ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 128 / 777687

Aktualizované: 1.7.2015

Vyšetrenie ultrazvukom

  Ultrazvuk alebo ultrasonografia je lekárska zobrazovacia technika, ktorá využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny a ich ozveny (tzv. echá). Táto technika je podobná echolokácii u netopierov, vežrýb a delfínov, ako aj u sonaru ponoriek. V medicíne slúži na vizualizáciu svalov, šliach a mnohých vnútorných orgánov. Je schopná zachyti ich vežkos, štruktúru a akékožvek patologické tkanivo v reálnom čase. Ultrazvuk je rádiologmi používaný už takmer 50 rokov a jeho využitie je dnes vežmi široké. Ide o technológiu pomerne lacnú a prenosnú, najmä v porovnaní s inými technikami, akou je napríklad zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a počítačovej tomografie (CT). Ultrazvuk sa používa aj na vizualizáciu plodu počas rutinnej a núdzovej prenatálnej starostlivosti.

  V súčasnosti sa ultrazvuková diagnostika považuje za jednu z najbezpečnejších zobrazovacích techník a podža názoru odbornej verejnosti nepredstavuje žiadne významné riziko pre pacienta, ak je vykonaná správne. Sonografia totiž nevyužíva ionizujúce žiarenie a výkonové úrovne, používané na zobrazovanie, sú údajne príliš nízke, aby vyvolali nežiaduci ohrev tkanív alebo tlakové účinky. Napriek tomu, že pri ultrazvuku nejde vyslovene o elektromagnetické, ale skôr akustické vlny, nie je vylúčená ich transformácia pri dotyku sondy s telom. Hoci dlhodobé účinky spôsobené expozíciami ultrazvukovou diagnostikou sú stále neznáme, väčšina lekárov zastáva názor, že prínos pre pacientov preváži riziko. Vyšetrenie ultrazvukom by malo spĺňa zásadu ALARA -  t.j. čas snímania a intenzita pola sú tak nízke, ako je to možné, ale v súlade so správnou diagnostikou.

  Dnešná ultrazvuková technika používa frekvencie 2 až 15 MHz, kratšia vlnová dĺžka umožňuje rozlíšenie malých detailov vo vnútorných konštrukciách tkanív. Expozičná dávka je všeobecne < 1 W/cm², aby sa zabránilo termálnym efektom v skúmanom tkanive. Vysoké a ultravysoké zvukové vlny sú používané v akustickej mikroskopii, s frekvenciami až do 4 GHz.

  Ultrazvukové vlny sa odrážajú od povrchu tkanív rôznej hustoty, odraz je úmerný rozdielu v hustote. Ak sa rozdiel zväčší, podiel odrazeného zvuku sa zvyšuje a podiel zvuku, ktorý preniká hlbšie, sa úmerne znižuje. V prípade, že rozdiel v hustote tkaniva je vežmi odlišný, zvuk sa kompletne odráža, čo má za následok celkový akustický tieň. Akustický tieň je prítomný za kosami, kameňmi v obličkách, žlčníku, atď. Odraz sa nevytvára v prípade, že nie je prítomný žiadny rozdiel v tkanive alebo medzi tkanivami. Homogénne tekutiny, ako je krv, žlč, moč a obsah cýst, sú vnímané ako bezodrazové štruktúry. 

Frekvencie
   Pre zobrazovanie orgánov brušnej dutiny sa zväčša používajú frekvencie 2.5 - 3.5 MHz a pre zobrazenie štruktúry povrchov tkanív 5 - 7.5 MHz. Ultrazvukový lúč pochádza z mechanických oscilácií kryštálov v piezo-akustickom prevodníku, ktoré sú budené elektrickými impulzmi. Tieto ultrazvukové vlny sú (v podobe impulzov) odosielané zo sondy, ktorá sa prikladá priamo na skúmané miesto, šíria sa cez tkanivá a potom sa vrátia do snímača ako odrazené echo. Echo je prevedené spä na elektrické impulzy pomocou kryštálov. Ultrazvukový prístroj vypočítava vzdialenos od sondy ku tkanivu alebo orgánu pomocou rýchlosti zvuku v tkanive (1540 m/s) a času návratu každého odrazu k sonde (rozdiely milióntin sekúnd). Výsledky sú ďalej spracovávané pre vytvorenie celistvého dvojrozmerného obrazu.

Možné riziko
 
Obavy pri používaní ultrazvuku vznikli začiatkom 80-tych rokov a súviseli s možnými väzbami medzi ultrazvukovými vyšetreniami v tehotenstve a zvýšeným rizikom detskej leukémie.

  Výskumy v maternici nepotvrdili hypotézu, že diagnostické ultrazvukové testy sú spojené so zvýšeným rizikom detskej leukémie (Petridou 1997Naumburg 2000Shu Xo 2002), aj keď Naumburg našiel malý nárast rizika pre ultrazvukové vyšetrenie vykonané v druhom trimestri tehotenstva. Dr. Razum z Nemecka vykonal re-analýzu výsledkov štúdie Naumburg a potvrdil, že existuje určitá pravdepodobnos, že malá čas prípadov detskej leukémie môže by pripísaná prenatálnej ultrazvukovej expozícii. Je tiež možné, že ultrazvuk sa použil selektívne, ak bolo podozrenie na abnormálne tehotenstvo.

  Niektoré štúdie preukázali spojitos medzi ultrazvukovou expozíciou a žaváctvom u chlapcov (Kieler 1998Salvesen 19992002), čo by mohlo naznačova, že vývoj plodu je ovplyvnitežný.

  Hoci úrovne rizika sú malé a sporné, ultrazvukové vyšetrenie v prípade gravidity by nemalo by rutinné, ale malo by by použité len na diagnostické alebo terapeutické použitie. Health Protection Agency (HPA) uvádza, že niektoré správy naznačujú možné neurologické účinky u nenarodených detí, vrátane autizmu. Obavy sa týkajú prípadov, keď ultrazvukový lúč zostane nad hlavou dieaa dlhšie, pokým nie je možné spravi ostrejší snímok.

  Ziskin & Morrissey 2011 poukázali na fakt, že niektoré vyššie intenzity Dopplerovho fetálneho ultrazvuku (zobrazuje aj prietok krvi cievami, pupočnou šnúrou a srdcom a pomocou neho je lekár schopný potvrdi, že je plod živý a správne sa vyvíja po 12. týždni tehotenstva) sú schopné za určitých podmienok zvýši teplotu plodu o niekožko stupňov a jeho použitie by malo by pri vyšetrení plodu minimalizované.