ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 147 / 750335

Aktualizované: 8.2.2017

Vedenie vysokého napätia

  Vedenia a charakteristické stožiare elektrickej rozvodnej siete nájdeme rozosiate po celej krajine. Pretínajú husté lesy, rozľahlé polia, vodné plochy a častokrát i väčšie mestá. Umožňujú prenášať elektrickú energiu na veľké vzdialenosti s čo najmenším odporom a tepelnými stratami v kábloch. Podľa napätia na vedení delíme rozvody na VVN (veľmi vysoké napätie), VN (vysoké napätie) a NN (nízke napätie).
   Na Slovensku sú zastúpené 3 typy rozvodov VVN: 400 kV (kilovolt), 220 kV a 110 kV.
400 kV linky zväčša prenášajú elektrickú energiu z elektrární do lokálnych rozvodní a navzájom tieto rozvodne prepájajú. 110 kV linky majú najväčšiu hustotu: z rozvodní napájajú okresy, mestá, mestské časti a menšie rozvodne. 220 kV linky sú využité len sporadicky na niekoľkých lokalitách a slúžia ako doplnkové napájacie trasy popri 400 kV linkách. V lokálnych rozvodniach v blizkosti obcí sa VVN transformuje na nižšie napätia a ďalej sa rozvádza po menších linkách až ku koncovému spotrebiteľovi (22 kV, 230/400 V).

Na obrázkoch nižšie nájdete typické príklady stožiarov rozvodnej siete pre rôzne napätia. Sú to len príklady a niektoré vo Vašom okolí môžu vyzerať trochu inak. Tu treba podotknúť, že niektoré typy vedení nemusia ísť len vzduchom, ale môžu byť zakopané i pod povrch zeme (110 kV, 22 kV, 230/400 V).

  
400 kV                                                                             110 kV

  
22 kV                                                                               230/400 V

  Na to, aby sa dala elektrická energia prenášať na veľké vzdialenosti, je treba ju transformovať. Nakoľko transformácia nie je jednoducho možná v prípade jednosmerného napätia, používame striedavé napätie frekvencie 50 Hz (50x za sekundu dôjde k prepólovaniu a naopak). Tieto zmeny pólov produkujú striedavé elektrické polia v okolí každého zdroja striedavého napätia. Po pripojení a zapnutí ľubovoľného spotrebiča na striedavé napätie začne rozvodmi a spotrebičom tiecť striedavý prúd (tok elektrónov), ktorý, podobne ako napätie, 50x za sekundu zmení svoj smer na základe polarity elektrického napätia. Podľa základných poznatkov z fyziky, elektrický prúd vytvára v okolí každého vodiča magnetické pole, ktorého veľkosť je priamo úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Keďže sa jedná o striedavý prúd, vytvárané magnetické pole bude tiež striedavé a zmení svoj smer siločiar 50x za sekundu. Hovoríme teda o striedavom magnetickom poli.

  Elektromagnetické pole pochádza z káblov, nie zo stožiarov, nakoľko tie sú izolované od káblov väčšinou keramickými izolátormi. Káble sú zložené z niekoľkých vodičov stáčaných k sebe. Najvyššia úroveň polí je na strane prostredných vodičov v kábloch. Veľkosť polí závisí od napätia linky (elektrické pole) a prúdu, ktorý linkou preteká (magnetické pole). Čím vyššie napätie alebo prúd, tým väčšie polia sú a ďalej sa šíria.
Jediný spôsob na získanie spoľahlivej predstavy o veľkostí polí z vysokonapäťových rozvodov je meranie. Je pomerne ťažké matematicky vypočítať veľkosti polí z dôvodu možnej variability.

  Kým úroveň elektrického pola je konštantná a daná veľkosťou napätia, úroveň magnetického pola sa mení v priebehu celého dňa. Najvyššia býva v čase vrcholu dopytu po elektrine. Môže to byť napríklad medzi 7 až 9 hod. rannou, alebo medzi 6 a 10 hodinou večernou v lokálnej vilovej štvrti. V zime môžu byť úrovne vyššie než v lete, kvôli dlhšej dobe svietenia alebo vykurovania elektrinou.
Živé káble vedúce priamo ponad dom alebo byt sú vždy spojené so zvýšeným rizikom závažných chorôb. Niekedy môžu byť káble v obci vedené priamo pred domami, zvlášť ak domy nemajú predzáhradky. Je vysoko pravdepodobné, že v izbe na poschodí domu bude zvýšené elektromagnetické pole, viď foto:


Rozvody bezprostredne nad domom produkujú pomerne silné magnetické pole, ktoré nemožno ľahko odtieniť.

Orientačné pravidlo, ktoré možno občas použiť:
Úrovne magnetického pola klesajú pod 200 nT vo vzdialenosti 120 metrov od 400 kV a 220 kV linky, 100 metrov od vedenia 110 kV, 50 metrov od 22 kV a 15 m od vedenia 400 V. Magnetické pole sa výrazne líši úrovňami v priamej úmere so zaťažením rozvodov v určitom čase dňa.

  Miestne rozvody elektrickej energie v obciach sú väčšinou na drevených alebo betónových stĺpoch. Káble môžu byť buď 3 alebo 4 individuálne uložené na keramických izolátoroch, ale niekedy sú stáčané spolu, tvoria akúsi kabeláž. Stáčané káble emitujú zčasti nižšie polia než samostatné káble - stáčanie neutralizuje časť elektromagnetických polí. Jediný spôsob, ako sa uistiť, že nie ste vystavení nadmerným úrovniam elektromagnetických polí (nad 200 nT), je vykonať meranie.

  Mnoho rozvodov musí prekonať veľké vzdialenosti od zdroja elektrickej energie do miest a obcí, kde sa elektrina spotrebúva. Rozvody putujú cez oblasti na vidieku a nepridávajú mu na jeho kráse. Možno sa pýtate, či by mohli byť rozvody vedené pod zemou...
Odpoveď znie ÁNO mohli, ale za akú cenu ?  Podzemné vedenie stojí na 1km 20x viac ako vzdušná linka. O niečo málo menší je rozdiel v nákladoch pre napätia menšie ako 22 kV a podzemné káble sú spoľahlivejšie v dlhodobom horizonte.

  V prípade zakopaných káblov je elektrické pole absorbované do zeme. Magnetické polia ale cestujú cez takmer čokoľvek. Ak budete stáť nad zakopaným káblom, môžete byť vystavení oveľa väčšiemu magnetickému polu, než pri vzdušnej linke. Kvôli spôsobu, akým sú káble ukladané v zákope ale polia klesajú so vzdialenosťou oveľa rýchlejšie, než polia z káblov uložených vo vzduchu. Ak ale existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je veľmi malá predzáhrada, alebo žiadna predzáhrada, magnetické pole v miestnosti v prednej časti domu, najmä na prízemí, bude vysoké.

  Je tu ale ďalší faktor, ktorý je potrebné mať na pamäti pri posudzovaní vzdialenosti od rozvodnej siete. Ukázalo sa, že veľké elektrické pole okolo napájacích káblov (110kV, 400kV) priťahuje alebo zachytáva všetky druhy vzdušných znečisťujúcich častíc, vrátane tých škodlivých. Tieto častice môžu získať náboj z rozvodov a "prilepia sa" v pľúcach, na kožu, apod., čo je nebezpečné. Ak je nehnuteľnosť v oblasti, kde je znečistenie z miestneho priemyslu alebo frekventovaných ciest (napr. diaľnic), je tu i zvýšené riziko toxických častíc a aerosólov znečistenia.

  Prítomnosť stožiarov a rozvodov ovplyvňuje hodnotu nehnuteľnosti v ich susedstve. Tieto krajinárske prvky nikdy neboli vizuálne príťažlivé. Vo vlhkom počasí môže byť počuť "hučanie" alebo "praskanie" a môže byť škodlivé pre niektorých ľudí. Pomerne veľká publicita problému v médiách, či zdravotný stav ľudí môže byť ovplyvnený tým, že žijú v blízkosti vysokého napätia, predbehol vizuálny dopad a obavy z budúcej hodnoty pre potenciálnych kupcov.


Čo môžete urobiť na ochranu pred elektrickým a magnetickým polom z VN rozvodov ?

Elektrické pole sa výrazne znižuje takmer všetkými stavebnými materiálmi, s výnimkou klasického skla. Moderné plastové okná s termoizolačnými sklami pohltia veľkú časť elektrických polí. V prípade, že veľké hodnoty elektrických polí pochádzajú z externého zdroja oknom, môžete ich zastaviť špeciálnou tieniacou záclonou, ktorú uzemníte.
Stromy a kríky tiež znížujú elektrické polia, preto by v záhrade nemali chýbať. Listnaté stromy nám však v zime nepomôžu, keďže stratia listy. Miazgovité stromy (borovica, čerešňa, atď) sú lepšie ako stromy bez miazgy.
Podľa podmienok vo Vašom prostredí, plot z pletiva do výšky 2 m uprostred stromoradia môže tiež výrazne prispieť k lepšiemu výsledku.
Bohužiaľ s magnetickými poliami tak ľahko bojovať nie je možné. Olovené platne ani ocelové plechy nie sú účinné. Materiál nazývaný MU-metal sa vyrába aj predáva, znižuje, ale neodstraňuje magnetické polia, navyše je veľmi drahý. V našom eshope nájdete antimagnetické fólie vyrobené zo zliatin kobaltu a niklu, ktoré Vám môžu pomôcť odtieniť striedavé magnetické polia. Celoplošné opatrenia sú však veľmi nákladné, preto najúčinnejšie je znížiť expozíciu magnetickým poliam zväčšením vzdialenosti od rozvodov elektrickej energie.

Zriedkakedy sú káble vedené pod domami. Má to za následok veľmi vysoké magnetické polia v domoch. Káble môžu ležať pod domami, ak bol dom postavený nad nimi bez konzultácie s energetickou distribúciou. V tomto prípade distribučné spoločnosti väčšinou vždy vyžadujú, aby si aktuálny vlastník hradil presmerovanie elektrického vedenia.


Súhrn dôležitých faktov:

  • Elektromagnetické polia VN pochádzajú z káblov, nie zo stožiarov. Čím väčšie napätie v sieti, tým väčšie je pole pod káblami a je potrebné aby sa nehnuteľnosti nachádzali ďalej od týchto káblov. Úrovne polí sa líšia v závislosti na dennej a ročnej dobe.
  • Ak si nie ste istí, aké napätie alebo aká linka prechádza cez nehnuteľnosť, zmerajte úrovne polí v okolí nehnuteľnosti, nespoliehajte sa na odhady.
  • Uistite sa, či sú káble vedúce v blízkosti domu telefónne alebo napájacie (často sa zamieňajú). Dôležité je to najmä pre radové domy bez predzáhradky, kde sa tieto druhy kabeláže najviac vyskytujú.
  • Magnetické polia úrovne viac ako 300 nT sú podľa WHO spájané s rakovinou, depresiami, potratmi, Alzheimerovou chorobou, apod., podľa IARC sú zaradené do kategórie 2B, "možný karcinogén".
  • Káble bývajú uložené aj v zemi, kde ich nie je vidno. Premeranie pozemku môže odhaliť záhadné existencie polí.
  • Prítomnosť stožiarov a rozvodov elektrickej energie znižuje hodnotu nehnuteľností, znižuje počet potenciálnych záujemcov o kúpu nehnuteľnosti.
  • Elektrické rozvody môžu byť hlučné, a to najmä v daždivom vlhkom počasí.
  • Normované stavebné materiály a niektoré stromy znižujú elektrické pole, ale voči magnetickému polu sú neúčinné

Veľkosť elektrického pola sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Veľkosť magnetického pola, indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš veľkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardukrát menšia - mikrotesla (µT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie ako mikroTesla/nanoTesla (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre hodnotu elektrických polí daná vyhláškou MZ SR je: 5 000 V/m
Odporúčaná preventívna hodnota elektrických polí podľa Stavebnej biológie je max: 1 V/m
Hygienická norma pre hodnotu magnetickej indukcie daná vyhláškou MZ SR je: 100 000 nT
Odporúčaná preventívna hodnota magnetickej indukcie podľa Stavebnej biológie je max: 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate elektrické a magnetické polia z VN rozvodov:

      

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poľa, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže byť značne skreslený