ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 141 / 1033391

Aktualizované: 16.10.2023

Často kladené otázky - bedzrôtové slúchadlá

  Bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods a ich podobné odnože sa stali u spotrebitežov vežmi obžúbené. Často sa považujú za módny trend a od roku 2016 do konca roku 2020 sa ich predalo viac než 500 miliónov kusov. Najmä mladí žudia ich nosia často a niekedy nepretržite.

• Ako fungujú bezdrôtové slúchadlá?

  Moderné bezdrôtové slúchadlá používajú prenos cez rádiové vlny technológiou Bluetooth. Podobne ako iné zariadenia pracujúce s rovnakou technológiou, môžu sa tak pripoji k mobilnému telefónu, tabletu alebo k počítaču bez použitia samostatného káblového konektora. Bluetooth technológia však predstavuje dvojcestné rádiové spojenie, teda popri mobilnom telefóne, v ktorom je súčasne prijímač i vysielač, je prijímač a vysielač aj v každom slúchadle. Dokopy teda ide o 3 vysielače a 3 prijímače Bluetooth, ktoré fungujú súčasne. Nezáleží na tom, či je to počas telefonovania, alebo len pri nevinnom počúvaní hudby. Nerátajúc prípadný ďalší vysielač v mobilnom telefóne, keď ide o aktívny telefónny hovor, alebo dátový prenos.

  Recenzie AirPods tvrdia, že slúchadlá poskytujú krištážovo čistý zvuk a dlhú výdrž batérie. Mnohé sú dodávané s elegantným malým nabíjacím puzdrom. AirPods však nie sú jedinou technológiou bezdrôtových slúchadiel na trhu. V roku 2017 sa po celom svete predalo viac ako 368 miliónov slúchadiel a náhlavných súprav, z ktorých mnohé boli bezdrôtové. V súvislosti s vysokým dopytom na trhu sa vyskytli aj otázky, či je použitie bezdrôtových slúchadiel bezpečné pre dospelých, ale i deti.

• Sú bezdrôtové slúchadlá bezpečné?

  Hlavnou obavou, spojenou s používaním bezdrôtových slúchadiel, je úroveň intenzity rádiofrekvenčného žiarenia (RF), ktorou je užívatež exponovaný počas ich použitia. Posledný výskum priniesol dôkazy o tom, že RF žiarenie môže predstavova značné nebezpečenstvo pre žudské zdravie. Štúdie hodnotili mieru penetrácie Bluetooth RF vĺn do mozgu.

  Koncept nebezpečného blízkeho radiačného alebo reaktívneho RF poža nie je nový. Dokonca aj FCC (organizácia zodpovedná za verejnú komunikačnú bezpečnos v USA) súhlasí, že tu ide o problém. Ich oficiálne smernice naznačujú, že zariadenia s bezdrôtovými technológiami by sa nemali dlho drža pri tele. Predstavuje to problém najmä v prípade, pokiaž sú bezdrôtové slúchadlá určené na zasunutie hlboko do uší. Umožňujú tak penetrova RF žiareniu hlbšie do mozgu.

I keď je technológia Bluetooth navrhnutá na prenos dát na krátke vzdialenosti (trieda „2“) s dosahom 10 m, neznamená to, že tu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Jedným z hlavných problémov je samotná technológia. V priemere slúchadlá vydržia pri počúvaní hudby asi 4 hodiny. S nabíjacím puzdrom ich však za necelú hodinu znovu nabijete na 100%. To znamená, že ich môžete používa väčšinu dňa a niektorí to tak aj robia. Bežne sa stáva, že žudia nosia slúchadlá zapnuté, aj keď nie sú pripojené. Doba používania neustále zvyšuje úroveň RF žiarenia, ktorému sa v priebehu času vystavujú.

• Aké sú názory zodpovedných inštitúcií k bezpečnosti bezdrôtových slúchadiel?

  Oficiálny postoj k bezpečnosti bezdrôtových slúchadiel alebo bezdrôtových zariadení je vo všeobecnosti zložitou otázkou. Už v roku 2011 klasifikovala Svetová zdravotnícka organizácia RF žiarenie medzi možné žudské karcinogény. Do roku 2019 sa 250 vedcov podpísalo pod výzvu požadujúcu prísnejšie smernice pre používanie bezdrôtových zariadení. Zdá sa, že to priamo súvisí so zvýšenou popularitou osobných bezdrôtových zariadení, akými sú aj bezdrôtové slúchadlá.

  Vynára sa tiež otázka, či sú bezpečnostné normy skutočne platné a dôsledne uplatnitežné aj pre malé bezdrôtové zariadenia. Tie totiž zvyčajne budú spĺňa zákonné limity emisií RF bezvýhradne. Normy sa však datujú ešte do roku 1996, takže je ažké uveri, že sú stále relevantné alebo dokonca platné pre akékožvek technológie dostupné na dnešnom trhu. Celkom ignorujú akýkožvek biologický dopad týchto zariadení a súčasná úroveň výskumu naznačuje, že ide o problém.

• Sú bezdrôtové slúchadlá bezpečné pre deti?

  Je ažké s istotou tvrdi, či sú bezdrôtové slúchadlá bezpečné pre deti. Ako už bolo spomenuté, normy RF expozície sú obsoletné a vychádzajú z modelu dospelého muža. Neskúmajú vplyv tohto typu žiarenia na mozog dieaa, ktorý je úplne odlišný. Výskum ukazuje, že mozog detí má vyššiu mieru absorpcie a môže by viac ohrozený RF žiarením. Okrem toho, u detí trvá roky, kým sa ukončí vývoj hematoencefalickej bariéry a imunitného systému.

• Môžu bezdrôtové slúchadlá spôsobi rakovinu?

  Jednou z hlavných otázok týkajúcich sa bezpečnosti podobných zariadení je, či môžu vyvola alebo prispie k vzniku onkologického ochorenia.  Mnohí odborníci varovali pred potenciálnym nebezpečenstvom dlhšieho používania bezdrôtových slúchadiel. Jedným z problémov je, že táto technológia je na trhu stále relatívne nová. Takže vlastne nepoznáme plný dopad, ktorý by mohla ma.

• Existujú iné potenciálne zdravotné riziká?

  RF žiarenie, ktoré emitujú bezdrôtové technológie, bolo spojené s rôznymi zdravotnými problémami. Do úvahy prichádzajú nielen onkologické ochorenia, génové mutácie, ale napr. aj ADHD. Mechanizmom môže by narušenie funkcie kalciových kanálov v bunkách, nadmerný prísun kalciových iónov, stimulácia hyperaktivity, narušená schopnos sústredenia. Tiež sa predpokladá, že RF žiarenie súvisí s EHS (elektrohypersenzitivitou). Narušenie rovnováhy kalciových iónov môže spôsobi disfunkciu semipriepustných bariér v organizme. To znamená, že toxické látky sú schopné migrova do rôznych oblastí tela, vrátane mozgu. Môže ma dokonca vplyv na deštrukciu neurónov, ktorá súvisí s vývojom vážnych porúch duševného zdravia, akými je napr. demencia.

• O ako vežkú expozíciu teda ide?

  Použitá technológia Bluetooth pracuje zväčša s výkonom 0 dBm, teda 1 mW. Poviete si, veď to je zanedbatežný výkon. Ale pokiaž sú slúchadlá pri prevádzke umiestnené v bezprostrednom kontakte s tvárou, ušnicou, či dokonca hlbšie vo zvukovode, je expozičná úroveň v danom mieste obrovská. Bluetooth technológia navyše nemení aktuálne vyžiarený výkon podža kvality spojenia alebo vzdialenosti. Kým mobilný telefón v režime 3G alebo 4G môže počas telefonovania zníži svoj výkon až na 10 - 100 nW pri dobrom pokrytí, Bluetooth slúchadlá pracujú približne s 10 až 100-násobne väčšou intenzitou.

  Vo vzdialenosti 5 cm od slúchadiel (vzdialenom poli) je možné dosiahnu výkonovú hustotu 30 mW/m². V mieste dotyku môže ís bezmála o niekožko desatín W/kg SAR! Bezdrôtové slúchadlá tak užívateža nepretržite vystavujú impulzným mikrovlnám. Ich používanie znamená rovnakú expozíciu, ako držanie telefónu počas hovoru pri hlave, ak nie vyššiu. Slúchadlá navyše exponujú obe strany hlavy.

• Alternatívy k bezdrôtovým slúchadlám

  Možno stojí za zmienku, že k bezdrôtovým slúchadlám existujú bežné alternatívy. Napr. káblové slúchadlá. V spojení s mobilným telefónom, alebo iným bezdrôtovým zariadením sú však ďaleko najvhodnejšou alternatívou tzv. "airtube" slúchadlá, ktoré neexponujú hlavu užívateža RF žiarením tak, ako bezdrôtové, alebo káblové slúchadlá.  Tvorí ich ohybný silikónový zvukovod, ktorý vedie zvukové vlny do ucha. Majú vežkú výhodu v tom, že pracujú úplne bez RF žiarenia. Nájdete ich aj u nás v e-shope.

Zhrňme si teda všetky typy a ich výhody/nevýhody pri použití s bežným mobilným telefónom:

 Slúchadlá Počet aktívnych vysielačov
počas telefonovania
Počet aktívnych vysielačov
počas počúvania hudby
Výhody Nevýhody
Bezdrôtové 2 + 2, resp. 2 + 1
(tel. + slúch.)
1 + 2, resp. 1 + 1
(tel. + slúch.)
• Žiadne obmedzenie
pohybu
• Telefón nemusí ma
slúchadlový výstup

• Nepretržitá RF expozícia
• Obmedzená doba prevádzky

• Nutnos dobíjania
• Drahá eko likvidácia
• Nižšia kvalita prenosu

Káblové 1
telefón
0 • Najvyššia možná
kvalita prenosu
• RF expozícia počas tel.
• Malé obmedzenie pohybu
AirTubes 1
RF expozícia tel.
redukovaná o 98%
0 • Značná eliminácia
RF expozície hlavy
• Malé obmedzenie pohybu
• Nie celkom ideálna

frekvenčná charakteristika

Zžava: bezdrôtové slúchadlá, klasické káblové slúchadlá, airtubes


Súvisiace články: