ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 145 / 1033399

Aktualizované: 15.6.2020

Digitálne bezdrôtové telefóny a babyfóny DECT

  Prenosné bezdrôtové telefóny čoraz viac a viac nahrádzajú štandardné, trvalo inštalované káblové telefóny v domácnostiach a v kanceláriách. V spôsobe komunikácie prenosnej časti a základne, pripojenej na verejnú telefónnu sie, sa historicky najčastejšie používali dve normy:

CT1 / CT1 +
  Rádiový prenos prebiehal analógovo a bez pomoci impulzov (hovor bolo možné dokonca odpočúva na konkrétnych frekvenciách). Vysielanie a príjem prebiehali len počas hovoru. Vysielací výkon bol okolo 10 mW s frekvenciami 885 - 887 MHz (uplink = slúchadlo) a 930 - 932 MHz (downlink = základňa). Týmto zariadeniam vypršala platnos licencie v roku 1997 a v súčasnosti sa už nepredávajú.

DECT
  Na súčasnom trhu dostupné bezdrôtové telefóny sú navrhnuté na štandarde DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Ponúkajú pomerne vežký dosah (až niekožko stoviek metrov) a oproti ich analógovým predchodcom väčšinou umožňujú väčší počet podružných slúchadiel, ktoré možno použi pre viacero osôb. Na rozdiel od analógových telefónov, ktoré pracovali na nižšej frekvencii bez pulznej modulácie, DECT telefóny vysielajú impulzy mikrovlnného žiarenia vežmi podobné mobilným telefónom. Používané frekvencie sú medzi 1880 a 1900 MHz. Frekvenčné pásmo 2400 MHz je tiež povolené.
  Kým bežné mobilné telefóny majú tzv. adaptívne riadenie výkonu (Adaptive Power Control - APC) a po spojení so základňovou stanicou si "vyjednajú" ich vysielací výkon na najnižšej možnej úrovni, DECT telefóny a ich základne vysielajú nepretržite plným výkonom(doplnené: niektoré najnovšie modely telefónov Siemens Gigaset, ale aj iné značky už adaptívne riadenie výkonu majú).

Úrovne výkonu a intenzity EM polí pri dobrom pokrytí u rôznych telefónnych prístrojov
  mobilný telefón
v režime GSM (2G)
mobilný telefón
v režime WCDMA (3G)
bezdrôtový
telefón DECT
Minimálny/maximálny vyžiarený výkon (mW)  2.5 / 1000 0.00001 / 200 250 / 250
Minimálna/maximálna intenzita EM pola
vo vzdialenosti 2 cm od hlavy (V/m) 
13.7 / 274 0.03 / 122 137 / 137

  DECT bezdrôtové telefóny používajú pevné impulzy 100 Hz po celú dobu volania. Ich priemerný výkon je asi 11 mW, ale zahŕňa 100 "explózií" 250 mW mikrovlnného žiarenia za sekundu. Stále väčší počet vedcov varuje, že sa jedná o pravidelne impulzy, ktoré narúšajú našu mozgovú medzibunkovú signalizáciu, a ktoré sú zodpovedné za veža nepriaznivých zdravotných následkov.

Rádiofrekvenčné a mikrovlnné emisie
  Staršie typy bezdrôtových telefónov vysielali rádiofrekvenčné signály len vtedy, pokiaž užívatež hovoril. Základňa väčšiny moderných telefónov DECT vysiela na rovnakej úrovni mikrovĺn vo vnútri Vášho domu podobne, ako malá základňová stanica mobilnej siete, akoby bola práve vo Vašom dome, a nielen pokiaž je telefón v prevádzke, ale po celú dobuPriloženie DECT telefónu ku hlave znamená vždy vyššiu úroveň mikrovlnného ožiarenia ako z akejkožvek základňovej stanice mobilnej siete, dokonca vyššiu než pri použití mobilného telefónu v režime UMTS (3G). Digitálne bezdrôtové telefóny a ich základne vysielajú pulzné mikrovlny a tie môžu prekroči i výkony mobilného telefónu GSM (2G) v miestach, kde je signál pre mobilné telefóny vežmi dobrý.

  Štúdia Tomitsch (2010) zistila, že najvyššie úrovne vysokofrekvenčného žiarenia v rakúskych domoch boli spôsobené práve DECT telefónmi, ktoré vysielali pole s intenzitou väčšou ako 3 V/m v porovnaní so základňovými stanicami mobilnej siete (BTS) na 1.4 V/m.
  Štúdia spoločnosti Havas (2010) zistila, že pulzné signály z DECT telefónov môžu ma vplyv na srdcovú frekvenciu. Zvýšenie srdcovej frekvencie sa zhoduje so zapnutím DECT a skončí po vypnutí. Pacienti s arytmiou a/alebo tachykardiou boli testovaní úrovňou 0.6 V/m, ktorá je výrazne pod súčasnými normami. Príznaky boli často opisované ako pocity bolesti alebo tlaku v hrudníku, úzkos, ktoré sa objavia a zmiznú bez zjavného dôvodu.

  Osoba stojaca v blízkosti základne telefónu môže by vystavovaná intenzite pola väčšieho ako 6 V/m.

  Štúdia Haumann a Sierck (2002) zistila úrovne 3.7 V/m vo vzdialenosti 1 m a 1.9 V/m pri 2 m od základne bezdrôtového telefónu. Mikrovlny môžu žahko cestova cez steny a stropy. Úroveň pola môže by vyššia aj ako 1 V/m v izbách priamo nad a pod zdrojom. Ak používate telefón v blízkosti jeho základne, budete vystavení dvom samostatným dávkam mikrovlnného žiarenia. Ak máte základné jednotky vedža postele alebo na stole v práci, mohli by ste by exponovaní niekožko hodín denne. źudia, ktorí si zmerali množstvo žiarenia z DECT telefónov, sa ich poväčšine okamžite vzdali a vrátili sa k pevným káblovým telefónom.

  Telefónny kábel pevnej linky privedený k DECT telefónu môže slúži ako re-vysielač mikrovĺn. Každý kovový predmet, teda aj kábel v stene, alebo kábel vožne položený, má schopnos indukova do seba mikrovlny, ktoré potom na inom mieste šíri do priestoru. Takýmto spôsobom je možné "zamori" i viacero miestností bezprostredne nesusediacich s bezdrôtovým telefónom.
  DECT telefóny fungujú na princípe 100 Hz modulácie mikrovlnného signálu. Modulácia môže ovplyvňova mozgovú činnos spôsobmi, ktoré sú nejasné bez ďalšieho výskumu. Neodporúča sa, aby tieto telefóny používali deti do 14 rokov.
  Základná jednotka so sieovým adaptérom vytvára vysoké úrovne nízkofrekvenčného poža bez ohžadu na to, či je telefón v prevádzke alebo nie. Magnetické polia cestujú cez susedné steny rovnako ako mikrovlnné žiarenie. Ak sa rozhodnete používa bezdrôtový telefón DECT, je dôležité starostlivo zváži, kam umiestnite základnú jednotku. Je potrebné, aby sa nachádzala v dostatočnej vzdialenosti od miesta, kde sedíte, alebo spíte.


  Dnes však už existujú aj nízko-vyžarovacie bezdrôtové telefóny DECT, tzv. ECO DECT. Siemens, ale aj iné spoločnosti, vytvorili telefóny, ktoré nevyžarujú žiadne pole, ak je slúchadlo v základni (ECO DECT Plus). Zoznam telefónov podporujúcich ECO DECT Plus nájdete v tomto dokumente. Pozor, pri telefonovaní sa však nič nemení, telefón i základňa vysielajú plným výkonom! (okrem najnovších modelov niektorých značiek vybavených tzv. adaptívnou reguláciou výkonu, Adaptive Power Control - APC). Režim ECO DECT Plus je však v mnohých prípadoch od výroby deaktivovaný, je ho nutné aktivova po zapojení telefónu.

Zdravotné problémy
  Mobilné telefóny a bezdrôtové telefóny DECT používajú odlišné formy modulácie a na žudí majú rôzne efekty. Bezdrôtové telefóny DECT na pevnej linke môžu lacnejšími sadzbami evokova výhodnejšie volania a teda mnoho žudí strávi dlhší na telefóne v porovnaní s mobilným telefónom. Väčšina výskumov ukazuje, že čím dlhšie človek používa bezdrôtový telefón, tým je vyššie riziko zdravotných problémov. Zdravotné riziko z telefónu DECT je minimálne rovnaké ako u pravidelného používania mobilného telefónu. DECT telefóny bývajú zvyčajne inštalované v miestnosti, kde žudia trávia veža času a všeobecne majú tendenciu strávi dlhšiu dobu telefonovaním cez bezdrôtový telefón DECT než cez mobilný telefón.
  Nejedni starostliví rodičia vysvetžujú deom, že by doma na dlhšie hovory s kamarátmi nemali používa ​​mobilný telefón, vzhžadom na možné vplyvy na zdravie a namiesto toho odporúčajú používa pevnú linku s bezdrôtovým telefónom. Deti možno oceňujú súkromie, ktoré im bezdrôtový telefón poskytuje, môžu sa s ním zavrie sa v spálni, kúpežni alebo v skrini a udrža tak svoje tajomstvá s kamarátom na druhej strane linky. Bohužiaž, môže to ma nedozerné následky, ktoré ani deti, ani ich rodičia často nepredpokladajú.

  Všetky druhy mikrovlnných expozícií v súvislosti s používaním telefónov sú nezdravé a je dokázané, že môžu vyvola aj genetické poškodenie krvných buniek. Medzi zdravotné efekty elektromagnetického pola patrí potláčanie funkcie dôležitých krvných zlúčenín, klinická depresia, niektoré formy organickej demencie, mozgové nádory, potraty a poruchy imunitného systému. Takmer rovnaký počet pravidelných užívatežov bezdrôtových telefónov DECT sa sažuje na bolesti hlavy a uší a extrémnu únavu, stratu koncentrácie a pamäti. Štúdia Mortazavi (2007) zistila významný vzah medzi používaním telefónov DECT, koncentráciou a poruchami pozornosti. Tiež včelie kolónie majú tendenciu výrazne reagova na prítomné mikrovlnné žiarenie. Aféra s názvom "Kolaps kolónií" znamenala v posledných rokoch ažké straty u včelích rodín, hlásených v 24 amerických štátoch, Grécku, Taliansku, Požsku, Portugalsku, Španielsku a vo Vežkej Británii. Existuje veža teórií, prečo sa tak deje. Existuje však aj celý rad dôvodov, vrátane zvýšenia mikrovlnnej expozície v prírodnom prostredí na celom svete. Výskumné tímy v Landau University v Nemecku vystavili úle včiel žiareniu zo základne bezdrôtového telefónu DECT a porovnávali správanie sa včiel, ktoré takto exponované neboli. Počas 45 minút sa máloktorá včela vrátila do úža exponovaného signálom DECT, zatiaž čo asi dve tretiny včiel sa vrátilo do úžov, ktoré exponované neboli. Hmotnos plástov u exponovaných včiel bola asi o 20% nižšia ako u neexponovaných. Experimenty dátované do posledného storočia dokumentujú fenomenálnu citlivos včiel na elektromagnetické polia.

Obmedzenia
  Varovania od výrobcu, uvedené v brožúre k bezdrôtovému telefónu DECT: "Uistite sa, že telefón je umiestnený najmenej 1 m od iných elektrických a elektronických spotrebičov, aby nedochádzalo k rušeniu." Zdá sa, že prípadné rušenie fungovania mozgu sa nepovažuje za tak dôležité ako zásah do elektronického zariadenia. Je tiež potrebné pripomenú, že DECT telefón nebude fungova, ak nastane výpadok prúdu, zatiaž čo klasický káblový telefón pravdepodobne bude.

Susedia
  V bytoch, radových domoch alebo dvojdomoch, môže ma susedov bezdrôtový telefón DECT  za následok vysoké hladiny mikrovlnného žiarenia vo Vašej nehnutežnosti. Ak máte vo Vašom byte alebo dome záhadný "hotspot", bude zrejme zaujímavé skontrolova, či nevzniká u Vášho suseda. Ak áno, máte dve možnosti: buď sa Vám sused prispôsobí a presunie zdroj žiarenia na iné miesto, alebo, ak s tým odmietne niečo urobi, môžete sa vyda cestou ochrany vlastného priestoru.


Digitálny babyfón DECT
  Za posledné roky boli s pomocou rodičov merané rôzne detské monitorovacie zariadenia. Tie s pulznou digitálnou moduláciou DECT sa zdajú by pre spánok dojčiat a stav ich spokojnosti oveža nepriaznivejšie, spôsobujú nepokoj, podráždenos a plač. Nezdá sa, že káblové a tie, ktoré informáciu prenášajú cez domové elektrické rozvody, spôsobujú rovnaké problémy. Starší typ analógových, ktorý je ešte možné zohna, sa zdá by OK, ale dodržujte vzdialenos monitora od postiežky aspoň jeden meter. Veža rodičov sa zmieňuje, že ich deti dobre nespali a viac plakali, ak používali monitory DECT, ale boli v pohode, ak bol monitor vypnutý. Po náhrade DECT monitora lacnejším analógovým monitorom deti pokojne spali, rovnako ako tomu bolo bez monitora.
  Všetky bezdrôtové detské monitory by mal by minimálne 1 meter od postiežky/dieaa. Dôrazne odporúčame používa len analógové detské monitory na nižších frekvenciách (35-50 MHz). Používajú analógovú frekvenčnú moduláciu FM, podobne ako bežný rozhlasový prijímač, ktorá neobsahuje žiadne impulzy. Analógové monitory sú dobre rozpoznatežné podža nízkeho počtu kanálov (typicky 2-4).
  Väčšina detských monitorov na trhu však používa DECT moduláciu, podobne ako bezdrôtové domáce telefóny na pevnú linku. Použitá frekvencia je 1890 MHz. Monitory sú identifikovatežné podža vežkého počtu dostupných použitežných kanálov (zvyčajne 30 až 120), ktoré sa automaticky prepínajú. Tieto monitory vysielajú ostro pulzujúce mikrovlny 100 krát za sekundu a to nepretržite, kým sú zapnuté (teda nielen vtedy, ak sa diea v postiežke ohlási). Polia vyžarujú obe jednotky, teda jedna aj druhá strana. Objavujú sa však modely, ktoré sú schopné v kžude zníži výkon na minimum, príp. úplne vypnú vysielaciu jednotku, ak je diea ticho. Tieto bývajú označované ako Smart ECO, prípadne ECO DECT +.
  Niektoré monitory majú zabudovanú kameru a bežia na frekvencii 2.4 GHz, čo je frekvencia bežnej mikrovlnnej rúry. Vzhžadom k tomu, že vysielajú obraz aj zvuk, je pravdepodobné, že budú ma vyšší výkon. Výrobcovia tiež upozorňujú, že tieto monitory nemôžu by použité v spojení s počítačovou bezdrôtovou sieou pre možné rušenie.
  Používanie digitálnych bezdrôtových detských monitorov prináša vysoké úrovne mikrovlnného žiarenia (až 6 V/m) priamo do postiežky. Neodporúčame používanie bezdrôtových detských monitorov, ktoré umožňujú bábätko vidie na monitore. Ak naozaj potrebujete túto funkciu, potom si radšej vyberte vhodné riešenie pomocou uzavretého káblového TV okruhu (CCTV). Neumiestňujte akýkožvek bezdrôtový vysielač do detskej izby a zbytočne neožarujte svoje potomstvo.
  Vezmite prosím na vedomie, že pokiaž je Vaše diea v izbe s bezdrôtovým detským monitorom, bude zvyčajne vystavené silnejšiemu elektromagnetickému polu než 1000 ľW/m², teda 0.6 V/m v priemere. Takáto hodnota už bola identifikovaná v niektorých európskych štúdiách ako privysoká, stále väčší počet žudí hlási rad nežiaducich príznakov. Mnohé z príznakov ovplyvňujú astenické a neurologické funkcie, na základe čoho sú posudzované ako mikrovlnný syndróm.


Frekvencie, časový priebeh, modulácia:

Domácnos a kancelária
ZDROJ FREKVENČNÁ DOMÉNA ČASOVÁ DOMÉNA

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 ľs

BEZDRÔTOVÝ TELEFÓN/BABYFÓN (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zariadenie pevnej telefónnej linky ako náhrada káblového telefónu, príp. babyfón. Do pásma sa vojde 10 kanálov. Šírka kanála 1.728 MHz, modulácia GFSK / DQPSK, prístup TDMA. Frekvencia impulzov 100 Hz, dĺžka impulzu 95-108 ľs


Normy a limitné úrovne expozície pre bežné obyvatežstvo:

Vežkos intenzity elektrického poža [E] sa udáva v jednotkách Volt na meter (V/m).
Vežkos hustoty výkonového toku [S] sa udáva v jednotkách Watt na meter štvorcový (W/m²).
Watt na meter štvorcový je však príliš vežká jednotka, častejšie sa preto používa jednotka menšia -
miliWatt (1 W/m² = 1000 mW/m²), resp. mikroWatt (1 mW/m² = 1000 ľW/m²) na meter štvorcový.
Medzi E a S platí vzah: S = E² / 377, resp. E = √S x 377   (1 ľW/m² = 0.194 V/m, 1 V/m = 2653 ľW/m²)

Vežkos merného absorbovaného výkonu [SAR] (fyzikálnej veličiny používanej k popisu absorpcie RF výkonu živým tkanivom) sa udáva v jednotkách Watt na kilogram (W/kg). Absorpcia má vzah k elektrickej vodivosti, mernej hustote tkaniva a intenzite elektrického poža.

Intenzita elektrického poža
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h27.5 - 61.5 V/m
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 01 V/m
Hustota výkonového toku
Platná legislatíva:
• Vyhláška MZSR 534/2007 z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
Alternatívne smernice (odporúčané max úrovne):
• BauBiologie 2015, bez anomálie, špička, 24 h< 0.1 ľW/m²
• BauBiologie 2015, extrémna anomália, špička, 24 h> 1000 ľW/m²
• EuropaEM 2016, bezdrôtový telefón/detská pestúnka DECT, špička, > 4 h, deň100 ľW/m²
• EuropaEM 2016, bezdrôtový telefón/detská pestúnka DECT, špička, > 4 h, noc10 ľW/m²
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., akčné hodnoty, zdroj: ICNIRP Guidelines 1998, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h2 - 10 W/m²
• Vyhláška MZSR 271/2004 z.z., akčné hodnoty, 400 MHz - 2 GHz, RMS, 24 h10 - 50 W/m²
• Vyhláška MZSR 123/1993 z.z., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Vyhláška MZČSFR 408/1990 zb., 300 MHz - 300 GHz, RMS, 24 h48 mW/m²
• Hygienické předpisy MZČSSR, svazek 36/1976, příloha 9, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
• Výnos hlavního hygienika HE-344.5, ČSSR 1/1965, 300 MHz - 300 GHz, pulzná prevádzka, 24 h10 mW/m²
Prirodzené úrovne vo vožnej prírode:
< 0.000 001 ľW/m²
SAR
Historická legislatíva:
• Nariadenie vlády 325/2006 Z.z., limitné hodnoty, 100 kHz - 10 GHz, RMStelo: 0.08 W/kg
hlava / trup: 2 W/kg
končatiny: 4 W/kg


Chcete si premera úrovne u Vás doma alebo na pracovisku?
Z našej požičovne si môžete prenaja:

SAFE AND SOUND PRO II  - presný vreckový merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Extrémne citlivý, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená číselne na OLED displeji, vynikajúca viditežnos aj v tme, 4 farebné LED pre indikáciu expozície, revolučná odozva < 3 ľs (!), zvuková demodulácia signálu (3 úrovne hlasitosti), meranie špičky a priemeru, podržanie špičky MAX, tlačidlo nulovania MAX, výstup na slúchadlá, možnos napájania cez USB.
Rozsah merania: 0.001 - 3 000 000 ľW/m²  (0.001 - 30 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 35 €/24 hodín, vratná kaucia 400 € (+ poštovné)
SAFE AND SOUND MICRO  - náramkový detektor RF polí v rozsahu 700 MHz - 9 GHz
Jedinečný detektor s vizuálnou indikáciou expozície pomocou 4 farebných LED (8 hladín) so vstavaným vibračným alarmom (4 stupne vibrácie). Programovatežná úroveň pre alarm, ovládanie jedným tlačidlom, vynikajúca viditežnos aj v tme, odozva < 5 ľs, zabudovaný akumulátor, nepretržitý monitoring 3 dni na jedno nabitie, USB-C nabíjací konektor.
Rozsah merania: 0.1 - 1 000 000 ľW/m²  (0.006 - 19.4 V/m)

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 30 €/24 hodín, vratná kaucia 300 € (+ poštovné)
ARINST SIGNAL HUNTER  - real-time spektrálny RF analyzátor v rozsahu 35 MHz - 6.2 GHz
Plnofarebný dotykový displej, vynikajúca citlivos, externá anténa, žubovolný rozsah (SPAN), 4 markery špičky, rýchlos skenu 2 GHz/s, odozva < 5 ľs, waterfall, phosphor, trace min/max, možnos napájania cez USB, robustné kovové puzdro, vreckový.
Rozsah merania: od -120 dBm do -30 dBm

Zmeria:  základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G/5G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE/NR), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, rozhlasové a TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 45 €/24 hodín, vratná kaucia 450 € (+ poštovné)

V našom eshope nájdete:


Merače RF polí

Tieniace tkaniny

Tieniace tapety

Tieniace pletivá a flísy

Tieniace okenné fólie

Tieniace odevy

Súvisiace články: