ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 129 / 1047375

Aktualizované: 5.4.2017

Často kladené otázky - mobilné a bezdrôtové telefóny

Sú digitálne bezdrôtové telefóny (DECT) nebezpečné?

  O bezdrôtových telefónoch už bolo veľa publikovaného a výskum ukazuje, že pri používaní digitálnych bezdrôtových (DECT) telefónov sú nepriaznivé účinky na zdravie podobné tým, ktoré nachádzame pri používaní mobilného telefónu, vrátane rizika vzniku mozgových nádorov (viď referencie nižšie).
 
Nejedni starostliví rodičia vysvetľujú deťom, že by doma na dlhšie hovory s kamarátmi nemali používať ​​mobilný telefón, vzhľadom na možné vplyvy na zdravie a namiesto toho odporúčajú používať pevnú linku s bezdrôtovým telefónom. Deti možno oceňujú súkromie, ktoré im bezdrôtový telefón poskytuje, môžu sa s ním zavrieť sa v spálni, kúpeľni alebo v skrini a udržať tak svoje tajomstvá s kamarátom na druhej strane linky. Bohužiaľ, môže to mať nedozerné následky, ktoré ani deti, ani ich rodičia často nepredpokladajú.

1. Hardell L et al, (október 2006) Riziko nádoru spojené s používaním mobilných telefónov alebo bezdrôtových telefónov, World J Surg Oncol Zobraziť štúdiu
2.
 Hardell L et al, (február 2006)
Prípadová štúdia o vzťahu medzi používaním mobilných a bezdrôtových telefónov a malígnych nádorov mozgu diagnostikovaná počas 2000-2003, Environ Res. Zobraziť štúdiu
3.
 Hardell L et al, (september 2005)
Používanie mobilných alebo bezdrôtových telefónov a riziko non-Hodgkinovho lymfómu, Int Arch Occup Environ Zobraziť štúdiu
4.
 Hardell L et al, (2005) Prípadová štúdia týkajúca sa mobilných a bezdrôtových telefónov a riziko neurinomy alebo meningiómov u pacientov s diagnostikou v rokoch 2000-2003, Neuroepidemiology Zobraziť štúdiu

Sú mobilné telefóny s nízkou hodnotou SAR bezpečnejšie?

  Hodnota SAR (Specific Absorption Rate) je jedným zo spôsobov merania množstva žiarenia vyžarovaného telefónom. Čím vyššia je SAR, tým väčšie je množstvo mikrovĺn, ktoré by mohli byť absorbované do hlavy (alebo tela). Od roku 2000 je odporúčané, aby informácia o špecifickej miere absorpcie SAR bola uvádzaná v technických parametroch každého mobilného telefónu dostupného na trhu, čo uľahčuje jeho porovnanie s inými. ICNIRP nastavila maximálnu úroveň SAR 2 W/kg v akýchkoľvek 10 gramoch tkaniva, ktorá sa vzťahuje aj na mnohé európske krajiny, vrátane Slovenska. SAR nemožno merať priamo, ale iba pomocou sofistikovaných modelov a pomocou počítačovej techniky simulovať vyžarovanie z telefónov. Výsledky sa líšia v závislosti od testovacieho zariadenia, použitej konštrukcie antény mobilného telefónu a polohy, v ktorej užívateľ telefón drží. Meranie v simulovaných situáciách nemusí presne odrážať rozdiely v type hlavového tkaniva a veku osoby. SAR môže byť výrazne ovplyvnená tým, ako budete držať prsty na zadnej strane telefónu a ako ho prikladáte k uchu - a to najmä pri smartfónoch a starších telefónoch s vnútornými anténami.

  Jedným z hlavných nedostatkov SAR je to, že sa meria pri telefóne pracujúcom na plný výkon, nezohľadňuje efektivitu daného telefónu, ktorá môže byť značná. V reakcii na nízku intenzitu signálu, efektívny telefón vyžiari menej signálu ako neefektívny, a tak vystavuje hlavu (resp. telo) menšej intenzite elektromagnetického poľa. Niektoré telefóny s údajom vysokej SAR môžu v skutočnosti vytvárať slabšie elektromagnetické pole za normálnych podmienok použitia, ako telefóny s údajom nízkej SAR. Maximálny špičkový výkon mobilného telefónu v režime GSM (2G) je asi 2 W, ale ten sa môže počas hovoru postupne znížiť až do 0.002 W. V prvom rade záleží na úrovni signálu (pokrytí) v danej oblasti, kde je telefón používaný.

  Ďalším problémom je, že hodnoty SAR sú založené na predpoklade "totálnej rádiofrekvenčnej dávky" (teda dávky na konštantnej úrovni po určitú dobu). V skutočnosti sa však u mobilných a bezdrôtových telefónov vystavujeme expozícií zo série impulzov s vysokým výkonom. Zoberme si jednoduché prirovnanie s vajíčkom:  Ak budeme na škrupinu vajíčka vyvíjať permanentný tlak, zostane neporušená po nejakú dobu. Ak však na ňu prudko udrieme niekoľkokrát za sekundu (vyššou silou, než sme na ňu tlačili), je veľmi nepravdepodobné, že zostane neporušená. Meranie hodnoty vrcholu impulzov je dôležitejšie ako meranie časovo váženého priemeru.

  Záver teda je, že SAR hodnoty uvedené výrobcami mobilných a bezdrôtových telefónov sú užitočné v minimálnej miere, pretože sú založené iba na tepelných účinkoch. Vedecká literatúra naznačuje obavy z používania mobilných telefónov a preukazuje netepelné účinky, pre ktoré sú hodnoty SAR irelevantné.

  Ak máte obavy o zvýšenú expozíciu, ale nezaobídete sa bez mobilného telefónu, potom je vhodné používať gumenú handsfree sadu (konvenčné káblové (alebo dokonca Bluetooth) handsfree sady nemusia zmenšiť Vašu expozíciu, pretože mikrovlny dokážu cestovať cez káble medzi slúchadlom a telefónom). Gumené handsfree pomôžu znížiť efektívnu expozíciu až o 50-krát. Nájdete ich v našom e-shope.

Je menej škodlivé telefonovať v sieti GSM (2G) alebo UMTS (3G) alebo LTE (4G)?

Pokrytie môže byť prvou podmienkou voľby. Ak sa však pozrieme na riziká z expozície, všeobecne platí, že telefón pracujúci v sieti:
GSM/2G používa najväčšie výkony. Expozícia z telefónu, pracujúceho v sieti GSM/2G pri zlom pokrytí (maximálnom výkone), prekračuje povolené úrovne dané vyhláškou MZ SR a odporúčaním ICNIRP už vo vzdialenosti 13 cm od tela! Priložením telefónu úplne k telu prekračuje expozícia stanovenú hygienickú normu 100-násobne (za predpokladu, že nerátame koeficient priemerovania jednotlivých impulzov počas 6 minút, ako to vyžaduje táto vyhláška).
Pokiaľ máte telefón nastavený na typ siete GSM/2G, môžete byť vystavení veľmi silným mikrovlnným impulzom pri zapínaní a vypínaní telefónu, pri prihlasovaní alebo odhlasovaní sa zo siete, pri prepnutí telefónu na inú základňovú stanicu, pri zvonení telefónu alebo bezprostredne po začatí hovoru. V týchto prípadoch bude výkon telefónu dosahovať prahovú úroveň pre sieť GSM/2G, čo sú 2W.
UMTS/3G používa naopak najmenšie možné výkony (pozri rubriku Mobilné telefóny - porovnanie výkonu). To znamená, že pri zvolení tohoto typu siete sú expozície pri používaní telefónu najnižšie. Avšak z doterajších výskumov vyplýva, že kumulatívna (časová) expozícia pri type siete WCDMA/3G predstavuje pre užívateľa telefónu takmer 4-násobné zvýšenie rizika vzniku mozgového nádoru v porovnaní s expozíciou v sieti GSM/2G (Morgan et al., 2016), a to i napriek niekoľko rádov nižším intenzitám expozície. Istú úlohu tu teda hrá aj používaná frekvencia, typ modulácie, šírka použitého frekvenčného pásma, atď.
LTE/4G používa moduláciu tvorenú niekoľkonásobne vyšším počtom nosných frekvencií. Prenos zabezpečujú súčasne viaceré antény. Očakáva sa, že LTE modulácia bude z hľadiska bio-aktivity najvplyvnejšia. Doposiaľ neexistuje štúdia, ktorá skúma jej zdravotné riziká.
Každý typ siete prináša svoje pre i proti. Zo zdravotného preventívneho hľadiska je teda veľmi ťažké odporučiť, aký typ siete preferovať pri používaní mobilného telefónu. Pozrite si prehľadnú tabuľku porovnania parametrov jednotlivých typov sietí. Pokiaľ je Váš telefón nastavený na jednu z nich, dochádza u Vás k expozícii daného charakteru podľa tabuľky:

TYP SIETE FREKVENCIA (MHz) VÝKON ŠÍRKA PÁSMA MODULÁCIA ŠPECIFIKÁ
GSM / 2G 900 / 1700 2.5 mW - 2 W 200 kHz FHSS pulz 217 Hz
UMTS / 3G 1900 10 nW - 200 mW 3.84 MHz DSSS / CDMA spojitá vlna
LTE / 4G 800 / 1700 / 2500 100 nW - 200 mW 1.4 - 20 MHz SC-FDMA MIMO / 15 kHz subnosná

Telefóny majú možnosť aktivovať automatickú voľby typu siete, ktorá býva nastavená ako východzia. "Auto LTE/WCDMA/GSM", resp. "Auto 4G/3G/2G" umožňuje telefónu využívať vždy tú najrýchlejšiu sieť, čo však z hľadiska expozícií, príp. dopadov na zdravie nemusí byť práve tá najlepšia možnosť. Ak príde k zhoršeniu pokrytia pre jeden typ siete, telefón sa automaticky prepne na nižší typ. To môže znamenať ďalšiu expozíciu navyše. Automatický režim neodporúčame aktivovať na cestách (najmä v železničných vagónoch, autách a autobusoch), nakoľko telefón bude počas cesty cez oblasti so slabým pokrytím neustále typ siete striedať a zvyšovať Vašu expozíciu.


Kompletné informácie o technológii a vedeckých výskumoch nájdete v rubrike Mobilné telefóny
Tipy na zníženie Vašej expozície nájdete v rubrike Fakty a fámy/Mobily - čo možno neviete


Súvisiace články: