ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
9 online • návštevy: 151 / 1053919

Aktualizované: 3.7.2015

Pulzné elektromagnetické žiarenie

  Aj slabé elektromagnetické žiarenie je zdraviu škodlivé. K jeho škodlivosti prispieva najmä pulzácia. Pulzné žiarenie sa skladá z jednotlivých impulzov, ktoré nasledujú po sebe v pevných ale aj v pohyblivých časových intervaloch.

  Stále viac sa stretávame so správami o nepriaznivých účinkoch na zdravie u ľudí žijúcich v blízkosti základňových staníc mobilnej siete. Časté sťažnosti sa týkajú rušenia spánku, bolestí hlavy a únavy. Sťažnosti prichádzajú aj od ľudí, ktorí nemali žiadne zdravotné problémy, kým v blízkosti ich domu nebola nainštalovaná základňová stanica.
 
Signálne vlastnosti digitálneho vysielania sú veľmi odlišné od analógových rozhlasových a televíznych signálov, ktorým boli ľudia chronicky vystavení posledných 50 rokov.
 
Signálne vlastnosti emisií základňových staníc mobilnej siete ešte ani dnes nie sú dostatočne prešetrené, rôzne výskumné projekty po celom svete nie sú dostatočne kompetentné posúdiť charakter, frekvenciu a obsah vysielania základňovej stanice. Je potrebné zdôrazniť, že chronická expozícia zo signálu základňovej stanice je úplne odlišná od expozície zo signálu mobilného telefónu - vlastnosti signálov sa výrazne líšia.

Dve desaťročia praktických skúseností: Pulzné žiarenie je obzvlášť agresívne

  Zhruba od roku 1992 sa v priemysle bezdrôtovej komunikácie postupne nahrádzajú existujúce analógové NMT siete novými GSM sieťami s digitálnym pulzným vysielaním. Siete GSM sa rýchlo rozrástli. Ale v rovnakej dobe pribudlo množstvo ľudí, ktorí sa sťažovali na zdravotné ťažkosti. V r. 1996 prišli na trh digitálne bezdrôtové telefóny pracujúce v norme DECT (Digital Enhanced CordlessTelecommunication). Tie (na rozdiel od svojich analógových predchodcov) bez prestávky vysielajú silné pulzné žiarenie (aj keď sa telefón práve nepoužíva !). V roku 1999 boli následky používania telefónov v domácnostiach natoľko závažné, že sa nemecký minister životného prostredia snažil zákazať DECT telefóny kvôli zdravotným problémom ich užívateľov. Neúspešne. Kde nastáva "kvantový skok" škodlivosti? Pred odpoveďou na túto otázku si musíme ozrejmiť účinky elektromagnetického žiarenia na organizmus v koncepte tepelného a ne-tepelného (biologického) pôsobenia.

Spor 20. storočia: len termálne alebo aj ne-termálne účinky?

  Tepelné účinky elektromagnetického žiarenia (princíp mikrovlnnej rúry) sú nesporné. Tkanivo sa zohrieva absorpciou vyžarovanej energie. Tento účinok bol tiež použitý na liečbu (tzv. diatermiu), ale môže v extrémnych prípadoch viesť až k smrti. Netepelné (biologické) účinky na organizmus však fungujú pri nízkych úrovniach žiarenia bez preukázateľného zohrievania. Tento efekt sám o sebe nemôže byť vysvetlený len fyzikálne. Musíme do procesu prizvať neurológiu, bunkovú biológiu a bioelektromagnetizmus. V roku 1920 sa spustilo komerčné rozhlasové vysielanie. Počas druhej svetovej vojny sa vývoj väčšinou zameriava na pulzné žiarenie radaru. V tej dobe bol už na stole prvý vedecký spor, či existujú iba tepelné alebo aj ne-tepelné (biologické) účinky. Už biologické účinky rozhlasových vysielačov boli popísané ako syndróm.

Prvá hranica Západu a Východu

  Po druhej svetovej vojne začali vlády, armády a priemysel so zatajovaním existencie biolog ických účinkov. V USA bola prahová hodnota žiarenia 100 W/m² (194 V/m) nastavená viac-menej náhodne. Vo východnej Európe, kde sa uskutočnil rozsiahly výskum na základe biologických účinkov, bola hranica nastavená tisícnásobne(!) prísnejšie. Napríklad v Rusku bola v roku 1970 pre pracovníkov denná 8 hodinová expozícia žiareniu nastavená na úroveň 0.1 W/m² (6 V/m), pre ostatnú populáciu na 0.01 W/m² (2 V/m).

Ignorovanie a potláčanie varovaní

  V r.1971 prichádza správa vládnej vyšetrovacej agentúry v USA k záveru: "Ak nebudú v blízkej budúcnosti zavedené zodpovedajúce opatrenia a kontroly založené na základe pochopenia biologických účinkov elektromagnetického žiarenia, ocitne sa ľudstvo v najbližších desaťročiach v ére znečistenia z energie, ktorá je podobná chemickému znečisteniu dnes. Dôsledky podcenenia alebo ignorovania biologického poškodenia, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku dlhodobého vystavenia sa žiareniu, dokonca aj pri nízkej konštantnej úrovni, môžu byť katastrofálne pre verejné zdravie". Správa nemala žiadne dôsledky. V nadväzných odporúčaniach pre expozíciu elektromagnetickým poliam boli fakty zo správy uvedené len „bez záruky“. Mnoho vedcov tiež varovalo, avšak nedostali možnosť do odporúčaní zasiahnuť.

1988: "Vzťah medzi elektromagnetizmom a chorobou bol preukázaný"

  Ďalším príkladom stavu znalostí pred takmer dvoma desaťročiami, teda tesne pred začiatkom éry mobilných telefónov, bola istá 1000 stranová publikácia (Marino, A.; 46 Mitautoren: Modern Bioelectricity; Dekker, New York 1988, tiež citovaná v: König, H.L.; Folkerts, E.: Elektrischer Strom als Umweltfaktor; Pflaum, München 1992), ktorá uvádza: „Je zistené, že

 • zmena elektromagnetických polí má vplyv na všetky telesné systémy a môže ovplyvniť nervový, cievny, imunitný, reprodukčný a endokrinný systém, vrátane srdcového svalu
 • účinky sa môžu objaviť v ktoromkoľvek tkanive alebo systéme podľa typu pola (elektrické alebo elektromagnetické pole; elektromagnetické žiarenie)

Rozhlasové služby: pulzné alebo nepulzné?

  Radar je typickým príkladom pulzného zdroja, jeho funkciou je určiť vzdialenosť cieľového objektu, jednotlivé impulzy sa odrážajú od cieľového objektu. Analógový bezdrôtový telefón (CT+) nebol pulzný a slabá pulzujúca expozícia z analógového televízneho vysielania bola zanedbateľná, rovnako akými bol alebo je bežný analógový rozhlas na dlhých, stredných, krátkych a veľmi krátkych vlnách (FM), tiež predtým používané analógové mobilné siete. Od roku 1992 sú všetky digitálne komunikačné služby, akými sú GSM, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, DVB a DAB (digitálny rozhlas a TV) a TETRA, pulzné.

  Prečo vlastne? Kapacita frekvenčných pásiem, ktoré sú oficiálne pridelené jednotlivým telekomunikačným službám, uspokojujú ich zvýšené nároky na prevádzku stále menej a menej. Zvýšenie kapacity používaných frekvenčných kanálov je možné zrealizovať použitím pulznej modulácie. Napríklad u mobilného telefónu GSM je to možné dosiahnuť tým, že telefón a jeho proťajšok (základňová stanica) „balia“ súbory digitálne kódovaných údajov v jednotlivých impulzoch. Impulzy obslúžia až 8 telefónov, ktoré prenášajú dáta na rovnakom frekvenčnom kanáli v pevnom časovom takte po sebe. Výsledkom je striktne periodické taktovanie - teda pulzné žiarenie. Obrázok: Impulzné žiarenie z mobilného telefónu GSM; reprezentácia jedného frekvenčného kanála. Vysielač (základňová stanica) môže komunikovať na tomto frekvenčnom kanáli až s 8 mobilnými telefónmi súčasne.

Prečo je pulzné žiarenie agresívnejšie než nepulzné žiarenie?

  Elektrina neexistuje len mimo človeka, zvierat a rastlín, ale aj v ich organizme. Z pohľadu neurológie buniek, človek je bioelektrická príroda. Na základe tejto skutočnosti je založený napríklad elektroencefalogram (EEG), ktorým sa merajú mozgové vlny. A práve vo frekvenčnej oblasti mozgových vĺn, na frekvenciách 1-30 Hz, sú teraz prakticky všadeprítomné pulzné frekvencie nielen z mobilnej telefónie a bezdrôtových sietí! Mnoho vedcov to vníma ako dôležitý faktor pre zdravotné nebezpečenstvo žiarenia z mobilných telefónov. Priamy zásah rádiových vĺn do elektrických a magnetických procesov v rámci buniek alebo medzi bunkami (základný jav pri expozícii rádiovým vlnám na organizmus) nie je nijak ošetrený.

Niektoré základné technické pojmy

 • Elektromagnetické žiarenie: v nízkofrekvenčnom rozsahu (napr. domáce rozvody  a vysoké napätie) sú elektrické a magnetické striedavé polia oddelené, samostatne merateľné. S rastúcou frekvenciou elektrického pola (v rozsahu kilohertzov [kHz] je viac a viac energie vyžarovanej do okolitého prostredia. Tu niekde začína vysokofrekvenčný rozsah. Od určitej frekvencie môžeme považovať elektrické a magnetické polia vo fáze a považujeme ich za jedno a to isté pole, teda pole "elektromagnetické"
 • Frekvencia [Hz]: počet cyklov za sekundu (pri striedavom napätí a elektromagnetickom žiarení)
  1 kilohertz [kHz] = tisíc Hz  1 megahertz [MHz] = milión Hz 1 gigahertz [GHz] = miliarda Hz
 • Vlnová dĺžka [m]: dĺžka vlny [m] = 300 / frekvencia [MHz]
 • Nosná frekvencia [MHz]: Pevná frekvencia rádiového vysielača, ktorá slúži ako nosič pre informácie. Toto pripojenie sa nazýva modulácia. Pri digitálnom prenose sa najčastejšie používa pulzná modulácia (súbor impulzov rôzneho tvaru a dĺžky, ktoré definujú jednotlivé informácie). Príklady nosných frekvencií pre niektoré digitálne komunikačné služby:
  461 - 465 MHz mobilná sieť FLASH 450 (OFDM)
  470 - 790 MHz digitálna TV (DVB-T)
  791 - 821 MHz mobilná sieť LTE 800 (OFDMA)
  921 - 960 MHz mobilná sieť GSM 900 (GSM)
  1805 - 1880 MHz mobilná sieť GSM 1800 (DCS) / LTE 1800 (OFDMA)
  1880 - 1900 MHz bezdrôtové telefóny (DECT)
  2110 - 2170 MHz mobilná sieť UMTS 2100 (CDMA)
  2400 - 2483 MHz bezdrôtová sieť Wi-Fi / bezdrôtový prenos Bluetooth
  2500 - 2690 MHz mobilná sieť LTE 2600 (OFDMA)
 • Hustota toku výkonu [W/m²]: Hustota výkonu dopadajúceho na meter štvorcový plochy.
  1 W/m² = 1 000 mW/m² = 1 000 000 µW/m² (µW = mikrowattov)
 • Intenzita elektrického pola [V/m]: Potenciálový rozdiel na jeden meter.
  1 V/m = 1 000 mV/m (mV = milivolt)

Človek ako bioelektrická bytosť v interakcii
s prírodným a umelým elektromagnetizmom v jeho prostredí

Pulzné frekvencie niektorých telekomunikačných služieb

  Nasledujúce frekvencie sú definované v jednotlivých technických normách. Tretí stĺpec obsahuje známe frekvencie v neurológii a bunkovej biológii.

Frekvencia (Hz)

Zdroj impulzov

BIO

2

Magnetické impulzy mobilného telefónu (standby)

Delta vlny
1...3 Hz

4.25

GSM riadiaci kanál - telefón

Theta vlny
4...7 Hz

8.34

GSM prevádzkový kanál - telefón

Alpha vlny
8...12 Hz

10

Wi-Fi router (standby)

10.42

DAB-T digitálne rozhlasové vysielanie

Beta vlny
13...30 Hz

17.6

TETRA vysielačka

70.6

TETRA základňová stanica

 

100

DECT bezdrôtový telefón

 

100

UMTS zložka riadiaceho signálu (standby)

 

217

GSM prevádzkový kanál - telefón

Mozgové oscilácie
(hippocampus)

1 500

UMTS zložka riadiaceho signálu (standby)

1 600

Bluetooth

Protónové
rezonančné frekvencie

1 734

GSM riadiaci kanál – základňová stanica

2 000

LTE riadiaci kanál – základňová stanica

 

15 000

UMTS zložka riadiaceho signálu (standby)

 

Vľavo: mobilný telefón GSM 900, 217 pulzov za sekundu (pulzná frekvencia 217 Hz).
Vpravo: dátový kanál GSM 900 a synchronizačné impulzy (impulzy pre synchronizáciu základňovej stanice a telefónu, 2 z nich sú viditeľné), frekvencia 8.34 Hz

  

  Najjednoduchší pulzný systém je binárna amplitúdová modulácia (PAM). Pulz môže, ale nemusí znamenať úplné zapnutie a vypnutie vysielania. Kódovanie frekvenčným posunom (FSK) je systém založený na prenose impulzov, ktorý neobsahuje amplitúdovú moduláciu vôbec. UMTS (3G) a TETRA sú tiež radené medzi pulzné systémy, aj keď sú dáta prenášané pomocou fázovej modulácie. Systémy obsahujú aj určitý podiel amplitúdovej modulácie, ktorý znie po demodulácii ako vysokofrekvenčný šum.

Nižšie uvedený graf zobrazuje signál z typickej základňovej stanice GSM s riadiacim kanálom (BCCH) a 4 prevádzkovými kanálmi (TCH). 

  V slabej prevádzke (bez telefónnych hovorov a dátových prenosov) stanica vysiela súvislý rad 0.58ms dlhých impulzov (približne na úrovni 20% maximálnej hodnoty na grafe), oddelených 30µs ochrannou periódou, so špičkami tzv. multi-framov frekvencie 4 Hz. Prevádzkové kanály pri sprostredkovaní hovoru sa  synchrónne pripočítajú k amplitúde, v závislosti na počte aktívnych časových slotov a adaptívneho riadenia výkonu. Fázová modulácia v rámci GSM signálu neprodukuje významné amplitúdové modulácie, avšak 3G a TETRA vo fázovej modulácii produkujú významné úrovne 2-20 kHz amplitúdovej modulácie vzhľadom na ich pravidelné nesúvislé skoky vo fáze. Ochranné periódy produkujú 100% moduláciu na 1734 Hz, celkom blízko k protónovej rezonančnej frekvencii vody v geomagnetickom poli Zeme. Môže to byť dôvod, prečo ľudia pociťujú rôzne nepriaznivé účinky na zdravie z týchto staníc viac, než z 217 Hz pulzov mobilného telefónu GSM.

GSM telefóny intenzívne pulzujú na frekvencii 217 Hz a jej harmonických, s 2 Hz, 4 Hz a 8 Hz komponentami.
GSM základňové stanice pulzujú podobne, s dodatočnými 1734 Hz ​​medzi časovými slotmi. 

TETRA vysielačky intenzívne pulzujú na 17.6 Hz s vysokofrekvenčnou amplitúdovou moduláciou.
TETRA základňové stanice pulzujú na 70.4 Hz s vysokofrekvenčnou amplitúdovou moduláciou a drobnými periódami bez signálu. Časté narúšanie spánku býva hlásené obyvateľmi lokalít, ktorí žijú niekoľkých sto metrov od TETRA základňových staníc.

Digitálny bezdrôtový telefón (DECT) (jeho základňa a slúchadlo) intenzívne pulzujú frekvenciou 100 Hz krátkymi agresívnymi impulzami. Základná jednotka vysiela impulzy s dĺžkou 100 - 400 mikrosekúnd. Ak je aktívne slúchadlo, úroveň výkonu sa zvyšuje. Základne
DECT telefónov bývajú v domácnosti obvykle dominantným zdrojom mikrovlnného žiarenia. Neodporúčame ich za žiadnych okolností.

Bluetooth systém pulzuje pri 1600 Hz, Bluetooth (podobne ako Wi-Fi) slúži prevzájomnú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami (napr. počítače, mobilné telefóny, kuchynské spotrebiče, audiosystémy, atď.) Umožňuje „dohovoriť sa“ každého s každým. Inštalácia Bluetooth je už takmer samozrejmosťou vo všetkých nových vozidlách. Vystavujú vodiča a spolujazdca neustále pulzujúcim mikrovlnám.

3G telefóny a základňové stanice prevažne emitujú mikrovlny s vysokou frekvenciou amplitúdovej modulácie (2 až 20 kHz).

Skúsenosti s pulzným žiarením

  U elektrosenzitívnych osôb sú pulzné žiarenia v porovnaní s ne-pulznými vnímané ako agresívnejšie. Smernice stavebnej biológie pre ochranu pred elektromagnetickými vlnami, vyvinuté na základe tisícov jednotlivých prípadov, odrážajú túto skutočnosť. Tieto smernice sú prísnejšie pre pulzné žiarenie ako pre kontinuálne (ne-pulzné) žiarenie (v µW/m² sú 10 krát prísnejšie ako ne-pulzné, vo V/m sú 3 krát prísnejšie ako ne-pulzné).

Epilepsia a disco-stroboskopický záblesk

  Lekári už dnes vedia, že stroboskopický blesk používaný vo svetelných efektoch na diskotékach, môže spôsobovať epileptické záchvaty u niektorých citlivých osôb. Frekvencia zábleskov je okolo 15 Hz, takže leží v oblasti frekvencií mozgových vĺn. Je ich možné zachytiť elektroencefalogramom (EEG). Optické podnety sú odovzdávané z oka cez optický nerv do mozgu. Pulzné signály určitých digitálnych bezdrôtových služieb sú tiež v rozmedzí frekvencií mozgových vĺn. Radiačné podnety sú prijímané nervovými bunkami, priamo prenášané aj do mozgu a tam vnímané ako informácie. Takže vplyv pulzného žiarenia na činnosť mozgu sa zdá byť v tomto smere veľmi pravdepodobný.  

Prirodzené elektromagnetické žiarenie

Prirodzené elektromagnetické žiarenie sa vytvára iba v rámci zemskej atmosféry (tzv. Spherics). Toto žiarenie pochádza z asi stovky bleskov, ktoré sa každú sekundu v určitej časti atmosféry objavia. Frekvencia atmosférických vĺn je okolo 10-100 kHz. Vlny sa šíria v priestore medzi zemským povrchom a ionosférou, odrazom od jednej i druhej vrstvy okolo celej zemegule. Tento priestor sa správa ako rezonančná dutina a vlnenie má formu stojatých vĺn. Nazýva sa Schumannove rezonancie. Ich základná frekvencia je 7.8 Hz, harmonické sú 14, 20, 26, 33, 39,45 a 51 Hz. Navyše, vzhľadom ku kolísaniu slnečnej aktivity (solárna geomagnetická aktivita, S-GMA, röntgenové a UV žiarenie), vodivosť ionosféry sa mení. To má vplyv na intenzitu Schumannových rezonancií.

  

Spherics, Schumannove rezonancie a ľudské bytie

  V doterajších výskumných kontextoch nebola preukázaná súvislosť medzi prirodzenou atmosférickou činnosťou a výskytom infarktu, fantómových bolestí a epileptických záchvatov. Na druhej strane bolo niekoľkokrát zaznamenané, že úmrtnosť, samovraždy, mŕtvice, smrteľné dopravné nehody, rakovina a hypertenzia sú vo vzájomnom vzťahu s fluktuáciou S-GMA. V laboratórnych testoch sa tiež ukázalo, že alfa a beta mozgové vlny sú atmosférickými vlnami posilnené, a to najmä u ľudí citlivých na zmeny počasia. Základná frekvencia Schumannových rezonancií je 7.8 Hz - začiatok rozsahu alfa mozgových vĺn, 8 - 12 Hz). Experimenty ukázali, že cirkadiálny rytmus u ľudí (tzv. "vnútorné hodiny") je, okrem iného, veľmi podobný Schumannovým rezonanciám. 

Intenzita prírodného a umelého rádiofrekvenčného žiarenia

  Medzi elektromagnetickým žiarením a prirodzenými procesmi v ľudskom organizme existujú úzke väzby. Na jednej strane pôsobí toto žiarenie ako prirodzený stresový faktor, na druhej strane je podstatou života organizmov. Je veľmi dôležité uviesť, že biologické účinky prirodzeného elektromagnetického žiarenia sa vyskytujú aj pri veľmi nízkych(!) intenzitách žiarenia, len približne 0.003 µW/m² (0.001 V/m). Tieto hodnoty sú dokonca nižšie než aké uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich odporúčaniach pre obmedzenie vyžarovania mobilných telefónov (vo V/m zhruba 50.000 krát nižšie, v µW/m² približne 3 miliárd-krát nižšie !). Pre porovnanie, silne elektrosenzitívni ľudia mávajú pocit narušenia telesnej pohody pôsobením pulzného žiarenia už nad úrovňou 0.01 µW/m² (0.002 V/m). 

Biologické účinky: G.J. Hyland v časopise The Lancet (2000)

  "Na rozdiel od otepľovania, ktoré je založené na schopnosti organizmu absorbovať energiu zo žiarenia, vzniká možnosť ne-tepelných vplyvov frekvenciami podobnými frekvenciám biologických procesov u živých organizmov. Táto podobnosť umožňuje organizmu reagovať na nízku intenzitu pulzného vysokofrekvenčného žiarenia schopnosťou rozpoznať určité frekvenčné charakteristiky žiarenia. Intenzita žiarenia nutná pre tento typ detekcie je o niekoľko rádov menšej hodnoty, než s akými sa stretávame v súčasnej dobe."

Ovplyvňovanie ľudí pulznými vysokofrekvenčnými vlnami

  Podrobné záznamy o prvých letoch do vesmíru nasvedčujú faktu, že astronauti bývali často chorí, okrem iného, aj z dôvodu vo vesmíre chýbajúcich životne dôležitých pozemských Schumannových rezonancií. Úspešne boli nahradené umelými vlnami. Na druhej strane však nanešťastie existuje intenzívny výskum duševného, neurologického a fyziologického pôsobenia pulzných vĺn na ľudí. Výskum slúži na vývoj elektromagnetických zbraní. Na verejnosť ešte dávnejšie unikli informácie o elektromagnetických zbraniach, pracujúcich s vysokou intenzitou žiarenia. 

Biologické účinky = stav poznania

  V dnešnej dobe nastávajú rozporuplné, dokonca až absurdné situácie. Na jednej strane, máme už pomerne bohaté znalosti o biologických a dokonca aj psychologických účinkoch rádiofrekvenčného žiarenia nízkej intenzity, 

 1. ktoré ovplyvňujú prirodzené procesy na Zemi
 2. ktoré aktívne dokážu život deštruovať alebo udržať, vďaka pulznému žiareniu
 3. o ktorých existuje niekoľko tisíc vedeckých štúdií s jasným výsledkom biologických účinkov vysokofrekvenčného žiarenia

Na strane druhej sú tieto skutočnosti ignorované všetkými kompetentnými verejnými orgánmi. Tvrdohlavo argumentujú tým,  že pre patogénne účinky žiarenia pod zákonom stanovenými limitmi neexistuje dostatok dôkazov. Ale faktom je, že život je prirodzene založený na elektromagnetických vzťahoch, a do nich, predovšetkým pulzné žiarenie z digitálnych komunikačných zariadení, priamo a masívne zasahuje.


Súvisiace články: