ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 178 / 928060

Aktualizované: 28.6.2020

Radary

 Radar je detekčný systém, ktorý využíva rádiové vlny a mikrovlny na určenie vzdialenosti, nadmorskej výšky, smeru alebo rýchlosti objektov. Praktické využitie je v detekcii lietadiel, lodí, kozmických lodí, riadených striel, motorových vozidiel, výrobe meteorologických a terénnych snímkov. Radarová anténa vysiela impulzy rádiových vĺn, mikrovĺn alebo milimetrových vĺn, ktoré sa odrazia od žubovožného objektu v ich ceste. Od objektu sa zväčša odrazí len malá čas energie vlny a vráti sa naspä na radarový tanier alebo anténu, ktorá je zvyčajne umiestnená na rovnakom mieste ako vysielacia anténa.

  Radar bol tajne vyvinutý v krajinách po celom svete počas druhej svetovej vojny. Termín RADAR bol zavedený v roku 1941 v námorníctve Spojených štátov ako akronym pre RAadio Detection And Ranging. Súčasné využitie radaru je vežmi rozmanité, vrátane riadenia letovej prevádzky, radarovej astronómie, vzdušných obranných systémov protiraketovej základne, námornej navigácie, protikolízneho systému lietadiel, meteorologického monitorovania zrážok, merania výšky v letectve, či pri geologických pozorovaniach. Hi-tech radarové systémy sú spojené s digitálnym spracovaním signálu a sú schopné vyextrahova objekty aj z nie vežmi kvalitného signálu.

Využitie
  Komerčné námorné anténne radary sú založené na vertikálne rotujúcej anténe, ktorá vysiela mikrovlnný signál v tvare lúča. Z informácií z radaru sa dá zisti pozícia a orientačná vzdialenos druhého objektu na vode. Lietadlám radar poskytuje informáciu o prekážkach alebo približujúcich sa objektoch v ich ceste, vrátane presnej nadmorskej výšky. Lietadlá tak môžu pristᝠna letiskách i v úplnej hmle. Stredisku letovej prevádzky pomáhajú radary urči presnú polohu a počet lietadiel vo vzduchu. Policajné zložky používajú radarové pištole pre monitorovanie rýchlosti vozidla na cestách. Meteorológovia používajú radar pre sledovanie zrážok. Sú hlavným nástrojom pre krátkodobé predpovede počasia a informujú o nepriaznivom počasí, o búrkach, tornádach, zimných búrkach, typoch zrážok, atď. Geológovia používajú špecializované pozemné radary na zmapovanie zloženia zemskej kôry.

Princíp
  Radarový systém má vysielač, ktorý vysiela radarové signály (mikrovlnné alebo milimetrové impulzy) vo vopred stanovených smeroch. Ak prídu do styku s objektom, sú obvykle odrazené a/alebo rozptýlené v mnohých smeroch. Radarové signály sa dobre odrážajú predovšetkým od materiálov s dobrou elektrickou vodivosou, najmä od väčšiny kovov, morskej vody, mokrej pôdy, apod. Radarové signály, ktoré sa odrážajú spä k vysielaču, sa využijú na získanie informácie. Tzv. dopplerov jav sa využíva napr. v určení rýchlosti pohybu objektu, kde dochádza k malej zmene vo frekvencii prijímaných rádiových vĺn oproti vysielaným vlnám.Radarový prijímač sa nachádza zvyčajne (ale nie vždy) na rovnakom mieste ako vysielač. Hoci radarové signály zachytené prijímacou anténou sú zvyčajne vežmi slabé, môžu sa signály spracova elektronicky zosilňovačmi a ďalej digitalizáciou.
  Malá absorpcia radarových vĺn, ktoré objekt neodrazí, je to, čo zvýhodňuje radarové systémy na detekciu objektov v relatívne vežkej vzdialenosti, kde sú už iné vlnové dĺžky (napr. viditežné, infračervené a ultrafialové svetlo) príliš silne potlačené. Úkazy ako hmla, oblaky, dážď a padajúci sneh, ktoré blokujú viditežné svetlo, sú obvykle transparentné pre radarové vlny (mikrovlny).
  Radarové vlny sa rozptylujú od cieža rôznymi spôsobmi v závislosti na vežkosti vlnovej dĺžky. Ak je vlnová dĺžka oveža kratšia ako vežkos cieža, bude vlna odrazená podobne ako svetlo odrazené od zrkadla. Ak je vlnová dĺžka oveža dlhšia ako vežkos cieža, môže by ciež neviditežný kvôli zlému odrazu. Nízkofrekvenčné radarové technológie sú využitežné na detekciu, ale už ažko na identifikáciu cieža. Moderné systémy používajú kratšie vlnové dĺžky (niekožko centimetrov alebo kratšie), ktoré dokážu zobrazi objekty malé ako bochník chleba. Krátke radarové vlny sa odrážajú od kriviek a rohov, podobne ako svetlo, ktoré sa láme na hranách skla.


Základné časti
• vysielač, ktorý generuje radarový signál oscilátorom (klystrón, magnetrón) a kontroluje jeho dĺžku trvania modulátorom
• v
lnovod, ktorý spája vysielač a anténu
• d
uplexná jednotka, ktorá slúži ako prepínač medzi anténou a vysielačom alebo prijímačom pre signál, ak je anténa používaná v oboch režimoch
• p
rijímač a filter
• e
lektronická čas, ktorá riadi všetky prístroje a antény pomocou softvéru

Tvar antény
• radarové signály vysielané z jednej antény, šíriace sa do všetkých smerov s jedinou anténou prijímajúcou signály zo všetkých smerov. Tento typ radaru má problém zisti, kde sa nachádza ciežový objekt.
• r
adarové signály vysielané zo všesmerovej antény, ale prijímané smerovými anténami prijímača. Je možné urči smer k ciežu tým, že anténa s parabolickým reflektorom sa točí okolo svojej osi, tak, ako lúč na obrazovke.


Letecký dohžadový radar (ASR)
  Súčasou každého civilného (ale i vojenského) letiska (poblíž vežkých miest) sú výkonné radarové systémy pre sledovanie lietadiel na oblohe. Tzv. primárny dohžadový radar používa nepretržite rotujúcu anténu namontovanú na veži, ktorá neustále vysiela silný pulzný signál, ktorý sa odráža od pl᚝a lietadiel. Dosah radaru je častokrát až 100 km.
 Primárny radar tiež poskytuje údaje o intenzite zrážok.

  Frekvenčne pásmo je najčastejšie 2700 - 2900 MHz. Vysielač generuje špičkový efektívny výkon 25 kW, vyžiarený výkon EIRP takéhoto zariadenia býva niekedy až 1000 kW. Radarový signál je charakteristický tým, že aj desiatky km od radaru je stále možné namera vysoké hodnoty elektromagnetického pola v ultra krátkych intervaloch, s pravidelnou periódou (napr. 3-10 sekúnd). Perióda je čas, za ktorý sa rotujúca anténa otočí okolo svojej osi.
  Expozície pracovníkov radaru boli spájané so zhoršením zdravotného stavu a je možné, že žudia s citlivým imunitným systémom môžu ma tiež v blízkosti týchto zariadení zdravotné problémy.

Rádiomajáky
  Kurzové rádiomajáky sú navigačnými bodmi pre leteckú dopravu. Spravidla sú umiestnené na končiaroch alebo chrbtoch pohorí. Palubné systémy
 vedia spracova nielen ich navigačné signály, ale zabezpečujú posádke lietadla aj rádiovú komunikáciu s pozemnými sieami. V prípade potreby alebo núdze umožňujú posádke kontaktova operátora a zabezpeči prípadnú zmenu výšky, kurz, alebo konfirmáciu prednastavených letových parametrov. Rádiomajáky sú zároveň využívané ako meteorologické monitorovacie stanice, s pomocou radarového lúča zisujú typ oblačnosti, množstvo vody v atmosfére a iné detailné údaje.

Frekvenčné pásma využívané radarom

Pásmo Frekvenčný rozsah Vlnová dĺžka Popis
HF 3 - 30 MHz 10 - 100 m Pobrežné radarové systémy, Over-The-Horizon (OTH)
P < 300 MHz 1 m + Radarové systémy v začiatkoch
VHF 30 - 300 MHz 1 - 10 m Vežmi vežký dosah, signál preniká do zeme
UHF 0.3 - 1 GHz 0.3 - 1 m Vežmi vežký dosah, signál preniká do zeme a cez zeleň
L 1 - 2 GHz 15 - 30 cm Vežký dosah, riadenie letovej prevádzky a dohžad nad ňou
S 2 - 4 GHz 7.5 - 15 cm Stredný dosah, terminál riadenia letovej prevádzky, počasie, námorné radary
C 4 - 8 GHz 3.75 - 7.5 cm Satelitné transpondéry, meteorológia, sledovanie na vežké vzdialenosti
X 8 - 12 GHz 2.5 - 3.7 cm Navádzanie zbraní, námorné radary, meteorológia, mapovanie a pozemné sledovanie, krátky dosah sledovania, stredné rozlíšenie
Ku 12 - 18 GHz 1.6 - 2.5 cm Vysoké rozlíšenie
K 18 - 24 GHz 1.1 - 1.6 cm Obmedzené použitie vzhžadom na absorpciu vodnou parou. Detekcia mrakov v meteorológii, policajné rýchlostné radary, zbrane
Ka 24 - 40 GHz 0.7 - 1.1 cm Mapovanie, krátky dosah, letisková bezpečnos, fotokamery, ktoré sú aktivované na záznam ŠPZ automobilov
mm 40 - 300 GHz 1.0 - 15 mm Skúšobné zariadenia
V 40 - 75 GHz 4.0 - 7.5 mm Vežmi silne absorbované atmosférickým kyslíkom, rezonancia na 60 GHz
W 75 - 110 GHz 2.7 - 4.0 mm Vizuálne senzory pre experimentálne autonómne vozidlá, s vysokým rozlíšením pre meteorologické pozorovania a zobrazovania
UWB 1.6 - 10.5 GHz 2.8 - 18 cm Thru-The-Wall radary a zobrazovacie systémy (prenikajú cez steny)

Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 ľW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 ľW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 ľW/m²)

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h28 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h61 V/m
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 30 - 300 MHz, RMS, 24 h2 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 ľW/m²
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 ľW/m²
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h2 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h10 W/m²
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 10 - 300 GHz, RMS10 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 10 - 400 MHz, RMS, 24 h10 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 2 - 300 GHz, RMS, 24 h50 W/m²
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 30 - 300 MHz, 24 h10 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 001 ľW/m²


Chcete si premera úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenaja:

SAFE AND SOUND PRO II  - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditežnos aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 ľs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnos napájania cez USB.
Rozsah merania: 0.001 - 3 000 000 ľW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € (+ poštovné)
SAFE AND SOUND MICRO  - náramkový detektor RF polí v rozsahu 700 MHz - 9 GHz
Jedinečný detektor s vizuálnou indikáciou expozície pomocou 4 farebných LED (8 hladín) so vstavaným vibračným alarmom (4 stupne vibrácie). Programovatežná úroveň pre alarm, ovládanie jedným tlačidlom, vynikajúca viditežnos aj v tme, odozva < 5 ľs, zabudovaný akumulátor, nepretržitý monitoring 3 dni na jedno nabitie, USB-C nabíjací konektor.
Rozsah merania: 0.1 - 1 000 000 ľW/m²  (0.006 - 19.4 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 30 €/24 hodín, vratná kaucia 300 € (+ poštovné)
ARINST SIGNAL HUNTER  - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivos, externá anténa, žubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlos skenu 2 GHz/s, odozva < 5 ľs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnos napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 45 €/24 hodín, vratná kaucia 450 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače RF polí

Tieniace tkaniny

Tieniace tapety

Tieniace pletivá a flísy

Tieniace okenné fólie

Tieniace odevy

Časový priebeh a modulácia:

Radarové systémy, letecká, plavebná komunikácia a navigácia
ZDROJFREKVENČNÉ PÁSMOPRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

LETECKÝ DOHźADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu vežmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 ľs

LETECKÝ DOHźADOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu vežmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 4 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 53 Hz, dĺžka impulzu 100 ľs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu vežmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 ľs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotujúca anténa vysiela sériu vežmi krátkych impulzov. Jedna otočka trvá 25 s. Signál sa objavuje v pravidelných intervaloch. Frekvencia impulzov 624 - 959 Hz, dĺžka impulzu 120 ľs

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu vežmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 ľs - 38.8 ms

VŠESMEROVÝ RÁDIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umiestnené do kruhu vysielajú postupne sériu vežmi krátkych impulzov (prístávací systém), doplnenú o kód radaru (JAN) v morseovke. Frekvencia impulzov 3.6 - 534 Hz, dĺžka impulzu 35 ľs - 38.8 ms

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria vežmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 ľs

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemná základňa a objekt vo vzduchu sa vzájomne identifikujú pomocou dopytovačov a odpovedačov. Signál z nich tvorí séria vežmi krátkych impulzov. Frekvencia impulzov 15 / 375 Hz, dĺžka impulzu 37 ľs

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

PLAVEBNÝ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umiestnený na palube lodí a plavidiel, pravidelne vysiela signál tvorený jediným impulzom. Frekvencia impulzov 15 - 120 s, dĺžka impulzu 25 ms

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základné strojové informácie pozemnej navigačnej leteckej služby o podmienkach vzletu, príletu a aktuálneho počasia v nekonečnej slučke. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz

LETISKOVÁ RIADIACA VEŽA
118 - 137 MHz
Pásmo hlasovej dorozumievacej služby riadenia letovej prevázky. Modulácia AM, nepulzná. Šírka kanála 12 kHz