ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 124 / 977897

Aktualizované: 1.10.2021

Videodokumenty

 
  Sledujte nᚠkanál na Youtube, kde sa venujeme elektromagnetickým poliam a žiareniu nízkych a rádiových frekvencií v praxi. Radi Vám i tam zodpovieme na otázky, na ktoré sa nás často pýtate. Ukážeme Vám, ako niektoré veci fungujú a nemenej Vás možno zaujmú rôzne recenzie, testy a pokusy. Očakávame, že sa s nami podelíte aj o Vaše názory a skúsenosti. Budeme Vám povďační za Vašu priazeň.

Elektrická distribučná sie
Pozrieme sa na silové elektrické rozvody, vedenie vysokého a nízkeho napätia, zmeriame vežkos intenzity elektrického a magnetického poža v rôznych vzdialenostiach od vodičov. Ukážeme si rozdiely v expozícii u jednotlivých druhov rozvodov.

Trakčné vedenie
Budeme sa venova elektromagnetickým poliam, ktoré vznikajú na železničnej trakcii a ovplyvňujú s traou susediace nehnutežnosti. Tiež sa pozrieme na to, akým spôsobom funguje električková a trolejbusová trakcia.

"Špinavá elektrina"
Pozrieme sa na parazitné vysokofrekvenčné napätia a rušivé elektromagnetické polia, ktoré vznikajú ako vedžajší produkt elektronickej regulácie napätia a príkonu a šíria sa elektrickými rozvodmi, trakčným vedením, ale aj uzemnením.

Základňové stanice mobilnej siete - BTS
Čo sú BTS? Ako funguje mobilná sie? Aké antény používa základňová stanica? S akými výkonmi pracujú základňové stanice? Ako vplývajú smerové charakteristiky antén na expozíciu? Akú vežkú expozíciu predstavuje trvalý pobyt v byte oproti základňovej stanici? Prečo potrebujeme také vežké množstvo vysielačov? Je rozdiel medzi BTS pre 4G a pre 5G? Na tieto a mnohé iné zaujímavé otázky ponúkame odpovede v tomto videu. Ukážeme si meranie intenzity poža v rôznych lokalitách a vysvetlíme základy šírenia rádiového (mikrovlnného) signálu.

Televízne a rozhlasové vysielače
AM, FM, DAB rozhlas, kedysi a dnes. Najmohutnejšie televízne vysielače, antény, vyžiarené výkony. Čo je sie Tetra? Akú vežkú expozíciu predstavuje pre nás vzdialenos necelých 500 m od vežkého vysielača? Aký je rozdiel medzi analógovým a digitálnym rozhlasovým/televíznym vysielaním z hžadiska expozície RF požu? Porovnáme vežkos expozície s expozíciami zo základňových staníc mobilnej telefónnej a dátovej siete. Ukážeme si meranie intenzity poža v blízkosti rozhlasových a televíznych vysielačov a tiež základňových staníc siete Tetra. 

Bluetooth
Ide o technológiu s krátkym dosahom a teda "nízkym" výkonom. Náramky, hodinky, slúchadlá, hračky - každodenní obžúbení spoločníci mnohých z nás, ktorí Bluetooth podporujú, prikladáme až k telu, resp. i do otvorov tela, nosíme ich trvalo, dokonca počas noci... Naozaj ide o nevinné zariadenia, alebo je to klamlivá dogma? Asi netreba prízvukova, že Bluetooth je technológia impulzného mikrovlnného vysielania na rovnakých frekvenciách, ako Wi-Fi, ale i mikrovlnná rúra. Každé zariadenie je prijímačom, ale aj vysielačom. Na čo si máme obzvl᚝ da pozor? 

THE GROUNDED (Uzemnení)
Kanadský dokument Stevea Kroschela z roku 2013 (originál v angličtine).
Povrch našej Zeme má tajomnú energiu, ktorá dokáže posilni alebo prinavráti naše zdravie. Všetko, čo musíme urobi, je dotknú sa ho a sta sa skutočne živými. Ležanie v tráve, chôdza po piesku, plávanie vo vode, dotyk mohutných stromov alebo skál... V dokumentárnom filme môžete vidie, ako tento úžasný fenomén zmenil životy žudí, ktorí zápasili so zdravotnými problémami, akými sú chronické bolesti alebo trvalá invalidita. Človek je zrazu schopný znovu sa postavi a chodi. Dokonca aj rastliny sú výrazne ovplyvnené, pokiaž je im odobratá prirodzená energia z kontaktu so Zemou. Napriek tomu fenomén "grounding" alebo "Earthing", ako je niekedy nazývaný, nie je vôbec neobvyklý jav. Je to vlastne prirodzený fenomén, ktorý prakticky každý živý tvor robí inštinktívne...

MICROWAVES, SCIENCE AND LIES (Mikrovlny, veda a lži)
Francúzsky dokument Jeana Hechesa a Nancy de Meritens roku 2014 (originál v angličtine).
Za posledné desiatky rokov sa po celom svete rozrástli milióny antén mobilných sietí. Mnohé vedecké štúdie však odhalili účinky elektromagnetických vĺn na zdravie človeka, živočíchov a rastlín. Napriek tomu politici, priemysel a čas vedeckej komunity tvrdia, že súčasné hygienické normy expozície chránia verejnos. Cestou tých, ktorí dvíhajú varovný prst - občania, novinári, vedci a osoby s hypercitlivosou na elektromagnetické polia - tento film ukazuje, ako stratégovia mobilného komunikačného priemyslu manipulujú vedecké poznanie a vysielajú upokojujúce správy, ktoré vzbudzujú pochybnosti o škodlivosti tejto technológie.

PRIBÚDA DETÍ S RAKOVINOU
Všadeprítomná expozícia z nízkofrekvenčných rozvodov a za posledných 25 rokov aj exponenciálne sa rozširujúca mikrovlnná expozícia, podža výskumu významne prispieva, okrem iných faktorov, ku narastajúcemu počtu výskytu zhubných nádorov u detí a mládeže. V príspevku môžete zahliadnu i dlhoročného odborníka vo výskume - Alasdaira Philipsa (tiež tvorcu meracích prístrojov Acoustimeter, Acousticom 2 a ELF meter).

MOBILNÍ MANIACI
Najmä mobilné bezdrôtové technológie, častokrát používané nadmerne a intenzívne, majú za následok chronickú expozíciu mikrovlnám, o ktorej je vedecká obec presvedčená, že poškodzuje viaceré citlivé procesy v živých organizmoch a to nielen na tkanivovej ale i bunkovej úrovni. Zastaralý názor, že rádiofrekvečná energia spôsobuje v tkanivách s obsahom vody len ohrev, bola už niekožkokrát vedecky spochybnená. Žiaž, priemysel ovláda trh, a tak i kompetentné autority len ažko interpretujú názor iný, než ten, ktorý bol všeobecne prijatý na základe poznatkov z pred 20 rokov.

RADÓNOVÉ RIZIKO
V poradí už druhý príspevok s témou výskyt rádioaktívneho radónu v obydliach. Odporúčame vidie, nakožko ide o reálnu hrozbu, o ktorej bežná verejnos častokrát netuší. Najmä ak sa jedná o staršie neizolované a nevetrané stavby, kde sa najmä v zimnom období hromadí tento neviditežný plyn. Malý vreckový merací prístroj na zmeranie koncentrácie si môžete zapožiča, príp. zakúpi aj u nás.

RESONANCE - BEINGS OF FREQUENCY (Rezonancia - existencie frekvencií)
Britský dokument Jamesa Russella z roku 2012 (originál v angličtine).
Výnimočne poučný dokument, ktorý odhažuje nesmierne škody, ktoré si sami spôsobujeme tým, že žijeme v oceáne umelých bezdrôtových frekvencií. Film prechádza cez 60 rokov nezávislého vedeckého výskumu, vôbec prvýkrát odhažujúceho mechanizmus, ktorým je moderná bezdrôtová technológia príčinou rôznych život ohrozujúcich ochorení. Film tiež naznačuje, ako každý z nás reaguje na najväčšiu zmenu v životnom prostredí, akú kedy naša planéta zažila.

POROVNANIE VÝKONU MOBILNÉHO TELEFÓNU NA SIETI 3G a 4G
Porovnávame 2 režimy pripojenia na internet. Jednoznačne z testu vychádza, že surfovanie cez staršiu 3G sie nás zaažuje expozíciou elektromagnetickému žiareniu menej, než pri použití novšej a modernejšej siete 4G (LTE). Je to pomerne vežké prekvapenie, nakožko vývoj technológie zdravšieho používania mobilného telefónu sa znova otáča spä pred rok 2005, kedy prišla na Slovensko technológia 3G, ktorá znamenala vežký prevrat v dovtedy vežkých expozíciách z mobilných telefónov.

SLOVENSKÁ EIFFELOVKA
TV Markíza odvysiela v novembri 2015 príspevok o vysielači Dubník pri Prešove. Ide o najvyšší TV vysielač na Slovensku.

CHODIACA Wi-Fi
TV Markíza odvysielala v novembri 2015 reportហz pražských ulíc, kde sa návštevníci mesta môžu bezplatne pripoji na Wi-Fi internet u bezdomovcov, ktorí túto službu ponúkajú s jednoduchou výbavou bezplatne. Na to, aby ste sa mohli pripoji, musí bezomovec strpie 2 vysielače na svojom tele (Wi-Fi prístupový bod a modem na mobilnú sie). Žiaž  ani bezdomovci, ani mnoho neinformovaných žudí netuší, o čo ide a že to nie je len nevinná hračka...

MEDZINÁRODNÁ VÝZVA VEDCOV O RIZIKÁCH EMG ŽIARENIA
Sme znepokojení stupňujúcou sa rýchlosou nárastu našich rádiofrekvenčných expozícií. Existujú presvedčivé dôkazy, že elektromagnetické NF polia a rádiofrekvečné polia, najmä tie digitálne modulované, pôsobia ako systémový toxín u žudí, zvierat, vtákov a rastlín. Existujú dôkazy, že popri vlastnému efektu toxicity synergicky reagujú s ďalšími toxínmi (vrátane karcinogénov). Sme presvedčení, že je extrémne neuvážené dovoli a dokonca podporova ďalšie rozšírenie digitálnych bezdrôtových zariadení v našich domovoch, v školách a na pracoviskách.

OBAVY Z VYSIELAČOV
TV Markíza odvysielala viacero spravodajských príspevkov o stále nových pribúdajúcich vysielačoch - základňových staniciach mobilnej siete, ktoré súvisia s dokrývaním existujúcich sietí a tiež vznikom nových sietí. Vedci z celého sveta však upozorňujú, že spolu s nimi narastajú aj zdravotné riziká pre žudí žijúcich v ich okolí. Na tieto riziká upozňuje aj medzinárodná výzva vedcov a lekárov z 38 krajín sveta, ktorá bola predsedníctvu OSN a WHO odovzdaná len nedávno (viď článok v Aktualitách, 11.5.2015). Viac informácií o základňových staniciach (BTS) sa dočítate v tomto článku.

 

SÚ VYSIELAČE NEBEZPEČNÉ ?
TA3 a RTVS odvysielali v apríli 2015 spravodajský príspevok, že dňa 16.4.2015 Krajský súd v Prešove rozhodol, že príslušný stavebný úrad a následne nadriadený orgán, okresný úrad, rozhodol nesprávne, keď zamietol požiadavku obyvatežov dotknutých výstavbou vysielača a v stavebnom konaní ich neuznal za účastníkov konania.

 

MOBILY A RAKOVINA MOZGU
TV Markíza odvysielala v decembri 2014 spravodajský príspevok s informáciou o švédskej štúdii a jej alarmujúcich výsledkoch. Dáva priestor vyjadreniam slovenských vedcov - technika a lekára. Je škoda, že nejde o vedcov, ktorí tejto problematike venujú zvláštnu pozornos a pracujú na medzinárodných výskumných projektoch. Je zaujímavé, že v príspevku práve lekár tendenčne podhodnocuje riziko elektromagnetických polí. Na svete existujú stovky štúdií, ktoré riziko z vežkej časti potvrdzujú.

RADÓNOVÁ MAPA
TV Markíza odvysielala v marci 2015 spravodajský príspevok o nebezpečných účinkoch rádioaktívneho radónového plynu v podloží. Geologický ústav realizuje pravidelné prieskumy pôd a podloží na Slovensku, na základe čoho vzniká mapa miest so zvýšeným výskytom radónu. Do domov sa dostáva nedostatočnou izoláciou z podpivničných priestorov. Aj Vy si môžete žahko premerajeho koncentráciu. Stačí oslovi príslušné inštitúcie alebo si aj z nášho eshopu zakúpi alebo zapožiča ručný digitálny merač.

"INTELIGENTNÉ" MERAČE
TV Markíza odvysielala v auguste 2014 spravodajský príspevok o nových, tzv. "múdrych" (SMART) meračoch elektriny. Merače sa už niekožko rokov bežne používajú vo svete. Údaje o spotrebe sa prenášajú bezdrôtovo do centrály, zároveň sú k dispozícii k odčítaniu nadiažku pomocou čítačky. Nemusíme však dvakrát zdôrazňova, že tento typ meračov je len ďalším zbytočným zdrojom elektrosmogu a bežne je už aj na Slovensku dostupný ako pomerový merač kúrenia.

RFID ČIPY
TV Markíza odvysielala v januári 2015 spravodajský príspevok s informáciou o švédskej firme, kde si zamestnanci dobrovožne nechali implantova čipy do časti dlane. RF ID čipy umožňujú prenáša rôzne informácie, viac nájdete v rubrike Zdroje elektrosmogu - Prechodové systémy.

RUŠENIE SIGNÁLU
TV Markíza odvysielala v októbri 2014 spravodajský príspevok o problémoch pri používaní rádiofrekvenčného diažkového uzamykania vozdiel. Bežný kžúč od vozidla používa kžúčovanú pulznú moduláciu na frekvenciách 300-400 MHz, ktorú je možné pomerne žahkým spôsobom ruši vhodným zdrojom signálu. Keďže signál z kžúča od vozidla je pomerne slabý, ak je dostatočne prehlušený rušivým signálom na podobných frekvenciách, vozidlo sa Vám nemusí podari zamknú a odomknú ani z pomerne malej vzdialenosti.

WI-FI TABLETY EMITUJÚ VÝRAZNE VIAC ŽIARENIA NEŽ MOBILNÉ TELEFÓNY
Austrálsky dokument (anglicky).
Pri pohžade na expozície z moderných bezdrôtových zariadení, najmä tablety preukazujú, že často prekračujú expozície SAR, ktoré by ste očakávali od používania telefónu. Aj keď je to zriedkavé, že tablet bude tlačený proti strane hlavy užívateža rovnakým spôsobom ako je mobilný telefón, tablety sú často pokladané na kolená a na prsia a sú hromade používané demi, dokonca aj batožatami. Z väzieb medzi vysokofrekvenčnými EM poliami a plodnosou, tablet môže predstavova budúce väčšie vážne zdravotné riziko, než mobilné telefóny samotné.

A RADIANT DAY (Nádherný deň)
Nórsky dokument Andreasa Borringboa z roku 2009 (slovenský dubbing).
Pátrame po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú, a zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety - tých, ktorí tvrdia, že mikrovlny sú neškodné a tých, ktorí pripúšajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstavitežov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje výskumné tímy a lekárov z Bratislavy. Bratislava je opísaná ako začiatok východnej Európy, kde sa problematike elektrosmogu venuje väčšia pozornos, než na Západe.

MOBILIZE 
Film Kevina Kunzeho z roku 2014 (anglicky).
Investigatívny dokumentárny film, ktorý skúma potenciálne dlhodobé účinky na zdravie zo žiarenia mobilného telefónu, vrátane rakoviny a neplodnosti. Film podáva fakty o najnovšom vedeckom výskume, sleduje vnútroštátne legislatívne úsilie a osvetžuje majoritný vplyv technologického priemyslu na verejné zdravie. Mobilize prináša rozhovory s lekármi, politikmi, pacientami s nádorovým ochorením a technickými expertmi.

TAKE BACK YOUR POWER
Ocenený celovečerný dokumentárny film režiséra Josha del Sol z roku 2013 (anglicky).
Energetické spoločnosti sa na celom svete predháňajú v inštalácií "inteligentných" (smart) meradiel, ktoré sa navonok nezdajú ako inteligentné. Dokument odhažuje šokujúce dôkazy invázie do domáceho súkromia, zvýšených účtov za merané komodity, poškodenia zdravia a životného prostredia, požiarov a bezprecedentnej zranitežnosti voči útokom hackerov. Presvedčivé poznatky výskumníkov, štátnych zástupcov, advokátov, lekárov a ekológov vysvetžujú, prečo stovky miestnych samospráv stoja proti zavádzaniu tejto technológie.

SVET ZA OPONOU (časopis Zem a vek)
Divadlo Malá scéna STU, Bratislava, 29.5.2014.
Prednáška Dipl. Ing. ETH Petra Schlegela - švajčiarskeho predstaviteža medzinárodnej iniciatívy v boji proti elektrosmogu - Bürgerwelle

SOUS LE FEU DES ONDES (Život medzi vlnami)
Česká Televize odvysielala v apríli 2012 film Jeana-Christopha Ribota z roku 2009 (český dubbing).
Odborníci nás varujú pred novými a novými rizikami, ktoré sa objevujú v našom životnom prostredí. Na tomto zozname sa ocitli aj mobilné telefóny. Pri styku elektromagnetických vĺn so živou hmotou se prekračujú hranice medzi fyzikou a biológiou. Má žiarenie mobilných telefónov vplyv na žudské bunky? Čo presne odhalili štúdie, ktoré vzbudili pozornos médií?

FULL SIGNAL (Plný signál)
Česká Televize odvysielala v septembri 2012 film Talala Jabariho z roku 2010 (český dubbing).
S viac než 3,5 miliardami používatežov mobilných telefónov na celom svete, tisíce veží mobilných vysielačov vyrastajú v susedstve obydlí žudí, škôl na ich strechách. źudia začínajú pociova dôsledky. Film obsahuje rozhovory s vedcami, zákonodarcami, právnikmi a žudmi z cirkvi a prehodnocuje pravdy a mýty, ktoré spôsobujú vplyvy mobilných technológií.

NEDEJ SE
Česká Televize - relácia z roku 2008 - pojednáva o elektrosmogu, platných normách a účinkoch (v Českej republike).

BULB FICTION (Žiarovky úsporné, ale nebezpečné)
RTVS odvysielala v marci 2013 rakúsky dokumentárny film Christopha Mayra z roku 2011 (slovenský dubbing).
Poďme šetri energiu, bez ohžadu na cenu. Európska komisia v Bruseli zakázala predaj klasických žiaroviek a núti všetkých občanov EÚ na nákup kompaktných úsporných žiaroviek obsahujúcich nebezpečnú ortu. Dokument ukazuje, prečo tieto produkty, uvádzané na trh ako "supervýhodné", sa ukazujú by naopak drahé a hlavne zdravotne rizikové pre žudí a nakoniec celé životné prostredie.


Súvisiace články: