ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
12 online • návštevy: 111 / 815191

Aktualizované: 28.6.2020

Radary

 Radar je detekčný systém, ktorý využíva rádiové vlny a mikrovlny na určenie vzdialenosti, nadmorskej výšky, smeru alebo rýchlosti objektov. Praktické využitie je v detekcii lietadiel, lodí, kozmických lodí, riadených striel, motorových vozidiel, výrobe meteorologických a terénnych snímkov. Radarová anténa vysiela impulzy rádiových vĺn, mikrovĺn alebo milimetrových vĺn, ktoré sa odrazia od ľubovoľného objektu v ich ceste. Od objektu sa zväčša odrazí len malá časť energie vlny a vráti sa naspäť na radarový tanier alebo anténu, ktorá je zvyčajne umiestnená na rovnakom mieste ako vysielacia anténa.

  Radar bol tajne vyvinutý v krajinách po celom svete počas druhej svetovej vojny. Termín RADAR bol zavedený v roku 1941 v námorníctve Spojených štátov ako akronym pre RAadio Detection And Ranging. Súčasné využitie radaru je veľmi rozmanité, vrátane riadenia letovej prevádzky, radarovej astronómie, vzdušných obranných systémov protiraketovej základne, námornej navigácie, protikolízneho systému lietadiel, meteorologického monitorovania zrážok, merania výšky v letectve, či pri geologických pozorovaniach. Hi-tech radarové systémy sú spojené s digitálnym spracovaním signálu a sú schopné vyextrahovať objekty aj z nie veľmi kvalitného signálu.

Využitie
  Komerčné námorné anténne radary sú založené na vertikálne rotujúcej anténe, ktorá vysiela mikrovlnný signál v tvare lúča. Z informácií z radaru sa dá zistiť pozícia a orientačná vzdialenosť druhého objektu na vode. Lietadlám radar poskytuje informáciu o prekážkach alebo približujúcich sa objektoch v ich ceste, vrátane presnej nadmorskej výšky. Lietadlá tak môžu pristáť na letiskách i v úplnej hmle. Stredisku letovej prevádzky pomáhajú radary určiť presnú polohu a počet lietadiel vo vzduchu. Policajné zložky používajú radarové pištole pre monitorovanie rýchlosti vozidla na cestách. Meteorológovia používajú radar pre sledovanie zrážok. Sú hlavným nástrojom pre krátkodobé predpovede počasia a informujú o nepriaznivom počasí, o búrkach, tornádach, zimných búrkach, typoch zrážok, atď. Geológovia používajú špecializované pozemné radary na zmapovanie zloženia zemskej kôry.

Princíp
  Radarový systém má vysielač, ktorý vysiela radarové signály (mikrovlnné alebo milimetrové impulzy) vo vopred stanovených smeroch. Ak prídu do styku s objektom, sú obvykle odrazené a/alebo rozptýlené v mnohých smeroch. Radarové signály sa dobre odrážajú predovšetkým od materiálov s dobrou elektrickou vodivosťou, najmä od väčšiny kovov, morskej vody, mokrej pôdy, apod. Radarové signály, ktoré sa odrážajú späť k vysielaču, sa využijú na získanie informácie. Tzv. dopplerov jav sa využíva napr. v určení rýchlosti pohybu objektu, kde dochádza k malej zmene vo frekvencii prijímaných rádiových vĺn oproti vysielaným vlnám.Radarový prijímač sa nachádza zvyčajne (ale nie vždy) na rovnakom mieste ako vysielač. Hoci radarové signály zachytené prijímacou anténou sú zvyčajne veľmi slabé, môžu sa signály spracovať elektronicky zosilňovačmi a ďalej digitalizáciou.
  Malá absorpcia radarových vĺn, ktoré objekt neodrazí, je to, čo zvýhodňuje radarové systémy na detekciu objektov v relatívne veľkej vzdialenosti, kde sú už iné vlnové dĺžky (napr. viditeľné, infračervené a ultrafialové svetlo) príliš silne potlačené. Úkazy ako hmla, oblaky, dážď a padajúci sneh, ktoré blokujú viditeľné svetlo, sú obvykle transparentné pre radarové vlny (mikrovlny).
  Radarové vlny sa rozptylujú od cieľa rôznymi spôsobmi v závislosti na veľkosti vlnovej dĺžky. Ak je vlnová dĺžka oveľa kratšia ako veľkosť cieľa, bude vlna odrazená podobne ako svetlo odrazené od zrkadla. Ak je vlnová dĺžka oveľa dlhšia ako veľkosť cieľa, môže byť cieľ neviditeľný kvôli zlému odrazu. Nízkofrekvenčné radarové technológie sú využiteľné na detekciu, ale už ťažko na identifikáciu cieľa. Moderné systémy používajú kratšie vlnové dĺžky (niekoľko centimetrov alebo kratšie), ktoré dokážu zobraziť objekty malé ako bochník chleba. Krátke radarové vlny sa odrážajú od kriviek a rohov, podobne ako svetlo, ktoré sa láme na hranách skla.


Základné časti
• vysielač, ktorý generuje radarový signál oscilátorom (klystrón, magnetrón) a kontroluje jeho dĺžku trvania modulátorom
• v
lnovod, ktorý spája vysielač a anténu
• d
uplexná jednotka, ktorá slúži ako prepínač medzi anténou a vysielačom alebo prijímačom pre signál, ak je anténa používaná v oboch režimoch
• p
rijímač a filter
• e
lektronická časť, ktorá riadi všetky prístroje a antény pomocou softvéru

Tvar antény
• radarové signály vysielané z jednej antény, šíriace sa do všetkých smerov s jedinou anténou prijímajúcou signály zo všetkých smerov. Tento typ radaru má problém zistiť, kde sa nachádza cieľový objekt.
• r
adarové signály vysielané zo všesmerovej antény, ale prijímané smerovými anténami prijímača. Je možné určiť smer k cieľu tým, že anténa s parabolickým reflektorom sa točí okolo svojej osi, tak, ako lúč na obrazovke.


Letecký dohľadový radar (ASR)
  Súčasťou každého civilného (ale i vojenského) letiska (poblíž veľkých miest) sú výkonné radarové systémy pre sledovanie lietadiel na oblohe. Tzv. primárny dohľadový radar používa nepretržite rotujúcu anténu namontovanú na veži, ktorá neustále vysiela silný pulzný signál, ktorý sa odráža od plášťa lietadiel. Dosah radaru je častokrát až 100 km.
 Primárny radar tiež poskytuje údaje o intenzite zrážok.

  Frekvenčne pásmo je najčastejšie 2700 - 2900 MHz. Vysielač generuje špičkový efektívny výkon 25 kW, vyžiarený výkon EIRP takéhoto zariadenia býva niekedy až 1000 kW. Radarový signál je charakteristický tým, že aj desiatky km od radaru je stále možné namerať vysoké hodnoty elektromagnetického pola v ultra krátkych intervaloch, s pravidelnou periódou (napr. 3-10 sekúnd). Perióda je čas, za ktorý sa rotujúca anténa otočí okolo svojej osi.
  Expozície pracovníkov radaru boli spájané so zhoršením zdravotného stavu a je možné, že ľudia s citlivým imunitným systémom môžu mať tiež v blízkosti týchto zariadení zdravotné problémy.

Rádiomajáky
  Kurzové rádiomajáky sú navigačnými bodmi pre leteckú dopravu. Spravidla sú umiestnené na končiaroch alebo chrbtoch pohorí. Palubné systémy
 vedia spracovať nielen ich navigačné signály, ale zabezpečujú posádke lietadla aj rádiovú komunikáciu s pozemnými sieťami. V prípade potreby alebo núdze umožňujú posádke kontaktovať operátora a zabezpečiť prípadnú zmenu výšky, kurz, alebo konfirmáciu prednastavených letových parametrov. Rádiomajáky sú zároveň využívané ako meteorologické monitorovacie stanice, s pomocou radarového lúča zisťujú typ oblačnosti, množstvo vody v atmosfére a iné detailné údaje.

Frekvenčné pásma využívané radarom

Pásmo Frekvenčný rozsah Vlnová dĺžka Popis
HF 3 - 30 MHz 10 - 100 m Pobrežné radarové systémy, Over-The-Horizon (OTH)
P < 300 MHz 1 m + Radarové systémy v začiatkoch
VHF 30 - 300 MHz 1 - 10 m Veľmi veľký dosah, signál preniká do zeme
UHF 0.3 - 1 GHz 0.3 - 1 m Veľmi veľký dosah, signál preniká do zeme a cez zeleň
L 1 - 2 GHz 15 - 30 cm Veľký dosah, riadenie letovej prevádzky a dohľad nad ňou
S 2 - 4 GHz 7.5 - 15 cm Stredný dosah, terminál riadenia letovej prevádzky, počasie, námorné radary
C 4 - 8 GHz 3.75 - 7.5 cm Satelitné transpondéry, meteorológia, sledovanie na veľké vzdialenosti
X 8 - 12 GHz 2.5 - 3.7 cm Navádzanie zbraní, námorné radary, meteorológia, mapovanie a pozemné sledovanie, krátky dosah sledovania, stredné rozlíšenie
Ku 12 - 18 GHz 1.6 - 2.5 cm Vysoké rozlíšenie
K 18 - 24 GHz 1.1 - 1.6 cm Obmedzené použitie vzhľadom na absorpciu vodnou parou. Detekcia mrakov v meteorológii, policajné rýchlostné radary, zbrane
Ka 24 - 40 GHz 0.7 - 1.1 cm Mapovanie, krátky dosah, letisková bezpečnosť, fotokamery, ktoré sú aktivované na záznam ŠPZ automobilov
mm 40 - 300 GHz 1.0 - 15 mm Skúšobné zariadenia
V 40 - 75 GHz 4.0 - 7.5 mm Veľmi silne absorbované atmosférickým kyslíkom, rezonancia na 60 GHz
W 75 - 110 GHz 2.7 - 4.0 mm Vizuálne senzory pre experimentálne autonómne vozidlá, s vysokým rozlíšením pre meteorologické pozorovania a zobrazovania
UWB 1.6 - 10.5 GHz 2.8 - 18 cm Thru-The-Wall radary a zobrazovacie systémy (prenikajú cez steny)

Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť hustoty toku výkonu ekvivalentnej rovinnej vlny sa udáva vo wattoch na meter štvorcový (W/m²), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát menšia - mikrowatty na meter štvorcový (µW/m²).

Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 1,375.√f V/m
Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 61 V/m
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 5 000.f µW/m²
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 10 000 000 µW/m²
Odporúčaná preventívna hodnota pre intenzitu elektrického pola podľa Stavebnej biológie je: 0,006 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota pre hustotu toku výkonu podľa Stavebnej biológie je: 0,1 µW/m²


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate veľkosť elektromagnetického pola z väčšiny radarových systémov:

Tieniace materiály: tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, odevy a spacie vaky, okenné fólie


Priebeh a modulácia vlnenia:

ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

LETECKÝ DOHĽADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 µs

LETECKÝ DOHĽADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 µs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 µs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu veľmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 µs

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu veľmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 µs - 38.8 ms

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu veľmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 µs - 38.8 ms

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria veľmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 µs

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria veľmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 µs

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz