ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 145 / 1033400

Aktualizované: 14.12.2016

Harmonizéry a im podobné produkty

  Internet sa dnes hemží informáciami, ktoré sa nás snažia šokova, oklama alebo zmias a motivova zaplati za nezmysel. V našej bezdrôtovej spoločnosti sú stovky horúcich ponúk na nezmyselné produkty, ktoré nás majú ochráni pred "elektrosmogom". Elektrosmog alebo elektromagnetické vlny sú produkované elektrickými a elektronickými zariadeniami a neustále prechádzajú cez naše telo. Zatiaž, čo niektoré materiály nám pomáhajú a robia užitočnú prácu, mnohé predmety sú len drahé (a zbytočné) dekorácie. Medzi tie druhé patria: rôzne harmonizéry, tachyony, orgonity, šungity, teslove platničky, kryštály, prívesky, energetické náramky, kamienky, pyramídy, ba dokonca aj špeciálne elektronické odrušovače (!).  Sú navrhnuté pre účel podozrivej "harmonizácie" energií v obydlí. Hoci sú označené za aktívnych alebo pasívnych bojovníkov proti "elektrosmogu", chýba im technick᠚pecifikácia a už vôbec nezabraňujú prenika elektromagnetickým poliam cez Vaše telo. Ich efekt je len ažko popísatežný a princíp pôsobenia na psychiku človeka častokrát nevedia vysvetli ani ich predajcovia alebo výrobcovia.
  Viaceré osoby, ktoré sa nechali nachyta na predaj týchto predmetov podali žaloby pre podvod. Minuté peniaze za zbytočnosti však už uvidie nemusia. Odporúčame necha si poradi od odborníkov. Ochrana zdravia Vášho i Vašej rodiny, rovnako ako Vaše úspory, by mali by dostatočným dôvodom nevyhadzovapeniaze zbytočne. Tu sú tri spôsoby, ako sa vyhnú podvodu a nekúpi nezmysel:

  1. Zoznámte sa s faktami
  Vždy sme boli obklopení elektromagnetickými požami a vždy budeme, aspoň kým Slnko do šiestich miliárd rokov nevyhasne. Čokožvek, čo pripojíme doma do zásuvky, vytvára elektromagnetické pole, vo forme extrémne nízkych frekvencií (NF emisií). Dnes sa hojne stretneme s formou mikrovlnných emisií, najmä v súvislosti s počítačovou érou. Elektromagnetické polia môžu spôsobi slabé elektrické prúdy v našom tele. Moderný medicínsky výskum prináša už dnes nelichotivé závery o biologických účinkoch mikrovlnných polí na organizmus, oxidačnom strese, hromadení škodlivých vožných radikálov v tkanivách a znížení koncentrácie melatonínu, našej prirodzenej ochrany. "Špinavá elektrina" je ďalší fenomén modernej doby. Popisuje jav, keď dochádza k znečisteniu elektrických rozvodov prechodovými napätiami vyššej frekvencie, s ich vyžarovaním do okolia a rušením. Všetky spomínané typy elektromagnetických polí považujeme za znečistenie prirodzeného životného prostredia,  v ktorom sa život na Zemi vyvíjal niekožko miliárd rokov a na ktoré sa živé organizmy zatiaž neadaptovali.

  2. Venujte zvláštnu pozornos harmonizérom, orgonitom, nálepkám a iným podobným predmetom
  Elektromagnetická energia sa šíri vo vlnách. Nosenie zázračného prívesku na krku pravdepodobne nespôsobí ohnutie vlnenia v časopriestore a nedôjde k zázračnému zániku polí v našom okolí. A pojem "harmonizácia"? Uveríte, že predmet dokáže zmeni negatívnu energiu na pozitívnu? Čo je negatívna a čo je pozitívna energia?  
  Nálepky "na ochranu proti elektrosmogu" sú populárnym tovarom. Ich nalepenie na zadnú stranu mobilného telefónu vraj "pohlcuje, neguje, harmonizuje" odchádzajúce a prichádzajúce elektromagnetické vlnenia. Pokiaž ju však nalepíme na telefón a ešte stále môžeme telefonova, potom to nefunguje. Zázračná nálepka je jednoduchý tlačený spoj, ktorý vytvára akúsi čudnú "anténu", ktorá vraj dokáže ochráni naše telo pred žiarením. Ak by tento nezmysel naozaj fungoval, musel by by "naladený" na určitú frekvenciu, moduláciu použitého signálu a typ mobilného telefónu, s tým, že umiestni by ju bolo potrebné presne na vopred dané miesto, v závislosti od typu telefónu, kde by mal v súvislosti s anténou telefónu najväčší účinok. Ak Vás bude niekto presviedča o tom, že nálepka funguje, ide o čistú lož. Tieto výrobky bývajú často doplnené certifikátmi skúšobných laboratórií a inštitúcií, ktoré však nemajú spravidla žiadnu autoritatívnu váhu, alebo ide o čistý podvrh. Ani jeden z týchto produktov nebol testovaný v laboratóriu, kde sa presným meraním stanovia technické parametre. Cena nálepiek je naoko vežmi nízka (desiatky eur), ale pokiaž výrobca alebo distribútor predá aspoň 1000 kusov, ide už o pekný zárobok, pričom výrobné náklady predstavujú pár centov. Ak by technológia nálepky fungovala, bola by už dávno implementovaná v samotnom tele mobilného telefónu.
  Reálnym r
iešením zníženia expozície z mobilného telefónu je preferova používanie telefónu v lokalite s čo najlepším pokrytím, blokova elektromagnetické žiarenie pomocou elektricky vodivého materiálu alebo vzdiali telefón od Vášho tela. Toto sa dá pomerne jednoducho dosiahnu použitím hlasitého hovoru alebo špeciálnych gumených handfree súprav. Treba však poznamena, že spomínané blokovanie signálu mobilného telefónu má za následok zväčšenie jeho vysielacieho výkonu.

  3. Skúste nájs dôkaz, že daný výrobok funguje
  Najlepší spôsob, akým zisti, či daný výrobok ponúka ochranu proti elektrosmogu, je nájs dôkaz, že naozaj tak funguje. Množstvo predajcov tvrdí, že je ažké presne zmera účinnos ochrany. Namiesto toho bude zákazníka odkazova na siahodlhý zoznam referencií od "spotrebitežov", ktorí produkt vychvália. Malým písmom tiež býva často uvedené, že: "výrobky a/alebo technológie nie sú určené pre diagnostikovanie, liečenie, zmiernenie príznakov alebo prevenciu akéhokožvek ochorenia." Vežmi málo predajcov ponúka preukázatežný dôkaz efektivity výrobku. Čes výnimkám. Nespoliehajte sa na referencie, pretože tie môžu by vymyslené. Namiesto toho vyhžadajte odborné dôkazy.


  Nemôžeme len tak vypnú elektrinu. Naše životy, naša spoločnos, nᚠsvet je závislý na neustálom pripojení na elektrickú sie. Vežká čas elektrických zariadení a spotrebičov produkuje elektrosmog, ale nie všetky sa nás chystajú zabi. Vývoj neustále napreduje a dnes už nájdeme výrobky, ktoré sa snažia dodrža minimálne požiadavky na ekologickú prevádzku a dokonca spĺňajú podmienky pre environmentálne zdravie. Spravidla sa jedná o elektrické zariadenia, využívajúce na napájanie jednosmerný prúd, minimálne elektrické a magnetické emisie a v neposlednom rade, propagujúce "hardwire" pripojenie (teda opak bezdrôtového). Musíme ma neustále na pamäti, že i malé, ale dlhodobé expozície nemusia by bezpečné. Používaniu alebo zakúpeniu nového výrobku by malo predchádza uvážené a preventívne posúdenie jeho dlhodobých účinkov. V opačnom prípade máme na stole ďalší problém, a to: ako eliminova "škodlivé žiarenie". A ak už sa tento problém naskytne, preferujme produkty, ktoré majú preukázatežný a/alebo žahko zmeratežný účinok. Na našich stránkach opisujeme a ponúkame len také produkty.

  Profesionálne testované tieniace materiály s preukázatežným účinkom používajú fyzikálne princípy zníženia expozície za použitia prírodných prvkov (grafit, striebro, nikel, meď, kobalt, apod.). Viac sa dočítate v rubrike Tieniace materiály.


Súvisiace články: