ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 126 / 977892

Aktualizované: 20.5.2020

Blog
Otvorený list ku Petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku
(o nevyhnutnosti bezodkladného pozastavenia 5G sietí)

       O pár dní (25.05.2020) má Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukončiť výberové konanie na predaj frekvencií a udeľovanie licencií na siete piatej generácie (5G) pre mobilných operátorov.

V tej chvíli sa následne môže začať postupná výstavba vysielačov, o ktorých nikto vopred netuší, kde a ako sa budú stavať a ako ovplyvnia naše životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Dotknutí občania budú podobne ako pri doterajšej výstavbe predošlej generácie opomenutí a úspešne ignorovaní. Aj v prípade, keď nové vysielače a základňové stanice budú vzdialené len 30m od okien ich obydlí - to sú doterajšie praktiky.

Všetky oficiálne námietky voči tejto výstavbe boli odmietnuté ako irelevantné, nebol preskúmaný žiaden zdravotný dopad na obyvateľov, žiadne relevantné orgány verejnej moci neboli k tomuto posudzovaniu prizvané. Neprebehla žiadna verejná diskusia, ani diskusia s odborníkmi. Neexistuje žiadna relevantná štúdia - slovenská, svetová, či akákoľvek, ktorá by dokázala, že toto vysielanie je zdravotne bezpečné.

Už v súčasnosti sú existujúce vysielače 4G siete budované podľa neefektívnych a podhodnotených hraničných limitov expozície, ktoré sú jedny z najbenevolentnejších v Európe a možno i vo svete, pričom pri ich výstavbe dochádzalo a neustále dochádza k porušovaniu mnohých technických a stavebných noriem.

V problematike zavádzania 5G sietí niektoré krajiny, ako napríklad Slovinsko, postupujú opatrnejšie a pozastavili ich zavádzanie 5G sietí na svojom území, z dôvodov oprávnených obáv z negatívnych účinkov na zdravie až do ich preskúmania https://www.sloveniatimes.com/concerns-about-5g-legitimate-says-minister Rovnako postupuje aj Švajčiarsko, kde Švajčiarska agentúra pre životné prostredie v liste adresovanom regionálnym vládam, žiada čas pre posúdenie používania nových staníc a vyzýva na podrobnejšie skúmanie vplyvu 5G žiarenia.
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5

Prosím, podpíšte a šírte ďalej petíciu : https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Dňa 19.5.2020 sme písomne požiadali predsedu parlamentu o prijatie, kde by sme radi odovzdali našu petíciu, ktorá má aktuálne vyše 11,500 podpisov a zároveň požiadali o iniciovanie informačnej konferencie na tému expozície človeka elektro-frekvenčným poliam, na ktorú privedieme expertov svetovej úrovne, napr. doc. Belyaeva z Biomedicínskeho centra SAV, či ľudí značne poškodených už súčasnou záťažou. 

Súhlasíme aj s požiadavkou p. Harabina, ktorú pred týždňom adresoval parlamentu: "aby v záujme ochrany občanov pred rakovinou prijal uznesenie o bezodkladnom pozastavení zavádzania 5G sietí do času, kým sa preukázateľným spôsobom nepreverí bezpečnosť systémov 5G vzhľadom na zdravie ľudí a životné prostredie." Viac tu: https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2778907832386044

       Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. Proces prísnej kontroly funguje napr. u liekov, ale hoci aj u cigariet, či alkoholu. Vie sa o ich väčšej či menšej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečné a neodporúčané (deti, tehotné ženy) a u koho je to tolerované po zvážení vlastného rizika, pričom je o tom dostatočne informovaný, ale najmä: každý má možnosť voľby.
       Takto to bohužiaľ nefunguje všade - znečistený vzduch, GMO potraviny, pesticídy, ale aj elektrosmog prenikol ku všetkým ľuďom bez toho, aby sa mohli voči tomu brániť a vyhnúť sa tomuto negatívnemu vplyvu. Namiesto toho sa zvolila cesta excelentnosti - nálepka BIO. To si môžete zvoliť (ale nie vždy) ako niečo lukratívne. Novou normou sa stala totiž toxicita životného prostredia, vody, ovzdušia, potravín. A ak máte podozrenie, že Vám toto toxické prostredie škodí, musíte to byť Vy, kto musí dokázať, že je to škodlivé. To je samozrejme vždy problém. Je lepšie postaviť (kvalitnú) hrádzu ako riešiť povodeň.

V prípade elektrosmogu situácia pre niektorých ľudí už pri súčasných hladinách žiarenia vyzerá takto: https://www.izkona.sk/…/iva-vranska-rojkova-uz-minutu-hlada… Je to ukážka novej autobiografickej knihy slovenskej autorky, ktorá je len príkladom toho, ako už dnes trpia elektrohypersenzibilitou mnohí ľudia a bude ich len pribúdať. Mimochodom, autorka sa musela odsťahovať z Bratislavy ďaleko na vidiek, kde ako-tak prežíva, ale má obrovské obavy z toho, čo má prísť.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Nie je to jediná petícia, ktorá je pre nás relevantná.

Existuje aj európska: https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal
aj celosvetová: https://www.5gspaceappeal.org

Medzi signatármi vedeckej výzvy nájdete mená 230-tich vedcov z viac ako 40-tich krajín, ktorí hrozbu narastajúceho elektromagnetického žiarenia považujú za reálnu a varujú pred ich možnými závažnými zdravotnými účinkami, s odkazom na množstvo zdrojov a štúdií. Aj na Slovensku máme viacerých významných odborníkov, ktorí sa téme detailne venujú a výrazne proti tomuto trendu protestujú aj svojim podpisom pod medzinárodnú výzvu.

       Nedajte sa zmiasť tým, že boj proti 5G sieťam je označovaný za konšpiráciu alebo hoax. Nezabúdajte, že ide o boj dvoch rozdielnych záujmov: ochrany zdravia bezbranných a ohrozených obyvateľov, proti ekonomickým a rozvojovým záujmom obrovských nadnárodných korporácií, ktoré do týchto projektov investujú a presadzujú svoje záujmy v spolupráci (za peniaze sa dá všetko) s vládami jednotlivých krajín. Ide o boj Dávida s Goliášom, o boj, v ktorom musia byť ochránené najdôležitejšie hodnoty zdravia a života súčasnej aj budúcich generácií. Určite to nie je boj proti pohodliu a technologickému pokroku, ale je potrebné sa zároveň zamerať na zdravotnú bezpečnosť a efektívnu reguláciu po vzore krajín, ktoré sú v tejto snahe oveľa ďalej ako Slovensko. Naozaj 5G potrebujeme tak urgentne? Však bežná pevná sieť rozšírená o Wifi nám zatiaľ slúži spoľahlivo a na ulici si filmy pozerať nepotrebujeme. Hovorí sa, dvakrát meraj a raz rež. Je jednoduchšie sa teraz zastaviť a nastaviť kvalitné pravidlá ako spätne ľutovať, že sme tak neurobili.

Toto je skutočná zdravotná hrozba, nielen Covid-19, v tieni ktorého sa počas karantény, bez možnosti vyjadriť svoj protest, ide presadiť tento proces zavádzania sietí 5G na Slovensku. A to bez nevyhnutne potrebného posúdenia zdravotných vplyvov na zdravie obyvateľstva. Je zarážajúce, že parlamentný výbor pre zdravotníctvo sa z dôvodu zaneprázdnenia súčasnou situáciou odmietol touto témou zaoberať. Termín na udeľovanie licencií sa však nemení a rýchlo sa približuje.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Ďakujeme za každý jeden hlas.

Ing. Jana Michálková, za petičný výbor

PS:

• K problematike sa pridávajú viaceré viac alebo menej známe hlasy. Jeden za všetky:
https://www.infovojna.sk/…/byvala-reporterka-napisala-prezi…

•  Slovenská republika prevzala odporúčania vytvorené nezávislým Medzinárodným výborom na ochranu pred neionizujúcim žiarením (skrátene smernice ICNIRP), ktoré vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí stanovuje iba minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí a vychádza len z tepelných účinkov elektromagnetického  žiarenia, pričom je preukázané, že okrem tepelných účinkov, má elektromagnetické žiarenie aj biologické (netepelné) účinky, ktoré priamo ovplyvňujú chemické a biologické procesy v organizme človeka, živočíchov i rastlín a nie sú v nej stanovené  žiadne preventívne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia pri ich možnom dlhodobom vplyve na zdravie, napriek jej cieľu predchádzať rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu. Tieto odporúčané preventívne limity stanovené vedeckou komunitou však existujú a v mnohých krajinách ako napr. Rakúsko sa aj uplatňujú.

•  Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia   a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému  žiareniu  v životnom prostredí je v rozpore s § 28  zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.), nakoľko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodržať ani nedodržať ustanovenie § 28 zák. č. 355/2007 Z.z.  Vo vyhláške sú uvedené iba  akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba. Vyhl. č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakoľko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hľadiska sú významnejšie. Vo vyhl. č. 534/2007 Z.z. chýba odkaz prebraných právnych aktov európskych spoločenstiev. Vraj vychádza z 19 rokov starého odporúčania Rady EU 1999/519/ES  o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz-300 GHz), pričom ignoruje novšie odporúčania ESaR a WHO. Z uvedeného dôvodu Vyhl. č. 534/2007 Z.z. nevykonáva požiadavky ustanovené v § 28 zákona č. 355/2007 Z.z.  a nie je v súlade § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.

V ustanovení § 28  odst. 1 zák. č. 355/2007 Z.z.  je uložená  povinnosť fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroj elektromagnetického žiarenia, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na  úroveň limitných hodnôtustanovených  vykonávacím  predpisom  podľa § 62 písm. n). Limitná hodnota však vo vykonávacom predpise stanovená nie je.

 Limitná hodnota expozície je definovaná v § 2 ods. 4 NV SR č.209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu ako hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnaní a biologických porovnaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov ... ako sú tepelné účinky alebo elektrickástimulácia tkanív.   V texte  celej vyhl. č.534/2007 Z.z.  a tabuľkách je používaný  iba výraz „akčná hodnota expozície“, ktorá je definovaná ako veľkosť priamo merateľných parametrov vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H)....   a pod.

Zákonodarca  v § 4 ods. 1 písm. d)  zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá ministerstvu zdravotníctva v súlade so súčasnými poznatkami vedy  stanoviť limity a hodnoty prípustnej záťaže fyzikálnymi faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie. Splnenie stanovených limitných hodnôt   expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zák.č.355/2007 Z.z. podľa vyhl. č. 534/2007 Z.z.  je z právneho hľadiska irelevantné, nakoľko limitné hodnoty definované ako dokázané účinky na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné prostredienie sú stanovené vôbec.