ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 128 / 886348

Aktualizované: 23.2.2017

Rozhovor s odborníkom

  Alasdair Philips. Zakladajúci člen úseku britského ministerstva zdravotníctva pre oblas výskumu elektromagnetických polí (ELF EMF SAGE). Člen diskusnej skupiny Výboru pre ochranu zdravia vo Vežkej Británii. Autor publikácií "Život s elektrinou" a "Vražedné polia v našom dome?". Spoluautor príručky PowerWatch (Piatkus Books, 2006) a "Detská leukémia a elektromagnetické polia" (Eu. J.Cancer, 1996). Bývalý člen vedeckého riadiaceho výboru Global Responsibility a európskej komisie odborníkov pre poradenstvo ohžadom elektromagnetických polí a zdravia v Bruseli. Iniciátor a koordinátor medzinárodnej vedeckej konferencie o príčinách a prevencii detskej leukémie. Vývojár a konštruktér svetoznámych meracích prístrojov do vrecka - Acoustimeter a Acousticom 2.

  V roku 1980 sa pán Philips zapojil do prieskumu na leteckej základni Greenham Common, kde skupina zamestnaných žien tvrdila, že ich americká armáda ohrozuje elektronickými zbraňami. "Merali sme, ako mikrovlnné zbrane pracujú, zistili sme, že na rovnakom druhu frekvencií, aké používajú aj mobilné telefóny (medzi 1800 a 1900 MHz) a to na impulznom základe. Zaujal ma vplyv zbraní a biologické účinky elektromagnetických vĺn", hovorí pán Philips. "... asi o desa rokov neskôr (v 90tych rokoch) som bol pozývaný na diskusie o prvých mobilných telefónoch a zdravotných problémoch, prostredníctvom série medzinárodných konferencií. Bol som však len symbolický outsider, ktorý tvrdil: Myslím, že áno, máme tu problém."

Podobnosti medzi mobilnými telefónmi a mikrovlnnými zbraňami
  Vráme sa spä k zamestnankyniam na leteckej základni Greenham Common. Pán Philips tvrdí, že existujú dôkazy o biologických účinkoch týchto zbraní, ktoré pulzovali na rovnakej frekvencii ako dnešné mobilné telefóny. Účinky zahŕňali:

 • nekontrolované potenie
 • bolesti hlavy
 • psychický zmätok
 • zvonenie v ušiach

  Dnes tak Americká armáda, ako aj Armáda Spojeného krážovstva priznávajú, že tieto typy nesmrtonosných mikrovlnných zbraní majú k dispozícii. "Pentagon skutočne ukázal tie vežké zariadenia umiestnené vo vozidle Humvee," hovorí Philips. "Môžu zloži k zemi kohokožvek aj vo vzdialenosti 1000 metrov. Pri nižšom výkone dokážu narúša Vaše prirodzené fungovanie, myšlienky, vedomie."
 
Podža p.Philipsa, technológie pre tieto typy impulzných mikrovlnných zbraní sú vežmi podobné tomu, čo sa dnes používa u mobilných telefónov. Frekvencie impulzov sú síce rozdielne medzi zbraňami a telefónmi, ale v niektorých vlastnostiach sú si vežmi podobné, najmä u druhej generácie telefónov - teda GSM a DCS, ktoré sú ešte hojne používané.
 
"Dokonca aj keď používate telefón tretej generácie (3G) a máte nastavenú automatickú vožbu siete (GSM/WCDMA), môže pri slabom pokrytí dochádza vežakrát k automatickému prepnutiu do siete GSM, pretože v tomto režime je pokrytie najlepšie (vďaka nižším frekvenciám) a výkony základňových staníc najvyššie," hovorí Philips. "Režim GSM pulzuje vežmi podobným spôsobom ako spomínané mikrovlnné zbrane. Vysielanie sa zapína a vypína v impulzoch, čo spôsobuje mikrovlnné nárazy, bezprostredne pri Vašej hlave."


Nesporné väzby medzi elektrickým vedením a leukémiou
  Mobilné telefóny a ďalšie bezdrôtové technológie sú naozaj len najnovšie zdroje škodlivých elektromagnetických polí. Elektrické vedenie je už dlhodobo spájané so škodlivými účinkami na zdravie (prípady detskej leukémie). Bohužiaž, tieto asociácie boli z vežkej časti ignorované po celom svete, keďže riešenie tohto problému by spôsobilo ažké spoločenské problémy... Napriek tomu si musíme aspoň položi otázku, či naozaj to riziko stojí za to.
 
"Nespochybnitežné je približne zdvojnásobenie výskytu detskej leukémie v súvislosti s expozíciami magnetickým poliam nad 4 miligauss (alebo 400 nanotesla)," hovorí Philips. "Bolo to potvrdené vo viac než 20 štúdiách. Väčšina štúdií vykazuje zdvojnásobenie na úrovni medzi 300 a 400 nanotesla."
 
Je to len malý zlomok z úrovní medzinárodného štandardu, stanovenom na 1000 miligauss (100 000 nanotesla). Zodpovední vedia, že akútne účinky sa môžu objavi až na dvojnásobku hodnoty štandardu, teda pri 2000 miligauss, ale myslie si, že súčasná norma skutočne chráni zdravie, je závažnou chybou ... Bohužiaž, podža p. Philipsa, pokiaž sa jedná o zmeny noriem pre sieové kmitočty, nebol dosiahnutý žiadny pokrok, ktorý by bral do úvahy vplyv na zdravie.

Domáce spotrebiče používajte s opatrnosou
  Nadzemné alebo podzemné elektrické vedenia nie sú jediným zdrojom potenciálne nebezpečných elektromagnetických polí. V našich domácnostiach sa nachádza veža spotrebičov, ktoré by mali by používané s opatrnosou:

 • akumulačné kachle (kúrenie)
 • elektrický sporák a indukčná varná platňa
 • mikrovlnná rúra
 • elektrická vyhrievacia deka (prikrývka)
 • sušič vlasov

  Čo sa týka sušiča vlasov, pán Philips spomenul prekvapivý fakt a tým je, že sušiče vlasov sú najviac nebezpečné, ak sú používané v (najmä neskorých) večerných hodinách. Magnetické pole zo sušiča vlasov v blízkosti hlavy môže výrazne ovplyvni produkciu melatonínu v epifýze, ktorý bol všeobecne uznaný ako rádioprotektívny liek proti rakovine. Už aj krátkodobá expozícia môže naruši nᚠspánkový cyklus.
  
Pokiaž ide o mikrovlnnú rúru: ak je zapnutá, nestojte príliš blízo pri nej. Je rozumné stᝠvždy ďalej (najmä tehotné ženy) a nedovoli ani deom priblíži sa na vzdialenos menšiu ako 2 metre.
  "Odporúčam Vám umiestni mikrovlnnú rúru buď vo vzdialenom rohu Vašej kuchyne alebo v ideálnom prípade v časti kuchyne, kde ju môžete nerušene zapnú, vzdiali sa, a po ukončení činnosti sa k nej vráti. Nemusíte ju používa bezprostredne na miestach, kde sa najviac pohybujete", hovorí p. Philips.


Elektrické pole a elektrosenzitivita
  Za tie mnohé roky sa neustále väčší počet žudí sažuje na problémy s precitlivenosou na elektrické polia všeobecne. Príznaky elektrosenzitivity sa môže prejavova ako nepríjemné až vysižujúce. Našastie sme dosiahli určitý pokrok vo zvyšovaní povedomia o tomto probléme a niektoré spoločnosti už urobili krok vpred a ponúkajú rôzne technológie, ktoré pomáhajú zníži zaaženie organizmu z okolitej expozície elektrickými poliami. Bohužiaž, i tak je v tejto oblasti pravdepodobný väčší neúspech ako úspech ...

Na trhu sú rôzne predmety na harmonizáciu žiarenia z mobilných telefónov, funguje to ?
  Mnoho rôznych "vychytávok" nás presviedča, že nás ochráni pred škodlivým žiarením a elektromagnetickými poliami, avšak nespĺňajú to, čo sžubujú, napr.:
  "
Špeciálna rezonančná technológia, zvyčajne vo forme samolepiek a príveskov, neovplyvňuje úroveň mikrovĺn, ktorým ste vystavení z mobilného telefónu alebo iného zdroja žiarenia. Niektoré samolepky vraj upravia anténu telefónu, čím sa znižuje množstvo radiácie, ktorému ste vystavení. Tu však ažko poveda, či samolepka situáciu zlepší, potenciálne môže situáciu aj omnoho zhorši.
  Tieto predmety neodporúčame kupova. Veža žudí, ktorí si podobné produkty zadovážia, sa cítia by oklamaní. Výrobcovia tvrdia, že tieto predmety dokážu zniči alebo neutralizova účinky vystavenia sa elektromagnetickým poliam, ak ich budete ma prilepené na Vašom mobilnom telefóne. Dajte si pozor, mnoho týchto výrobcov si zaplatilo výskum, ktorý mal potvrdi, že ich produkty naozaj fungujú. Ale žiadne z týchto testovaných produktov nefungovali. To je dôvod, prečo ich neodporúčame. A nielen to, že nefungujú, ale môžu by aj nebezpečné. Skupina hypersenzitívnych žudí hlásila počiatočné zlepšenie pri používaní týchto produktov a neskôr zistili, že ich symptómy sa mnohonásobne zhoršili."

  Ďalšie technológie, známe ako EMX, pôvodne objavené Armádnym Inštitútom Waltera Reeda, deklarujú zmiernenie účinkov žiarenia. Tým, že rozbíjajú koherentné, pravidelne pulzujúce pole šumom, ktorý je súčasou nášho bunkového procesu, nenarúšajú sa v bunkách prirodzené chemické procesy. Avšak, p. Philips tvrdí: "Ak máte pole o vežkosti 1 miligauss, ktoré Vám spôsobuje problémy, je potrebné vytvori opačné pole rovnakej intenzity, ktoré pôvodné pole eliminuje. Takže sú potrebné ďalšie miligauss-y elektromagnetického pola, pochádzajúce z EMX zariadenia a nezdá sa, že toto by malo zmierni dôsledky expozície elektromagnetickým poliam."

To však neznamená, že neexistujú produkty a postupy, ktoré dokážu skutočne pomôc
  "Na trhu môžeme nájs napr. odpojovače okruhu z Nemecka, ktoré vypínajú zásuvkové a svetelné sieové okruhy, pokiaž ich práve nepoužívate", hovorí p. Philips. "Sú vežmi efektívne. Tiež odporúčam pre každú novú elektroinštaláciu, aby žudia použili tienenú kabeláž... Sieový kábel je obohatený o tieniace fólie a tie zastavia únik elektrických a elektromagnetických polí do priestoru Vášho bytu alebo domu."


Vytvorenie bezpečnej oázy pre ochranu zdravia
  S príchodom 90-tych rokov sa p. Philips stále viac snažil zvyšova povedomie o zdravotných problémoch, ktoré predstavujú mobilné telefóny a bezdrôtové telefóny. Začal sám na sebe cíti dopad týchto technológií.
 
"Stretol som sa s mnohými žuďmi, ktorí sú oveža viac elektrosenzitívni, než ja", hovorí, "ale elektrosenzitivita je pre mňa úmorná. Nedokážem rýchlo premýšža, nemôžem sa poriadne sústredi. Spôsobuje mi to bolesti hlavy. Ak som tomu vystavený v noci, výrazne to ruší môj spánok."

  Dôvod, prečo sme si nevšimli obrovské zvýšenie zdravotných problémov v populácii, môže by priamo súvisiaci s elektromagnetickými poliami z bezdrôtových technológií, možno práve preto, že celá spoločnos je dnes zaplavená elektromagnetickými poliami. Pretože každý z nás je im vystavený na chronickej báze, nevidíte vežký skok v rizikách medzi tými, ktorí sú pravidelne vystavení, voči tým, ktorí nie sú. Dnes prakticky neexistujú žudia, ktorí sú úplne podexponovaní, čo navonok účinne potláča možné rozdiely.

  "... Vo frekvenčnom pásme, kde dnes nájdeme vysiela televíziu, rozhlas a mobilné telefóny, nebývalo kedysi žiadne elektromagnetické žiarenie, dokonca ani z vesmíru", hovorí p. Philips. "Dnes máme v tomto pásme smernice, ktoré dovožujú vystavi nás intenzitám pola 1018 násobne vyšších, než kedysi. To je miliárdu miliárd-krát viac energie v tejto časti elektromagnetického spektra, než tej, ktorej boli naši predkovia vystavení pred 100 rokmi! Nemáme poňatia, čo to robí s nami, sú to fenomenálne zmeny v elektromagnetickom prostredí vo všetkých obývaných oblastiach na Zemi...
Podža môjho názoru je dobré ma nejaké miesto, kde môžeme zníži našu expozíciu, napr. miesto, kde spíme. Potrebujeme nejaké miesto, kde ten tlak zmizne, najvhodnejšie v prostredí domova. Myslím, že prvá vec, ktorú si každý dokáže osvoji, je zdravý životný štýl: diéta, cvičenie, dobrý nočný spánok, tlmené večerné svetlo... Dobrý a zdravý životný štýl je obrovský ochranný faktor."


Rádiofrekvenčné žiarenie (oranžová oblas), nemá prirodzený zdroj ani na Zemi, ani vo vesmíre.
Práve tu nájdeme dnešnú telekomunikačnú techniku

Ako na zníženie expozície u Vás doma
  Pán Philips odporúča použi sedliacky rozum a nasledovné stratégie pre zníženie expozície elektromagnetického žiarenia v našej domácnosti:

 • Jas na monitore Vášho počítača stlmte tak nízko, ako je to možné, pokiaž používate počítač vo večerných hodinách
 • Vyhnite sa použitiu bezdrôtového telefónu, okrem absolútnej nutnosti. Namiesto toho použite káblový telefón na pevnej linke
 • Nenechávajte nabíjačky mobilných telefónov, alebo ešte horšie, základňu Vášho bezdrôtového telefónu vo Vašej spálni
 • Uistite sa, že používate a ponechávate Vᚠmobilný telefón na miestach, kde je dobrý príjem a nerobíte chybu tým, že umelo znižujete silu signálu, ktorá vynúti telefón zvýši intenzitu signálu k dosiahnutiu základňovej stanice. Mnoho mladých, dospievajúcich žudí si svoje mobilné telefóny dáva pod vankúš alebo pod postež bez toho, aby si uvedomili, že akonáhle mobilný telefón začne ma problém so signálom, výrazne zvyšuje jeho vysielací výkon
 • Vyhnite sa používaniu Wi-Fi vo Vašej domácnosti. Namiesto toho nainštalujte káblové (ethernetové) spojenie počítačov medzi sebou alebo s modemom. Ak potrebujete preklenú priestory a neaha všade káble, použite d-Lan (homeplug) zariadenie, ktoré vám umožní prístup k sieti bez dodatočných káblov len pomocou domového elektrického rozvodu. Zabránite tak zbytočnému seba-ožarovaniu sa pulzujúcimi mikrovlnami z routera a notebooku, tabletu, či mobilného telefónu.

  "Redakčne som sa pred niekožkými rokmi podiežal na výrobe relácie BBC Panorama, zameraného na Wi-Fi pripojenie na internet. Na základe porovnania hladín intenzity Wi-Fi s úrovňami intenzít z okolitých základňových staníc mobilných telefónov sme dospeli k záveru, že tieto intezity sú v domácnostiach zhruba rovnaké! Ak ste 2 metre od Wi-Fi routera alebo sedíte vedža Vášho Wi-Fi notebooku, je to asi rovnaké ako to, čo prichádza zo stožiaru mobilných telefónov, vzdialených 200 metrov. Britská vláda následne zafinancovala britský úrad na ochranu zdravia čiastkou 300 000 libier, aby toto zistenie vyvrátila a dokázala nám, že sme sa mýlili. Úrady následne zistili mierne vyššie hodnoty, než o akých sme my informovali v relácii Panorama..."


