ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 142 / 1053894

Aktualizované: 16.10.2023

Výber z dokumentačného materiálu

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM
Nástenný plagát zobrazujúci doposiaľ poznané frekvenčné spektrum elektromagnetického vlnenia.
Vysvetľuje základné pojmy, ktoré s vlnením a žiarením súvisia.

ZDRAVOTNÉ DOPADY TECHNOLÓGIE 5G
Oficiálny dokument vypracovaný odborným panelom STOA (výbor členov Európskeho parlamentu pre budúcnosť vedy a techniky) v roku 2021.

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH EXPERIMENTÁLNYCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ ZAMERANÝCH NA RIZIKÁ BEZDRÔTOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDECKÝCH A ZDRAVOTNÍCKYCH ŠTÚDIÍ TÉMATICKY ZAMERANÝCH NA PREUKÁZATEĽNÝ VPLYV ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY
Pokiaľ ide o problémy s elektromagnetickými poliami, elektrosmogom, zvýšenou expozíciou nízkofrekvenčnému a vysokofrekvenčnému (mikrovlnnému) žiareniu, jednou z najčastejšie používaných fráz v médiách je: "Neexistuje žiadny dôkaz, že elektromagnetické polia majú vplyv na zdravie" alebo jednoducho: "Neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy".
Na základe tohto dokumentu je tieto frázy ľahko možné spochybniť. Vo svete je nepreberné množstvo dôkazov, ale verejnosť a niekedy aj akademická obec sa zdajú byť veľmi zle informované.
  V tomto dokumente nájdete rozsiahly zoznam článkov a výskumného materiálu, ktorý preukazuje závažné nežiadúce účinky, alebo je považovaný za dôležitý dokument týkajúci sa témy. Články sú zverejňované na portále „US National Library of Medicine - PubMed“.

EURÓPSKA AKADÉMIA PRE ENVIRONMENTÁLNE LEKÁRSTVO (EUROPAEM):
"EMF GUIDELINE 2016" PRE PREVENCIU, DIAGNOSTIKU A LIEČBU ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A OCHORENÍ, SÚVISIACICH S ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI
Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, v spolupráci s doc. I. Belyaevom, Dr.Sc.,. vedúcim laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Tabuľky smerníc nájdete aj v rubrike Expozičné limity

PREHĽAD MEDZINÁRODNÝCH POSTOJOV VOČI MOBILNÝM TELEFÓNOM, BEZDRÔTOVEJ TECHNOLÓGII A Z NICH PLYNÚCICH ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

NETEPELNÉ VPLYVY A MECHANIZMY INTERAKCIE MEDZI ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI A ŽIVOU HMOTOU, ČASŤ 1
Monografia Medzinárodného výboru pre elektromagnetickú bezpečnosť (ICEMS), materiál Európskeho onkologického žurnálu a Národného inštitútu pre štúdium a prevenciu rakoviny a environmentálnych ochorení.

NETEPELNÉ VPLYVY A MECHANIZMY INTERAKCIE MEDZI ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI A ŽIVOU HMOTOU, ČASŤ 2
Monografia Medzinárodného výboru pre elektromagnetickú bezpečnosť (ICEMS), materiál Európskeho onkologického žurnálu a Národného inštitútu pre štúdium a prevenciu rakoviny a environmentálnych ochorení.

BIOINITIATIVE 2012 REPORT - RF COLOR CHARTS
História a chronológia štúdií o biologických (netepelných) účinkoch rádiofrekvenčných polí, ktoré boli realizované do r.2013 s farebným zvýraznením zistených výsledkov vplyvu na človeka.

IARC MONOGRAPHS - NON IONIZING RADIATION PART 1:
Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields
Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO,
ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky nízkofrekvenčných polí na ľudskú populáciu.
Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

IARC MONOGRAPHS - NON IONIZING RADIATION PART2:
Radiofrequency electromagnetic fields
Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO,
ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky vysokofrekvenčných polí na ľudskú populáciu.
Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

WIRELESS TECHNOLOGY - The Worst Threat to our Health, Personal privacy, Democracy
and National Security in Canada’s Entire History
Obsiahla kanadská prezentácia o histórii bezdrôtovej technológie až po súčasnosť. Dokument priamymi citáciami významných osobností priznáva, že expozície žiareniam majú zdravotné následky. Prezentácia obsahuje priame linky na takmer všetky citované dokumenty.

SEAWIND - Sound Exposure & Risk Assessment Of Wireless Network Devices
Výskumný dokument pojednáva o účinkoch a nebezpečenstve bezdrôtovej technológie v každodennom živote.