ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 126 / 777665

Aktualizované: 15.6.2020

TETRA

  TETRA (Terrestrial Trunked Radio) je profesionálna mobilná rádiosie. Bola špeciálne navrhnutá pre použitie vládnymi agentúrami, pre záchrannú službu, ako verejná bezpečnostná sie, pre interné potreby železníc, dopravné služby a armádu. Okrem hlasových služieb, systém TETRA podporuje niekožko typov dátovej komunikácie. Stavové správy a krátke dátové služby (SDS) sú poskytované cez hlavný riadiaci kanál systému, zatiaž čo paketové dáta alebo dáta s prepájaním okruhov komunikácie používajú špecifické priradené kanály.

  TETRA poskytuje identifikáciu koncových staníc voči infraštruktúre a naopak. Pre ochranu proti odpočúvaniu je prenos šifrovaný. Koncové zariadenia TETRA môžu fungova podobne ako mobilné telefóny, s plne duplexným priamym spojením s iným užívatežom TETRA. Núdzové tlačidlo umožňuje používatežovi prenáša núdzové signály priamo k dispečerovi. Na rozdiel od mobilných sietí, ktoré spájajú jedného účastníka k inému jednému účastníkovi (one-to-one), TETRA je postavená tak, aby dokázala spojenie one-to-one, one-to-many (jeden k viacerým) a many-to-many (viacerí k viacerým). Tieto prevádzkové režimy sú priamo určené pre verejnú bezpečnos a profesionálnych užívatežov.

  V r.2005 bola na Slovensku operátorom Technopol sprevádzkovaná digitálna rádiová sie Radiopol (radiopol.sk), ktorá funguje dodnes. Technológia Dimetra je charakterizovaná predovšetkým bunkovým systémom infraštruktúry zabezpečujúcim spojité pokrytie a taktiež aj digitálnou kvalitou audio funkcií. Použitá technológia umožňuje ako skupinovú, tak aj individuálnu komunikáciu a taktiež aj plnohodnotné prepojenie so sieami iných operátorov.
 
Systém používa analógové aj digitálne vysielačky. Analógové vysielačky umožňujú spojenie výhradne priamo medzi účastníkmi (one-to-one) bez prístupu do siete. Digitálne fungujú pre prístup do siete. Niektoré parametre vysielačiek sa dajú diažkovo nastavi bez nutnosti zásahu u užívateža (pridávanie a odoberanie hovorových skupín, deaktivácia vysielačky apod.)
 
 Medzi užívatežmi systému TETRA dnes nájdeme stavebé firmy, petrochemický priemysel, letových operátorov, taxi služby, kuriérske spoločnosti, producentské a filmové štáby, organizátorov podujatí, súkromné hasičské a záchranárske tímy, mestskú políciu a SBS.

Výhody systému TETRA
  Nižšia frekvencia umožňuje väčší rádius (dosah), z toho vyplývajúce dobré geografické pokrytie s menším počtom vysielačov a tým aj zníženými nákladmi na infraštruktúru. Počas nedostupnosti siete dokážu koncové stanice fungova ako mobilné telefóny, dokážu použi "priamy režim" spojenia na inú koncovú stanicu (režim Walkie-Talkie). Jediná koncová stanica s pripojením k sieti môže slúži v režime "brána" ako reléová stanica pre ďalšie blízke koncové stanice, ktoré sú mimo dosahu infraštruktúry siete.

Technické parametre
  Štandard podporuje prenosovú rýchlos 115 kb/s na 25 kHz šírku kanála alebo až 700 kb/s na 150 kHz šírku kanála. Základňové stanice vysielajú nepretržite a súčasne nepretržite prijímajú signál z koncových staníc na rôznych nosných frekvenciách. Frameová konštrukcia systému je 17.65 cyklov za sekundu.

Frekvencie

UPLINK (MHz) DOWNLINK (MHz)
410 - 420 420 - 430
385 - 390 395 - 400

Vysielací výkon
  Koncové stanice majú spravidla výkon 1-2 W, vozidlové stanice do 10 W.


Vežkos elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Vežkos hustoty toku výkonu ekvivalentnej rovinnej vlny sa udáva vo wattoch na meter štvorcový (W/m²), ide však o príliš vežkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát menšia - mikrowatty na meter štvorcový (ľW/m²).

Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 1,375.√f V/m
Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 61 V/m
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 5 000.f ľW/m²
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 10 000 000 ľW/m²
Odporúčaná preventívna hodnota pre intenzitu elektrického pola podža Stavebnej biológie je: 0,006 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota pre hustotu toku výkonu podža Stavebnej biológie je: 0,1 ľW/m²


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate vežkos elektromagnetického pola zo systému TETRA:

Tieniace materiály: tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, odevy a spacie vaky, okenné fólie


Priebeh a modulácia vlnenia:

ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

TETRA Radiopol BTS MOBILNEJ SIETE
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sie, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms

TETRA Radiopol BTS MOBILNEJ SIETE
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionálna rádiová sie, vyvinutá pre záchranné a bezpečnostné zložky, verejnú dopravu, s celoslovenským pokrytím. Modulácia DQPSK, prístup TDMA. Šírka kanála 25 kHz. Frekvencia impulzov 17.6 / 70.1 Hz, dĺžka impulzu 12.5 / 26.8 ms