ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 111 / 815180

Aktualizované: 15.6.2020

Digitálne bezdrôtové telefóny a babyfóny DECT

  Prenosné bezdrôtové telefóny čoraz viac a viac nahrádzajú štandardné, trvalo inštalované káblové telefóny v domácnostiach a v kanceláriách. V spôsobe komunikácie prenosnej časti a základne, pripojenej na verejnú telefónnu sieť, sa historicky najčastejšie používali dve normy:

CT1 / CT1 +
  Rádiový prenos prebiehal analógovo a bez pomoci impulzov (hovor bolo možné dokonca odpočúvať na konkrétnych frekvenciách). Vysielanie a príjem prebiehali len počas hovoru. Vysielací výkon bol okolo 10 mW s frekvenciami 885 - 887 MHz (uplink = slúchadlo) a 930 - 932 MHz (downlink = základňa). Týmto zariadeniam vypršala platnosť licencie v roku 1997 a v súčasnosti sa už nepredávajú.

DECT
  Na súčasnom trhu dostupné bezdrôtové telefóny sú navrhnuté na štandarde DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Ponúkajú pomerne veľký dosah (až niekoľko stoviek metrov) a oproti ich analógovým predchodcom väčšinou umožňujú väčší počet podružných slúchadiel, ktoré možno použiť pre viacero osôb. Na rozdiel od analógových telefónov, ktoré pracovali na nižšej frekvencii bez pulznej modulácie, DECT telefóny vysielajú impulzy mikrovlnného žiarenia veľmi podobné mobilným telefónom. Používané frekvencie sú medzi 1880 a 1900 MHz. Frekvenčné pásmo 2400 MHz je tiež povolené.
  Kým bežné mobilné telefóny majú tzv. adaptívne riadenie výkonu (Adaptive Power Control - APC) a po spojení so základňovou stanicou si "vyjednajú" ich vysielací výkon na najnižšej možnej úrovni, DECT telefóny a ich základne vysielajú nepretržite plným výkonom(doplnené: niektoré najnovšie modely telefónov Siemens Gigaset, ale aj iné značky už adaptívne riadenie výkonu majú).

Úrovne výkonu a intenzity EM polí pri dobrom pokrytí u rôznych telefónnych prístrojov
  mobilný telefón
v režime GSM (2G)
mobilný telefón
v režime WCDMA (3G)
bezdrôtový
telefón DECT
Minimálny/maximálny vyžiarený výkon (mW)  2.5 / 1000 0.00001 / 200 250 / 250
Minimálna/maximálna intenzita EM pola
vo vzdialenosti 2 cm od hlavy (V/m)
 
13.7 / 274 0.03 / 122 137 / 137

  DECT bezdrôtové telefóny používajú pevné impulzy 100 Hz po celú dobu volania. Ich priemerný výkon je asi 11 mW, ale zahŕňa 100 "explózií" 250 mW mikrovlnného žiarenia za sekundu. Stále väčší počet vedcov varuje, že sa jedná o pravidelne impulzy, ktoré narúšajú našu mozgovú medzibunkovú signalizáciu, a ktoré sú zodpovedné za veľa nepriaznivých zdravotných následkov.

Rádiofrekvenčné a mikrovlnné emisie
  Staršie typy bezdrôtových telefónov vysielali rádiofrekvenčné signály len vtedy, pokiaľ užívateľ hovoril. Základňa väčšiny moderných telefónov DECT vysiela na rovnakej úrovni mikrovĺn vo vnútri Vášho domu podobne, ako malá základňová stanica mobilnej siete, akoby bola práve vo Vašom dome, a nielen pokiaľ je telefón v prevádzke, ale po celú dobuPriloženie DECT telefónu ku hlave znamená vždy vyššiu úroveň mikrovlnného ožiarenia ako z akejkoľvek základňovej stanice mobilnej siete, dokonca vyššiu než pri použití mobilného telefónu v režime UMTS (3G). Digitálne bezdrôtové telefóny a ich základne vysielajú pulzné mikrovlny a tie môžu prekročiť i výkony mobilného telefónu GSM (2G) v miestach, kde je signál pre mobilné telefóny veľmi dobrý.

  Štúdia Tomitsch (2010) zistila, že najvyššie úrovne vysokofrekvenčného žiarenia v rakúskych domoch boli spôsobené práve DECT telefónmi, ktoré vysielali pole s intenzitou väčšou ako 3 V/m v porovnaní so základňovými stanicami mobilnej siete (BTS) na 1.4 V/m.
 
Štúdia spoločnosti Havas (2010) zistila, že pulzné signály z DECT telefónov môžu mať vplyv na srdcovú frekvenciu. Zvýšenie srdcovej frekvencie sa zhoduje so zapnutím DECT a skončí po vypnutí. Pacienti s arytmiou a/alebo tachykardiou boli testovaní úrovňou 0.6 V/m, ktorá je výrazne pod súčasnými normami. Príznaky boli často opisované ako pocity bolesti alebo tlaku v hrudníku, úzkosť, ktoré sa objavia a zmiznú bez zjavného dôvodu.

  Osoba stojaca v blízkosti základne telefónu môže byť vystavovaná intenzite pola väčšieho ako 6 V/m.

  Štúdia Haumann a Sierck (2002) zistila úrovne 3.7 V/m vo vzdialenosti 1 m a 1.9 V/m pri 2 m od základne bezdrôtového telefónu. Mikrovlny môžu ľahko cestovať cez steny a stropy. Úroveň pola môže byť vyššia aj ako 1 V/m v izbách priamo nad a pod zdrojom. Ak používate telefón v blízkosti jeho základne, budete vystavení dvom samostatným dávkam mikrovlnného žiarenia. Ak máte základné jednotky vedľa postele alebo na stole v práci, mohli by ste byť exponovaní niekoľko hodín denne. Ľudia, ktorí si zmerali množstvo žiarenia z DECT telefónov, sa ich poväčšine okamžite vzdali a vrátili sa k pevným káblovým telefónom.

  Telefónny kábel pevnej linky privedený k DECT telefónu môže slúžiť ako re-vysielač mikrovĺn. Každý kovový predmet, teda aj kábel v stene, alebo kábel voľne položený, má schopnosť indukovať do seba mikrovlny, ktoré potom na inom mieste šíri do priestoru. Takýmto spôsobom je možné "zamoriť" i viacero miestností bezprostredne nesusediacich s bezdrôtovým telefónom.
  DECT telefóny fungujú na princípe 100 Hz modulácie mikrovlnného signálu. Modulácia môže ovplyvňovať mozgovú činnosť spôsobmi, ktoré sú nejasné bez ďalšieho výskumu. Neodporúča sa, aby tieto telefóny používali deti do 14 rokov.
  Základná jednotka so sieťovým adaptérom vytvára vysoké úrovne nízkofrekvenčného poľa bez ohľadu na to, či je telefón v prevádzke alebo nie. Magnetické polia cestujú cez susedné steny rovnako ako mikrovlnné žiarenie. Ak sa rozhodnete používať bezdrôtový telefón DECT, je dôležité starostlivo zvážiť, kam umiestnite základnú jednotku. Je potrebné, aby sa nachádzala v dostatočnej vzdialenosti od miesta, kde sedíte, alebo spíte.


  Dnes však už existujú aj nízko-vyžarovacie bezdrôtové telefóny DECT, tzv. ECO DECT. Siemens, ale aj iné spoločnosti, vytvorili telefóny, ktoré nevyžarujú žiadne pole, ak je slúchadlo v základni (ECO DECT Plus). Zoznam telefónov podporujúcich ECO DECT Plus nájdete v tomto dokumente. Pozor, pri telefonovaní sa však nič nemení, telefón i základňa vysielajú plným výkonom! (okrem najnovších modelov niektorých značiek vybavených tzv. adaptívnou reguláciou výkonu, Adaptive Power Control - APC). Režim ECO DECT Plus je však v mnohých prípadoch od výroby deaktivovaný, je ho nutné aktivovať po zapojení telefónu.

Zdravotné problémy
  Mobilné telefóny a bezdrôtové telefóny DECT používajú odlišné formy modulácie a na ľudí majú rôzne efekty. Bezdrôtové telefóny DECT na pevnej linke môžu lacnejšími sadzbami evokovať výhodnejšie volania a teda mnoho ľudí strávi dlhší na telefóne v porovnaní s mobilným telefónom. Väčšina výskumov ukazuje, že čím dlhšie človek používa bezdrôtový telefón, tým je vyššie riziko zdravotných problémov. Zdravotné riziko z telefónu DECT je minimálne rovnaké ako u pravidelného používania mobilného telefónu. DECT telefóny bývajú zvyčajne inštalované v miestnosti, kde ľudia trávia veľa času a všeobecne majú tendenciu stráviť dlhšiu dobu telefonovaním cez bezdrôtový telefón DECT než cez mobilný telefón.
  Nejedni starostliví rodičia vysvetľujú deťom, že by doma na dlhšie hovory s kamarátmi nemali používať ​​mobilný telefón, vzhľadom na možné vplyvy na zdravie a namiesto toho odporúčajú používať pevnú linku s bezdrôtovým telefónom. Deti možno oceňujú súkromie, ktoré im bezdrôtový telefón poskytuje, môžu sa s ním zavrieť sa v spálni, kúpeľni alebo v skrini a udržať tak svoje tajomstvá s kamarátom na druhej strane linky. Bohužiaľ, môže to mať nedozerné následky, ktoré ani deti, ani ich rodičia často nepredpokladajú.

  Všetky druhy mikrovlnných expozícií v súvislosti s používaním telefónov sú nezdravé a je dokázané, že môžu vyvolať aj genetické poškodenie krvných buniek. Medzi zdravotné efekty elektromagnetického pola patrí potláčanie funkcie dôležitých krvných zlúčenín, klinická depresia, niektoré formy organickej demencie, mozgové nádory, potraty a poruchy imunitného systému. Takmer rovnaký počet pravidelných užívateľov bezdrôtových telefónov DECT sa sťažuje na bolesti hlavy a uší a extrémnu únavu, stratu koncentrácie a pamäti. Štúdia Mortazavi (2007) zistila významný vzťah medzi používaním telefónov DECT, koncentráciou a poruchami pozornosti. Tiež včelie kolónie majú tendenciu výrazne reagovať na prítomné mikrovlnné žiarenie. Aféra s názvom "Kolaps kolónií" znamenala v posledných rokoch ťažké straty u včelích rodín, hlásených v 24 amerických štátoch, Grécku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Existuje veľa teórií, prečo sa tak deje. Existuje však aj celý rad dôvodov, vrátane zvýšenia mikrovlnnej expozície v prírodnom prostredí na celom svete. Výskumné tímy v Landau University v Nemecku vystavili úle včiel žiareniu zo základne bezdrôtového telefónu DECT a porovnávali správanie sa včiel, ktoré takto exponované neboli. Počas 45 minút sa máloktorá včela vrátila do úľa exponovaného signálom DECT, zatiaľ čo asi dve tretiny včiel sa vrátilo do úľov, ktoré exponované neboli. Hmotnosť plástov u exponovaných včiel bola asi o 20% nižšia ako u neexponovaných. Experimenty dátované do posledného storočia dokumentujú fenomenálnu citlivosť včiel na elektromagnetické polia.

Obmedzenia
  Varovania od výrobcu, uvedené v brožúre k bezdrôtovému telefónu DECT: "Uistite sa, že telefón je umiestnený najmenej 1 m od iných elektrických a elektronických spotrebičov, aby nedochádzalo k rušeniu." Zdá sa, že prípadné rušenie fungovania mozgu sa nepovažuje za tak dôležité ako zásah do elektronického zariadenia. Je tiež potrebné pripomenúť, že DECT telefón nebude fungovať, ak nastane výpadok prúdu, zatiaľ čo klasický káblový telefón pravdepodobne bude.

Susedia
  V bytoch, radových domoch alebo dvojdomoch, môže mať susedov bezdrôtový telefón DECT  za následok vysoké hladiny mikrovlnného žiarenia vo Vašej nehnuteľnosti. Ak máte vo Vašom byte alebo dome záhadný "hotspot", bude zrejme zaujímavé skontrolovať, či nevzniká u Vášho suseda. Ak áno, máte dve možnosti: buď sa Vám sused prispôsobí a presunie zdroj žiarenia na iné miesto, alebo, ak s tým odmietne niečo urobiť, môžete sa vydať cestou ochrany vlastného priestoru.


Digitálny babyfón DECT
  Za posledné roky boli s pomocou rodičov merané rôzne detské monitorovacie zariadenia. Tie s pulznou digitálnou moduláciou DECT sa zdajú byť pre spánok dojčiat a stav ich spokojnosti oveľa nepriaznivejšie, spôsobujú nepokoj, podráždenosť a plač. Nezdá sa, že káblové a tie, ktoré informáciu prenášajú cez domové elektrické rozvody, spôsobujú rovnaké problémy. Starší typ analógových, ktorý je ešte možné zohnať, sa zdá byť OK, ale dodržujte vzdialenosť monitora od postieľky aspoň jeden meter. Veľa rodičov sa zmieňuje, že ich deti dobre nespali a viac plakali, ak používali monitory DECT, ale boli v pohode, ak bol monitor vypnutý. Po náhrade DECT monitora lacnejším analógovým monitorom deti pokojne spali, rovnako ako tomu bolo bez monitora.
 
Všetky bezdrôtové detské monitory by mal byť minimálne 1 meter od postieľky/dieťaťa. Dôrazne odporúčame používať len analógové detské monitory na nižších frekvenciách (35-50 MHz). Používajú analógovú frekvenčnú moduláciu FM, podobne ako bežný rozhlasový prijímač, ktorá neobsahuje žiadne impulzy. Analógové monitory sú dobre rozpoznateľné podľa nízkeho počtu kanálov (typicky 2-4).
 
Väčšina detských monitorov na trhu však používa DECT moduláciu, podobne ako bezdrôtové domáce telefóny na pevnú linku. Použitá frekvencia je 1890 MHz. Monitory sú identifikovateľné podľa veľkého počtu dostupných použiteľných kanálov (zvyčajne 30 až 120), ktoré sa automaticky prepínajú. Tieto monitory vysielajú ostro pulzujúce mikrovlny 100 krát za sekundu a to nepretržite, kým sú zapnuté (teda nielen vtedy, ak sa dieťa v postieľke ohlási). Polia vyžarujú obe jednotky, teda jedna aj druhá strana. Objavujú sa však modely, ktoré sú schopné v kľude znížiť výkon na minimum, príp. úplne vypnúť vysielaciu jednotku, ak je dieťa ticho. Tieto bývajú označované ako Smart ECO, prípadne ECO DECT +.
 
Niektoré monitory majú zabudovanú kameru a bežia na frekvencii 2.4 GHz, čo je frekvencia bežnej mikrovlnnej rúry. Vzhľadom k tomu, že vysielajú obraz aj zvuk, je pravdepodobné, že budú mať vyšší výkon. Výrobcovia tiež upozorňujú, že tieto monitory nemôžu byť použité v spojení s počítačovou bezdrôtovou sieťou pre možné rušenie.
 
Používanie digitálnych bezdrôtových detských monitorov prináša vysoké úrovne mikrovlnného žiarenia (až 6 V/m) priamo do postieľky. Neodporúčame používanie bezdrôtových detských monitorov, ktoré umožňujú bábätko vidieť na monitore. Ak naozaj potrebujete túto funkciu, potom si radšej vyberte vhodné riešenie pomocou uzavretého káblového TV okruhu (CCTV). Neumiestňujte akýkoľvek bezdrôtový vysielač do detskej izby a zbytočne neožarujte svoje potomstvo.
 
Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ je Vaše dieťa v izbe s bezdrôtovým detským monitorom, bude zvyčajne vystavené silnejšiemu elektromagnetickému polu než 1000 µW/m², teda 0.6 V/m v priemere. Takáto hodnota už bola identifikovaná v niektorých európskych štúdiách ako privysoká, stále väčší počet ľudí hlási rad nežiaducich príznakov. Mnohé z príznakov ovplyvňujú astenické a neurologické funkcie, na základe čoho sú posudzované ako mikrovlnný syndróm.


Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť hustoty toku výkonu ekvivalentnej rovinnej vlny sa udáva vo wattoch na meter štvorcový (W/m²), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát menšia - mikrowatty na meter štvorcový (µW/m²).

Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 1,375.√f V/m
Hygienická norma pre intenzitu elektrického pola nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 61 V/m
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu od 400 MHz do 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 5 000.f µW/m²
Hygienická norma pre hustotu toku výkonu nad 2 GHz daná vyhláškou MZ SR je: 10 000 000 µW/m²
Odporúčaná preventívna hodnota pre intenzitu elektrického pola podľa Stavebnej biológie je: 0,006 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota pre hustotu toku výkonu podľa Stavebnej biológie je: 0,1 µW/m²


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate veľkosť elektromagnetického pola z bezdrôtových telefónov a babyfónov:

 

Tieniace materiály: tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery, odevy a spacie vaky, okenné fólie


Priebeh a modulácia vlnenia:
ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 µs