ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 112 / 1046793

Aktualizované: 5.4.2017

Mobilné telefóny - čo o nich možno neviete
+ tipy na zníženie Vašej expozície

  Už v roku 1948 uviedli dve americké štúdie možnú súvislosť medzi expozíciou mikrovlnému žiareniu, šedým zákalom a degeneráciou semenníkov u psov. V roku 1953 boli publikované štúdie o pracovníkoch radarovej stanice a ich problémoch s vnútorným krvácaním, leukémiou, šedým zákalom, bolesťami hlavy, nádormi na mozgu a ochoreniami srdca. Viedli k tajným vojenským štúdiám o účinkoch mikrovĺn na ľudí a rozhodnutiu obmedziť povolené množstvo prijatého mikrovlnného žiarenia.

  Súčasný štandard ICNIRP (International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection), od ktorého sa odvíjajú limitné úrovne expozície, je založený na výskume z roku 1953 a skúma hranice pre termálne (tepelné) poškodenie tkaniva, teda množstvo žiarenia, ktoré by spôsobilo napr. rozvoj šedého zákalu. Výkonové hustoty potrebné na vznik šedého zákalu boli približne 100 mW/cm² a tak bol dohodou stanovený bezpečnostný faktor 10-násobne nižšej hodnoty. Vznikla maximálna prípustná úroveň 10 mW/cm² (=100 W/m² ~ 194 V/m), ktorá ale nemá žiadnu súvislosť s netermálnymi (netepelnými) účinkami, ktoré sa našli neskôr (viac info v rubrike Dva typy účinkov).

Zníženie expozície
  Dnešná mládež používa svoje mobilné telefóny dlhšie časové obdobie, než dospelí. Používajú siete novšej generácie (3G/4G) namiesto pôvodne používanej (2G), SMS správy a internetovú komunikáciu cez sociálne siete ako hlavnú vymoženosť "smart" telefónov. Aj keď to dramaticky znižuje mikrovlnnú expozíciu ich hlavy, písanie odkazov má svoje vlastné problémy. Jeden z menej život ohrozujúcich efektov písania správ sú opakované preťaženia šliach rúk a prstových kĺbov.

  Podľa najnovších prieskumov až 90% mládeže do 15 rokov má vo vyspelých krajinách svoj vlastný mobilný telefón. 70% z nich využíva komunikáciu cez správy SMS alebo sociálne siete. 10% používa svoj telefón viac ako 45 minút denne, 70% nosí telefón vo vreckách, vystavujúc svoje telo neprimeranej expozícii. Avšak len 11% je presvedčených, že mobilný telefón má vplyv na ich zdravie. 70% uvádza, že by nezmenili návyky používania svojho telefónu na základe odporúčania odbornej verejnosti alebo vedeckých výskumov.

  Prvé odporúčanie sa týka použitia mobilného telefónu len v prípadoch, že nemáte k dispozícii káblový telefón. Pre dlhé hovory používajte výhradne káblový klasický telefón (ak je to možné, úplne sa vyhnite použitiu mobilného alebo bezdrôtového telefónu). Ak musíte použiť mobilný telefón, doporučujeme použiť káblovú hands-free súpravu - ale pozor - nie bežnú! Bežná káblová hands-free súprava Vašu expozíciu mikrovlnám nezmenší, ak, tak len v zanedbateľnej miere. Kábel, ktorý vedie k slúchadlám, je elektrický vodič a zároveň mikrovlnná anténa. Klasické káblové handsfree dopraví mikrovlny po kábli k slúchadlu v uchu. Bez ohľadu na vzdialenosť telefónu od hlavy, do slúchadiel sa mikrovlny šíria takmer tak dobre, ako zo samotného telefónu umiestneného pri hlave.
  Aspoň čiastočnou pomocou je použitie špeciálnej handsfree súpravy s gumennými vzduchovými trubicami (tzv. Air-tube), ktorej podstata tkvie v tom, že ku hlave alebo telu nevedie žiaden kábel - kovový vodič. Túto sadu si môžete zakúpiť na ľubovolný telefón aj cez náš e-shop.

Pozor! - na trhu sú bežne dostupné i handsfree sady, ktoré používajú bezdrôtový prenos Bluetooth. Použitie Bluetooth handsfree pre zníženie expozície z mobilného telefónu je rovnakým nezmyslom ako čistenie blata blatom. Expozícia nielenže nebude nižšia, môže byť dokonca vyššia, nakoľko miesto jedného mikrovlnného zdroja (telefón) budete obklopení troma zdrojmi (telefón + Bluetooth v telefóne + Bluetooth v slúchadlách). Táto neekologická technológia potrebuje navyše pre svoju prevádzku batérie.
  Na  trhu nájdeme aj ochranné púzdra na telefón, ktoré však nie vždy spĺňajú želaný efekt - zníženie expozície počas telefonovania. Hoci sú vyrobené z tieniaceho materiálu, pri neúplne uzavretých púzdrach sa z nich môžu stať antény namiesto želanej ochrany. Púzdro samotné potom vyžaruje mikrovlnné pole. Tento efekt je pozorovateľný u niektorých konkrétnych výrobkov, bez ich odskúšania ich preto neodporúčame používať. Používaním puzdra môže dôjsť k zoslabeniu signálu pre telefón, čo môže byť kompenzované jeho vyšším výkonom. V konečnom dôsledku to môže mať za následok zvýšenie expozície užívateľa. 

 • Používajte mobilný telefón len v prípade núdze
 • Telefonujte čo najkratšie
 • Ignorujte reklamné slogany "Neobmedzené víkendové minúty", "Až 200 minút zadarmo", apod.
  D
  ostať niečo zadarmo môže byť neodolateľné, ale potenciálne veľmi nezdravé

Sila signálu
  Na každom mobilnom telefóne je zobrazený údaj o intenzite signálu v danej lokalite. Zvyčajne ide o zobrazenie grafické (paličky). Čím viac paličiek, tým je prijímaný signál (pokrytie) lepší. Na základe tejto intenzity reguluje mobilný telefón svoj vysielací výkon. Neexistuje však žiaden priemyselný štandard, ktorý by počtom paličiek vyjadroval reálnu úroveň Vašej expozície mikrovlnám. Platí však všeobecné pravidlo, ktoré môžete použiť bez ohľadu na typ siete, v ktorej telefón pracuje:
  Ak je telefón používaný pri dobrom pokrytí, intenzita signálu, ktorou vysiela späť na základňovú stanicu, je malej alebo menšej intenzity, než pri zlom pokrytí a telefonovanie tak môže byť o čosi "zdravšie".
  Snažte sa držať telefón čo najďalej od tela. Už vzdialenosť 2 cm od tela tvorí obrovský rozdiel v intenzite elektromagnetického poľa.
  Držte telefón v ruke správne. Po zakúpení nového telefónu si vždy najskôr zistite, kde je umiestnená anténa a ktoré miesta nemáte rukou zakrývať. Rôzne modely a značky telefónov majú rôzne rozmiestnenie antén. Najvhodnejšie je telefón držať prstami na jeho bokoch, neschovávať ho do dlane a prstami nezakrývať zadnú stranu telefónu.
  Ak ste vo vnútri budov, používajte telefón počas hovoru bližšie k vonkajšej stene budovy, kde môže byť intenzita signálu (pokrytie)  až 10x lepšie, než v strede budovy.

 • Telefón držte tak, ako je to odporúčané v návode na obsluhu
 • Počas volania je ideálne udržiavať aspoň 2-3 cm vzdialenosť od hlavy
 • Nastavte si dostatočnú hlasitosť podľa potreby
 • Vo vnútri preferujte telefonovanie bližšie k vonkajšej stene budovy

Voľba siete
  Dnes si môžete u väčšiny operátorov vybrať z troch typov komunikačných sietí (závisí tiež na lokalite a kvality pokrytia signálom). Voľba siete nie je len o rýchlosti prenosu dát, alebo o dostupnosti. Predovšetkým ide o tri odlišné technológie, ktoré pracujú na rôznych frekvenciách, s rôznou moduláciou (kódovaním informácie do rádiového signálu), ale aj s rôznym výkonom. Preto je voľbu siete vhodné riadne zvážiť.

 • 2G / GSM / GPRS / EDGE: pokrytie vynikajúce
 • 3G / UMTS / WCDMA / HSPA: pokrytie veľmi dobré, okrem horských oblastí a niekedy aj budov
 • 4G / LTE / OFDMA: pokrytie zväčša vo väčších mestách a urbanizovaných lokalitách

  Pokrytie môže byť prvou podmienkou voľby. Ak sa však pozrieme na riziká z expozície, všeobecne platí, že telefón pracujúci v sieti:
 • GSM/2G používa najvyššie výkony. Expozícia z telefónu, pracujúceho v sieti GSM/2G pri zlom pokrytí (maximálnom výkone), prekračuje povolené úrovne dané vyhláškou MZ SR a odporúčaním ICNIRP už vo vzdialenosti 13 cm od tela! Priložením telefónu úplne k telu prekračuje expozícia stanovenú hygienickú normu 100-násobne (za predpokladu, že nerátame koeficient priemerovania jednotlivých impulzov počas 6 minút, ako to vyžaduje táto vyhláška).
  Pokiaľ máte telefón nastavený na typ siete GSM/2G, môžete byť vystavení veľmi silným mikrovlnným impulzom pri zapínaní a vypínaní telefónu, pri prihlasovaní alebo odhlasovaní sa zo siete, pri prepnutí telefónu na inú základňovú stanicu, pri zvonení telefónu alebo bezprostredne po začatí hovoru. V týchto prípadoch bude výkon telefónu dosahovať prahovú úroveň pre sieť GSM/2G, čo sú 2W.
 • WCDMA/3G používa naopak najmenšie možné výkony (pozri rubriku Mobilné telefóny - porovnanie výkonu). To znamená, že pri zvolení tohoto typu siete sú expozície pri používaní telefónu najnižšie. Avšak z doterajších výskumov vyplýva, že kumulatívna (časová) expozícia pri type siete WCDMA/3G predstavuje pre užívateľa telefónu takmer 4-násobné zvýšenie rizika vzniku mozgového nádoru v porovnaní s expozíciou v sieti GSM/2G (Morgan et al., 2016), a to i napriek niekoľko rádov nižším intenzitám expozície. Istú úlohu tu teda hrá aj používaná frekvencia, typ modulácie, šírka použitého frekvenčného pásma, atď.
 • LTE/4G používa moduláciu tvorenú niekoľkonásobne vyšším počtom nosných frekvencií. Prenos zabezpečujú súčasne viaceré antény. Očakáva sa, že LTE modulácia bude z hľadiska bio-aktivity najvplyvnejšia. Doposiaľ neexistuje štúdia, ktorá skúma jej zdravotné riziká.
  
 Každý typ siete prináša svoje pre i proti. Zo zdravotného preventívneho hľadiska je teda veľmi ťažké odporučiť, aký typ siete preferovať pri používaní mobilného telefónu. Pozrite si prehľadnú tabuľku porovnania parametrov jednotlivých typov sietí. Pokiaľ je Váš telefón nastavený na jednu z nich, dochádza u Vás k expozícii daného charakteru podľa tabuľky:

 TYP SIETE  FREKVENCIA (MHz)  VÝKON  ŠÍRKA PÁSMA  MODULÁCIA ŠPECIFIKÁ
 GSM / 2G  900 / 1700  2.5 mW - 2 W  200 kHz  FHSS  pulz 217 Hz
 UMTS / 3G  1900  10 nW - 200 mW  3.84 MHz  DSSS / CDMA  spojitá vlna
 LTE / 4G  800 / 1700 / 2500  100 nW - 200 mW  1.4 - 20 MHz  SC-FDMA  MIMO / 15 kHz subnosná

  Telefóny majú možnosť aktivovať automatickú voľby typu siete, ktorá býva nastavená ako východzia. "Auto LTE/WCDMA/GSM", resp. "Auto 4G/3G/2G" umožňuje telefónu využívať vždy tú najrýchlejšiu sieť, čo však z hľadiska expozícií, príp. dopadov na zdravie nemusí byť práve tá najlepšia možnosť. Ak príde k zhoršeniu pokrytia pre jeden typ siete, telefón sa automaticky prepne na nižší typ. To môže znamenať ďalšiu expozíciu navyše. Automatický režim neodporúčame aktivovať na cestách (najmä v železničných vagónoch, autách a autobusoch), nakoľko telefón bude počas cesty cez oblasti so slabým pokrytím neustále typ siete striedať a zvyšovať Vašu expozíciu.

 • Dôkladne sa oboznámte s jednotlivými typmi sietí a pokiaľ je to možné aj so známymi účinkami ich parametrov na živé organizmy
 • Nepoužívajte automatický výber siete najmä počas cestovania

Zraniteľné oblasti
  Je veľmi dôležité, na ktorej časti tela nosíte mobilný telefón. Na mikrovlnné žiarenie sú najviac náchylné oči, prsia, semenníky, obličky, pečeň (na opasku nohavíc) a brucho u tehotných žien.
 
Dávajte pozor, aby ste nedržali telefón v blízkosti očí alebo pred očami. Tiež nenoste telefón v náprsnom vrecku košele, alebo bundy. Muži sú  karcinómom prsníka ohrození rovnako ako ženy a výskyt ženského i mužského karcinómu prsníka narastá. Telefón pripnutý na popruhu batohu tiež nie je ideálnym riešením - umiestnite ho radšej do zadného vrecka batohu, čo najďalej od tela. Podprsenka s kovovou výstužou môže zosilniť mikrovlnné žiarenie, kovový drôt pôsobí ako rezonátor a zosilňuje signál v blízkosti prsného tkaniva. Ženy by si zásadne nemali nosiť telefón v podprsenke.
 
Buďte opatrní, ak nosíte kovové rámy okuliarov, kovové sponky vo vlasoch, piercing na tvári, zubné rovnátka alebo kochleárny implantát. Elektromagnetické pole z mobilného telefónu bude pri kontakte s kovovými časťami vytvárať vyšší elektrický náboj. Joo (2006) zistil, že dospelí aj deti, ktorí používajú mobilné telefóny spolu s okuliarmi z kovového rámu, sú vystavení intenzitám SAR nad stanovenými hygienickými limitmi.
 
 Nosenie telefónu pripnutého na opasok (v pohotovostnom režime, alebo pri použití hands-free) nie je vhodné. Výskumníci dôrazne vyhlasujú, že budúce matky by nemali vystavovať svoje rastúce bábätko emisiám z mobilných telefónov, dieťa nemusí byť úplne chránené plodovou vodou vzhľadom k svojim prirodzeným pohybom v maternici (https://www.babysafeproject.org). Panvové štruktúry nebránia hlbokým prienikom rádiofrekvenčného poľa, pole môže byť absorbované embryom alebo plodom. Bunkové zmeny iniciované elektromagnetickým poľom mobilného telefónu môžu prechádzať cez placentárnu bariéru. Tehotné ženy by nikdy nemali mať telefón (ani v pohotovostnom režime) v blízkosti brucha. Mäkké tkanivá a vnútorné orgány (obličky a pečeň) sú veľmi citlivé. Vaječníky na tom nie sú inak.

 • Nikdy nedržte telefón v oblasti očí, pŕs, semenníkov, obličiek, pečene, gravídneho brucha
 • V lepšom prípade noste a používajte telefón ďalej od tela
 • Ideálne je umiestniť telefón čo najďalej od vnútorných orgánov

SMS a textové správy
  Pokiaľ posielate textovú správu, pri GSM/2G režime používa telefón maximálny výkon. Všeobecne platí, že je vhodné držať telefón ďalej od tela, kým správa nebude odoslaná. Tiež je tu problém preťažovania šliach rúk a prstových kĺbov pri častom písaní textových správ.

 • Telefón držte od tela počas prijímania a odosielania správ

Dátové prenosy - mobilný internet
  Dátové prenosy sú dnes využívané v takmer každom telefóne alebo smartfóne. Používajú ich aj internetové modemy v tvare USB kľúča alebo malej krabičky. Počas aktivovaných dátových prenosov sa telefón alebo modem pripája na sieť nepretržite (s malými prestávkami). Odporúčame používať dátové prenosy len na obmedzenú dobu (napr. na vyhľadanie informácie na internete, alebo stiahnutie pošty). V prípade nepretržitej aktivácie sú neustále z telefónu (modemu) vysielané elektromagnetické vlny, nad ktorými nemáte kontrolu. V domácnosti je vhodnejšie, bezpečnejšie a v neposlednom rade vždy najspoľahlivejšie použiť ethernetový káblový internet

 • Ak sú dátové služby zapnuté, každý pohyb s telefónom alebo hoci len aktualizácia prehľadu počasia, či statusu na sociálnej sieti znamená niekoľko sekúnd elektromagnetickej expozície miesta na tele, ktoré je k telefónu najbližšie
 • Dátové prenosy v smartfónoch a telefónoch používajte čo najkratší čas. Ak je možnosť ich vypnúť, vypnite ich. Telefón NEVYSIELA ŽIADEN SIGNÁL LEN AK SÚ VYPNUTÉ VŠETKY DOPLNKOVÉ FUNKCIE - Wi-Fi, Bluetooth a dátové prenosy
 • Modem umiestnite čo najďalej od seba, ale vždy čo najbližšie k vonkajšej stene budovy. Najideálnejšie sú modemy, pripojiteľné k notebooku dlhším USB káblom (aspoň 1m)
 • Pokiaľ používate mobilný internet v USB kľúči alebo pripojenie Wi-Fi, nikdy neumiestňujte notebook, tablet alebo mobilný telefón na kolená, do lona, alebo na prsia. Dodržujte aspoň 20 cm vzdialenosť od tela
 • Sledujte lekárske výskumy. Preferujte typ siete, ktorý má najmenšie zdravotné účinky na živé organizmy

Pohotovostný režim
  Pokiaľ je telefón v pohotovostnom režime, občas komunikuje s najbližšou základňovou stanicou. Ak je pokrytie slabé, je pravdepodobné, že kontaktovanie základňových staníc bude prebiehať častejšie, telefón sa bude snažiť vytvoriť lepšie spojenie. Počas cestovania môže telefón vykonávať registráciu na novú základňovú stanicu tak často, ako často prechádzate okolo základňovej stanice Vášho operátora. Čím rýchlejšie sa budete pohybovať, tým viac sa Váš telefón bude snažiť nadviazať nové spojenie. Tieto registrácie môžu prebiehať rôznym výkonom. Ak sa napr. dostanete do zóny mimo signálu 3G siete a máte nastavený režim "Auto LTE/WCDMA/GSM", telefón sa bude snažiť registrovať na najbližšiu základňovú stanicu, ktorá môže pracovať v jednom z týchto režimov. Je to dôležité najmä počas cestovania autom alebo vlakom a držať telefón ďalej od tela, i keď netelefonujete.

 • Noste telefón ďalej od Vás alebo inej osoby, i keď je v pohotovostnom režime
 • Ak bezprostredne nečakáte na telefonát, môžete výrazne znížiť expozíciu tým, že telefón úplne vypnete

Iní účastníci na cestách
  Mikrovlnné pole sa šíri do okolia telefónu. Hoci sami nemusíte používať mobilný telefón, stačí ak stojíte alebo sedíte blízo osoby, ktorá telefonuje alebo komunikuje na sociálnej sieti, Vaše telo je exponované tiež. Pri meraniach sme našli intenzitu poľa aj viac než 6 V/m u cestujúceho v plne obsadenom vlaku, kde väčšina okolosediacich cestujúcich používa telefón, tablet a notebook.
 
Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovových povrchov dopravných prostriedkov. Nie je preto vhodné používať mobilný telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, nakoľko konštrukciu vozidla spravidla tvorí kov. Moderné železničné vagóny sú na tom najhoršie. Počas pobytu v dopravných prostriedkoch sú osoby v tomto priestore exponované mnohonásobne viac práve vďaka odrazom od kovových stien a konštrukcie.
  Ak ste naozaj nútení používať telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, obmedzte jeho použitie na minimum. Pamätajte, že čím má telefón slabšie pokrytie (odtienením kovovou konštrukciou vozidla), tým bude jeho výkon väčší. Vo švédskom Štokholme sa zákaz používania mobilných telefónov vo verejnej doprave stal účinným od augusta 2006. Cestujúci môžu používať telefóny vo vozidlách len na určených miestach.

 • Snažte sa minimalizovať použínie bezdrôtových zariadení v aute, autobuse alebo vo vlaku
 • Nepoužívajte telefón pri vedení vozidla. Auto najprv odstavte, príp. vystúpte.

Slúchadlá s mikrofónom
  Ak sa už nevyhnete používaniu mobilného telefónu, použite káblovú handsfree sadu doplnenú o gumené zvukové trubice, ktoré redukujú Vašu mikrovlnnú expozíciu. Odporúčame nepoužívať klasické handsfree s káblovými slúchadlami, nakoľko u nich dochádza k šíreniu mikrovlnného poľa po kábli až k hlave.
  Air-tube handsfree prevádzajú elektrické signály do zvukových vĺn v malej kapsule, z ktorej sú potom zvukové vlny prenášané do uší cez tenké vzduchové trubičky. Funguje to ako lekársky stetoskop. Zvuk má výbornú kvalitu a neobmedzuje užívateľa ani v počúvaní hudby.

Nasledujúce video dokumentuje fungovanie gumených handsfree

SAR
  Specific Absorption Rate (SAR) je hodnota, ktorá vyjadruje výkon energie vo Wattoch absorbovaný v určitom množstve tkaniva. ICNIRP nastavila jej maximálnu hodnotu v ľudskej hlave na 2 W/kg na každých 10 gramov tkaniva, pri plnom výkone telefónu, počas 6 minút. Dôvodom je zrejme pomyselný slogan "Ak Vás to nezohreje, neublíži Vám to".
  Dnes už vieme, že to nie je celkom pravda a že aj pravidelné pulzné napätia netepelných úrovní môžu byť pre živé organizmy škodlivé. Mobilné telefóny môžu meniť ich výstupný výkon vo veľkom rozsahu, niekedy aj 1000000:1. Hodnoty SAR sa môžu pre rôzne modely telefónov pohybovať v rozmedzí 10:1. Viacero štúdií uvádza, že krátka jedno- až dvoj-hodinová expozícia mobilného telefónu bude mať za následok patologické presakovanie hematoecefalickej bariéry. Účinok sa prejaví okamžite a môže byť viditeľný aj po 14 dňoch. Štúdie poukázali na zánik neurónov (mozgových buniek) na veľmi nízkej úrovni SAR 12 mW/kg (Nittby 2009).

  Informácie o SAR hodnote by mali byť poskytované ku každému mobilnému telefónu na trhu. Hodnoty SAR by mali byť uvedené v návode, ktorý je dodávaný s telefónom. SAR je však len jedným zo spôsobov ako odhadnúť množstvo emitovaného žiarenia z telefónu. Dr. Gerard Hyland z Warwick University, jeden z popredných odborníkov na rádiofrekvenčné žiarenie a s ním spojené riziká pre ľudské zdravie, poznamenal, že údaje o SAR môžu byť užitočným sprievodcom pre laika. Ale SAR vyjadruje hodnotu pri prevádzke telefónu na plný výkon bez ohľadu na účinnosť daného telefónu. V závislosti od pokrytia môže efektívny telefón vyžarovať menej ako neefektívny, takže vystaví telo nižšej dávke žiarenia. Niektoré telefóny s vysokým SAR v skutočnosti produkujú nižší SAR za normálnych podmienok použitia, než telefóny s nízkou maximálnou SAR.

  SAR nemožno merať priamo, ale len prostredníctvom sofistikovaných modelov a počítačového matematického modelovania na simuláciu žiarenia z telefónov. Aj keď pokrok smeruje k štandardu Európskeho spoločenstva (CENELEC) - figuríne hlavy a meraciemu protokolu, neexistuje žiadna dohodnutá štandardná metóda merania. Výsledky sa líšia v závislosti od typu sondy a figuríny hlavy, návrhu antény mobilného telefónu a pozície, v ktorej užívateľ drží telefón. Dr. Michael Kundi z Wien University v júni 2000 poukázal na to, že hlavové tkanivo je vo svojej štruktúre variabilné, SAR sa pri vyšších frekvenciách veľmi líši v závislosti od typu tkaniva. Meranie SAR odráža tieto rozdiely nepresne a počítačové simulácie čelia svojim medziam v dôsledku nahromadenia nepresnosti výpočtov. Dr. Kundi tvrdí, že aj keby sa brali na váhu len výlučne tepelné efekty, pri dlhodobej expozícii by viedli k nežiaducim účinkom. Mechanizmy podieľajúce sa na správnej biologickej funkcie udržiavania teploty organizmu by mohli byť narušené. Napätie indukované v tele môže mať z dlhodobého hľadiska nepriaznivé účinky. Dr. Kundi tiež pripomína, že nie je možné jednoducho sčítať účinky expozície rôznych elektromagnetických polí. Živé systémy reagujú komplexne na viacnásobnú expozíciu. Neexistuje žiadny výskum, ktorý by systematicky sledoval reakciu živých organizmov rôznym komplexným simultánnym zdrojom elektromagnetických polí. Pretrvávajúce neurologické problémy, ktoré sú postupne zaznamenávané ako reakcia na omnoho menšie intenzity polí, než tie, ktoré spôsobujú ohrev, naznačujú, že elektromagnetické rádiofrekvenčné polia môžu mať vplyv na organizmy aj pri nepatrných expozíciách.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že kým tento výskum príde s konkrétnymi výsledkami, mali by byť spotrebitelia opatrní a nespoliehať sa na SAR hodnoty. Zmeny vo vnímaní rizík môžu viesť k zmene správania, vrátane bezohľadnosti. Každé bezpečnostné opatrenie by malo vplývať na minimalizáciu používania bezdrôtových zariadení.

 • Nespoliehajte sa na nízke hodnoty SAR, ktorými sa pýši Váš mobilný telefón

Ochranné nálepky a rôzne iné predmety
  Internet je v dnešnej dobe zaplavený množstvom rôznych ochranných pomôcok na "harmonizáciu elektrosmogu". Výrobcovia a predajcovia tvrdia, že Vás tieto pomôcky ochránia pred škodlivým žiarením a elektromagnetickými poľami, avšak predmety nespĺňajú to, čo sľubujú.
  Tieto predmety neodporúčame kupovať. Veľa ľudí, ktorí si podobné produkty zadovážili, sa cítia byť oklamaní. Mnoho predajcov si zaplatilo za údajný výskum, ktorý mal potvrdiť, že ich produkty naozaj fungujú. Spravidla však ide o podvrh.

 • Nespoliehajte sa na používanie rôznych falošných pomôcok na "harmonizáciu elektrosmogu". Ani nálepky a ani šungity, orgonity a tachyony Vás neochránia pred mikrovlnnou expozíciou z mobilného telefónu
 • Najúčinnejšou ochranou je minimalizovanie mikrovlnnej expozície. Ak už, použite air-tube handsfree súpravu a vzdiaľte sa od mobilného telefónu počas hovoru alebo dátových prenosov

Kompletné informácie o technológii a vedeckých výskumoch nájdete v rubrike Mobilné telefóny
Často kladené otázky o mobilných telefónoch nájdete v podrubrike Často kladené otázky/telefóny


MOBILIZE
Film Kevina Kunzeho z roku 2014 (anglicky).
Investigatívny dokumentárny film, ktorý skúma potenciálne dlhodobé účinky na zdravie zo žiarenia mobilného telefónu, vrátane rakoviny a neplodnosti. Film podáva fakty o najnovšom vedeckom výskume, sleduje vnútroštátne legislatívne úsilie a osvetľuje majoritný vplyv technologického priemyslu na verejné zdravie. Mobilize prináša rozhovory s lekármi, politikmi, pacientami s nádorovým ochorením a technickými expertmi.

MOBILY A RAKOVINA MOZGU
TV Markíza odvysielala v decembri 2014 spravodajský príspevok s informáciou o švédskej štúdii a jej alarmujúcich výsledkoch. Dáva priestor vyjadreniam slovenských vedcov - technika a lekára. Je škoda, že nejde o vedcov, ktorí tejto problematike venujú zvláštnu pozornosť a pracujú na medzinárodných výskumných projektoch. Je zaujímavé, že v príspevku práve lekár tendenčne podhodnocuje riziko elektromagnetických polí. Na svete existujú stovky štúdií, ktoré riziko z veľkej časti potvrdzujú.


Súvisiace články: