ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 211 / 750963

Aktualizované: 22.7.2020

Smart Grid

  Pojem smart grid (z angl.) popisuje "inteligentnú sie", založenú na vzájomnej výmene digitálnych informácií za účelom plnoautomatického monitorovania a regulácie spotreby energie. Už v blízkej budúcnosti bude žudstvo nútené pristúpi na "inteligentnejšie" meranie spotreby a riadenie využívania rôznych druhov energií. Do roku 2020 sa očakáva, že u väčšiny slovenských domácností dôjde k náhrade súčasných meradiel spotreby plynu, vody, tepla a elektrickej energie za „inteligentné“ meradlá. Náklady na tento systém budú z vežkej časti musie prehltnú samotní spotrebitelia. Priemerné náklady na inštaláciu inteligentného systému môžu predstavova približne 500 EUR, údajne však zákazníci dlhodobo ušetria tým, že budú môc denne revidova spotrebu a energetické náklady. Ide tu o pozoruhodnú "zelenú" iniciatívu, ktorá oslovuje tých, ktorí sa snažia zníži spotrebu energie.

  Ak vezmeme do úvahy energiu, ktorú týmto spôsobom ušetríme, oficiálne analýzy predpovedajú, že celkovo si polepšíme približne o 50 EUR ročne, hoci tento údaj je kontroverzný a iné odhady môžu by omnoho nižšie. Bude to najmä spotrebitež, ktorý spotrebuje menej elektriny, tepla, vody a plynu, a to vďaka zvýšenej informovanosti o vynakladaných prostriedkoch. Väčšina skutočných "úspor" však bude na strane poskytovatežov energií a ich pridružených distribučných spoločností, pretože nebudú musie zamestnáva osoby, ktoré v súčasnosti sprostredkúvajú odčítanie stavov z meradiel. Energetický priemysel ušetrí ďalšie miliardy EUR znížením dopytu počas najväčších odberových špičiek. Pre väčšinu domácností však budú úspory v skutočnosti vežmi obmedzené.

  Na obrázku je vízia energetického „smart grid-u“ z dielne Európskej komisie v roku 2006. Všimnite si, že diažkový prenos údajov je zabezpečený podzemnými sieami a nie bezdrôtovo.

„Inteligentné“ meradlá spotreby
 
Rozmach bezdrôtových technológií v poslednej dekáde spôsobil, že nad káblovými sieami sa dnes už nikto ani nepozastaví. Automaticky prevláda názor, že všetko a všade musí by prenášané bezdrôtovo. Staré analógové meradlá striedajú elektronické, ktoré popri základnej funkcii umožňujú aj prenos nameraných údajov na diažku – napr. priamo do odpočtového centra. Zabezpečujú teda nepretržitý on-line prenos údajov, ktoré je možné ihneď spracúva a zákazníkovi poskytova takmer okamžitú spätnú odozvu napr. spustenie spotrebiča alebo otvorenie vodovodného kohútika. Niektoré meradlá majú pracovný cyklus na dennej/hodinovej báze, niektoré na týždennej a niektoré fungujú takmer off-line, ale umožňujú diažkové odčítanie na vyžiadanie, tzv. režim „walk-by“. Vyžiadanie môže prís napr. od okolo prechádzajúceho vozidla distribučnej spoločnosti jeden alebo dvakrát ročne, kde pracovník pomocou čítačky „prečíta“ všetky dostupné meradlá v rámci ulice. Tento systém nie je síce plne automatizovaný, ale odpadajú opakované návštevy nehnutežností, v ktorých sa vlastníci alebo nájomníci dlhodobo nezdržujú, príp. ignorujú výzvy na sprístupnenie meradiel. Tieto meradlá budú postupne časom nahradené plnoautomatickými, "inteligentnými" meradlami.

  Mnoho domácností je už i dnes vybavených aspoň jedným automatickým odpočtovým systémom. Mnohé z nich však nie sú skutočné „inteligentné“ meradlá - v skutočnosti ide len o meradlá, ktoré sú na diažku schopné odosiela údaje o spotrebe vody alebo tepla. Tieto meradlá sa skôr či neskôr budú integrova do jednotného odpočtového systému.

  „Inteligentné“ meradlo, ktoré bude samozrejme obsahova už aj spomínanú možnos automatického odosielania údajov, je oveža zložitejšie. Je určené predovšetkým na to, aby sa dopyt, napr. po elektrickej energii, mohol ovplyvni zmenou ceny za jednotku v širokom rozsahu nákladov (podobne, ako je tomu u vežkých priemyselných odberatežov - ich výsledná taxa sa môže pohybova od niekožkých centov na jednotku až po desiatky EUR na jednotku, ak prevyšujú zmluvný odber v čase špičiek). „Inteligentné“ meranie je automatizovaná a rozšírená verzia existujúcich schém odberu elektrickej energie mimo špičiek.

  Namiesto stanovených časov, počas ktorých je dodávaná komodita lacnejšia, spoločnosti budú upravova cenu komodity v rôznych intervaloch v závislosti od dopytu, dostupnosti a prebytku a to na základe druhu zmluvy. Napr. ak budú obmedzené dodávky plynu kvôli tuhej zime, je pravdepodobné, že elektronický regulátor plynového kotla bude prepojený s komunikačným systémom „inteligentného“ meradla tak, aby mohol obmedzi spotrebu plynu, ak sa dopyt blíži k maximálnej kapacite dodávky plynu. Zároveň oznámi elektrickému vykurovaciemu systému, že bude nutné vykry dodávku chýbajúceho tepla. Domácnosti vyrábajúce vlastnú elektrickú energiu pomocou strešných slnečných kolektorov alebo veterných elektrární ju budú môc odovzdáva spä do rozvodnej siete taktiež pomocou „inteligentných“ meradiel.

  „Inteligentné“ meradlá komunikujú s dodávatežom komodity prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej technológie. V závislosti od toho, ako boli nastavené, zapínajú alebo vypínajú energetické okruhy alebo používajú systém typu Wi-Fi na "komunikáciu" napr. s Vašou práčkou, elektrickým podlahovým kúrením a inými výkonnými zariadeniami, aby sa zariadenie (v závislosti od toho, ako ste ho nastavili) mohlo rozhodnú, kedy sa má spusti. Súčasou systému má by aj volitežný alarm, ktorý Vás upozorní, že už cena presahuje predvolenú hranicu, ktorú ste si vybrali. To znamená, že pranie alebo umývanie riadu môže by drahšie napr. v nedežu (medzi 8:00 a 18:00 alebo medzi 11:00 a 15:00 hod.). Ale ak ste práčku alebo umývačku naplnili večer predtým a umožníte jej, aby sa zapla automaticky akonáhle bude pranie alebo umývanie lacnejšie (napríklad o 04:00 hod. ráno), potom Vás umytie riadu alebo vypranie prádla môže vyjs stotinu nákladov za elektrinu alebo za vodu v porovnaní s časovou špičkou. Dokonca aj chladničky a mrazničky by sa mohli vypína v čase keď je energia najdrahšia, pokiaž by nastavená teplota chladenia nebola príliš vysoká pre bezpečnos potravín.

Wide Area Network - prenosová dátová sie (WAN)
 
Takmer všetky inteligentné meradlá používajú v interiéri určitý druh rádiových vĺn (RF): Wi-Fi/Zigbee/Z-Wave apod. Systém potom následne komunikuje s centrom distribučnej spoločnosti cez vežkoplošnú prenosovú sie (Wide-Area Network - WAN) prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí a pridelenej SIM karty (GSM / 3G / 4G). Niektoré čítacie zariadenia používajú vlastnú RF komunikáciu, pokiaž je iniciovaná napr. z vozidla pracovníkom odpočtárne. V budúcnosti nie je vylúčené pripojenie meradiel na bezdrôtový systém MESH, (ktorý je už v prevádzke v Kanade a USA) alebo Power Line Carrier – PLC, ktorý umožňuje prenos údajov na diažku pomocou existujúcich elektrických rozvodov (v prevádzke v Nemecku a Francúzsku).

  MESH je typ siete, kde každý uzol môže fungova ako nezávislý smerovač bez ohžadu na to, či je pripojený k chrbtovej (zbernej) časti siete alebo nie. Umožňuje nepretržité pripojenie a rekonfiguráciu poškodených alebo zablokovaných ciest "poskakovaním" z uzla do uzla až do dosiahnutia cieža. MESH meradlá sa po väčšinu času „dohovárajú“ a údaje si vzájomne posúvajú ďalej, až kým sa nakoniec dostanú do bodu Area Access Point (AAP), ktorý je zvyčajne založený už na komunikácii cez technológiu bežnej mobilnej siete. Výrazne to znižuje náklady na infraštruktúru a väčšina implementácií vežkého rozsahu už v Kanade a USA používa túto metódu.

  Spôsoby prenosu údajov z meradiel po elektrických rozvodoch PLC (teda nie bezdrôtovo) sú testované a používané najmä v Nemecku a vo Francúzsku. Tento systém však prináša aj problémy, najmä tam, kde musí signál preniknú do interiéru domu. Francúzsko používa metódu kódovania frekvenčným posuvom na 80 kHz. Pri tomto systéme sa síce nevytvára žiadne mikrovlnné pole, nedochádza ani k zmenám amplitúdy (t. zn. nejde o "pulzujúcu" moduláciu). Značne sa však zvyšuje množstvo „špinavej“ elektriny, ktorá je už v domácnostiach meratežná. Táto technológia však môže by užitočná alternatíva pre budovy s viacerými jednotkami, akými sú byty alebo kancelárie.

  Radi by sme zdôraznili, že všetky „inteligentné“ meradlá by bolo možné pripoji na sie využitím optických vlákien, čo by eliminovalo pridanú RF expozíciu. Pre jednotlivé domy je však optická kabelហrelatívne drahá technológia. Cena by bola ešte vyššia v prípade vidieckych oblastí, kde je kvalitného optického pripojenia dostupného najmenej.

  Určitý kompromis by mohla prinies kombinácia komunikačných sietí. Údaje by mohli by prenášané aj cez káblové telefónne linky, teda infraštruktúru, ktorá už existuje a vežká čas telefónnych ústrední je prepojená optickými vláknami. Dobrým riešením by bolo začlenenie širokopásmového smerovača ADSL na báze telefónnej linky do každého inteligentného meradla s prídavným ethernetovým konektorom na pripojenie domácej širokopásmovej siete. Takýto káblový systém by umožnil poskytnú každému domu širokopásmové pripojenie, príjmy na rozšírenie a zlepšenie infraštruktúry optických sietí a v konečnom dôsledku by znížil expozíciu z mikrovlnných zariadení.

Home Area Network - domáca dátová sie (HAN)
 
Súčasnos prináša vežkú snahu o zavedenie "inteligentných“ zariadení, ktoré budú komunikova s „inteligentnými“ meradlami a regulova svoju prevádzku s ciežom využíva najlacnejšiu elektrickú, vodnú a tepelnú energiu a zníži zaaženie elektrickej siete počas odberových špičiek.

  HAN bude pracova nepretržite – podobne ako Wi-Fi. Konkurenčný systém Z-Wave je pravdepodobne lídrom u výrobcov vyššie spomínaných spotrebičov. Z-Wave využíva vožné frekvencie bezlicenčného pásma ISM 868 MHz. Typický dosah je do 30 metrov a krátky pracovný cyklus na prenos údajov zaberá niečo medzi 0.1% až 1% času – ide teda výlučne o pulzujúci signál; rádiový signál je prítomný pri každom prenose údajov.

  Bolo by dobré zabezpeči, aby sme v domácnostiach nemuseli z dôvodu zvýšenej expozície používa RF/mikrovlnné signály na komunikáciu medzi meradlami a rôznymi spotrebičmi. Neexistuje dôvod, prečo by HAN nemohla ponúka káblové riešenie, dnes sa to však zdá skôr nepravdepodobné. Možnos využitia d-LAN (teda technológie prenosu cez elektrické rozvody) je stále aktuálna. Avšak takéto zmeny v implementácii budú vyžadova značnú podporu samotných užívatežov systému.

RF expozície z inteligentných meradiel
 
Údaje z bezdrôtových inteligentných meradiel sa odosielajú v krátkych prenosových intervaloch, ktoré zvyčajne trvajú niečo medzi 12 až 120 milisekundami. Tieto intervaly sa označujú ako pracovné cykly.

  100% pracovný cyklus zodpovedá nepretržitej prevádzke, napr. 24 hodín denne. Zodpovedajúci 1% pracovný cyklus predstavuje necelých 14 a pol minúty denne.

  Pri posudzovaní bezdrôtových inteligentných meradiel je najkontroverznejšou otázkou frekvencia intervalov za deň. Túto krátku časovú sekvenciu je možné správne vyhodnoti len pomocou meračov RF polí s detekciou špičiek, príp. spektrálnymi analyzátormi. Skutočnú periodicitu intervalov určuje typ meradla, metóda zberu údajov a aktuálna spotreba. Grafické znázornenie intervalov v čase poskytne lepší prehžad o dobe expozície. Priemerovanie nameraných expozičných úrovní je v prípade inteligentných meradiel všeobecne zavádzajúce, pretože výrazne podhodnocuje skutočné špičkové expozičné úrovne.

  Vzdialenos od meradla, rovnako ako počet a hrúbka stien medzi meradlom a exponovanou osobou má významný vplyv na vežkos expozície. Pracovný cyklus by sa mal zaznamena a extrapolova. Ak sa vyskytnú zdravotné problémy po inštalácii inteligentných meradiel, je vhodné spravi kontrolné meranie na mieste. Spotrebitežom by mali by poskytnuté jasne zrozumitežné informácie o rádiovej frekvencii, intervaloch a výkone jednotlivých meradiel. 

WAN: Elektrické meradlá pripojené do MESH systému (USA a Kanada) vytvárajú súvislejšiu úroveň RF expozície na základe vzájomnej komunikácie meradiel medzi sebou. Plynové inteligentné meradlá zvyčajne posielajú údaje len raz za deň. Úrovne rádiového signálu môžu v interiéri dosiahnu intenzity až 0.6 V/m vo vzdialenosti 1 m a 0.1 V/m vo vzdialenosti 5 metrov od meradla. Vykonané merania zistili, že údaje sa prenášali nepravidelne, asi každých 30 sekúnd. Podža výrobcu meradiel sú intervaly medzi impulzami kratšie, ak sú odosielané údaje o spotrebe a dlhšie počas zvyšného času "dohovárania sa". 

HAN: Ide o ekvivalent extra Wi-Fi siete v domácnosti, pričom hlavný vysielač je umiestnený v elektromeri. Pokiaž si zakúpite "inteligentnú" domácnos, ekvivalent Wi-Fi vysielača bude umiestnený v každom spotrebiči. Ak už máte nainštalované nejaké „inteligentné“ meradlo, jediný spôsob, ako zisti vežkos RF emisií, je vykona vlastné merania. Na tento účel môžete použi aj prístroj z nášho e-shopu, príp. z našej požičovne. Namerané úrovne vo vzdialenosti 1 m od meradiel sa pohybujú medzi 0.5 a 1 V/m.

Riziká mikrovĺn a milimetrových vĺn
  Riziká milimetrového žiarenia chystanej "technológie 5G" a "Internetu vecí" opísané skutočným expertom. Malé vysielače, ktoré budú možno už zanedlho umiestnené v blízkosti domácností, ak nie priamo v nich, nás môžu vystavi škodlivému karcinogénnemu, neurotoxickému a genotoxickému elektromagnetickému žiareniu, z ktorého nebude žahkého úniku. Požadovaný preklad titulkov do slovenčiny zapnite priamo na videu.

Bezpečnos a súkromie
 
Pri diažkovom prístupe k údajom z elektrického, plynového, vodného a tepelného hospodárenia bytu alebo domu sa žahko môže sta, že sa súkromný životný štýl spotrebiteža stane vežmi prehžadný pre čitateža údajov, nachádzajúceho sa kdekožvek na svete. "Určite ste odcestovaní, nakožko za posledné dva dni nemáte žiadnu spotrebu vody...".

  Snifovanie a hackovanie (odpočúvanie) prenosu údajov z meradiel je ďalším problémom. "Náhodou sa práve nesprchujete? Vidno to v priebehu niekožkých sekúnd na základe častej aktualizácie údajov z „inteligentného“ vodomeru".

  Spotrebitelia sa stretávajú aj s výrazným zvýšením ceny za prevádzku systému. Inteligentné meracie jednotky umožňujú monitorovanie a fakturáciu pomocou systému viazaných sadzieb, ktorý môže významne zvýši spotrebitežské náklady.

Skúsenosti s inteligentnými meradlami v iných krajinách
 
Počas inštalácie inteligentných meradiel boli vo viacerých krajinách nastolené obavy týkajúce sa zdravia, životného prostredia, ochrany súkromia a fakturácie. Vznikli občianske akčné skupiny a webové stránky. Mnoho mestských zastupitežstiev udalo moratórium na inštaláciu meracích prístrojov, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie.

Zdravotné problémy
 
Vo vzahu k inštaláciám a prevádzke inteligentných meradiel uvádza vežké množstvo žudí významné zmeny na zdraví a pohodlí. Hlavné symptómy sú na prvý pohžad nevinné poruchy spánku, nespavos, zvonenie v ušiach, únava, nevožnos, závrat, podráždenos, srdcové arytmie a zmeny v kognitívnom správaní.

Životné prostredie
 
S inštaláciou miliónov inteligentných meradiel a ich siete narastá  dramaticky aj počet rádiových vysielačov, ktoré viac alebo menej menia mieru trvalej expozície mikrovlnám. Elektromagnetické vlny týchto frekvencií a modulácií sa v prirodzenej forme v prírode nevyskytujú. V druhej fáze, akonáhle začnú spotrebiče bezdrôtovo komunikova s inteligentnými meradlami, dôjde s najväčšou pravdepodobnosou k celkovému zvýšeniu expozičných úrovní v domácnostiach a budovách, nakožko súbor meradiel bude generova tisíce mikrovlnných impulzov za deň. Väčšina inteligentných meradiel je však navrhnutá tak, aby fungovala aj prostredníctvom káblového pripojenia, ktoré sa vo väčšine prípadov nepoužije.

  V Dánsku a Holandsku klesla úspora energie po 6 mesiacoch od inštalácie meradiel pod 5%.
Poniektorí spotrebitelia v USA, ktorí už majú inteligentné meradlá, sa sažujú na nevysvetlitežne vysoké účty a v niektorých prípadoch požadujú zachova staré meradlá vedža inteligentných. Zdá sa, že moderná technológia, použitá v senzoroch inteligentného meradla, započítava aj krátke odberové špičky, ktoré staršie meradlá s rotujúcimi diskami nevedeli zachyti.
Austrálii asi 10% populácie odmieta bezdrôtové inteligentné meradlá.
V San Franciscu hlásili tisíce žudí symptómy zlého zdravotného stavu, vrátane bolestí hlavy, nevožnosti, búšenia srdca a hučania v ušiach, v dôsledku silných expozičných impulzov z meradiel. Nezávislé merania odhažujú expozíciu, ktorá je oveža väčšia ako pri bežných bezdrôtových zariadeniach v domácnosti, potenciálne viac ako 100-násobok expozičnej úrovne z mobilných telefónov. 42 miestnych zastupitežstiev požadovalo zastavenie programu implementácie inteligentných meradiel pre problémy so zdravím a obáv z dlhodobej kumulatívnej expozície.
Vyše 22 miest a 3 kraje v Kalifornii vzniesli formálne námietky proti povinnému zavádzaniu inteligentných meradiel, pretože mnohí žudia sa obávajú možných dlhodobých účinkoch na zdravie.


Technológia

AMR
Automatic Meter Reading sú sytémy pre hromadný diažkový odpočet dát z meracích zariadení, napr. z plynomerov, elektromerov, vodomerov a meradiel vykurovacích nákladov z domácností a/alebo z distribučnej siete. Sú to jedny z najdynamickejších komplexných systémov v oblasti zberu dát spadajúcich do kategórie Internetu vecí.

Základné charakteristiky

 • rádiová technológia s prenosom v pásme ISM 868 MHz
 • dosah až 1 km v exteriéri
 • dosah 200 m v interiéri
 • vyžiarený výkon: 10 ľW až 10 mW (-20 dBm až 10 dBm)
 • citlivos prijímača: -98 až -117 dBm
 • typ komunikácie: obojsmerná, nastavovanie parametrov na diažku
 • nízka spotreba, životnos batérií až 15 rokov

Wireless M-BUS
Protokol wireless M-Bus je navrhnutý pre bezdrôtový prenos údajov medzi senzormi (vodomery, plynomery, elektromery, meradlá vykurovacích nákladov) a tzv. koncentrátormi s centrálnym vyhodnocovacím systémom. Wireless M-Bus ponúka niekožko režimov rádiového prenosu, ktoré sa líšia prenosovou rýchlosou a možnosou obojsmernej komunikácie.

Jednosmerná komunikácia je vhodná pre prenos dát z meradiel vykurovacích nákladov a vodomerov. Obojsmerný režim umožňuje okrem čítania stavu meradiel aj spätne ovláda rôzne akčné členy (napr. ventily), vykonáva časovú synchronizáciu meradiel a redistribúciu šifrovacích kžúčov. Tieto systémy boli vyvinuté pre častý prenos údajov. Dopĺňa ich pomalší systém, ktorý vyhovuje aj pre malý objem informácií, pravidelne prenášaných napr. len raz za deň (prenos stavu vodomerov alebo meradiel pomerových rozdežovačov vykurovacích nákladov do centrálnej jednotky v dome).

Súbor niekožkých meracích jednotiek/snímačov prenáša namerané údaje do centrálnej jednotky, ktorá je obvykle tvorená tzv. koncentrátorom. Ten slúži pre príjem a zhromažďovanie dát z niekožkých meracích miest. Vzájomnú komunikáciu inicializuje vždy meracia jednotka (klient). Koncentrátor pracuje ako server, čaká na prijatie údajov z meracej jednotky. V prípade nastavenej obojsmernej komunikácie prechádza meracia jednotka/snímač do prijímacieho režimu len na krátky čas po odoslaní údajov. Len v tomto momente môže koncentrátor vysla meracej jednotke riadiace dáta.

Bezdrôtová komunikácia pomocou protokolu Wireless M-BUS priebeha na 12 kanáloch v bezlicenčnom pásme ISM 169 MHz a 868 MHz. Maximálny výkon meracej jednotky je 2 mW (3 dBm) a koncentrárora 25 mW (14 dBm). I napriek týmto malým výkonom môže by expozícia z meradiel pomerne vysoká vďaka malým vzdialenostiam od lôžka, pohovky alebo kresla, kde sa osoby najdlhšie zdržujú.


Internet vecí

  Internet vecí (z angl. Internet of Things - IoT) je sie fyzických objektov alebo zariadení, vybavených softvérom, senzormi a rádiovými modulmi pre pripojenie k jednotnej dátovej sieti, ktorá týmto objektom umožňuje zbiera a vymieňa si údaje medzi sebou. Internet vecí umožňuje na diažku tieto objekty ovláda cez bezdrôtovú infraštruktúru, vytvára možnosti pre ďalšie priame integrácie objektov a počítačových systémov a vedie k zlepšeniu efektivity, presnosti a k ekonomickým prínosom.

  Internet vecí zahŕňa technológie „inteligentných“ sietí (smart-grid), „inteligentných“ domov (smart-home), „inteligentnej“ dopravy (smart-traffic) a „inteligentných“ miest (smart-city). Každý objekt je jednoznačne identifikovatežný prostredníctvom vstavaného výpočtového systému, schopný začleni sa do existujúcej infraštruktúry internetu. Odhaduje sa, že do roku 2020 by sa internet vecí mal sklada z takmer 20 miliárd objektov.

  Od internetu vecí sa očakáva, že ponúkne pokročilé možnosti pripojenia zariadení, systémov a služieb prostredníctvom celého radu protokolov, domén a aplikácií. Prepojenie týchto zariadení prinesie automatizáciu takmer vo všetkých oblastiach.

  "Veci" predstavujú širokú škálu zariadení, srdcové senzorové implantáty, biočipy u hospodárskych zvierat, senzory v autách, analyzátory DNA na monitoring potravín a patogénov, senzory pre pátracie a záchranné akcie, sledovacie čipy pre riadenie dopravy a logistiky. Všetky tieto zariadenia môžu zhromažďova užitočné údaje a následne si ich vymieňa s inými zariadeniami. Medzi už fungujúce aktuálne príklady na trhu patrí tzv. „inteligentná domácnos“ vybavená senzormi pohybu, kvality vzduchu, detekcie ohňa, meradlami spotreby vody, elektriny, tepla a plynu, po priame ovládanie niektorých spotrebičov. Systém používa pripojenie na internet pre vzdialené monitorovanie a komplexné ovládanie napr. cez smartfón. Podobný princíp vo väčšom meradle poskytne tzv. „inteligentné mesto“ (smart-city).

  Jedným z prvých krokov zavedenia internetu vecí je vybavenie všetkých „vecí“ na svete malým strojovo-čitatežným identifikátorom. Všadeprítomné sledovanie pohybu a riadenie toku zásob bude samozrejmosou. V konečnom dôsledku pôjde o vzájomné prepojenie všetkého so všetkým, od dopravy cez zdravotnícke zariadenia až po domáce spotrebiče. Integrácia s internetom znamená, že každé zariadenie bude musie používa vlastnú IP adresu ako jednoznačný identifikátor.

  Systémy internetu vecí budú popri „vnímaniu“ okolia zodpovedné aj za vykonávanie akcií. Napr. inteligentné nákupné systémy budú sledova nákupné zvyklosti spotrebitežov pri nákupe. Spotrebitelia budú následne dostáva špeciálne ponuky na svoje obžúbené produkty. Ďalším príkladom je už spomínané automatizované riadenie spotreby tepla a elektriny a následné „inteligentné“ hospodárenie s energiou. Internet vecí tiež umožní prevádzku domácich bezpečnostných systémov a riadenia kvality ovzdušia. Pojem "internet živých vecí" bol navrhnutý pre sie biologických senzorov, ktoré by mohli využíva analýzy DNA a iných molekúl. Aplikácie internetu vecí sa ale neobmedzujú len na tieto oblasti. Na základe aplikačnej domény, možno produkty internetu vecí rozdeli zhruba do piatich rôznych kategórií: inteligentné nositežné zariadenia (smart-wearables), inteligentná domácnos (smart-home), inteligentné mesto (smart-city), inteligentné prostredie (smart-environment) a inteligentná továreň (smart-factory).

Ochrana osobných údajov, strata súkromia a neustála kontrola
 
Mnoho žudí vidí v Internete vecí krok smerom k lepšiemu svetu. Nie všetci však zdiežajú toto nadšenie. Internet vecí ponúka obrovský potenciál pre transparentný a rozšírený prístup k informáciám nielen pre prevádzkovatežov systému, ale aj pre mocnosti sveta. Ohrozenie súkromia je obrovské, rovnako ako potenciál pre spoločenskú kontrolu a politickú manipuláciu.

Nevieme si predstavi, ako neustále hromadné sledovanie zmení životy každého z nás. Toto video je pohžadom na tvrdú realitu Internetu vecí a jeho invazívny prístup.

Moderné odčítavanie spotreby energií, pomerové rozdežovače vykurovacích nákladov, odpočet spotreby vody, elektriny a plynu, Internet vecí... V tejto 4-minútovej animácii nájdete niekožko spôsobov, ako sa Vaše osobné údaje, životný štýl a správanie zlúčia do dátového súboru, ktorý je speňažený a predávaný tretím stranám. Neberme to však len ako satiru, toto je reálna blízka budúcnos!

  Technológia môže ovplyvňova morálne rozhodovanie, súkromie a autonómiu žudí. Čo sa chystáme strati, je naše súkromie. Vlastne je to ešte horšie. Nebude to len tak, budeme sledova, ako sa samotný pojem „súkromie“ mení pred našimi očami.

  Niektoré autority vyjadrujú obavy týkajúce sa schopnosti Internetu vecí erodova kontrolu žudí nad svojimi vlastnými životmi. Neexistuje žiadny spôsob, ako predpoveda, ako sa budú tieto obrovské sily neúmerne hromadi v rukách korporácií a mocností, ktoré túžia po stále väčšej kontrole. Internet vecí bude riadi naše vlastné životy.

  Existujú tiež obavy, že Internet vecí sa rýchlo vyvíja bez vhodného zváženia bezpečnostných a regulačných zmien. Ochrana osobných údajov by mala predstavova jeden zo základných parametrov systému.

• Užívatežský  súhlas – od užívateža systému by mal by vyžiadaný informovaný súhlas na zber dát.
• Sloboda vožby – užívatelia by z hžadiska ochrany súkromia mali ma právo rozhodnú o implementácii systému alebo jeho časti.
• Anonymita – užívatež systému by mal ma právo zosta v anonymite. 


Technológia

SIGFOX
  Sigfox je francúzska spoločnos založená v roku 2009, ktorá v súčasnosti i na Slovensku zakladá a prevádzkuje bezdrôtové siete pre pripojenie nízkoenergetických objektov (Internet vecí a smart-grid), ktoré musia by nepretržite zapnuté a prenášajú malé množstvo údajov.

  Sigfox využíva technológiu, ktorá umožňuje komunikáciu v bezlicenčnom frekvenčnom rádiovom pásme ISM 868 MHz. Využíva úzkopásmový signál rozdelený naprieč týmto pásmom, ktorý má len malý útlm v budovách a vyžaduje obzvl᚝ nízku energiu (Low-Power Wide-Area Network - LPWAN). Signál sa dá použi aj na pokrytie vežkých plôch a na dosiahnutie podzemných objektov. Priaznivá prenosová bilancia umožnené vytváranie vežmi dlhých komunikačných trás, s omnoho väčším dosahom ako mobilná telefónna sie. Dosah je až 15 km od základňovej stanice v exteriéri a 1 km v interiéri.

  Sigfox dovožuje obojsmernú komunikáciu, pričom komunikácia je vždy iniciovaná zariadením. Je určená pre krátke a časté odosielanie správ. Nie je vhodná pre multimediálnu komunikáciu a trvalé vysielanie. Existujúci štandard podporuje 140 odchádzajúcich správ denne a 4 prichádzajúce správy za deň. Životnos zabudovanej batérie vo „veciach“ sa odhaduje na 10-12 rokov. Sigfox sie je už v súčasnosti plne nasadená v Európe, v Južnej Amerike, Ázii a časti USA.

Základné charakteristiky

 • Modulácia: DBPSK
 • Príjem: bez synchronizácie
 • Vežkos správy: 0-12 B
 • Prenosová rýchlos: 100 b/s
 • Doba prenosu a spracovania: 4-6 sekúnd
 • Zabezpečenie: certifikáty, šifrovanie

  Uplink (prenosová cesta: vec -> základňová stanica)

 • frekvenčné pásmo: 868 MHz – 868.6 MHz
 • maximálny výkon veci/zariadenia: 25 mW (14 dBm)
 • prenosová bilancia: 155 dB
 • maximálny pracovný cyklus: 1% (14.5 minút denne)

  Downlink (prenosová cesta: základňová stanica -> vec)

 • frekvenčné pásmo: 869.4 MHz – 869.65 MHz
 • maximálny výkon základňovej stanice: 500 mW (27 dBm)
 • prenosová bilancia: 153 dB
 • maximálny pracovný cyklus: 10% (2.5 hodiny denne)

  "Vec" alebo zariadenie pravidelne vysiela namerané údaje alebo „správy“ v danom frekvenčnom pásme. Každá správa je autentifikovaná pomocou šifry a súkromného kžúča, ktorý je špecifické pre dané zariadenie. Signál je prijatý najbližšími základňovými stanicami, dekódovaný a správa odovzdaná do siete. Následne sú správy sprístupnené pomocou Sigfox API rozhrania.


Vežkos elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Vežkos hustoty toku výkonu ekvivalentnej rovinnej vlny sa udáva vo wattoch na meter štvorcový (W/m²), ide však o príliš vežkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát menšia - mikrowatty na meter štvorcový (ľW/m²).

Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 1,375.√f V/m
Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 61 V/m
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 5 000.f ľW/m²
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 10 000 000 ľW/m²
Odporúčaná preventívna hodnota pre intenzitu elektrického pola podža Stavebnej biológie je: 0,006 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota pre hustotu toku výkonu podža Stavebnej biológie je: 0,1 ľW/m²


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate vežkos elektromagnetického pola z inteligentných meradiel a zariadení "Internetu vecí":

 

Tieniace materiály: tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, odevy a spacie vaky, okenné fólie


Priebeh a modulácia vlnenia:
ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 ľs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentné" merače spotreby s rádiovým prenosom údajov komunikujú v rôznych časových intervaloch (sekundy až dni). Šírka kanála 12 - 100 kHz, frekvencia impulzov 1200 Hz, dĺžka impulzu 270 - 4150 ľs