ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 178 / 928049

Aktualizované: 15.6.2020

Rádioamatéri, amatérske rádio

  Amatérske rádio je použitie určeného spektra rádiových frekvencií na účely súkromné, nekomerčnú výmenu správ, bezdrôtové pripojenie k experimentovaniu, vlastné školenie a núdzovú komunikáciu. Termín "amatérske" sa používa na určenie záujemcov rozhlasovej techniky a iba s osobným ciežom bez odplaty. Odlišuje ho od komerčného vysielania, verejnej bezpečnosti (policajné a požiarne vysielanie) alebo profesionálnej obojsmernej rádiovej služby (námornej, leteckej, taxi, atď.)

  Prevádzka amatérskeho rádia je koordinovaná Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU) a licenciou jednotlivých národných vlád, ktoré regulujú technické a prevádzkové charakteristiky prenosov a staníc a vydávajú identifikačné volacie znaky. Potenciálni amatérski operátori sú testovaní na znalosti kžúčových pojmov z oblasti elektroniky a rozhlasových predpisov. Amatéri používajú rôzne hlasové, textové, obrazové a dátové komunikačné režimy a majú prístup k prideleným frekvenciám v celom rádiofrekvenčnom spektre, ktorý umožní komunikáciu v meste, regióne, krajine, kontinente, celom svete a dokonca aj do vesmíru. Odhaduje sa, že dva milióny žudí po celom svete sa pravidelne zaoberajú amatérskym rádiom.

  Počiatky amatérskeho rádia možno sledova od konca 19. storočia, aj keď amatérske rádio, ako funguje dnes začalo až na začiatku 20. storočia. Rádiotelefónia pomocou Morseovej abecedy (tiež známa ako "CW" - "continuous wave") je spôsob datovaný do najranejších štádií rádia. Je to bezdrôtové rozšírenie pevnej linky telegrafie vyvinutej Samuelom Morse a bola prevládajúcou dlhý čas na vežké vzdialenosti. Podobné dedičstvo domácich konštruktérov je amplitúdová modulácia (AM).

  Amatérske rozhlasové subjekty používajú rôzne spôsoby prenosu. Dva najviac používané druhy pre hlasové prenosy sú frekvenčná modulácia (FM) s jedným postranným pásmom (SSB). FM ponúka vysoko kvalitné zvukové signály, zatiaž čo SSB je lepšie na komunikácie na diažku, kedy je obmedzená rýchlos.

  Repeatery alebo automatizované reléové stanice sa používajú na VHF pásmach a vyšších frekvenciách pre zvýšenie dosahu signálu. Repeatery sú zvyčajne umiestnené na vrchole hory, kopca, alebo vysokých budovách a umožňujú operátorom komunikova cez stovky štvorcových kilometrov pomocou ručných vysielačiek. Repeatery môžu by prepojené použitím iných rádioamatérskych pásiem, pevnou linkou alebo cez internet.

Vežkos výstupného výkonu rádioamatérskej licencie sa líši od krajiny ku krajine. Napríklad maximálne limity výkonu pre najvyššie licenčné triedy vo vybraných krajinách:
2250 W v Kanade,
1500 W v USA,
1000 W v Belgicku a vo Švajčiarsku,
750 W v Nemecku,
500 W v Taliansku,
400 W v Austrálii, Indii a Spojenom krážovstve.
Nižšie stupne tried majú nižšie výkonové limity, napríklad najnižšia trieda vo Vežkej Británii má limit 10 W.
CB rádio je však obmedzené na maximálne 4W výkonu i keď niekedy sú vysielacie výkony oveža vyššie za použitia nelegálnych zosilňovačov.


Tabužka používaných frekvencií v licenčných pásmach

Rozsah Pásmo Frekvencie
LF 2200 m 135.7 kHz - 137.8 kHz
MF 160 m 1.8 MHz - 2.0 MHz
HF 80 / 75 m 3.5 MHz - 4.0 MHz
60 m 5.25 MHz - 5.45 MHz
40 m 7.0 MHz - 7.3 MHz
30 m 10.1 MHz - 10.15 MHz
20 m 14.0 MHz - 14.35 MHz
17 m 18.068 MHz - 18.168 MHz
15 m 21.0 MHz - 21.45 MHz
12 m 24.89 MHz - 24.99 MHz
10 m 28.0 MHz - 29.7 MHz
VHF 6 m 50 MHz - 54 MHz
2 m 144 MHz - 148 MHz
1.25 m 220 MHz - 225 MHz
UHF 70 cm 420 MHz - 450 MHz
33 cm 902 MHz - 928 MHz
23 cm 1.24 GHz - 1.3 GHz
13 cm 2.3 GHz - 2.45 GHz
SHF 9 cm 3.3 GHz - 3.5 GHz
5 cm 5.65 GHz - 5.925 GHz
3 cm 10.0 GHz - 10.5 GHz
1.2 cm 24.0 GHz - 24.25 GHz
EHF 6 mm 47.0 GHz - 47.2 GHz
4 mm 76.0 GHz - 81.5 GHz
2.5 mm 122.25 GHz - 123.0 GHz
2 mm 134 GHz - 141 GHz
1 mm 241 GHz - 250 GHz

Prenosové modulácie

Hlasové
Amplitude modulation (AM)

Double Sideband Suppressed Carrier (DSB-SC)
Independent Sideband (ISB)
Single Sideband (SSB)
Amplitude Modulation Equivalent (AME)
Frequency modulation (FM)
Phase modulation (PM)

Obrazové
Amateur Television (Fast Scan Television) (ATV)
Slow-Scan Television (SSTV)
Facsimile

Text a dáta
Continuous Wave (CW)
ALE Automatic Link Establishment
AMateur Teleprinting Over Radio (AMTOR)
D-STAR
Echolink
Hellschreiber
Discrete multi-tone modulation modes (Multi Tone 63 (MT63))
Multiple Frequency-Shift Keying (MFSK) modes (FSK441, JT6M, JT65, Olivia MFSK)
Packet radio (AX25)
Automatic Packet Reporting System (APRS)
PACTOR
Phase-Shift Keying
Binary phase shift keying: PSK
Quadrature phase shift keying: QPSK
Spread spectrum
Radioteletype (RTTY)


Mapa lokalít rádioamatérskych prevádzačov na Slovensku


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 ľW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 ľW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 ľW/m²)

Vežkos merného absorbovaného výkonu [SAR] (fyzikálnej veličiny používanej k popisu absorpcie RF výkonu živým tkanivom) sa udáva v jednotkách Watt na kilogram (W/kg). Absorpcia má vzah k elektrickej vodivosti, mernej hustote tkaniva a intenzite elektrického poža.

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 150 kHz - 1 MHz, RMS, 24 h87 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 - 10 MHz, RMS, 24 h87 - 27.5 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 150 kHz - 1 MHz, RMS, 24 h87 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 - 10 MHz, RMS, 24 h87 - 27.5 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 150 kHz - 1 MHz, RMS, 24 h87 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 1 - 10 MHz, RMS, 24 h87 - 27.5 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 60 kHz - 3 MHz, RMS, 24 h14.4 V/m
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 3 - 30 MHz, RMS, 24 h5.4 V/m
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 60 kHz - 3 MHz, RMS, 24 h14.4 V/m
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 3 - 30 MHz, RMS, 24 h5.4 V/m
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 ľW/m²
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 ľW/m²
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 10 - 300 GHz, RMS10 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h10 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h50 W/m²
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 30 kHz - 30 MHz, 24 h41 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 30 - 300 MHz, 24 h10 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, nepulzná prevádzka, 24 h25 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 10 kHz - 30 MHz, 24 h30 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 30 - 300 MHz, 24 h10 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, nepulzná prevádzka, 24 h25 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 001 ľW/m²
SAR
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 100 kHz - 10 GHz, RMStelo: 0.08 W/kg
hlava / trup: 2 W/kg
končatiny: 4 W/kg


Časový priebeh a modulácia:

Dorozumievacie systémy, rádioamatéri
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz

KOMERČNÉ RÁDIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencované pásma, ktoré sú využívané mobilnými alebo fixnými vysielacími stanicami na vzájomnú komunikáciu. Modulácia FM, nepulzná, šírka pásma 12 kHz