Existuje bezpečný mobilný telefón ?
  Ako sme už skôr uviedli, telefóny v GSM/2G režime/sieti sú oveža nebezpečnejšie, pretože vyžarujú vyššie intenzity elektromagnetických polí, než v režime/sieti CDMA/WCDMA/3G. Rozhodnú sa pre režim/sie CDMA/3G je určite lepšie, avšak ani to nie je zárukou absolútnej bezpečnosti.
  Ani hodnota SAR (Specific Absorption Rate) u Vášho telefónu nevypovedá o jeho bezpečnosti. Kúpa telefónu s nízkym SAR môže vyvoláva falošný pocit bezpečia, pretože hodnota SAR nemá nič spoločné s emitovaným neionizujúcim žiarením a ide len o meradlo intenzity tepelného efektu na tkanivo. Môže však slúži pre jednoduché porovnanie telefónov medzi sebou.

  Hlavnou prekážkou dnešného poznania je skutočnos, že ešte stále presne nevieme, ktorá čas alebo časti nášho zložitého organizmu sú biologicky aktívne, napr. na pôsobenie mikrovlnného signálu. Časom sa však dostávame k pravde stále bližšie a bližšie, niektorí výskumníci, napr. Dr. Martin Blank, nateraz dokážu vysvetli prinajmenšom niektoré z mechanizmov poškodenia na bunkovej úrovni a na úrovni DNA. źudstvo má dnes dočinenia s vežmi rýchlo pribúdajúcimi a meniacimi sa expozíciami umelým elektromagnetickým poliam, takže vedci skúmajúci potenciálny vplyv nových technológií majú určite plné ruky práce a snažia sa drža krok s vývojom nových technológií. Bohužiaž, sú vždy pozadu, pretože skúmame tieto technológie vždy až po spustení alebo uvedení na trh.

  "George Carlo, ktorý realizoval výskumný program CTIA v 90tych rokoch v hodnote 27 miliónov dolárov určený na preukázanie škodlivosti mobilných telefónov, tvrdí, že škodlivá môže by informácia prenášajúca sa rádiovými vlnami, spôsob, akým je informácia prenášaná, modulovaná na rádiových vlnách. Ale my stále nevieme, či je to pulzovanie, pulzová frekvencia, typ modulácie, alebo niečo iné", hovorí Philips.

  "Problémom je tiež to, že priemysel sa snaží získa stále väčšiu šírku pásma pre prenos informácie na rádiových vlnách... deje sa tak z roka na rok. Stále nevieme, či mobilné telefóny v režime GSM/2G sú tie najhoršie, alebo nie. Pri dnešných moderných smartfónoch a telefonovaní v režime WCDMA/3G alebo najnovšie LTE/4G, pokiaž odosielate internetom vežké množstvo dát, video alebo stream z Vašej kamery, môže by intenzita pola vychádzajúca z mobilného telefónu vežmi silná a vybíjanie batérie pomerne rýchle. Môžete by vystavení vyššiemu výkonu a teda expozícii z týchto zariadení. Ale v skutočnosti, ak ste v oblasti s dobrým signálom a používate telefón len na volanie, potom ožarovanie je oveža menšie ako u starších mobilných telefónov (ktoré umožňovali použitie len siete GSM). Avšak napriek tomu nevieme, či je to bezpečnejšie. Jednoducho nevieme..."

    
Porovnanie modulácie rôznych mikrovlnných zdrojov žiarenia (kliknite pre väčší obrázok)
Zžava: GSM/2G telefón, WCDMA/3G telefón, LTE/4G telefón, Wi-Fi, Bluetooth


Súvisiace články: