ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 149 / 995662

Aktualizované: 12.10.2020

Často kladené otázky - Mobilné siete piatej gerácie (5G)

Prečo sú 5G siete vo svete označované za nebezpečné?

  Jednotlivé druhy bezdrôtovej technológie využívajú elektromagnetické rádiofrekvenčné (RF) žiarenie na príjem, i na odosielanie signálov. To znamená, že bez ohľadu na to, aké bezdrôtové technológie používame, budú vždy produkovať určitú úroveň RF žiarenia. Od spustenia prvých základňových staníc 5G siete až po tisícky ďalších 5G pripojených zariadení v ďalších rokoch dôjde k masívnemu zvýšeniu úrovne expozície populácie rádiovým vlnám, ktorý sme doposiaľ nepoznali. V mnohých krajinách, ktoré mali doposiaľ desaťročia legislatívne zakotvené prísnejšie expozičné smernice, než tie, ktoré v roku 1996 stanovili FCC (Federal Communications Commission USA) a ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection), museli pristúpiť k ich zmierneniu, aby bolo možné vôbec 5G siete v plnom rozsahu implementovať.

Čo si vedecká komunita myslí o nebezpečenstve 5G?

  Z pohľadu odborníkov je hlavným problémom v súčasnosti fakt, že vplyv 5G sietí na ľudský organizmus nie je dostatočne preskúmaný. Nejde len o nové použité frekvencie, ale tiež o moduláciu, dobu a úroveň expozície v takom meradle, ako sa s nimi počíta pri plnom nasadení. Súčasný výskum  však už preukázal rôzne biologické účinky RF expozície na rôznych vlnových dĺžkach a pri použití rôznych modulácií.

  Treba tiež poznamenať, že 5G nenahrádza žiadnu predchádzajúcu generáciu mobilných sietí. Nemožno teda očakávať, že nástupom 5G dôjde k zmenšeniu veľkosti expozície populácie, práve naopak. 5G nebude sieťou, ktorá bude fungovať len pre mobilné telefóny. Dôjde k prepojeniu všetkých zariadení, ktoré budú môcť komunikovať cez internet, ale aj medzi sebou.

5G a milimetrové vlny

  Každá generácia bezdrôtovej technológie prispela k zvýšeniu úrovne intenzity a zväčšeniu šírky obsadených frekvenčných pásiem potrebných na prenos údajov. Množstvo údajov, ktoré sa budú v konečnom dôsledku prenášať pomocou siete 5G, výrazne prevýši možnosti doterajších technológií. 4G siete a staršie verzie sietí fungovali na frekvenciách od 800 MHz do 2.7 GHz. Signály 5G sa prenášajú v pásme FR1 (nižšie frekvencie od 700 MHz do 4 GHz) a FR2 (vyššie frekvencie do 30 GHz, pásmo tzv. submilimetrových vĺn). Na rozdiel od iných frekvencií, milimetrové vlny nemajú veľký dosah. Ťažšie budú penetrovať budovami a môžu byť absorbované zemskou atmosférou, zeleňou alebo hornými vrstvami ľudskej kože. Aby sieť fungovala, bude preto nutné vybudovať násobne viac základňových staníc, hustejšiu sieť, ruka v ruke so zvýšením ich výkonu.

Účinky na zdravie

  Napriek tomu, že zatiaľ existuje len obmedzený výskum vplyvu 5G milimetrových vĺn, sú na svete štúdie, ktoré naznačujú, že milimetrové vlny pôsobia na živý organizmus. Výsledky sú znepokojujúce až alarmujúce. Medzi potenciálne vplyvy patrí oxidačný stres, ako aj zmenená expresia génov. Niektoré štúdie naznačujú, že by to mohlo mať vplyv na pokožku, oči, ako aj na funkciu imunitného systému.

  Vedci sa zhodujú, že z tohto dôvodu je potrebný ďalší výskum potenciálnych rizík technológie 5G. Mnoho z nich naznačuje, že typické zraniteľné druhy populácie by sa mali dostatočne chrániť. Niektorí odborníci presadzujú, aby nové základňové stanice siete 5G neboli budované v blízkosti centier dennej starostlivosti, škôl, škôlok a jaslí.

Nebezpečenstvo milimetrových vĺn

  Použitie milimetrových vĺn ako zbrane môže znieť ako sci-fi. Avšak už v 80. rokoch minulého storočia prebiehal výskum potenciálu, ako by sa táto technológia dala použiť ako zbraň. Výsledkom bolo vytvorenie systému ADS (Active Denial System). Vysoko výkonné milimetrové vlny sú navrhnuté tak, aby spôsobovali bolesť bez zranenia, ak sú zacielené na jednotlivca alebo dav ľudí. Stojí za zmienku, že tu skúmané typy technológií nie sú rovnaké ako fungovanie mobilných sietí. Avšak potvrdzujú, že RF žiarenie v milimetrových vlnových dĺžkach by mohlo mať významný vplyv na ľudské zdravie.

Nebezpečenstvo milimetrových vĺn podľa kľúčových výskumníkov

  Vedci skúmali a viedli širokú diskusiu o zdravotných problémoch, ktoré by mohli byť spôsobené 5G sieťami, pracujúcimi s milimetrovými vlnami. Cindy Russel preskúmala štúdie, ktoré spájajú RF žiarenie s vrodenými chybami, zníženou citlivosťou na antibiotiká a dokonca so srdcovými problémami. Ďalší vedci skúmali širšie účinky vystavenia milimetrovým vlnám. Podľa Dr. Palla by netepelné hladiny RF žiarenia mohli viesť k útoku na nervový systém, vrátane rôznych rozsiahlych neuropsychiatrických účinkov. Mohlo by dokonca ísť o vplyv na hormonálny systém, ktorého úlohou je efektívne fungovanie rôznych častí ľudského tela. Aj jednoduchý jednobunkový organizmus je odkázaný na správne fungujúci nervový systém a hormonálny systém, ak má prežiť a prospievať. Dr. Pall tvrdí, že milimetrové vlny môžu oslabiť bunky organizmu, čo vedie k rozvoju rakoviny.

  Dávnejšie sa predpokladalo, že milimetrové vlny ovplyvňujú iba horné vrstvy tkaniva. Dôležitá štúdia z roku 1977 ruskej vedkyne Dr. Zalyubovskej však zistila, že milimetrové vlny môžu mať vplyv na rôzne časti organizmu, vrátane kože, krvi, kostnej drene a orgánov. Štúdia tiež zásadne naznačila, že účinky sa zhoršili, keď došlo k zvýšenej miere expozície vlnám. Dr. Carpenter skúmal, či by RF žiarenie mohlo spôsobiť nádorové ochorenie u zvierat. Našiel niekoľko štúdií, ktoré naznačujú, že RF žiarenie vytvárané zo zdrojov, ako sú mobilné telefóny, súvisí s vývojom rakoviny u potkanov. Ide o druhy nádorov, ktoré sa vyskytujú aj v ľudskej populácii. Skúmané úrovne expozície boli porovnateľné s expozíciami dosiahnuteľnými neďaleko základňových staníc mobilnej siete.

Deti a 5G

  Výskum naznačuje, že dojčatá a deti predškolského veku sú vystavené vyššej miere rizika expozície elektromagnetickým poliam nízkych a mikrovlnných frekvencií. Jedným z dôvodov je absorpcia žiarenia. V roku 2014 bola zverejnená štúdia, ktorá zdôraznila, že deti absorbujú podstatne viac mikrovlnného žiarenia v porovnaní s dospelými. Je to spôsobené tým, že mozgové tkanivá sú redšie, lebka je tenšia a menších rozmerov. Nejde samozrejme iba o mieru absorpcie. Musíme tiež vziať do úvahy skutočnosť, že deti sú v súčasnosti viac vystavené najmä RF poliam, a to už od mladšieho veku. Kým dosiahnu dospelosť, budú vystavení kumulatívnym úrovniam, ktoré ešte neboli preskúmané. Journal of Microscopy and Ultrastructure poznamenal, že k diagnóze nádoru môže dôjsť až roky alebo desaťročia po jeho prvom objavení. Nádory teda nemusia byť diagnostikované, kým súčasné deti nebudú dospelé. Hematoencefalická bariéra sa vyvíja pomaly, takže deti sú vystavené prieniku toxických látok do mozgu. Okrem toho imunitný systém nie je úplne vyvinutý až do veku 18 rokov.

Potenciálna hrozba pre populáciu

  Pozrime sa na možný vplyv technológie 5G na zdravie celej populácie vo všeobecnosti. Otázkou je, či by bezdrôtová technológia mohla alebo nemohla zmeniť ľudský genofond. Predpokladá sa, že k poškodeniu DNA môže prísť častejšie v dôsledku rastu využívania bezdrôtových technológií. To by mohlo mať v budúcnosti dôsledky pre ľudský genóm.

  Zatiaľ čo mediálne správy o 5G, spôsobujúcej individuálne zdravotné problémy sú zriedkavé, výsledky všeobecného výskumu RF žiarenia poukazujú na evidentné poškodenia DNA. Správy vedcov, akým je Dr. Henry Lai naznačujú, že expozícia nepretržitému pulznému RF poľu (ktoré je súčasťou aj súčasných digitálnych technológií) spôsobuje zlomy reťazcov DNA v živých bunkách. To znamená, že by eventuálne mohlo dôjsť k poškodeniu informácií, obsiahnutých v DNA. Je možné, že poškodenia môžu byť v niektorých prípadoch nenapraviteľné, resp. môže v nich prísť k mutáciám.

  To nás vracia späť k problémom s plodnosťou. Od 70. rokov výrazne klesol počet spermií u mužov. Niektoré výskumy naznačujú, že to súvisí s RF poľami. Viaceré štúdie skutočne preukázali súvislosť medzi RF expozíciou a znížením pohyblivosti spermií. Novšia štúdia skúmala, či by RF žiarenie Wi-Fi zariadení mohlo viesť k väčšej deštrukcii ľudských spermií. Problém porúch plodnosti skutočne rýchlo narastá. Bez ohľadu na to, či je to spôsobené žiarením z mobilných telefónov alebo nie, mohlo by to v budúcnosti priniesť významné ekonomické problémy. Aj keď bezdrôtové technológie priamo nespôsobujú smrť spermií a nízku mieru plodnosti, štúdie stále ukazujú, že dochádza k vývinu abnormálnych spermií. To znamená, že dochádza k zmene genofondu, nakoľko technológie sa neustále vyvíjajú a napredujú.

Prečo nepočujeme a nečítame viac o možnom nebezpečenstve?

  Faktom je, že sa pomerne málo publikuje o výskume vplyvu RF žiarenia a nebezpečenstvách. Ale prečo je to tak? Vedecká komunita už mnoho rokov skúma rôzne riziká vyplývajúce z RF žiarenia a siete 5G môžu potenciálne tieto riziká ešte zväčšiť alebo rozšíriť.

  Existuje však kontrast medzi tým, ako sa vedecká komunita pozerá na RF expozíciu a spôsobom, ako ho vnímajú telekomunikačné spoločnosti, ako aj vlády krajín a zodpovedné inštitúcie. Obzvlášť je to pozoruhodné, keď si uvedomíte, že organizácie ako FCC (Federal Communications Commission - Federálna komisia pre komunikáciu v USA) majú považovať zdravie jednotlivcov za svoju najvyššiu prioritu a dôrazne sa zameriavať na populačnú bezpečnosť. Niektorí odborníci obvinili FCC a podobné organizácie z toho, že buď sa správajú ľahostajne alebo zámerne zatvárajú oči pred potenciálnymi nebezpečenstvami tejto technológie. Výsledky dlhoročného vedeckého výskumu sa podstatne minimalizujú a bagatelizujú. Dáva to zmysel, pokiaľ si uvedomíme, že viac než 2000 vedeckých štúdií naznačilo, že existujú negatívne dopady na ľudí, ktorí sú exponovaní RF žiareniu a to v úrovniach nižších, než tých, ktoré predstavujú súčasné oficiálne smernice.

  Namiesto zdôraznenia nebezpečenstiev, ktoré tieto štúdie odhalili, sa zdá, že prevláda demagogická argumentácia zjavných výhod 5G technológie a zamlčovanie akýchkoľvek negatív. Na tlačovej konferencii v roku 2016 vystúpil predseda FCC, Tom Wheeler. Objasnil, že vláda USA nie je ochotná spomaliť prijatie tejto technológie, aby bolo možné zrealizovať dostatočný výskum. Kľúčovou frázou bolo, že technológia by mala byť hnacou silou politiky. Inými slovami, “Najskôr nastavte technológiu a potom definujte, ako by sa mala používať, ako aj to, aké bezpečnostné opatrenia tu potenciálne musia byť zavedené”. FCC samozrejme podnikla aj ďalšie kroky, aby zabezpečila, že 5G je súčasťou budúcnosti infraštruktúry. Organizácia ustanovila zákonodarný orgán, ktorý miestnym samosprávam bráni vo výraznom obmedzení budovania 5G sietí. To znamená, že miestni občania si už nemôžu vybrať, či chcú alebo nechcú inštalovať malé základňové stanice v kľúčových oblastiach, napríklad v blízkosti bytovej výstavby.

  FCC oficiálne eviduje isté vedomosti o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje rádiofrekvenčné a nízkofrekvenčné elektromagnetické žiarenie. Prevláda však názor, že RF žiarenie spôsobuje zahrievanie tkanív. Neeviduje žiaden predtým diskutovaný dôkaz, ktorý by naznačoval, že vysoké hladiny tohto typu žiarenia môžu spôsobiť oxidačný stres. Tiež neskúma potenciálne nebezpečenstvo z milimetrových vlnových dĺžok.

  Smernice stanovené komisiou FCC tiež jasne naznačujú, že technické zariadenia sa používajú mimo tela. Už len táto podmienka dokazue, aké zastarané sú smernice. V dnešnej dobe je oveľa bežnejšie používať notebook alebo tablet, či mobilný telefón, než plnohodnotný stolný počítač. Ako už názov napovedá, notebooky alebo tablety v lone bežne používajú aj deti. Bezdrôtové zariadenia sú určené na použitie priamo pri hlave (mobilné telefóny), v bezprostrednom dotyku s trupom alebo končatinami (tablety, netebooky, rôzne fitness náramky, športová elektronika) alebo dokonca v ušnom kanáli (bezdrôtové slúchadlá, AirPods, apod.).

  Objavil sa názor, že organizácie ako FCC nemajú vôľu, ani ciele prehodnocovať svoje chápanie potenciálnej hrozby spôsobenej RF žiarením. Nakoniec sa zdá, že viac investujú do výhod, ktoré to môže priniesť, ako do všeobecnej ochrany verejnosti. Platí to aj pre potenciálnu hrozbu u detí. Už sme diskutovali o tom, ako sú deti vystavené vyššiemu riziku a že odborníci naznačujú, že potrebujú väčšiu ochranu. Bezpečnostné smernice stanovené komisiou FCC sú založené na ohreve tkaniva a modelované na špecifickej antropomorfnej figuríne. Jedná sa v podstate o plastický model hlavy dospelého muža. Bezpečnostné normy sú teda s osobitným vzťahom k deťom veľmi podceňované. Jedna zo štúdií z roku 2012 naznačila, že miera absorpcie RF žiarenia u 10-ročného dieťaťa je až o 153% vyššia ako u typického dospelého muža. Zdá sa, že FCC zaostáva za dobou a táto skutočnosť vystavuje verejnosť, najmä deti, väčšiemu riziku.

  FCC je organizácia, ktorá je kľúčová pri rozhodovaní, či sa 5G bude implementovať v USA. V Európe je situácia podobná. ICNIRP sa predstavuje ako nezávislá inštitúcia na ochranu pred neionizujúcim žiarením so sídlom v Nemecku. Jej smernice majú predstavovať istú ochranu nielen pred technológiou 5G. Od svojho vzniku nezistila inštitúcia, ani jej výskumný výbor SCENIHR žiadne identifikovateľné riziká. Neodkazuje na ďalšie potenciálne nebezpečenstvá, ani na možnosť poškodenia ľudského organizmu. Napriek tomu, že boli nezávislým výskumom zistené nepriaznivé účinky pri RF expozíciách, ktoré sú nepatrným zlomkom stanovených medzinárodných smerníc.

  Vlády krajín majú jasný dôvod na podporu zavádzania 5G technológií. Ako sa uvádzalo v roku 2018, bezdrôtový priemysel prispieva napr. do americkej ekonomiky ročne 475 miliárd dolárov. Bez ohľadu na potenciálnu hrozbu pre zdravie verejnosti, z ekonomického hľadiska bude vždy v záujme vlád pretlačiť novú technológiu. Na svete sú dokonca dôkazy, ktoré naznačujú, že štúdie nariadené štátom a financované zvučnými menami v telekomunikačnom priemysle, sú chybné a zaujaté. Porovnávacia štúdia zistila, že 2/3 nezávislých štúdií zistili biologický dopad RF expozície z mobilného telefónu, zatiaľ čo len 28% štúdií financovaných priemyslom zistilo rovnaký výsledok.


Súvisiace články: