ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 148 / 1053914

Aktualizované: 12.11.2018

Výzva na zavedenie skutočne ochranných horných hraníc expozície
elektromagnetickým poliam (100 kHz až 300 GHz)

Názory a smernice ICNIRPu sú nevedecké a chránia priemysel, nie zdravie verejnosti

   Aby bola ochránená verejnosť a životné prostredie pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí (EMF), žiadame Organizáciu Spojených národov (OSN), Svetovú zdravotnícku organizáciu a všetky vlády, aby neprijímali smernice ICNIRP. Neposkytujú ochranu, naopak predstavujú vážne ohrozenie zdravia ľudí a životného prostredia, pretože povoľujú škodlivé vplyvy na svetovú populáciu, vrátane tých najohrozenejších, pod vedecky nepodloženou zámienkou, že sú “ochranné”.

Situácia

  Táto Medzinárodná komisia pre ochranu pred žiarením (ICNIRP) vydala 11. júla 2018 návrh smerníc pre hornú hranicu expozície elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poliam (100 kHz až 300 GHz).1 Tieto smernice nie sú založené na vedeckých poznatkoch, sú zastaralé a nepredstavujú objektívne vyhodnotenie dostupných vedeckých štúdií, týkajúcich sa účinkov týchto druhov žiarenia. Ignorujú ohromné množstvo vedeckých štúdií, ktoré jasne a presvedčivo ukazujú škodlivé účinky pri intenzitách ďaleko pod hornými hranicami ICNIRPu.2 Tieto smernice nie sú adekvátne pre ochranu ľudí a životného prostredia.

   Smernice ICNIRPu chránia iba pred akútnymi tepelnými účinkami, ktoré sú spôsobené veľmi krátkymi a intenzívnymi expozíciami.

  Tieto smernice nechránia pred následkami dlhodobého vystavenia nízkym intenzitám; ako sú rakovina, narušenie plodnosti alebo vplyvy na nervový systém, napriek tomu, že bolo preukázané, že tieto účinky sa prejavujú následkom chronických expozícií intenzitám pod hranicami ICNIRPu.2,3

  V máji 2011, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), spadajúca pod WHO, konštatovala, že rádio-frekvenčné žiarenie v pásme 30 kHz - 300 GHz je “možný karcinogén” pre človeka (skupina 2B).4

ICNIRP ignoruje tento dôležitý záver. Pritom v posledných 7 rokoch podstatne zosilnela báza dôkazov.2,3,5-10

244 vedcov konštatuje, že smernice ICNIRP nechránia

  Názor ICNIRPu nie je v súlade s názorom vedeckej komunity, ktorá zverejnila odborne recenzované výstupy výskumu biologických účinkov EMF. Od roku 2015, už 244 vedcov podpísalo Medzinárodný apel EMF vedcov11 a sú toho názoru, že sú potrebné prísnejšie EMF smernice, než tie vydané ICNIRPom, pre ochranu zdravia verejnosti:

“smernice ICNIRPu nepokrývajú dlhodobé expozície a nízko-energetické účinky …sú nepostačujúce na ochranu zdravia verejnosti”….

“Početné vedecké publikácie z poslednej doby ukázali, že EMF ovplyvňuje živé organizmy na úrovniach výrazne pod väčšinou medzinárodných smerníc. Účinky zahŕňajú riziko rakoviny, bunkový stres, vzostup škodlivých voľných radikálov, poškodenia genetického kódu, štruktúrnych a funkčných zmien reprodukčného systému, poruchy učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne dopady na všeobecné zdravie u ľudí. Dôsledky sa ani zďaleka neobmedzujú na ľudí, keďže sa hromadia dokumentované účinky na rastliny aj zvieratá.“

Mandát ICNIRPu si žiada preskúmanie

  Mandát ICNIRPu vydávať smernice pre expozíciu si vyžaduje vážne preskúmanie. ICNIRP nie je nezávislý od väzieb na priemysel, ako tvrdí.12,13 Jeho názory nie sú objektívne, nereprezentujú dostupné vedecké dôkazy, sú skreslené v prospech priemyslu. Z ich odmietavosti vziať do úvahy vedecké zistenia škodlivosti je zjavné, že ICNIRP nechráni ani verejné zdravie ani prostredie.

  Prvý predseda ICNIRPu, ako aj iní experti, sú alebo boli finančne závislí na telekomunikačnom, zbrojnom a/alebo energetickom priemysle.12-15 Ich prvý predseda sa dostal na čelo “WHO EMF” projektu, kde využil WHO pre zaštítenie a presadenie smerníc ICNIRPu ako svetového štandardu. Tento človek bol taktiež zodpovedný za tunelovanie financií od telekomunikačného priemyslu do WHO EMF projektu po dobu niekoľkých rokov.13,14

Nové, skutočne ochranné smernice sú potrebné

  Žiadame Organizáciu Spojených národov, Svetovú zdravotnícku organizáciu a všetky vlády, aby podporili vytváranie a vyhodnotenie lekárskych smerníc, ktoré sú nezávislé od konfliktu záujmov v zmysle priameho, či nepriameho prepojenia na priemysel, reprezentujú stav vedy a skutočne chránia zdravie ľudí.

1 https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1.html
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157
3 www.bioinitiative.org
4 https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/
5 https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
6 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2015.1043557
7 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
8 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf
9 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
11 https://emfscientist.org/
12 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.pdf
13 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
14 https://microwavenews.com/CT.html
15 https://microwavenews.com/news-center/iarc-drops-anders-ahlbom-rf%E2%80%93cancer-panel
16 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf

30. októbra 2018

Poznámka: Signatári tejto výzvy sa podpísali ako jednotlivci, ale neznamená to nevyhnutne, že tento apel reprezentuje názory ich zamestnávateľov alebo profesionálnych organizácií ku ktorým príslušia.

Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany, State University of New York, USA
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden (retired) The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sweden
Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria

Originál dokumentu nájdete na linke:

https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Slovak.pdf


Súvisiace články: