozičné limity (závislé od frekvencie) nižšie ako referenčné hodnoty v Odporúčaní (pre intenzitu elektrického pola a pre hustotu radiačného toku).

Slovinsko: V obytných zónach, nemocniciach, školách apod., je pre frekvencie vyššie ako 10 kHz expozičný limit pre intenzitu elektrického a magnetického pola 31% z referenčných hodnôt v Odporúčaní Rady EU (10% pre hustotu radiačného toku). Na všetkých ostatných miestach sú referenčné hodnoty z Odporúčania fakticky maximálnymi hodnotami expozície, ktoré nesmú by prekročené.

Španielsko: V španielskom regióne Katalánsko sú expozičné limity pre intenzitu elektrického a magnetického pola 65% z hodnôt v Odporúčaní (44% pre hustotu radiačného toku).

Ostatné krajiny
 
Spôsoby ako vyspelé krajiny mimo EU regulujú expozíciu obyvatežstva elektromagnetickému žiareniu sa rôznia. Povinné základné obmedzenia a referenčné hodnoty sú napr. v austrálskych štandardoch o ochrane pred radiáciou rovnaké ako štandardy z európskeho Odporúčania.

Rusko:  V Rusku sú všeobecné podmienky o ochrane obyvatežstva stanovené v právnom rámci z roku 1999. Limity pre jednotlivé frekvenčné rozpätia sú stanovené v následných "hygienicko-epidemiologických požiadavkách". Expozičný limit pre hustotu radiačného toku elektromagnetického pola frekvencie je medzi 300 MHz až 300 GHz 2% z referenčných hodnôt v Odporúčaní. Dôvodom je predís biologickým účinkom, ktoré vo všeobecnosti nie sú považované za zdravie ohrozujúce v Západných krajinách.

Švajčiarsko: Vo Švajčiarsku je v platnosti nariadenie o neionizujúcom žiarení od roku 2000. Povinné expozičné limity sú rovnaké ako referenčné hodnoty v Odporúčaní a vzahujú sa na všetky miesta prístupné verejnosti. Prísnejší limit (založený na princípe predbežných opatrení) platí pre vysielače základňových staníc, a to 10% z referenčných hodnôt v Odporúčaní Rady EU pre intenzitu elektrického pola. Na ostatné vysielače a radary platí expozičný limit (závislý od frekvencie) pre intenzitu elektrického pola 11% až 3% z referenčných hodnôt v Odporúčaní.

U.S.A.:  V Spojených štátoch sú federálnou legislatívou stanovené rovnaké základné obmedzenia pre rádio vysielače ako tie v Odporúčaní Rady EU. Referenčné hodnoty sú vyššie, pretože sa na ich výpočet používa iný spôsob. Pri 900 MHz činí rozdiel 18% pre intenzitu elektrického a magnetického pola (33% pre hustotu radiačného toku).  V Spojených štátoch sa základné obmedzenie vzahuje len na prenosné zariadenia nosené v blízkosti tela. Referenčné hodnoty sú uplatnené ako de facto expozičné limity pre neprenosné zariadenia.

 Frekvencia

900 MHz

1800 MHz

2100 MHz

 Veličina

E (V/m)

B (ľT)

S (W/m²)

E (V/m)

B (ľT)

S (W/m²)

E (V/m)

B (ľT)

S (W/m²)

Odporúčanie Rady
EU 1999/519/EC

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Belgicko/Flámsko

21(1

-

-

29(1

-

-

31(1

-

-

Bulharsko

-

-

0.1

-

-

0.1

-

-

0.1

Cyprus

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Česká Republika

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Dánsko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estónsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Fínsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Francúzsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Grécko

32(2

0.11(2

2.7(2

45(2

0.15(2

5.4(2

47(2

0.16(2

6(2

Chorvátsko

17(5

0.055(5

0.72(5

23(5

0.078(5

1.4(5

25(5

0.084(5

1.7(5

Írsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Litva

-

-

0.45

-

-

0.9

-

-

1

Lotyšsko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luxembursko

41(4

0.14

4.5

58(4

0.2

9

61(4

0.20

10

Maďarsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Malta

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Nemecko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Holandsko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Požsko

41

-

4.5

58

-

9

61

-

10

Portugalsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Rakúsko

[41]

[0.14]

[4.5]

[58]

[0.20]

[9]

[61]

[0.20]

[10]

Rumunsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Slovensko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Slovinsko

13(5

0.04(5

0.45(5

18(5

0.06(5

0.9(5

19(5

0.06(5

1(5

Španielsko

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Švédsko

[41]

[0.14]

[4.5]

[58]

[0.20]

[9]

[61]

[0.20]

[10]

Taliansko

6(3

0.02(3

0.1(3

6(3

0.02(3

0.1(3

6(3

0.02(3

0.1(3

Vežká Británia

[41]

[0.14]

[4.5]

[58]

[0.20]

[9]

[61]

[0.20]

[10]

 

Austrália

41

0.14

4.5

58

0.20

9

61

0.20

10

Čína

12

0.04

0.4

12

0.04

0.4

12

0.04

0.4

India

13

0.041

0.45

18

0.058

0.9

20

0.063

1.1

Japonsko 48 0.16 6 61 0.20 10 61 0.20 61

Rusko

-

-

0.1

-

-

0.1

-

-

0.1

Švajčiarsko

4(6

-

-

6(6

-

-

6(6

-

-

Ukrajina

13 - 0.45 18 - 0.9 19 -

1

U.S.A.

-

-

6

-

-

10

-

-

10

 
  Všetky hodnoty sú uvedené ako efektívna kvadratická hodnota (RMS). Tam, kde je to nevyhnutné, sa hustota magnetického toku počíta z intenzity magnetického pola pri zohžadnení magnetickej priepustnosti 4πx10-7 H/m. Ide o referenčné úrovne pre vonkajšie priestory v zmysle Odporúčania Rady EU 1999/519/EC, odvodené zo základných limitov. Ich aplikácia je povinná, ak nie je hodnota v hranatých zátvorkách.
 
Poznámky:
1) Regionálna regulácia; max na 1 anténu vo Flámsku a Valónsku alebo lokalitu v Bruseli: 3.0 V/m (900 MHz), 4.2 V/m (1800 MHz), 4.5 V/m (2100 MHz)
2) Pre základňové stanice vo vzdialenosti menšej ako 300 m: "citlivé" umiestnenie (školy, škôlky, nemocnice, domovy sociálnej starostlivosti); inde 35 V/m, 0.11 μT, 3.1 W/m² (900 MHz); 49 V/m, 0.16 μT, 6.3 W/m² (1800 MHz); 51 V/m, 0.17 μT, 7 W/m² (2100 MHz)
3) V domoch a ich vonkajších priestoroch, v školách a na ihriskách, na miestach s pobytom dlhším ako 4 hodiny; inde 20 V/m, 0.06 μT, 1 W/m²
4) Limit na 1 anténu 3.0 V/m
5) Platí pre detské domovy, domovy seniorov, nemocnice, zdravotné strediská, verejné budovy, ubytovne, školy, škôlky, ihriská, parky, rekreačné oblasti
6) Limit pre nové a existujúce anténne inštalácie na citlivých lokalitách (budovách, v ktorých sa osoby zdržiavajú dlhšiu dobu) a ihriskách

Biologické limity expozície

  Niektoré krajiny si stanovili bezpečnostné limity o niekožko rádov nižšie, než odporúčajú smernice ICNIRP. Ide predovšetkým o dôvody lepšej ochrany obyvatežov pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí. Na základe tisícov štúdií, ktoré preukázali jednoznačné mechanizmy netepelného vplyvu expozície na živé tkanivá, možno tvrdi, že smernice ICNIRP nás nechránia dostatočne. Biologické limity sú úplne odlišné od oficiálnych limitov osobnej bezpečnosti a väčšinou sa jedná o výrazne prísnejšie limity, ktoré sú frekvenčne nezávislé. To znamená, že nezávisle od frekvencie alebo modulácie, definujú maximálnu možnú expozíciu bez výrazných negatívnych vplyvov na živé organizmy. Na rozdiel od oficiálnych hygienických limitov sú obvykle interpretované ako špičkové hodnoty meraného signálu.
  Prvýkrát už v roku 2000 bol na konferencii v
Salzburgu prijatý preventívny limit 0.1 μW/cm² (teda 10 000-krát prísnejší než smernice ICNIRP) pre "vysokofrekvenčný modulovaný pulzový signál", používaný v modernej digitálnej komunikácii. Odvtedy vznikli a postupne vznikajú ďalšie neoficiálne limitné hodnoty, ktoré sa snažia nastavi latku prísnosti tak nízko, aby hodnotami expozície bolo možné dosiahnu takmer nulový účinok na žudský organizmus, vrátane živočíchov a rastlín.
  Európsky parlament ešte v roku 2008 prijal uznesenie o Európskom životnom prostredí pre zdravie. Uznesenie pojednávalo o téme, na ktorú sa vzahuje niekožko oblastí, akými sú duševné zdravie a globálne otepžovanie a tiež zahŕňalo tému "Nebezpečenstvá nových technológií". Píše sa v ňom napríklad, že "... limitné hodnoty expozície elektromagnetických polí, ktoré boli stanovené pre širokú verejnos ešte v roku 1998, sú zastarané."

Hlavné faktory, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú biologické účinky RF elektromagnetických polí:

 • frekvencia a intervaly jej zmien
 • intenzita a intervaly jej zmien
 • doba expozície a čas po expozícii
 • spojitos doby expozície
 • prerušovanie expozície
 • modulácia
 • polarizácia
 • elektromagnetické pozadie (prostredie)
 • vzájomné bunkové interakcie ako odpoveď na prítomnos EM pola
 • genetické pozadie a typ buniek
 • pohlavie a s vekom spojené špecifiká
 • individuálne špecifiká
 • fyziologické premenné
 • prítomnos antioxidantov a likvidátorov vožných radikálov

EUROPAEM EMF 2016
SMERNICE EURÓPSKEJ AKADÉMIE PRE ENVIRONMENTÁLNE LEKÁRSTVO

Informácie o smernici nájdete v sekcii Smernice EUROPAEM.
Celé znenie smerníc v slovenskom jazyku nájdete na
tomto linku.

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre elektrické polia nízkych frekvencií (ELF/VLF)

ZDROJ
štatistická hodnota: kvadratický priemer (RMS)
miesto expozície: čas pobytu >4h

Denná expozícia
(V/m)

Nočná expozícia
(V/m)

Citlivé osoby
(V/m)

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Maximum

10

1

0.3

Vežmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Priemer

0.1

0.01

0.003

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre magnetické polia nízkych frekvencií (ELF/VLF)

ZDROJ
štatistická hodnota: kvadratický priemer (RMS)
miesto expozície: čas pobytu >4h

Denná expozícia
(nT)

Nočná expozícia
(nT)

Citlivé osoby
(nT)

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Maximum

1 000

1 000

300

Extrémne nízke frekvencie (do 2 kHz), Priemer

100

100

30

Vežmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Maximum

10

10

3

Vežmi nízke frekvencie (3 kHz - 3 MHz), Priemer

1

1

0.3

Odporúčané maximálne úrovne expozície pre rádiové frekvencie podža typu zdroja (RF)

ZDROJ
štatistická hodnota: max. amplitúda (PEAK)
miesto expozície: hlava, trup

Denná expozícia
(ľW/m²)

Nočná expozícia
(ľW/m²)

Citlivé osoby
(ľW/m²)

Analógový rozhlas (FM)

10 000

1 000

100

Komunikačný rádiový systém (TETRA)

1 000

100

10

Digitálna TV (DVB-T)

1 000

100

10

Základňová stanica GSM (2G)

100

10

1

Základňová stanica UMTS (3G)

100

10

1

Základňová stanica LTE (4G)

100

10

1

Bezdrôtový telefón, detská pestúnka (DECT)

100

10

1

GSM (2G) telefón / modem (8.33 Hz impulzy)

10

1

0.1

Digitálny rozhlas DAB+ (10.4 Hz impulzy)

10

1

0.1

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz router (9.76 Hz impulzy)

10

1

0.1

 

SMERNICE STAVEBNEJ BIOLÓGIE
  Smernice Stavebnej biológie patria medzi najprísnejšie biologické limitné hodnoty. Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhžadom na prirodzený naturálny štandard. I napriek už v dnešnej dobe zdanlivo nedosiahnutežne prísnym kritériám patria na celom svete medzi uznávané vodítko aj vzhžadom na stále rastúci počet elektro-hypersenzitívnych osôb. Je dôležité poznamena, že ich prísnos sa každým rokom zdanlivo zvyšuje, nakožko naše prirodzené elektromagnetické pozadie sa neustále zaplňuje novými a silnejšími zdrojmi polí. Kompletné aktuálne smernice nájdete na našich stránkach v sekcii STAVEBNÁ BIOLÓGIA.

STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E (s uzemnením)

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita pola E (bez uzemnenia)

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia B

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E

V/m

< 0.006

0.006 - 0.06

0.06 - 0.6

> 0.6

Hustota radiačného toku S

ľW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

 

A Radiant Day (Nádherný deň)
Nórsky dokument Andreasa Borringboa z roku 2009 (slovenský dubbing).
Pátrame po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú. Dokument zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety - tých, ktorí tvrdia, že mikrovlny sú neškodné a tých, ktorí pripúšajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstavitežov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje vedcov a lekárov aj z Bratislavy.


Súvisiace články: