ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 144 / 1033402

Aktualizované: 15.12.2016

Účinnosť tienenia a 99% lož


  E
lektrické a elektromagnetické polia sú v našom modernom prostredí všadeprítomné. Vytvárajú sa na miestach, kde sa elektrická energia vyrába, distribuuje alebo spotrebúva. Človek je vystavený značnej expozícii nízkofrekvenčných (NF) striedavých polí v domácnosti i na pracovisku. Tie sú väčšinou spôsobené "neviditeľnými" napájacími káblami v stenách, v podlahe a strope každej budovy, ale aj spotrebičmi pripojenými k nim, ako sú lampy, počítače, televízory, chladničky, atď. Vedenie vysokého napätia predstavuje extrémne vysoké expozície, a to aj vo vzdialenosti stoviek metrov. Okrem spomínaných NF polí, ktoré sú s nami už takmer storočie, geometrickým radom rastie aj expozícia z rádiofrekvenčných polí. Okrem iného ide o jeden z dôsledkov našej modernej komunikačnej éry. Státisíce základňových staníc mobilných telekomunikačných sietí poskytuje služby stámiliónom užívateľov mobilných telefónov po celom svete, Wi-Fi pripojenie nás prenasleduje doslova na každom kroku. Výstavba ďalších vysielačov a prístupových bodov je už plánovaná pre príchod novej technológie. Tá samozrejme spôsobí ďalšie zvýšenie expozície obyvateľov našej planéty.

  Nevýhodou spomínaného vývoja je skutočnosť, že stále viac a viac ľudí bude vystavených fenoménu známemu pod menom "elektrosmog". Keďže rádiofrekvenčné i nízkofrekvenčné žiarenie prinášajú možné zdravotné riziká, ktoré sú zatiaľ objasnené len z malej časti, je vhodné realizovať opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu najmä v domácnostiach, a to v spálňach a detských izbách.

  Na sanáciu nežiadúcej expozície používame špeciálne tieniace materiály, ktoré sú schopné veľkú časť energie buď odraziť alebo absorbovať. Schopnosť neprepustiť, resp. odraziť elektromagnetickú vlnu udávajú výrobcovia ako "efektívnosť tienenia" alebo "útlm" a to dvoma rôznymi spôsobmi:

  • percentuálne
  • logaritmicky (pomocou jednotky decibel dB)

  Percentuálne hodnoty však môžu ľahko zmiasť. 90% alebo 99% efektívnosť tienenia môže budiť dojem veľkej účinnosti. Avšak ani na 99% účinný tieniaci materiál nedokáže robiť zázraky, najmä ak je východzia expozícia príliš veľká.

99% nestačí. Prečo?
  Vo veľkej časti prípadov spĺňajú požiadavky dobrého tienenia len materiály s útlmom 99.99% a vyšším. Treba poznamenať, že 100% útlm je z fyzikálneho hľadiska nedosiahnuteľný. Číslo sa teda pohybuje niekde medzi 99% a 100% a práve počet 9-tok za desatinnou čiarkou má veľký význam, pokiaľ je tieniaci výkon udaný v percentách. Veľkosť expozície (hustotky radiačného toku) alebo pomery veľkosti expozície môžu byť tak veľké, že je náročné vyjadrovať ich ako násobky 10. Preto sa veľmi často používajú logaritmické jednotky (decibely), teda 10-násobok dekadického logaritmu. Príklad: Ak je napr. pomer 10, dekadický logaritmus je číslo 1, v dB to bude 10.1 = 10 dB. Podobne ak je pomer 100, logaritmus je číslo 2, v dB to bude 10.2 = 20 dB. Veľké čísla sa už dajú vyjadriť oveľa jednoduchšie, napr. pri pomere 100000 je logaritmus 5 a teda v dB to bude 10.5 = 50 dB. Jednotka dB je bezrozmerná, podobne ako "pomer" dvoch veľkostí expozície.

Útlm 10 dB predstavuje 10-násobné zníženie veľkosti hustoty radiačného toku
  Aby nedošlo k omylu, jednotky dB sú použiteľné len pri práci s jednotkami hustoty radiačného toku RF výkonu alebo hustoty magnetického toku. Nedajú sa priamo použiť pri jednotkách intenzity elektrického poľa. Vzťah medzi jednotkami intenzity poľa a hustoty toku je totiž nelineárny, kvadratický.
Pre ľahšie pochopenie uvádzame p
ríklad namodelovaný na akustické mechanické vlnenie, ktoré dobre poznáme pod menom "zvuk" alebo "hluk". I v tomto prípade sa dá jeho veľkosť vyjadriť jednoduchšie v dB (pozri tabuľku):
100 dB hluk je 10-krát silnejší než 90 dB hluk a 100-krát silnejší než 80 dB hluk. 

Príklad akustickej expozície

Úroveň v dB

Vnem / následky

Efektívnosť tienenia

Prúdové lietadlo

130dB

Okamžité poškodenie sluchu

Zbíjačka

120dB

Veľmi bolestivé

Diskotéka, roková kapela

110dB

Bolestivé

Športové auto

100dB

Neznesiteľné

Predpokladaná expozícia

Cirkulárka

90dB

Neznesiteľné

90% (10 dB)

Rýchlostná cesta počas dňa

80dB

Dlhodobé poškodenie sluchu

99% (20 dB)

Hlavná cesta počas dňa

70dB

Choroby obehového systému

99.9% (30 dB)

Hlavná cesta počas noci

60dB

Veľmi hlasné

99.99% (40 dB)

Tichá obytná zóna počas dňa

50dB

Problém komunikovať rečou

99.999% (50 dB)

Tichá obytná zóna počas noci

40dB

Problémy s koncentráciou

99.9999% (60 dB)

Tikajúci budík

30dB

Poruchy spánku

99.99999% (70 dB)

Šum lístia

20dB

Tiché

99.999999% (80 dB)

Normálny dych

10dB

Veľmi tiché

99.9999999% (90 dB)

Ticho

0dB

Nepostrehnuteľné

99.99999999% (100 dB)

  Dajme tomu, že naša východzia expozícia je tak veľká ako hluk vychádzajúci z motora nadupaného športového auta. Hluk úrovne 100 dB bude vnímaný ako neznesiteľný. Po aplikovaní tienenia napr. s 99% účinnosťou (20 dB) by hladina hluku zostala na úrovni 80 dB, čo ešte stále predstavuje poškodenie sluchu pri dlhodobej expozícii. Aj s tienením účinnosti 99.9% (30 dB) by bola hladina hluku 70 dB stále vysoká. Je tu teda pekne vidieť, že výsledná (požadovaná) expozícia závisí nielen od východzej expozície, ale aj od účinnosti tieniaceho materiálu.
Prehľadnú prevodnú kalkulačku medzi veľkosťou pomeru (faktorom), percentami a decibelmi nájdete v rubrike Kalkulačky.