ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 146 / 995649

Aktualizované: 21.7.2014

BAUBIOLOGIE MAES / Inštitút pre stavebnú bio+ekológiu IBN

Otázky a odpovede týkajúce sa štandardu Stavebnej Biológie
W. Maes, iniciátor štandardu, Baubiologe IBN

Ako to všetko začalo ? Ako sa štandard Stavebnej Biológie vyvíjal ?
  Je to už takmer tridsa rokov, čo inštitút Maes Baubiologie začal štruktúrova rôzne aspekty týkajúce sa metód Stavebnej Biológie. Na základe skúseností z testovania bol vyvinutý štandard v spolupráci s vedcami, odborníkmi, lekármi a kolegami z inštitútu, ktorí ponúkli svoju podporu. Čoskoro na to uzreli svetlo sveta smernice Stavebnej Biológie pre relaxačné priestory a priestory na spanie. Štandardy vrátane smerníc pre hodnotenie boli najskôr publikované v roku 1992.
  Aktuálna verzia sa nazýva SBM-2008, je to 7. vydanie a je tiež zverejnené na stránke inštitútu. Od roku 1999 sú štandardy Stavebnej Biológie tak ako aj hodnotiace smernice vrátane všetkých relevantných úvah a zmien aj naďalej tvorené a vydávané 10 člennou expertnou komisiou.

Kto používa štandardy dnes ?
  Dnes sú štandardy používané ako vodítko pre profesionálne a nezávislé testovanie domov na celom svete, vrátane Európy, USA, Kanady, Austrálie alebo Nového Zélandu. Svoje odporúčania v nich zanechávajú konzultanti Stavebnej Biológie, združenia, ústavy, laboratóriá a výrobcovia zariadení testovacej techniky. Postihnutí žudia, lekárske zariadenia, lekári, klinickí ekológovia, združenia spotrebitežov a občianske skupiny v nich nachádzajú správne smerovanie, politici, úrady, priemysel a súdy ich berú na vedomie ako doplnok i ako alternatívu k zavedenej vede. Štandardy a hodnotenia sú základom pre mnoho kurzov ďalšieho vzdelávania a odborných seminárov, ako aj pre publikácie a knihy.

Čo robí štandard tak unikátnym ?
  Štandard Stavebnej Biológie ponúka holistický prístup v troch hlavných kategóriách A, B a C a v osemnástich podkategóriách. Prvýkrát tieto štandardy zahŕňajú všetky domáce fyzikálne, chemické, mikrobiologické faktory kvality interiérového ovzdušia, od elektromagnetického znečistenia, rádioaktivity, geologických porúch až po hluk, toxíny a interiérovú klímu, vrátane výskytu častíc, plesní a alergénov. Nič nie je ignorované. Na svete sú stále prvé a zatiaž jediné v ich pôsobnosti, pokynov pre hodnotenie, zamerané na citlivé a dôležité fáze spánku a kžudové obdobie, ktoré je spojené s dlhodobými expozíciami.

Aké ciele alebo filozofia sa sledujú ?
  Naším ciežom je identifikova, lokalizova a posúdi zdroje potenciálnych expozícií pomocou holistickej kontroly všetkých podkategórií štandardu. Merania Stavebnej Biológie sa uskutočňujú priamo na mieste, napr. v spálňach, obývacích priestoroch alebo na pracovisku. V prípade akýchkožvek zvýšených hodnôt sú vydané príslušné sanačné odporúčania. Profesijné označenie a minimalizácia týchto rizikových faktorov v rámci dosiahnutežnosti, to je to, čo Stavebnú Biológiu tvorí. Smernice pre hodnotenie, rovnako ako celý štandard, sú výsledkom tisícok doložených skutočných prieskumov. Zásadou je: "Snažte sa vždy zníži riziká, nemôžete tým nič pokazi".

Aký je účel smerníc pre hodnotenie ?
  Sú určené najmä na zabezpečenie správnej preventívnej zdravotnej starostlivosti. To sa týka najmä osôb, ktoré potrebujú ochranu, ako sú deti, starší žudia, citlivé osoby, chronicky choré osoby, osoby s poruchou imunity, pacienti s rakovinou, atď. Samozrejme, sú tiež určené pre zdravých žudí, ktorí majú na pamäti, aby ich osobné expozície environmentálnych rizikových faktorov boli tak nízke, ako je to len možné.

Ako vznikli smernice pre hodnotenie a na čom sú založené ?
  Vytvorené boli na základe skúseností. Pozorovali sme, ako žudia, najmä chorí žudia reagujú, pokiaž boli pravidelne vystavení stresovým faktorom, najmä v oddychových oblastiach, na dlhú dobu, niekedy aj niekožko rokov. Následne bol stres odstránený, sanovaný. Častokrát bolo obrovským prekvapením, že po odstránení alebo drastickom znížení elektromagnetického znečistenia, vnútorných toxínov a plesne, sa žudia začali uzdravova alebo sa aspoň začali cíti lepšie.
  To nás inšpiruje venova ďalšiu pozornos problému a experimentova. V okamihu, keď sme dali dokopy vežké množstvo preukazných a jednoznačných anamnéz, sme sa odvážili navrhnú prvé smernice pre Stavebnú Biológiu. Deti sú ideálne prípady nielen preto, že potrebujú ochranu, ale aj preto, že vykazujú nízku tendenciu k placebo účinkom a preto sú skvelé ukazovatele. Po konzultácii s komisiou, ako aj lekármi, boli smernice priebežne prispôsobované novým poznatkom. Neustále spolu komunikujeme. Mnoho z odporúčaných referenčných hodnôt zostalo rovnakých v priebehu všetkých tých rokov, osvedčili sa, niektoré boli opravené. Ak chýbajú dostatočné skúsenosti v kategórii Stavebnej Biológie, budeme sa snaži prija ďalšie užitočné odporúčania a štúdie.
  So všetkými referenčnými hodnotami sa zameriavame na realizovatežné zníženie expozície a ak je len sebemenšia pochybnos, považujeme prírodu za konečnú smernicu, definitívneho sprievodcu.

Je to vedecky zrozumitežné ?
  Z empirického vedeckého hžadiska áno. Z prísne ortodoxného vedeckého hžadiska už menej. Ortodoxná vedecká metóda často používa odlišný prístup. Zdraví žudia sú podrobení väčšinou krátkodobej expozícii a ich reakcie sú pozorované v laboratórnych podmienkach. Skutočný život nie je laboratórium, krátkodobé nie je dlhodobé, bdelé fázy nie sú spánkové fázy, dospelí nie sú deti, choré osoby nie sú zdravé osoby, atď. My minimalizujeme dlhodobú expozíciu a venujeme pozornos tomu, čo sa deje v reálnom živote, v životnom prostredí, najmä doma, kde žudia skutočne žijú a spia.

Prečo sú hodnoty smernice Stavebnej Biológie tak nízke ?
  Nízke je relatívne. Čo sa používa ako meradlo? Protiotázka: Prečo oficiálne orgány navrhujú také vysoké hodnoty expozície? Iba v porovnaní s týmito astronomicky a nezodpovedne vysokými oficiálnymi a právne záväznými limitmi sa zdajú by naše hodnoty tak nízke, ale v skutočnosti nie sú tak nízke, aspoň nie prehnane nízke. Hodnoty smernice Stavebnej Biológie nie sú nízke za každú cenu. Požadujeme, aby mohli by zrealizované v 95% všetkých prípadov.

Príklady ?
  Poďme sa bližšie pozrie na magnetické striedavé polia. S ohžadom na zdravotné problémy, TCO štandard pre nízkoemisné počítačové monitory vyžaduje maximálne 200 nT na pracovisku, medzinárodné štúdie varujú pred problémami ako Alzheimerova choroba a mozgové nádory z 200 nT. A po prečítaní vedeckých štúdií z celého sveta, WHO prehlasuje hodnoty 300-400 nT ako "potenciálny karcinogén". V tejto súvislosti sú odporúčania Stavebnej Biológie určite rozumné, aspoň z preventívneho pohžadu zdravotnej starostlivosti: 20 nT je považovaný za ideálny, do 100 nT ako mierna anomália, do 500 nT ako výrazná anomália a čokožvek nad ako extrémne neakceptovatežné.
  Oficiálny, právne záväzný expozičný limit je 100 000 nT (1000 mG), či je tu výskum WHO, alebo nie. To je to, čo je nezodpovedné: ortodoxná veda nám hovorí, že 300 nT predstavuje riziko rakoviny a zároveň 100 000 nT je povolených, to je 333 krát viac.
  Poďme sa bližšie pozrie na elektrické striedavé polia. Štúdie ukazujú, že dlhodobá expozície pri 10 V/m zvyšuje riziko detskej leukémie, rakoviny a ďalších zdravotných problémov. Nízkoemisný počítačový monitor štandardne vyžaruje 10 V/m. Vďaka umiestneniu sieových zásuviek a rozvodov v spálni môžeme nájs tento druh poža a hodnoty u každej tretej postele a nielen tam. Stavebná Biológia odporúča 1 V/m a domnieva sa, že 5 V/m je už žahká anomália, do 50 V/m  silná anomália a čokožvek nad ako krajne neakceptovatežné. Zákonodarcovia očakávajú, že žudia budú dobre znáša 5000 V/m.

Čo sa deje pri expozícii elektromagnetickému žiareniu (RF) ?
  10 000 000 mikrowattov na štvorcový meter je povolených, neuveritežné! Už mnohokrát to bolo vedecky dokázané, že pri zlomku tejto radiačnej úrovne sa EEG aktivita mozgu zmení, zvýši sa riziko vzniku nádoru, dochádza k motorickým chybám, poškodzujú sa nervy, krvné bunky sa zhlukujú, imunitný systém sa dostane do chaosu, atď. Počas dlhodobej expozície, žudia začnú reagova subjektívnymi symptómami, nespočetne rozptýlenými zdravotnými problémami, pocitmi nepohodlia, závratmi, nesústredenosou, hučaním v ušiach, nespavosou, atď.
  Vzhžadom k tomu, že vedecké posúdenie, ktoré tvorí základ pre limitné hodnoty expozície, sa obmedzuje na tepelné účinky a zatiaž žiaden iný mechanizmus účinku nie je známy, alebo ho neuznáva každý, dostávame z toho záver: Ak nedochádza k ohrievaniu tela, neexistuje žiadne riziko. Stavebná Biológia nehrá na tejto vlnovej dĺžke, pretože žudia nie sú klobásy v mikrovlnnej rúre. Odporúčanie Stavebnej Biológie je v úmysle chráni pred netermálnymi efektami, od porúch spánku, bolestí hlavy, nervových podráždení a tinnitu, cez imunitný systém a poškodenia buniek, až po kvalitu života. Počas spánku, 0.1 ľW/m2 je považovaný za ideálny, do 10 ľW/m2 ako žahká anomália, do 1000 ľW/m2 ako silná anomália a čokožvek nad ako krajne neakceptovatežné.
  Doposiaž máme okolo nás nespočetné množstvo rôznych bezdrôtových technológií a modulačných typov. A každým dňom sa nové ďalšie technológie pridávajú bez základného výskumu. Vzhžadom k rýchlosti vývoja nových zariadení a technológií nemôžeme ma dostatočné skúsenosti, preto by mal by zvolený prístup predbežnej opatrnosti. V tejto dobe je preto obzvl᚝ dôležité dodržiava motto: "čo možno najmenej!"

A čo pulzná modulácia, ktorá bola zavedená s rôznymi bezdrôtovými technológiami ?
  Iste, mali by sme jej venova osobitnú pozornos, preventívnu opatrnos, ak ide o pulzujúce modulované alebo periodické signály (napr. v prípade mobilných telefónov, DECT bezdrôtových telefónov) a o to viac, ak ide o impulzy extrémne nízkych frekvencií, kde sú práve aktívne naše mozgové vlny (napr. WiFi).
  Podža môjho názoru by sa mali ešte viac kriticky posúdi. Veža žudí sa pri používaní zariadení s touto moduláciou začína sažova na rôzne problémy. Postupom času bude skúseností a prípadov viac a viac. Navyše tu nejde len o rastúci počet anamnéz, ale vedecké výskumy tiež naznačujú, že niektoré nové modulácie, ktoré nekopírujú len čiste stroboskopický efekt pulzu typu zapnutý/vypnutý sú spojené so značným biologickým rizikom. Niektoré z týchto nových bezdrôtových technológií sa zdajú by ešte biologicky aktívnejšie ako predchádzajúca pulzná modulácia, mám na mysli najmä širokopásmové signály UMTS (použité v sieach 3G). Tieto a ďalšie nové technológie sa stanú ešte viac rozšírené, v interiéri i v exteriéri. Priemysel je šastný. źudia sú ovečky.

Účinky, interakcie ?
  Čo vieme o jednotlivých efektoch? Skôr málo. A o interakcii medzi rôznymi faktormi? Dokonca ešte menej. To platí nielen pre elektromagnetické žiarenie, ale aj pre všetky ostatné podkategórie štandardu. V matematike, jedna plus jedna rovná sa dve. V biológii sa môže rovna 10, 20 alebo 50. Žiarenie mobilného telefónu + konzervačné prípravky na drevo + blikanie kompaktnej žiarivky + plesne a amalgámové výplne robí súčet nedoziernych problémov.

Stavebná biológia je teda skratka pre osobnú ochranu ?
  Tak dlho, ako budú politické, úradné, vedecké a priemyselné štandardy pre posudzovanie biologických účinkov spôsobené ožiarením zvažova len tepelné účinky, tak dlho, ako budú expozičné limity pre ELF magnetické polia zostáva na 100 000 nT, aj keď WHO na svojej najvyššej úrovni má uznané 300-400 nT ako "možný karcinogén", tak dlho, ako pesticídy budú stále povolené v detskej izbe, tak dlho, ako nebudeme ma právne záväzné kritériá pre expozície z plesní a bakterií, tak dlho, ako sa bude azbest stále aži a inštalova v obydliach, aj keď to už štáty stálo tisíce životov, tak dlho, ako nové vynálezy, napr. bezdrôtové technológie, chémia a nanotechnológie budú vypustené na neinformované žudstvo bez základného výskumu, tak dlho bude dôležité, že sa pozeráme dopredu, že budujeme smernice Stavebnej Biológie pre skutočnú ochranu žudského zdravia. Ak chcete skutočnú ochranu, môžete zabudnú na vedecké normy a úradné expozičné limity.

Veda ?
  Veda áno, keď slúži pre žudstvo, prírodu, život. Veda nie, keď ide len o zaujaté záujmy a to sa deje často: priemyselné, politické, finančné záujmy, kedy je ekonomický rast dôležitejší ako zdravie.

Je aj Stavebná Biológia vedou ?
  Stavebné biológia je veda, pretože vykonáva výskum, zistí skutočnosti, informuje, a odhažuje pravdu. Metódy sú objektívne, transparentné, reprodukovatežné, vedecky podložené.
  Vedomosti tvoria základ pre zmeny, zlepšenie. Všetky činnosti v rámci Stavebnej Biológie sú založené na žudskej potrebe, nie priemysle, nie politike, nie limitoch alebo nariadení, nie výskumu, ktorý sa stratil v prílišnom množstve teórie a ktorý je zamotaný v pochybných väzbách. Sme nezávislí odborníci a nezaujímame sa o vedu, v ktorej sa stráca zrak žudí, kde sú nevyčíslitežné riziká vežkoryso prijaté, kde sa zmení niečo na želanie pre nenásytný priemysel. Stavebná Biológia je nevyhnutným doplnkom k vede, razí cestu pre výskum. Stavebná Biológia podniká kroky, pomáha odhažova škody a prvé vážne príznaky o to rýchlejšie, než kým sú vynesené jednoznačné vedecké dôkazy, čo môže trva dlho, príliš dlho, až je príliš neskoro. V prípade azbestu trvalo 100 rokov od poznatkov spojených s rizikom rakoviny až kým prvé prípustné expozičné limity boli vydané, a nakoniec bolo použitie azbestu celkom zakázané. V prípade rádioaktivity, PCB, PCP, DDT a ďalších škodlivých faktorov životného prostredia to bolo skôr, ale tiež to trvalo roky, príliš veža žudí trpelo. Stavebná Biológia je nevyhnutným doplnkom, priekopníckym výskumom. Predstavuje skutočnú prax v reálnom živote. Ponúka pragmatické, holistické, zodpovedné a nezávislé odporúčania.