ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 123 / 977897

Aktualizované: 15.12.2016

Účinnos tienenia a 99% lož


  E
lektrické a elektromagnetické polia sú v našom modernom prostredí všadeprítomné. Vytvárajú sa na miestach, kde sa elektrická energia vyrába, distribuuje alebo spotrebúva. Človek je vystavený značnej expozícii nízkofrekvenčných (NF) striedavých polí v domácnosti i na pracovisku. Tie sú väčšinou spôsobené "neviditežnými" napájacími káblami v stenách, v podlahe a strope každej budovy, ale aj spotrebičmi pripojenými k nim, ako sú lampy, počítače, televízory, chladničky, atď. Vedenie vysokého napätia predstavuje extrémne vysoké expozície, a to aj vo vzdialenosti stoviek metrov. Okrem spomínaných NF polí, ktoré sú s nami už takmer storočie, geometrickým radom rastie aj expozícia z rádiofrekvenčných polí. Okrem iného ide o jeden z dôsledkov našej modernej komunikačnej éry. Státisíce základňových staníc mobilných telekomunikačných sietí poskytuje služby stámiliónom užívatežov mobilných telefónov po celom svete, Wi-Fi pripojenie nás prenasleduje doslova na každom kroku. Výstavba ďalších vysielačov a prístupových bodov je už plánovaná pre príchod novej technológie. Tá samozrejme spôsobí ďalšie zvýšenie expozície obyvatežov našej planéty.

  Nevýhodou spomínaného vývoja je skutočnos, že stále viac a viac žudí bude vystavených fenoménu známemu pod menom "elektrosmog". Keďže rádiofrekvenčné i nízkofrekvenčné žiarenie prinášajú možné zdravotné riziká, ktoré sú zatiaž objasnené len z malej časti, je vhodné realizova opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu najmä v domácnostiach, a to v spálňach a detských izbách.

  Na sanáciu nežiadúcej expozície používame špeciálne tieniace materiály, ktoré sú schopné vežkú čas energie buď odrazi alebo absorbova. Schopnos neprepusti, resp. odrazi elektromagnetickú vlnu udávajú výrobcovia ako "efektívnos tienenia" alebo "útlm" a to dvoma rôznymi spôsobmi:

  • percentuálne
  • logaritmicky (pomocou jednotky decibel dB)

  Percentuálne hodnoty však môžu žahko zmias. 90% alebo 99% efektívnos tienenia môže budi dojem vežkej účinnosti. Avšak ani na 99% účinný tieniaci materiál nedokáže robi zázraky, najmä ak je východzia expozícia príliš vežká.

99% nestačí. Prečo?
  Vo vežkej časti prípadov spĺňajú požiadavky dobrého tienenia len materiály s útlmom 99.99% a vyšším. Treba poznamena, že 100% útlm je z fyzikálneho hžadiska nedosiahnutežný. Číslo sa teda pohybuje niekde medzi 99% a 100% a práve počet 9-tok za desatinnou čiarkou má vežký význam, pokiaž je tieniaci výkon udaný v percentách. Vežkos expozície (hustotky radiačného toku) alebo pomery vežkosti expozície môžu by tak vežké, že je náročné vyjadrova ich ako násobky 10. Preto sa vežmi často používajú logaritmické jednotky (decibely), teda 10-násobok dekadického logaritmu. Príklad: Ak je napr. pomer 10, dekadický logaritmus je číslo 1, v dB to bude 10.1 = 10 dB. Podobne ak je pomer 100, logaritmus je číslo 2, v dB to bude 10.2 = 20 dB. Vežké čísla sa už dajú vyjadri oveža jednoduchšie, napr. pri pomere 100000 je logaritmus 5 a teda v dB to bude 10.5 = 50 dB. Jednotka dB je bezrozmerná, podobne ako "pomer" dvoch vežkostí expozície.

Útlm 10 dB predstavuje 10-násobné zníženie vežkosti hustoty radiačného toku
  Aby nedošlo k omylu, jednotky dB sú použitežné len pri práci s jednotkami hustoty radiačného toku RF výkonu alebo hustoty magnetického toku. Nedajú sa priamo použi pri jednotkách intenzity elektrického poža. Vzah medzi jednotkami intenzity poža a hustoty toku je totiž nelineárny, kvadratický.
Pre žahšie pochopenie uvádzame p
ríklad namodelovaný na akustické mechanické vlnenie, ktoré dobre poznáme pod menom "zvuk" alebo "hluk". I v tomto prípade sa dá jeho vežkos vyjadri jednoduchšie v dB (pozri tabužku):
100 dB hluk je 10-krát silnejší než 90 dB hluk a 100-krát silnejší než 80 dB hluk. 

Príklad akustickej expozície

Úroveň v dB

Vnem / následky

Efektívnos tienenia

Prúdové lietadlo

130dB

Okamžité poškodenie sluchu

Zbíjačka

120dB

Vežmi bolestivé

Diskotéka, roková kapela

110dB

Bolestivé

Športové auto

100dB

Neznesitežné

Predpokladaná expozícia

Cirkulárka

90dB

Neznesitežné

90% (10 dB)

Rýchlostná cesta počas dňa

80dB

Dlhodobé poškodenie sluchu

99% (20 dB)

Hlavná cesta počas dňa

70dB

Choroby obehového systému

99.9% (30 dB)

Hlavná cesta počas noci

60dB

Vežmi hlasné

99.99% (40 dB)

Tichá obytná zóna počas dňa

50dB

Problém komunikova rečou

99.999% (50 dB)

Tichá obytná zóna počas noci

40dB

Problémy s koncentráciou

99.9999% (60 dB)

Tikajúci budík

30dB

Poruchy spánku

99.99999% (70 dB)

Šum lístia

20dB

Tiché

99.999999% (80 dB)

Normálny dych

10dB

Vežmi tiché

99.9999999% (90 dB)

Ticho

0dB

Nepostrehnutežné

99.99999999% (100 dB)

  Dajme tomu, že naša východzia expozícia je tak vežká ako hluk vychádzajúci z motora nadupaného športového auta. Hluk úrovne 100 dB bude vnímaný ako neznesitežný. Po aplikovaní tienenia napr. s 99% účinnosou (20 dB) by hladina hluku zostala na úrovni 80 dB, čo ešte stále predstavuje poškodenie sluchu pri dlhodobej expozícii. Aj s tienením účinnosti 99.9% (30 dB) by bola hladina hluku 70 dB stále vysoká. Je tu teda pekne vidie, že výsledná (požadovaná) expozícia závisí nielen od východzej expozície, ale aj od účinnosti tieniaceho materiálu.
Prehžadnú prevodnú kalkulačku medzi vežkosou pomeru (faktorom), percentami a decibelmi nájdete v rubrike Kalkulačky.