ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 128 / 1047371

Aktualizované: 21.4.2020

Medzinárodná výzva na sprísnenie súčasných noriem
a zníženie rizík elektromagnetických polí

New York, 11.5.2015

  Ľudstvo je stále viac a viac zaplavované pulzujúcimi mikrovlnami moderných bezdrôtových technológií. Naša expozícia sa za posledných 30 rokov zvýšila o viac ako miliardu-krát (viď graf nižšie). "Oficiálny názor" je, že ak nám z toho nebude  teplo, potom to neškodí. Mnohí obyčajní ľudia to ale prežívajú inak: zdravotné problémy, ktoré zahŕňajú bolesti hlavy, problémy so spánkom, problémy s plodnosťou, koncentrácie a problémy s pamäťou. Viac ako 250 signatárov - vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom bioefektov elektromagnetických polí, žiadajú WHO a OSN o viac obozretnosti pri vytváraní smerníc pre expozíciu rádiovým vlnám a poradenstvo v záujme ochrany verejného zdravia. Zároveň upozorňujú na súčasnú iniciatívu európskej komisie, ktorá nás plánuje vystavovať ešte väčšiemu počtu rádiofrekvenčných polí.
 
Európska komisia používa verejné financie na pomoc pri nasadzovaní ďalších bezdrôtových zariadení. Európska komisia míňa peniaze daňových poplatníkov a sumou 1.4 miliardy EUR financuje projekt "verejnoprivátneho partnerstva 5G infraštruktúry", čo prinesie ďalšie generácie komunikačnej infraštruktúry a podporu nových bezdrôtových aplikácií, vrátane:

 • 1000 krát vyššej kapacity bezdrôtového priestoru a možností v porovnaní s rokom 2010
 • uľahčenia veľmi hustého nasadenia bezdrôtových komunikačných technológií, pripojenia viac ako 7 biliónov bezdrôtových zariadení a poskytovania služby pre viac ako 7 miliárd ľudí.

Prepis príhovoru Dr. Martina Blanka
  "Som tu so znepokojujúcimi správami o našich najobľúbenejších "hračkách": mobilných telefónoch, tabletoch, wi-fi, atď. Povedané na rovinu, poškodzujú živé bunky v našom tele a zabíjajú mnohých z nás predčasne.

Som Dr. Martin Blank, z Katedry fyziológie a bunkovej biofyziky na Kolumbijskej univerzite.

  Je to znepokojujúce nielen pre mňa, ale i pre viac než 200 kolegov, ktorí podpísali výzvu Organizácii spojených národov. Požadujeme, aby sa tento problém riešil. Sme vedci a inžinieri a rád by som Vám vysvetlil, že sme vytvorili niečo, čo nás poškodzuje a vymyká sa nám to spod kontroly!

  Pred vynájdením Edisonovej žiarovky bolo len veľmi malé umelé elektromagnetické žiarenie v našom prostredí. Dnes sú úrovne miliardykrát vyššie ako prirodzené úrovne pozadia a rastú veľmi rýchlo, pretože všetky nové prístroje, biela i čierna technika emituje toto žiarenie.
  Ako príklad, mnohí z nás majú teraz vo vreckách mobilný telefón. Jedna štúdia ukázala, ako sa používanie mobilného telefónu rozšírilo natoľko, že výskyt fatálnej rakoviny mozgu u mladších ľudí sa viac než strojnásobil. Umiestňujeme mobilné antény na obytné budovy, na strechy nemocníc, kde sa ľudia snažia zbaviť chorôb. Bezdrôtové merače spotreby a základňové stanice pokrývajú naše okolie neviditeľnou radiáciou.
  Je obzvlášť desivé, že žiarenie z našich telekomunikačných technológií a vedení vysokého napätia poškodzuje DNA v našich bunkách. Mnohým biológom je z toho jasné, že to môže predstavovať zvyšujúce sa počty výskytu rakoviny.

Budúce generácie - naše deti - SÚ V NEBEZPEČENSTVE
  Títo biológovia a vedci nie sú vypočutí na výboroch, kde sa stanovujú bezpečnostné normy a smernice. Biologické aspekty sú v smerniciach ignorované a v dôsledku toho sú bezpečnostné limity príliš vysoké.

NECHRÁNIA NÁS!
  Väčšia ochrana bude pravdepodobne výsledkom úplného zverejnenia možných konfliktov záujmov medzi regulátormi a priemyslom. Rastúce vystavovanie sa elektromagnetickému žiareniu je GLOBÁLNYM problémom. Svetová zdravotnícka organizácia a orgány, ktoré stanovujú medzinárodné normy sa nesprávajú tak, že by chránili zdravie a pohodu nás všetkých. Medzinárodné smernice pre expozície elektromagnetických polí musia byť sprísnené tak, aby odrážali realitu ich vplyvu na naše telo a najmä na našu DNA.

  Aj keď sme stále uprostred procesu veľkej technologickej transformácie, čas vysporiadať sa so škodlivými biologickými a zdravotnými účinkami je už dávno za nami.

  Sme naozaj všetci súčasťou veľkého biologického experimentu, bez nášho informovaného súhlasu. Ak chcete chrániť naše deti, sami seba a náš ekosystém, musíme znížiť expozíciu zavedením prísnejších ochranných pokynov. A tak dnes, vedci z celého sveta podávajú výzvu Organizácii spojených národov, jej členským štátom a Svetovej zdravotníckej organizácii, aby zaujali vedúce postavenie pri riešení tejto novo vznikajúcej krízy verejného zdravia."


  V súčasnej dobe je už v Európe v predaji viac ako 1500 "rádiofrekvečných inteligentných (SMART)" prístrojov a zariadení, väčšinou bielej techniky (chladničky, sporáky, práčky, ale aj vykurovacie telesá a osvetlenie). Tieto zariadenia sa dokážu "dohovoriť medzi sebou" a používajú internet - tzv. "internet vecí", ktorý sa stále viac presadzuje do všeobecného povedomia. Všetky tieto zariadenia Vás budú ožarovať mikrovlnami vo Vašom vlastnom dome.

  Sme znepokojení stupňujúcou sa rýchlosťou nárastu našich rádiofrekvenčných expozícií. Existujú presvedčivé dôkazy, že elektromagnetické NF polia a rádiofrekvečné polia, najmä tie digitálne modulované, pôsobia ako systémový toxín u ľudí, zvierat, vtákov a rastlín. Existujú dôkazy, že popri vlastnému efektu toxicity synergicky reagujú s ďalšími toxínmi (vrátane karcinogénov). Sme presvedčení, že je extrémne neuvážené dovoliť a dokonca podporovať ďalšie rozšírenie digitálnych bezdrôtových zariadení v našich domovoch, v školách a na pracoviskách. Pre každého jedinca, vrátane detí, ktoré sú obzvlášť citlivé, je už dnes takmer nemožné nebyť ožarovaný.
 
Väčšina bezdrôtového "smogu" nie je nevyhnutná. Bezdrôtové tablety, používané dnes v školách po celej Európe, nie sú potrebné pre vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania. V skutočnosti použité v ranom veku môžu poškodiť dieťa a jeho študijné výsledky v dlhodobom horizonte.

  Viac ako 200 vedcov z 39 krajín sveta podalo výzvu Organizácii Spojených národov, členským štátom OSN a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) s požiadavkou, aby prijali prísnejšie ochranné smernice pre elektromagnetické polia (EMP) u bezdrôtových technológií a postavili sa tvárou v tvár množiacim sa dôkazom rizík. Tieto expozície sú rýchlo rastúcou formou znečisťovania životného prostredia na celom svete. Vedci, ktorí sa podpísali na výzvu, publikovali viac ako 2000 hodnotných dokladov výskumu o účinkoch elektromagnetických polí.
 
Martin Blank, PhD. z kolumbijskej univerzity hovorí: "Medzinárodná smernica pre expozície elektromagnetických polí musí byť posilnená tak, aby odrážala realitu ich vplyvu na náš organizmus, predovšetkým na našu DNA. Nastal čas zaoberať sa škodlivými biologickými a zdravotnými účinkami. Musíme znížiť expozíciu vytvorením viacerých ochranných pokynov."
 
Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala rádiofrekvenčné žiarenie do skupiny 2B "možný karcinogén" ešte v roku 2011. Veľký počet IARC poradcov verí, že ďalšie dôkazy znamenajú rekvalifikáciu do skupiny 2A "pravdepodobný karcinogén". Avšak, WHO aj naďalej ignoruje odporúčania svojej vlastnej agentúry a namiesto toho uprednostňuje pokyny odporúčané Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).
 
ICNIRP je súkromná nezisková organizácia so samovybranými skupinami odborníkov, ktorí neuznávajú netepelné účinky rádiofrekvenčnej expozície. Podľa ich vlastného "priznania", ich pokyny nechránia pred účinkami nízkoúrovňovej expozície a tvrdia o nich, že neexistujú.
 
Nová výzva OSN môže pomôcť posúdiť možný vplyv EMP na voľne žijúce zvieratá a ďalšie živé organizmy v rámci Programu OSN pre životné prostredie. Všetky podrobnosti môžete nájsť na webových stránkach EMFscientist.


Prepis textu výzvy
Komu:

 • Jeho Excelencia Ban Ki-moon, generálny tajomník Organizácie spojených národov
 • Ctihodná Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie
 • Členské štáty Organizácie spojených národov

Medzinárodná výzva
Vedci vyzývajú na ochranu pred expozíciou neionizujúcim elektromagnetickým poliam
  Sme vedci zaoberajúci sa štúdiom biologických a zdravotných účinkov neionizujúceho elektromagnetického pola (EMP). Na základe revidovaného publikovaného výskumu máme vážne obavy, pokiaľ ide o všadeprítomné a zvyšujúce sa expozície EMP, vytvárané elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami. Medzi ne zahŕňame - ale neobmedzujeme sa na - zariadenia vyžarujúce rádiofrekvenčné žiarenie (RFR), ako sú mobilné a bezdrôtové telefóny a ich základňové stanice, Wi-Fi, vysielacie antény, inteligentné merače a detské pestúnky, ako aj elektrické prístroje a infraštruktúra, ktorá umožňuje prenos elektrickej energie a ktorá vytvára elektromagnetické pole extrémne nízkych frekvencií (ELF EMF).

Vedecký základ pre naše spoločné obavy
  Nedávne početné vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy na úrovniach značne nižších, než o ktorých sa píše v medzinárodných a národných smerniciach. Efekty zahŕňajú zvýšené riziko rakoviny, bunkový stres, zvýšenie počtu škodlivých voľných radikálov, genetických poškodení, štrukturálnych a funkčných zmien reprodukčného systému, učenia a pamäťovej deficity, neurologické poruchy a negatívne dopady na všeobecnú pohodu u ľudí. Poškodenie presahuje ďaleko za ľudskú rasu, pretože narastajú dôkazy škodlivých účinkov i na rastlinách a živočíchoch.
  Tieto zistenia ospravedlňujú našu výzvu k Organizácii Spojených národov (OSN) a všetkým členským štátom vo svete, podporujú Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) vyvíjať silné vedenie v tvorbe prísnejších ochranných smerníc EMP, podporujú preventívne opatrenia a vzdelávanie verejnosti o zdravotných rizikách, najmä nebezpečenstva pre deti a vývoj plodu. Ak neprijmeme opatrenia, WHO zlyhá pri napĺňaní svojej úlohy ako vedúcej medzinárodnej agentúry pre verejné zdravie.

Nedostatočné medzinárodné smernice pre neionizujúce EMP
  Rôzne spoločnosti, nastavujúce bezpečnostné normy, zlyhali pri predkladaní dostatočne prísnych smerníc k ochrane širokej verejnosti, najmä detí, ktoré sú náchylnejšie účinkom EMP.
  Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), vydala v roku 1998 "Smernice na obmedzenie vystavenia sa časovo premenným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poliam (do 300 GHz)". Tieto pokyny sú prijímané krajinami OSN a inými krajinami sveta. WHO vyzýva všetky národy, aby prijali usmernenia ICNIRP na podporu medzinárodnej harmonizácie noriem. V roku 2009 ICNIRP vydala vyhlásenie, že znovu potvrdzuje svoje Smernice z roku 1998, keďže, podľa ich názoru, vedecká literatúra od tej doby "neposkytla žiadne dôkazy o nežiaducich účinkoch na úrovniach pod aktuálnymi obmedzeniami a nevyžaduje okamžitú revíziu svojich pokynov o obmedzení vystavenia sa vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam". ICNIRP v tom pokračuje do súčasnosti, aby sa tieto tvrdenia presadzovali, aj napriek rastúcim vedeckým dôkazom o opaku. Domnievame sa, že smernice ICNIRP, z dôvodu nepokrývania následkov dlhodobej expozície a efektov pri nízkych intenzitách EMP, nie sú nedostatočné na ochranu verejného zdravia.

  WHO prijala klasifikáciu Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) pre extrémne nízkofrekvenčné elektromagnetické polia (ELF EMF) v roku 2002 a pre rádiofrekvenčné žiarenie (RFR) v roku 2011. V tejto klasifikácii sa uvádza, že EMP sú možný ľudský karcinogén (skupina 2B).

  Napriek obom klasifikáciám IARC, WHO naďalej tvrdí, že neexistujú dostatočné dôkazy pre dôvod sprísnenia expozičných limitov EMP. Vzhľadom k tomu, že prebieha diskusia pre odôvodnené sprísnenie noriem, aby sa zabránilo nepriaznivým účinkom na zdravie, my odporúčame, aby Program OSN pre životné prostredie (UNEP) zvolal a financoval nezávislú multidisciplinárnu komisiu, ktorá preskúma výhody a nevýhody alternatív k súčasným postupom, ktoré by mohli výrazne znížiť ľudskú expozície RF a ELF poliam. Konanie tejto komisie by malo byť transparentné a nestranné. Aj keď je to nevyhnutné, aby sa priemysel zapojil a spolupracoval v tomto procese, priemyslu by nemalo byť umožnené, aby skresloval činnosť alebo závery komisie. Komisia by mala poskytnúť svoju analýzu OSN a WHO k vykonávaniu preventívnych opatrení.

Kolektívne tiež žiadame, aby:

 1. boli deti a tehotné ženy chránené;
 2. bola sprísnené smernice a regulačné normy;
 3. výrobcovia vyvíjali bezpečnejšie technológie;
 4. verejné služby zodpovedné za výrobu, prenos, distribúciu a odpočet elektriny udržiavali dostatočnú kvalitu elektrickej energie a riadne zabezpečili elektrickú prenosovú sústavu, aby sa minimalizovali škodlivé zemné prúdy;
 5. bola verejnosť plne informovaná o možných zdravotných rizikách elektromagnetickej energie a poučená o stratégiách minimalizovania škôd;
 6. boli lekári poučení o biologických účinkov elektromagnetickej energie a aby im bola poskytnutá odborná príprava na liečbu pacientov s elektromagnetickou senzitivitou;
 7. vlády financovali vzdelávacie a výskumné činnosti o vplyve elektromagnetických polí na zdravie, ktoré je nezávislé na priemysle a poverili priemysel spolupracovať s výskumnými pracovníkmi;
 8. médiá zverejňovali finančné vzťahy odborníkov s priemyslom, pokiaľ citujú ich názory týkajúce sa aspektov zdravia a bezpečnosti EMP emitujúcich technológií;
 9. vznikali vyhradené tzv. biele-zóny (zóny bez radiácie EMP)

Dátum vydania: 11. mája 2015
Poznámka: signatári výzvu podpísali ako jednotlivci, s uvedením svojej profesijnej príslušnosti, ale to nemusí znamenať, že predstavujú názory ich zamestnávateľov alebo profesijných organizácií, s ktorými sú prepojení.

Signatári

Armenia
Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D., Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair, Armenia
Australia
Dr. Priyanka Bandara, Ph.D., Independent Environmental Health Educator/Researcher, Australia; Advisor, Environmental Health Trust
and Doctors for Safer Schools Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS, specialist in occupational medicine; Victoria, Australia
Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S., Director, C.N.S. Neurosurgery, Australia Dr. Don Maisch, Ph.D., Australia

Dr. Elena Pirogova, Ph.D., Biomed Eng., B. Eng (Hon) Chem. Eng., Engineering & Health College; RMIT University, Australia
Dr. Mary Redmayne, Ph.D., Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Monash University, Australia
Dr. Charles Teo, BM, BS, MBBS, Member of the Order of Australia, Director, Centre for Minimally Invasive Neurosurgery at Prince of 
Wales Hospital, NSW, Australia
Austria
Dr. Michael Kundi, MD, University of Vienna, Austria
Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria
Dr. Bernhard Pollner, MD, Pollner Research, Austria
Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger, MD, Austria
Bahrain
Dr. Amer Kamal, MD, Physiology Department, College of Medicine, Arabian Gulf University, Bahrain
Belgium
Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D., Free University of Brussels, Faculty of Science, Brussels, Belgium
Brazil
Vânia Araújo Condessa, MSc., Electrical Engineer, Belo Horizonte, Brazil
Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, MD, University of Sao Paulo, Brazil
Dr. Francisco de Assis Ferreira Tejo, D. Sc., Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, State of Paraíba, Brazil
Prof. Alvaro deSalles, Ph.D., Federal University of Rio Grande Del Sol, Brazil
Prof. Adilza Dode, Ph.D., MSc. Engineering Sciences, Minas Methodist University, Brazil
Dr. Daiana Condessa Dode, MD, Federal University of Medicine, Brazil
Michael Condessa Dode, Systems Analyst, MRE Engenharia Ltda, Belo Horizonte, Brazil
Canada
Dr. Magda Havas, Ph.D., Environmental and Resource Studies, Centre for Health Studies, Trent University, Canada
Dr. Paul Héroux, Ph.D., Director, Occupational Health Program, McGill University; InvitroPlus Labs, Royal Victoria Hospital,
McGill University, Canada Dr. Tom Hutchinson, Ph.D., Professor Emeritus, Environmental and Resource Studies, Trent University, Canada
Prof. Ying Li, Ph.D., InVitroPlus Labs, Dept. of Surgery, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada
James McKay M.Sc, Ecologist, City of London; Planning Services, Environmental and Parks Planning, London, Canada
Prof. Anthony B. Miller, MD, FRCP, University of Toronto, Canada
Prof. Klaus-Peter Ossenkopp, Ph.D., Department of Psychology (Neuroscience), University of Western Ontario, Canada
Prof. Michael A. Persinger, Ph.D., Behavioural Neuroscience and Biomolecular Sciences, Laurentian University, Canada
China
Prof. Huai Chiang, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Yuqing Duan, Ph.D., Food & Bioengineering, Jiangsu University, China
Dr. Kaijun Liu, Ph.D., Third Military Medical University, Chongqing, China
Prof. Xiaodong Liu, Director, Key Lab of Radiation Biology, Ministry of Health of China; Associate Dean, School of Public Health,
Jilin University, China
Prof. Wenjun Sun, Ph.D., Bioelectromagnetics Key Lab, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Minglian Wang, Ph.D., College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology, China
Prof. Qun Wang, Ph.D., College of Materials Science & Engineering, Beijing University of Technology, China
Prof. Haihiu Zhang, Ph.D., School of Food & BioEngineering, Jiangsu University, China
Prof. Jianbao Zhang, Associate Dean, Life Science and Technology School, Xi'an Jiaotong University, China
Prof. Hui-yan Zhao, Director of STSCRW, College of Plant Protection, Northwest A & F University, Yangling Shaanxi, China
Prof. J. Zhao, Department of Chest Surgery, Cancer Center of Guangzhou Medical University, Guangzhou, China
Croatia
Ivancica Trosic, Ph.D., Institute for Medical Research and Occupational Health, Croatia
Egypt
Prof. Dr. Abu Bakr Abdel Fatth El-Bediwi, Ph.D., Physics Dept., Faculty of Science, Mansoura University, Egypt
Prof. Dr. Emad Fawzy Eskander, Ph.D., Medical Division, Hormones Department, National Research Center, Egypt
Prof. Dr. Heba Salah El Din Aboul Ezz, Ph.D., Physiology, Zoology Department, Faculty of Science, Cairo University, Egypt
Prof. Dr. Nasr Radwan, Ph.D., Neurophysiology, Faculty of Science, Cairo University, Egypt
Estonia
Dr. Hiie Hinrikus, Ph.D., D.Sc, Tallinn University of Technology, Estonia
Finland
Dr. Mikko Ahonen, Ph.D, University of Tampere, Finland
Dr. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc, Principal Researcher, Radio and EMC Laboratory, Finland
Dr. Dariusz Leszczynski, Ph.D., Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, Finland; Member of the IARC Working Group that classified cell phone radiation as possible carcinogen.
France
Dr. Dominique Belpomme, Professor in Oncology, Paris V Descartes University, ECERI Executive Director
Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D., Criirem, Le Mans, France
Georgia
Prof. Besarion Partsvania, Ph.D., Head of Bio-cybernetics Department of Georgian Technical University, Georgia
Germany
Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD, Chairman, Pandora Foundation, Germany
Prof. Dr. Hynek Burda, Ph.D., University of Duisburg-Essen, Germany
Dr. Horst Eger, MD, Electromagnetic Fields in Medicine, Association of Statutory Health Insurance Physicians, Bavaria, Germany
Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Head, Institute of Environ. Physics; Ex-Head, Clinical Research, Fribourg Medical University,
Germany
Dr.Sc. Florian M. König, Ph.D., Florian König Enterprises (FKE) GmbH, Munich, Germany Dr. Ulrich Warnke, Ph.D., Bionik-Institut, University of Saarlandes, Germany
Greece
Dr. Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Ph.D., Department of Cell Biology & Biophysics, Biology Faculty, University of Athens, Greece
Dr. Christos Georgiou, Ph.D., Biology Department, University of Patras, Greece
Prof. Emeritus Lukas H. Margaritis, Ph.D., Depts. Cell Biology, Radiobiology & Biophysics, Biology Faculty, Univ. of Athens, Greece
Dr. Aikaterini Skouroliakou, M.Sc., Ph.D., Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens, Greece
Dr. Stelios A Zinelis, MD, Hellenic Cancer Society-Kefalonia, Greece
Iceland
Dr. Ceon Ramon, Ph.D., Affiliate Professor, University of Washington, USA; Professor, Reykjavik University, Iceland
India
Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D., Fmr. Head, Environmental Biochemistry & Molecular Biology Laboratory, Department of Biochemistry, University College of Medical Sciences, University of Delhi, India
Prof. Jitendra Behari, Ph.D., Ex-Dean, Jawaharlal Nehru University; presently, Emeritus Professor, Amity University, India
Prof. Dr. Madhukar Shivajirao Dama, Institute of Wildlife Veterinary Research, India
Dr. Kavindra K. Kesari, MBA, Ph.D., Resident Environmental Scientist, University of Eastern Finland, Finland; Assistant Professor, Jaipur National University, India
Prof. Rashmi Mathur, Ph.D., Head, Department of Physiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Prof. N.N. Sareesh, Ph.D., Melaka Manipal Medical College, Manipal University, India
Iran
Prof. Dr. Soheila Abdi, Ph.D., Physics, Islamic Azad University of Safadasht, Tehran, Iran
Prof. G.A. Jelodar, D.V.M., Ph.D., Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran
Prof. Hamid Mobasheri, Ph.D., Head, BRC; Head, Membrane Biophysics & Macromolecules Lab; Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Iran
Prof. S.M.J. Mortazavi, Ph.D., Head, Medical Physics & Engineering; Chair, NIER Protection Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Amirnader Emami Razavi, Ph.D., Clinical Biochem., National Tumor Bank, Cancer Institute, Tehran Univ. Medical Sciences, Iran
Dr. Masood Sepehrimanesh, Ph.D., Gastroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Dr. Mohammad Shabani, Ph.D., Neurophysiology, Kerman Neuroscience Research Center, Iran
Israel
Dr. Yael Stein, MD, Hebrew University of Jerusalem, Hadassah Medical Center, Israel
Dr. Danny Wolf, MD, Pediatrician and General Practitioner, Sherutey Briut Clalit, Shron Shomron district, Israel
Dr. Ronni Wolf, MD, Assoc. Clinical Professor, Head of Dermatology Unit, Kaplan Medical Center, Rehovot, Israel
Italy
Prof. Sergio Adamo, Ph.D., La Sapienza University, Rome, Italy
Prof. Fernanda Amicarelli, Ph.D., Applied Biology, Dept. of Health, Life and Environmental Sciences, University of L'Aquila, Italy
Dr. Pasquale Avino, Ph.D., INAIL Research Section, Rome, Italy
Dr. Fiorella Belpoggi, Ph.D., FIATP, Director, Cesare Maltoni Cancer Research Center, Ramazzini Institute, Italy
Prof. Emanuele Calabro, Department of Physics and Earth Sciences, University of Messina, Italy
Prof. Franco Cervellati, Ph.D., Department of Life Science and Biotechnology, Section of General Physiology, University of Ferrara, Italy
Prof. Stefano Falone, Ph.D., Researcher in Applied Biology, Dept. of Health, Life and Environmental Sciences, University of L'Aquila, Italy
Prof. Dr. Speridione Garbisa, ret. Senior Scholar, Dept. Biomedical Sciences, University of Padova, Italy
Dr. Settimio Grimaldi, Ph.D., Associate Scientist, National Research Council, Italy
Prof. Livio Giuliani, Ph.D., Director of Research, Italian Health National Service, Rome-Florence-Bozen; Spokesman, ICEMS - International
Commission for Electromagnetic Safety, Italy
Prof. Dr. Angelo Levis, MD, Dept. Medical Sciences, Padua University, Italy
Prof. Salvatore Magazù, Ph.D., Department of Physics and Science, Messina University, Italy
Dr. Fiorenzo Marinelli, Ph.D., Researcher, Molecular Genetic Institute of the National Research Council, Italy
Claudio Poggi, Electronics Engineer, Research Director, Sistemi s.r.l., (TN), Genoa, Italy
Prof. Raoul Saggini, University G. D'Annunzio, Chieti, Italy Dr. Morando Soffritti, MD, Honorary President, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases B.Ramazzini, Bologna, Italy
Prof. Massimo Sperini, Ph.D., Center for Inter-University Research on Sustainable Development, Rome, Italy
Japan
Prof. Tsuyoshi Hondou, Ph.D., Graduate School of Science, Tohoku University, Japan
Prof. Hidetake Miyata, Ph.D., Department of Physics, Tohoku University, Japan
Kazakhstan
Dr. Timur Saliev, MD, Ph.D., Life Sciences, Nazarbayev University, Kazakhstan; Institute Medical Science/Technology, University of Dundee, UK
New Zealand
Dr. Bruce Rapley, BSc, MPhil, Ph.D., Principal Consulting Scientist, Atkinson & Rapley Consulting Ltd., New Zealand
Nigeria
Dr. Idowu Ayisat Obe, Department of Zoology, Faculty of Science, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria
Oman
Prof. Najam Siddiqi, MBBS, Ph.D., Human Structure, Oman Medical College, Oman
Poland
Dr. Pawel Bodera, Pharm. D., Department of Microwave Safety, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland
Prof. Dr. Stanislaw Szmigielski, MD, Ph.D., Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland
Russian Federation
Dr. Oleg Grigoyev, DSc., Ph.D., Deputy Chairman, The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Prof. Yury Grigoryev, MD, Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Dr. Anton Merkulov, Ph.D., Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Moscow, Russian Federation
Serbia
Dr. Snezana Raus Balind, Ph.D., Research Associate, Institute for Biological Research "Sinisa Stankovic", Belgrade, Serbia
Prof. Danica Dimitrijevic, Ph.D., Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Serbia
Dr. Sladjana Spasic, Ph.D., Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Serbia
Slovak Republic
Dr. Igor Belyaev, Ph.D., Dr.Sc., Cancer Research Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic
South Korea (Republic of Korea)
Prof. Young Hwan Ahn, MD, Ph.D, Ajou University Medical School, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Kwon-Seok Chae, Ph.D., Molecular-ElectroMagnetic Biology Lab, Kyungpook National University, South Korea (Republic of Korea)
Dr. Myung Chan Gye, Ph.D., Hanyang University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Dr. Yoon-Myoung Gimm, Ph.D., School of Electronics and Electrical Engineering, Dankook University, South Korea (Republic of Korea)
Dr. Mina Ha, MD, Dankook University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Seung-Cheol Hong, MD, Inje University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Dong Hyun Kim, Ph.D., Dept. of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Incheon St. Mary's Hospital, Catholic University of
Korea, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Ha-Rim Kim, Dept.of Pharmacology, College of Medicine, Dankook University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Myeung Ju Kim, MD, Ph.D., Department of Anatomy, Dankook University College of Medicine, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Nam Kim, Ph.D., School of Information and Communications Engineering, Chungbuk National University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Yun-Sil Lee, Ph.D., Ewha Womans University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Dr. Yoon-Wong Kim, MD, Ph.D., Hallym University School of Medicine, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Jung Keog Park, Ph.D., Life Science & Biotech; Dir., Research Instit.of Biotechnology, Dongguk University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Sungman Park, Ph.D., Institute of Medical Sciences, School of Medicine, Hallym University, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Kiwon Song, Ph.D., Dept. of Chemistry, Yonsei University, South Korea (Republic of Korea)
Spain
Prof. Dr. Miguel Alcaraz, MD, Ph.D., Radiology and Physical Medicine, Faculty of Medicine, University of Murcia, Spain
Dr. Alfonso Balmori, Ph.D., Biologist, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, Spain
Prof. J.L. Bardasano, D.Sc, University of Alcalá, Department of Medical Specialties, Madrid, Spain
Dr. Claudio Gómez-Perretta, MD, Ph.D., La Fe University Hospital, Valencia, Spain
Prof. Dr. Elena Lopez Martin, Ph.D., Human Anatomy, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela, Spain
Prof. Enrique A. Navarro, Ph.D., Department of Applied Physics and Electromagnetics, University of Valencia, Spain
Sweden
Dr. Michael Carlberg, MSc, Örebro University Hospital, Sweden
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D., University Hospital, Örebro, Sweden
Prof. Olle Johansson, Ph.D., Experimental Dermatology Unit, Dept. of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Dr. Bertil R. Persson, Ph.D., MD, Lund University, Sweden
Senior Prof. Dr. Leif Salford, MD. Department of Neurosurgery, Director, Rausing Laboratory, Lund University, Sweden
Dr. Fredrik Söderqvist, Ph.D., Ctr. for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, Sweden
Switzerland
Dr. nat. phil. Daniel Favre, Association Romande Alert, Switzerland
Turkey
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ, Ph.D., Department of Biophysics, Medical School of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Prof. Dr. Halil Ibrahim Atasoy MD, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Turkey
Prof. Ayse G. Canseven (Kursun), Ph.D., Gazi University, Faculty of Medicine, Dept. of Biophysics, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Salih Celik, Ph.D., Fmr. Head, Turkish Biophysical Society; Head, Biophysics Dept; Medical Faculty, Dicle Univ., Turkey
Prof. Dr. Suleyman Dasdag, Ph.D., Dept. of Biophysics, Medical School of Dicle University, Turkey
Prof. Omar Elmas, MD, Ph.D., Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Turkey
Dr. Arzu Firlarer, M.Sc. Ph.D., Occupational Health & Safety Department, Baskent University, Turkey
Prof. Suleyman Kaplan, Ph.D., Deputy Chancellor; Dir. Health Services; Head, Dept. Histology & Embryology, Turkey
Dr. Mustafa Nazıroğlu, Ph.D., Biophysics Dept, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
Prof. Dr. Ersan Odacı, MD, Ph.D., Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
Dr. Elcin Ozgur, Ph.D., Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Turkey
Dr. Cemil Sert, Ph.D., Department of Biophysics of Medicine Faculty, Harran University, Turkey
Prof. Dr. Nesrin Seyhan, B.Sc, Ph.D., Medical Faculty of Gazi University; Chair, Biophysics Dept; Director GNRK Ctr.; Panel Mbr, NATO STO HFM; Scientific Secretariat Member, ICEMS; Advisory Committee Member, WHO EMF, Turkey
Dr. Bahriye Sirav (Aral), ABD, Gazi University Faculty of Medicine, Dept of Biophysics, Turkey
United Kingdom
David Gee, Associate Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, UK
Dr. Mae-Wan Ho, Ph.D., Institute of Science in Society, UK
Dr. Isaac Jamieson, Ph.D., Biosustainable Design, UK
Prof. Michael J. O’Carroll, Emeritus Professor, former Pro Vice-Chancellor, Sunderland University, UK.
Alasdair Phillips, Electrical Engineer, UK
Dr. Syed Ghulam Sarwar Shah, M.Sc, Ph.D., Public Health Consultant, Honorary Research Fellow, Brunel University London, UK
Dr. Sarah Starkey, Ph.D., UK
Ukraine
Dr. Oleg Banyra, MD, 2nd Municipal Polyclinic, St. Paraskeva Medical Centre, Ukraine
Prof. Igor Yakymenko, Ph.D., D.Sc, Institute of Experimental Pathology, Oncology & Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine
USA
Dr. Martin Blank, Ph.D., Columbia University, USA
Prof. Jim Burch, MS, Ph.D., Dept.of Epidemiology & Biostatistics, Arnold School of Public Health, University of South Carolina, USA
Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University of New York at Albany, USA
Prof. Simona Carrubba, Ph.D., Biophysics, Daemen College, Women & Children's Hospital of Buffalo Neurology Dept., USA
Dr. Zoreh Davanipour, D.V.M., Ph.D., Friends Research Institute, USA
Dr. Devra Davis, Ph.D., MPH, President, Environmental Health Trust; Fellow, American College of Epidemiology, USA
Prof. Om P. Gandhi, Ph.D., Department of Electrical and Computer Engineering, University of Utah, USA
Prof. Beatrice Golomb, MD, Ph.D., University of California at San Diego School of Medicine, USA
Dr. Martha R. Herbert, MD, Ph.D., Harvard Medical School, Harvard University, USA
Dr. Donald Hillman, Ph.D., Professor Emeritus, Michigan State University, USA
Elizabeth Kelley, MA, Fmr. Managing Secretariat, ICEMS, Italy; Director, EMFscientist.org, USA
Dr. Henry Lai, Ph.D., University of Washington, USA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author, USA
Dr. Albert M. Manville, II, Ph.D. and C.W.B., Adj. Professor, Johns Hopkins University's Krieger Graduate School of Arts & Sciences; Migratory Bird Management, U.S. Fish & Wildlife Service, USA
Dr. Andrew Marino, J.D., Ph.D., Retired Professor, LSU Health Sciences Center, USA
Dr. Marko Markov, Ph.D., President, Research International, Buffalo, New York, USA
Jeffrey L. Marrongelle, DC, CCN, President/Managing Partner of BioEnergiMed LLC, USA
Dr. Samuel Milham, MD, MPH, USA L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA
Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D., School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Dr. Martin L. Pall, Ph.D., Professor Emeritus, Biochemistry & Basic Medical Sciences, Washington State University, USA
Dr. Jerry L. Phillips, Ph.D. University of Colorado, USA
Dr. William J. Rea, M.D., Environmental Health Center, Dallas, Texas, USA
Camilla Rees, CEO, Electromagnetichealth.org; CEO, Wide Angle Health, LLC, USA
Prof. Narenda P. Singh, MD, University of Washington, USA
Prof. Eugene Sobel, Ph.D., Retired, School of Medicine, University of Southern California, USA
David Stetzer, Stetzer Electric, Inc., Blair, Wisconsin, USA
Dr. Lisa Tully, Ph.D., Energy Medicine Research Institute, Boulder, CO, USA


Súvisiace články: