ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 162 / 750317

Aktualizované: 12.10.2020

Často kladené otázky - Mobilné siete piatej gerácie (5G)

• Prečo sú 5G siete vo svete označované za nebezpečné?

  Jednotlivé druhy bezdrôtovej technológie využívajú elektromagnetické rádiofrekvenčné (RF) žiarenie na príjem, i na odosielanie signálov. To znamená, že bez ohžadu na to, aké bezdrôtové technológie používame, budú vždy produkova určitú úroveň RF žiarenia. Od spustenia prvých základňových staníc 5G siete až po tisícky ďalších 5G pripojených zariadení v ďalších rokoch dôjde k masívnemu zvýšeniu úrovne expozície populácie rádiovým vlnám, ktorý sme doposiaž nepoznali. V mnohých krajinách, ktoré mali doposiaž desaročia legislatívne zakotvené prísnejšie expozičné smernice, než tie, ktoré v roku 1996 stanovili FCC (Federal Communications Commission USA) a ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection), museli pristúpi k ich zmierneniu, aby bolo možné vôbec 5G siete v plnom rozsahu implementova.

• Čo si vedecká komunita myslí o nebezpečenstve 5G?

  Z pohžadu odborníkov je hlavným problémom v súčasnosti fakt, že vplyv 5G sietí na žudský organizmus nie je dostatočne preskúmaný. Nejde len o nové použité frekvencie, ale tiež o moduláciu, dobu a úroveň expozície v takom meradle, ako sa s nimi počíta pri plnom nasadení. Súčasný výskum  však už preukázal rôzne biologické účinky RF expozície na rôznych vlnových dĺžkach a pri použití rôznych modulácií.

  Treba tiež poznamena, že 5G nenahrádza žiadnu predchádzajúcu generáciu mobilných sietí. Nemožno teda očakáva, že nástupom 5G dôjde k zmenšeniu vežkosti expozície populácie, práve naopak. 5G nebude sieou, ktorá bude fungova len pre mobilné telefóny. Dôjde k prepojeniu všetkých zariadení, ktoré budú môc komunikova cez internet, ale aj medzi sebou.

• 5G a milimetrové vlny

  Každá generácia bezdrôtovej technológie prispela k zvýšeniu úrovne intenzity a zväčšeniu šírky obsadených frekvenčných pásiem potrebných na prenos údajov. Množstvo údajov, ktoré sa budú v konečnom dôsledku prenáša pomocou siete 5G, výrazne prevýši možnosti doterajších technológií. 4G siete a staršie verzie sietí fungovali na frekvenciách od 800 MHz do 2.7 GHz. Signály 5G sa prenášajú v pásme FR1 (nižšie frekvencie od 700 MHz do 4 GHz) a FR2 (vyššie frekvencie do 30 GHz, pásmo tzv. submilimetrových vĺn). Na rozdiel od iných frekvencií, milimetrové vlny nemajú vežký dosah. ažšie budú penetrova budovami a môžu by absorbované zemskou atmosférou, zeleňou alebo hornými vrstvami žudskej kože. Aby sie fungovala, bude preto nutné vybudova násobne viac základňových staníc, hustejšiu sie, ruka v ruke so zvýšením ich výkonu.

• Účinky na zdravie

  Napriek tomu, že zatiaž existuje len obmedzený výskum vplyvu 5G milimetrových vĺn, sú na svete štúdie, ktoré naznačujú, že milimetrové vlny pôsobia na živý organizmus. Výsledky sú znepokojujúce až alarmujúce. Medzi potenciálne vplyvy patrí oxidačný stres, ako aj zmenená expresia génov. Niektoré štúdie naznačujú, že by to mohlo ma vplyv na pokožku, oči, ako aj na funkciu imunitného systému.

  Vedci sa zhodujú, že z tohto dôvodu je potrebný ďalší výskum potenciálnych rizík technológie 5G. Mnoho z nich naznačuje, že typické zranitežné druhy populácie by sa mali dostatočne chráni. Niektorí odborníci presadzujú, aby nové základňové stanice siete 5G neboli budované v blízkosti centier dennej starostlivosti, škôl, škôlok a jaslí.

• Nebezpečenstvo milimetrových vĺn

  Použitie milimetrových vĺn ako zbrane môže znie ako sci-fi. Avšak už v 80. rokoch minulého storočia prebiehal výskum potenciálu, ako by sa táto technológia dala použi ako zbraň. Výsledkom bolo vytvorenie systému ADS (Active Denial System). Vysoko výkonné milimetrové vlny sú navrhnuté tak, aby spôsobovali boles bez zranenia, ak sú zacielené na jednotlivca alebo dav žudí. Stojí za zmienku, že tu skúmané typy technológií nie sú rovnaké ako fungovanie mobilných sietí. Avšak potvrdzujú, že RF žiarenie v milimetrových vlnových dĺžkach by mohlo ma významný vplyv na žudské zdravie.

• Nebezpečenstvo milimetrových vĺn podža kžúčových výskumníkov

  Vedci skúmali a viedli širokú diskusiu o zdravotných problémoch, ktoré by mohli by spôsobené 5G sieami, pracujúcimi s milimetrovými vlnami. Cindy Russel preskúmala štúdie, ktoré spájajú RF žiarenie s vrodenými chybami, zníženou citlivosou na antibiotiká a dokonca so srdcovými problémami. Ďalší vedci skúmali širšie účinky vystavenia milimetrovým vlnám. Podža Dr. Palla by netepelné hladiny RF žiarenia mohli vies k útoku na nervový systém, vrátane rôznych rozsiahlych neuropsychiatrických účinkov. Mohlo by dokonca ís o vplyv na hormonálny systém, ktorého úlohou je efektívne fungovanie rôznych častí žudského tela. Aj jednoduchý jednobunkový organizmus je odkázaný na správne fungujúci nervový systém a hormonálny systém, ak má preži a prospieva. Dr. Pall tvrdí, že milimetrové vlny môžu oslabi bunky organizmu, čo vedie k rozvoju rakoviny.

  Dávnejšie sa predpokladalo, že milimetrové vlny ovplyvňujú iba horné vrstvy tkaniva. Dôležitá štúdia z roku 1977 ruskej vedkyne Dr. Zalyubovskej však zistila, že milimetrové vlny môžu ma vplyv na rôzne časti organizmu, vrátane kože, krvi, kostnej drene a orgánov. Štúdia tiež zásadne naznačila, že účinky sa zhoršili, keď došlo k zvýšenej miere expozície vlnám. Dr. Carpenter skúmal, či by RF žiarenie mohlo spôsobi nádorové ochorenie u zvierat. Našiel niekožko štúdií, ktoré naznačujú, že RF žiarenie vytvárané zo zdrojov, ako sú mobilné telefóny, súvisí s vývojom rakoviny u potkanov. Ide o druhy nádorov, ktoré sa vyskytujú aj v žudskej populácii. Skúmané úrovne expozície boli porovnatežné s expozíciami dosiahnutežnými neďaleko základňových staníc mobilnej siete.

• Deti a 5G

  Výskum naznačuje, že dojčatá a deti predškolského veku sú vystavené vyššej miere rizika expozície elektromagnetickým poliam nízkych a mikrovlnných frekvencií. Jedným z dôvodov je absorpcia žiarenia. V roku 2014 bola zverejnená štúdia, ktorá zdôraznila, že deti absorbujú podstatne viac mikrovlnného žiarenia v porovnaní s dospelými. Je to spôsobené tým, že mozgové tkanivá sú redšie, lebka je tenšia a menších rozmerov. Nejde samozrejme iba o mieru absorpcie. Musíme tiež vzia do úvahy skutočnos, že deti sú v súčasnosti viac vystavené najmä RF poliam, a to už od mladšieho veku. Kým dosiahnu dospelos, budú vystavení kumulatívnym úrovniam, ktoré ešte neboli preskúmané. Journal of Microscopy and Ultrastructure poznamenal, že k diagnóze nádoru môže dôjs až roky alebo desaročia po jeho prvom objavení. Nádory teda nemusia by diagnostikované, kým súčasné deti nebudú dospelé. Hematoencefalická bariéra sa vyvíja pomaly, takže deti sú vystavené prieniku toxických látok do mozgu. Okrem toho imunitný systém nie je úplne vyvinutý až do veku 18 rokov.

• Potenciálna hrozba pre populáciu

  Pozrime sa na možný vplyv technológie 5G na zdravie celej populácie vo všeobecnosti. Otázkou je, či by bezdrôtová technológia mohla alebo nemohla zmeni žudský genofond. Predpokladá sa, že k poškodeniu DNA môže prís častejšie v dôsledku rastu využívania bezdrôtových technológií. To by mohlo ma v budúcnosti dôsledky pre žudský genóm.

  Zatiaž čo mediálne správy o 5G, spôsobujúcej individuálne zdravotné problémy sú zriedkavé, výsledky všeobecného výskumu RF žiarenia poukazujú na evidentné poškodenia DNA. Správy vedcov, akým je Dr. Henry Lai naznačujú, že expozícia nepretržitému pulznému RF požu (ktoré je súčasou aj súčasných digitálnych technológií) spôsobuje zlomy reazcov DNA v živých bunkách. To znamená, že by eventuálne mohlo dôjs k poškodeniu informácií, obsiahnutých v DNA. Je možné, že poškodenia môžu by v niektorých prípadoch nenapravitežné, resp. môže v nich prís k mutáciám.

  To nás vracia spä k problémom s plodnosou. Od 70. rokov výrazne klesol počet spermií u mužov. Niektoré výskumy naznačujú, že to súvisí s RF požami. Viaceré štúdie skutočne preukázali súvislos medzi RF expozíciou a znížením pohyblivosti spermií. Novšia štúdia skúmala, či by RF žiarenie Wi-Fi zariadení mohlo vies k väčšej deštrukcii žudských spermií. Problém porúch plodnosti skutočne rýchlo narastá. Bez ohžadu na to, či je to spôsobené žiarením z mobilných telefónov alebo nie, mohlo by to v budúcnosti prinies významné ekonomické problémy. Aj keď bezdrôtové technológie priamo nespôsobujú smr spermií a nízku mieru plodnosti, štúdie stále ukazujú, že dochádza k vývinu abnormálnych spermií. To znamená, že dochádza k zmene genofondu, nakožko technológie sa neustále vyvíjajú a napredujú.

• Prečo nepočujeme a nečítame viac o možnom nebezpečenstve?

  Faktom je, že sa pomerne málo publikuje o výskume vplyvu RF žiarenia a nebezpečenstvách. Ale prečo je to tak? Vedecká komunita už mnoho rokov skúma rôzne riziká vyplývajúce z RF žiarenia a siete 5G môžu potenciálne tieto riziká ešte zväčši alebo rozšíri.

  Existuje však kontrast medzi tým, ako sa vedecká komunita pozerá na RF expozíciu a spôsobom, ako ho vnímajú telekomunikačné spoločnosti, ako aj vlády krajín a zodpovedné inštitúcie. Obzvl᚝ je to pozoruhodné, keď si uvedomíte, že organizácie ako FCC (Federal Communications Commission - Federálna komisia pre komunikáciu v USA) majú považova zdravie jednotlivcov za svoju najvyššiu prioritu a dôrazne sa zameriava na populačnú bezpečnos. Niektorí odborníci obvinili FCC a podobné organizácie z toho, že buď sa správajú žahostajne alebo zámerne zatvárajú oči pred potenciálnymi nebezpečenstvami tejto technológie. Výsledky dlhoročného vedeckého výskumu sa podstatne minimalizujú a bagatelizujú. Dáva to zmysel, pokiaž si uvedomíme, že viac než 2000 vedeckých štúdií naznačilo, že existujú negatívne dopady na žudí, ktorí sú exponovaní RF žiareniu a to v úrovniach nižších, než tých, ktoré predstavujú súčasné oficiálne smernice.

  Namiesto zdôraznenia nebezpečenstiev, ktoré tieto štúdie odhalili, sa zdá, že prevláda demagogická argumentácia zjavných výhod 5G technológie a zamlčovanie akýchkožvek negatív. Na tlačovej konferencii v roku 2016 vystúpil predseda FCC, Tom Wheeler. Objasnil, že vláda USA nie je ochotná spomali prijatie tejto technológie, aby bolo možné zrealizova dostatočný výskum. Kžúčovou frázou bolo, že technológia by mala by hnacou silou politiky. Inými slovami, “Najskôr nastavte technológiu a potom definujte, ako by sa mala používa, ako aj to, aké bezpečnostné opatrenia tu potenciálne musia by zavedené”. FCC samozrejme podnikla aj ďalšie kroky, aby zabezpečila, že 5G je súčasou budúcnosti infraštruktúry. Organizácia ustanovila zákonodarný orgán, ktorý miestnym samosprávam bráni vo výraznom obmedzení budovania 5G sietí. To znamená, že miestni občania si už nemôžu vybra, či chcú alebo nechcú inštalova malé základňové stanice v kžúčových oblastiach, napríklad v blízkosti bytovej výstavby.

  FCC oficiálne eviduje isté vedomosti o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje rádiofrekvenčné a nízkofrekvenčné elektromagnetické žiarenie. Prevláda však názor, že RF žiarenie spôsobuje zahrievanie tkanív. Neeviduje žiaden predtým diskutovaný dôkaz, ktorý by naznačoval, že vysoké hladiny tohto typu žiarenia môžu spôsobi oxidačný stres. Tiež neskúma potenciálne nebezpečenstvo z milimetrových vlnových dĺžok.

  Smernice stanovené komisiou FCC tiež jasne naznačujú, že technické zariadenia sa používajú mimo tela. Už len táto podmienka dokazue, aké zastarané sú smernice. V dnešnej dobe je oveža bežnejšie používa notebook alebo tablet, či mobilný telefón, než plnohodnotný stolný počítač. Ako už názov napovedá, notebooky alebo tablety v lone bežne používajú aj deti. Bezdrôtové zariadenia sú určené na použitie priamo pri hlave (mobilné telefóny), v bezprostrednom dotyku s trupom alebo končatinami (tablety, netebooky, rôzne fitness náramky, športová elektronika) alebo dokonca v ušnom kanáli (bezdrôtové slúchadlá, AirPods, apod.).

  Objavil sa názor, že organizácie ako FCC nemajú vôžu, ani ciele prehodnocova svoje chápanie potenciálnej hrozby spôsobenej RF žiarením. Nakoniec sa zdá, že viac investujú do výhod, ktoré to môže prinies, ako do všeobecnej ochrany verejnosti. Platí to aj pre potenciálnu hrozbu u detí. Už sme diskutovali o tom, ako sú deti vystavené vyššiemu riziku a že odborníci naznačujú, že potrebujú väčšiu ochranu. Bezpečnostné smernice stanovené komisiou FCC sú založené na ohreve tkaniva a modelované na špecifickej antropomorfnej figuríne. Jedná sa v podstate o plastický model hlavy dospelého muža. Bezpečnostné normy sú teda s osobitným vzahom k deom vežmi podceňované. Jedna zo štúdií z roku 2012 naznačila, že miera absorpcie RF žiarenia u 10-ročného dieaa je až o 153% vyššia ako u typického dospelého muža. Zdá sa, že FCC zaostáva za dobou a táto skutočnos vystavuje verejnos, najmä deti, väčšiemu riziku.

  FCC je organizácia, ktorá je kžúčová pri rozhodovaní, či sa 5G bude implementova v USA. V Európe je situácia podobná. ICNIRP sa predstavuje ako nezávislá inštitúcia na ochranu pred neionizujúcim žiarením so sídlom v Nemecku. Jej smernice majú predstavova istú ochranu nielen pred technológiou 5G. Od svojho vzniku nezistila inštitúcia, ani jej výskumný výbor SCENIHR žiadne identifikovatežné riziká. Neodkazuje na ďalšie potenciálne nebezpečenstvá, ani na možnos poškodenia žudského organizmu. Napriek tomu, že boli nezávislým výskumom zistené nepriaznivé účinky pri RF expozíciách, ktoré sú nepatrným zlomkom stanovených medzinárodných smerníc.

  Vlády krajín majú jasný dôvod na podporu zavádzania 5G technológií. Ako sa uvádzalo v roku 2018, bezdrôtový priemysel prispieva napr. do americkej ekonomiky ročne 475 miliárd dolárov. Bez ohžadu na potenciálnu hrozbu pre zdravie verejnosti, z ekonomického hžadiska bude vždy v záujme vlád pretlači novú technológiu. Na svete sú dokonca dôkazy, ktoré naznačujú, že štúdie nariadené štátom a financované zvučnými menami v telekomunikačnom priemysle, sú chybné a zaujaté. Porovnávacia štúdia zistila, že 2/3 nezávislých štúdií zistili biologický dopad RF expozície z mobilného telefónu, zatiaž čo len 28% štúdií financovaných priemyslom zistilo rovnaký výsledok.