ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 142 / 1053894

Aktualizované: 15.6.2020

TETRA

  TETRA (Terrestrial Trunked Radio) je profesionálna mobilná rádiosieť. Bola špeciálne navrhnutá pre použitie vládnymi agentúrami, pre záchrannú službu, ako verejná bezpečnostná sieť, pre interné potreby železníc, dopravné služby a armádu. Okrem hlasových služieb, systém TETRA podporuje niekoľko typov dátovej komunikácie. Stavové správy a krátke dátové služby (SDS) sú poskytované cez hlavný riadiaci kanál systému, zatiaľ čo paketové dáta alebo dáta s prepájaním okruhov komunikácie používajú špecifické priradené kanály.

  TETRA poskytuje identifikáciu koncových staníc voči infraštruktúre a naopak. Pre ochranu proti odpočúvaniu je prenos šifrovaný. Koncové zariadenia TETRA môžu fungovať podobne ako mobilné telefóny, s plne duplexným priamym spojením s iným užívateľom TETRA. Núdzové tlačidlo umožňuje používateľovi prenášať núdzové signály priamo k dispečerovi. Na rozdiel od mobilných sietí, ktoré spájajú jedného účastníka k inému jednému účastníkovi (one-to-one), TETRA je postavená tak, aby dokázala spojenie one-to-one, one-to-many (jeden k viacerým) a many-to-many (viacerí k viacerým). Tieto prevádzkové režimy sú priamo určené pre verejnú bezpečnosť a profesionálnych užívateľov.

  V r.2005 bola na Slovensku operátorom Technopol sprevádzkovaná digitálna rádiová sieť Radiopol (radiopol.sk), ktorá funguje dodnes. Technológia Dimetra je charakterizovaná predovšetkým bunkovým systémom infraštruktúry zabezpečujúcim spojité pokrytie a taktiež aj digitálnou kvalitou audio funkcií. Použitá technológia umožňuje ako skupinovú, tak aj individuálnu komunikáciu a taktiež aj plnohodnotné prepojenie so sieťami iných operátorov.
 
Systém používa analógové aj digitálne vysielačky. Analógové vysielačky umožňujú spojenie výhradne priamo medzi účastníkmi (one-to-one) bez prístupu do siete. Digitálne fungujú pre prístup do siete. Niektoré parametre vysielačiek sa dajú diaľkovo nastaviť bez nutnosti zásahu u užívateľa (pridávanie a odoberanie hovorových skupín, deaktivácia vysielačky apod.)
 
 Medzi užívateľmi systému TETRA dnes nájdeme stavebé firmy, petrochemický priemysel, letových operátorov, taxi služby, kuriérske spoločnosti, producentské a filmové štáby, organizátorov podujatí, súkromné hasičské a záchranárske tímy, mestskú políciu a SBS.

Výhody systému TETRA
  Nižšia frekvencia umožňuje väčší rádius (dosah), z toho vyplývajúce dobré geografické pokrytie s menším počtom vysielačov a tým aj zníženými nákladmi na infraštruktúru. Počas nedostupnosti siete dokážu koncové stanice fungovať ako mobilné telefóny, dokážu použiť "priamy režim" spojenia na inú koncovú stanicu (režim Walkie-Talkie). Jediná koncová stanica s pripojením k sieti môže slúžiť v režime "brána" ako reléová stanica pre ďalšie blízke koncové stanice, ktoré sú mimo dosahu infraštruktúry siete.

Technické parametre
  Štandard podporuje prenosovú rýchlosť 115 kb/s na 25 kHz šírku kanála alebo až 700 kb/s na 150 kHz šírku kanála. Základňové stanice vysielajú nepretržite a súčasne nepretržite prijímajú signál z koncových staníc na rôznych nosných frekvenciách. Frameová konštrukcia systému je 17.65 cyklov za sekundu.

Frekvencie

UPLINK (MHz) DOWNLINK (MHz)
410 - 420 420 - 430
385 - 390 395 - 400

Vysielací výkon
  Koncové stanice majú spravidla výkon 1-2 W, vozidlové stanice do 10 W.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Dorozumievacie systémy, rádioamatéri
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

TETRA RADIOPOL MOBILNÁ SIEŤ
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sieť, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms

TETRA RADIOPOL MOBILNÁ SIEŤ
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sieť, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvateľstvo:

Veľkosť intenzity elektrického poľa [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Veľkosť hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš veľká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 µW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzťah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 µW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 µW/m²)

Veľkosť merného absorbovaného výkonu [SAR] (fyzikálnej veličiny používanej k popisu absorpcie RF výkonu živým tkanivom) sa udáva v jednotkách Watt na kilogram (W/kg). Absorpcia má vzťah k elektrickej vodivosti, mernej hustote tkaniva a intenzite elektrického poľa.

Intenzita elektrického poľa
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 µW/m²
BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 µW/m²
EuropaEM 2016, základňová stanica TETRA, špička, > 4 h, deň1 000 µW/m²
EuropaEM 2016, základňová stanica TETRA, špička, > 4 h, noc100 µW/m²
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo voľnej prírode:
< 0.000 001 µW/m²
SAR
Historická legislatíva:
Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 100 kHz - 10 GHz, RMStelo: 0.08 W/kg
hlava / trup: 2 W/kg
končatiny: 4 W/kg


Chcete si premerať úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenajať:

SAFE AND SOUND PRO II  - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 µs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnosť napájania cez USB.
Rozsah merania: 0.001 - 3 000 000 µW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € (+ poštovné)
SAFE AND SOUND MICRO  - náramkový detektor RF polí v rozsahu 700 MHz - 9 GHz
Jedinečný detektor s vizuálnou indikáciou expozície pomocou 4 farebných LED (8 hladín) so vstavaným vibračným alarmom (4 stupne vibrácie). Programovateľná úroveň pre alarm, ovládanie jedným tlačidlom, vynikajúca viditeľnosť aj v tme, odozva < 5 µs, zabudovaný akumulátor, nepretržitý monitoring 3 dni na jedno nabitie, USB-C nabíjací konektor.
Rozsah merania: 0.1 - 1 000 000 µW/m²  (0.006 - 19.4 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 30 €/24 hodín, vratná kaucia 300 € (+ poštovné)
ARINST SIGNAL HUNTER  - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivosť, externá anténa, ľubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlosť skenu 2 GHz/s, odozva < 5 µs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnosť napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 45 €/24 hodín, vratná kaucia 450 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače RF polí

Tieniace tkaniny

Tieniace tapety

Tieniace pletivá a flísy

Tieniace okenné fólie

Tieniace odevy

Súvisiace články: