ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
13 online • návštevy: 111 / 815203

Aktualizované: 12.9.2021

Vedenie vysokého napätia

  Charakteristické stožiare a vedenia elektrickej rozvodnej siete nájdeme rozosiate po celej krajine. Pretínajú husté lesy, rozžahlé polia, vodné plochy a častokrát i väčšie mestá. Umožňujú prenáša elektrickú energiu na vežké vzdialenosti s čo najmenším odporom a tepelnými stratami v kábloch. Podža napätia na vedení delíme rozvody na VVN (vežmi vysoké napätie), VN (vysoké napätie) a NN (nízke napätie).
   Na Slovensku sú zastúpené 3 typy rozvodov VVN: 400 kV (kilovolt), 220 kV a 110 kV.
400 kV linky zväčša prenášajú elektrickú energiu z elektrární do lokálnych rozvodní a navzájom tieto rozvodne prepájajú. 110 kV linky majú najväčšiu hustotu: z rozvodní napájajú okresy, mestá, mestské časti a menšie rozvodne. 220 kV linky sú využité len sporadicky na niekožkých lokalitách a slúžia ako doplnkové napájacie trasy popri 400 kV linkách. V lokálnych rozvodniach v blizkosti obcí sa VVN transformuje na nižšie napätia a ďalej sa rozvádza po menších linkách až ku koncovému spotrebitežovi (22 kV, 230/400 V).

Na obrázkoch nižšie nájdete typické príklady stožiarov rozvodnej siete pre rôzne napätia. Sú to len príklady a niektoré vo Vašom okolí môžu vyzera trochu inak. Tu treba podotknú, že niektoré typy vedení nemusia ís len vzduchom, ale môžu by zakopané i pod povrch zeme (110 kV, 22 kV, 230/400 V).


400 kV


110 kV


22 kV


230 / 400 V

  Na to, aby sa dala elektrická energia prenáša na vežké vzdialenosti s najmenšími stratami, je vhodné ju transformova. Nakožko transformácia nie je možná v prípade jednosmerného napätia, používa sa v rozvodnej sieti striedavé napätie frekvencie 50 Hz (50x za sekundu dôjde k zmene polarity napätia tam a spä). Zmeny polarity produkujú striedavé elektrické polia v okolí každého zdroja striedavého napätia. Po pripojení a zapnutí žubovožného spotrebiča na striedavé napätie začne rozvodmi a spotrebičom tiec striedavý prúd (tok elektrónov), ktorý, podobne ako napätie, 100x za sekundu zmení svoj smer na základe polarity elektrického napätia. Podža základných fyzikálnych pravidiel, elektrický prúd vytvára v okolí každého vodiča magnetické pole, ktorého intenzita je priamo úmerná vežkosti pretekajúceho prúdu. Keďže sa jedná o striedavý prúd, vytvárané magnetické pole bude tiež premenlivé a zmení smer siločiar 100x za sekundu. Hovoríme teda o striedavom magnetickom poli.

  Elektromagnetické pole sa vytvára v okolí vodičov, nie stožiarov, tie slúžia len ako opora a od vodičov bývajú izolované tzv. izolátormi. Vodiče bývajú zložené z niekožkých vodičov s menším prierezom, navzájom stočených. Najvyššia intenzita polí je v okolí vnútorných vodičov. Vežkos intenzity je závislá od napätia na vodičoch (elektrické pole) a prúdu, ktorý vodičmi preteká (magnetické pole). Čím vyššie napätie alebo prúd, tým väčšie intenzity polí sú v okolí vodičov.

  Pokiaž je intenzita elektrického poža konštantná a daná vežkosou napätia, intenzita magnetického poža sa mení v priebehu času. Najvyššia býva vo vrchole dopytu po elektrine. V lokálnej časti obce to môže to by napríklad medzi 7 až 9 hod. rannou, alebo medzi 6 a 10 hod. večernou. Tiež sa intenzity môžu dlhodobo meni v závislosti na ročnom období. V zime môžu by intenzity vyššie než v lete, kvôli dlhšej dobe svietenia alebo vykurovania elektrinou.
 Živé vodiče, vedúce priamo ponad dom alebo v blízkosti nehnutežností, môžu by spojené so zvýšeným rizikom závažných chorôb. Niekedy sú vodiče v obci vedené priamo pred domami, obzvl᚝ ak domy nemajú predzáhradky. Je vysoko pravdepodobné, že v miestnostiach na poschodí domu budú intenzity elektromagnetických polí omnoho väčšie, než na prízemí:


Rozvody umiestnené v blízkosti striech sú zdrojom pomerne intenzívnych magnetických polí, ktoré nie je možné žahko eliminova

Orientačné pravidlo, ktoré možno občas použi
 Intenzita magnetického poža klesá pod 200 nT vo vzdialenosti 120 metrov od 400 kV a 220 kV rozvodu, 100 metrov od 110 kV rozvodu, 50 metrov od 22 kV rozvodu a 15 m od 230/400 V rozvodu. Intenzity sa však výrazne odlišujú vzhžadom na odber z rozvodov v určitom čase dňa alebo roka.

 Meranie intenzít je jediným spožahlivým spôsobom pre získanie predstavy o úrovniach elektromagnetických polí z vysokonapäových rozvodov. Z dôvodu vysokej variability pretekajúceho prúdu je pomerne náročné matematicky urči minimálnu a maximálnu intenzitu magnetických polí. 

 Lokálne rozvody elektrickej energie v obciach sú umiestnené väčšinou na drevených alebo betónových stĺpoch. Vodiče bývajú 3 alebo 4 spravidla individuálne uložené na keramických izolátoroch, ale môžeme nájs aj vodiče stočené do jedného kábla. Stočené vodiče predstavujú určitý benefit v úrovniach intenzít magnetických polí v porovnaní so samostatne uloženými vodičmi - malá vzdialenos živých a spätných vodičov totiž neutralizuje čas elektromagnetických polí.

  Mnohé elektrické rozvody pretínajú vežké vzdialenosti od zdroja elektrickej energie. Z estetického hžadiska to nepredstavuje vežkú výhru. Niektoré rozvody je možné vies aj zemou, podobne, ako sú zemou bežne vedené NN rozvody 230/400 V vo väčších mestách. Problémom však môže by finančná stránka. Rozvody vedené v zemi predstavujú 20x väčšiu investíciu než vedenie vzduchom.

  Podzemné rozvody nevytvárajú nad zemou žiadne elektrické polia. To však neplatí pre magnetické polia, ktoré "cestujú" cez takmer čokožvek. Pre menšiu vzdialenos k nehnutežnostiam môže by podzemné vedienie dokonca masívnejším zdrojom magnetických polí ako vzdušné vedenie. Ak je napr. podzemný rozvod uložený v tesnej vzdialenosti od stavby, magnetické pole v miestnostiach bezprostredne pri kabeláži môže by pomerne intenzívne.

  Je tu však i ďalší faktor v súvislosti so vzdialenosou od rozvodov vysokého napätia. Ukázalo sa, že vežké elektrické pole okolo vodičov VVN doslova "priahuje" všetky druhy vzdušných znečisujúcich častíc, vrátane toxických. Tieto častice môžu získa náboj z elektrických polí a "prilepi sa" v pžúcnych alveolách, infiltrova sa do epidermy, apod. Rizikové je to najmä v oblastiach vyššieho priemyselného znečistenia alebo v prítomnosti frekventovaných komunikácií.

  Prítomnos stožiarov a rozvodov VN a VVN ovplyvňuje hodnotu nehnutežností v ich susedstve. Vo vlhkom prostredí poču "hučanie" alebo "praskanie" v okolí vodičov, čo môže by pre niekoho nepríjemné.


 V nasledujúcom videu sme zhrnuli základné informácie o silových elektrických rozvodoch, vedení vysokého a nízkeho napätia. Zmeriame vežkos intenzity elektrického a magnetického poža v rôznych vzdialenostiach od vodičov. Ukážeme si rozdiely v expozícii pre jednotlivé druhy rozvodov.Čo môžeme urobi na ochranu pred elektrickým a magnetickým požom z rozvodov VN a VVN?

 Intenzita elektrického poža klesá so švorcom vzdialenosti od zdroja. Naviac, zemský povrch funguje ako spätný vodič, preto má vždy opačný potenciál vzhžadom na živý vodič. Intenzita striedavých elektrických polí je však pri zemskom povrchu vždy nulová. Výrazne sa tiež eliminuje viac alebo menej elektricky vodivými stavebnými materiálmi, resp. materiálmi s určitým obsahom vlhkosti, s výnimkou tých absolútne elektricky nevodivých. Uzemnenie elektricky vodivého materiálu napomôže k mohutnejšej eliminácii. Hustá zeleň s vysokým obsahom vody predstavuje rovnako vhodnú prekážku pre striedavé elektrické polia. Moderné plastové okná s termoizolačnými sklami odrazia vežkú čas elektrických polí. Plot z pletiva do výšky 2 m uprostred stromoradia môže tiež výrazne prispie k lepšiemu výsledku.

 Magnetické polia tak žahko eliminova nie je možné. Olovené platne ani ocelové plechy nie sú účinné. Dostupný materiál nazývaný MU-metal môže z vežkej časti eliminova, ale nedokáže úplne odstráni magnetické polia, navyše je vežmi drahý. Alternatívou môže by špeciálna zliatina kobaltovo-niklových kovov, upravená v podobe fólie. Tento materiál nemá vplyv na statické magnetické pole, ale dokáže bráni zmenám polarity magnetického poža. Celoplošné opatrenia sú však vežmi nákladné, častokrát je preto jediné možné riešenie dodržiava maximálnu možnú vzdialenos od VN a VVN rozvodov elektrickej energie.


Súhrn dôležitých faktov

  • Elektromagnetické polia VN pochádzajú z vodičov, nie zo stožiarov. Čím väčšie napätie rozvodu a pretekajúci prúd, tým väčšia intenzita elektromagnetických polí v okolí. Úrovne sa môžu líši v závislosti na dennej alebo ročnej dobe.
  • Magnetické polia s úrovňou indukcie väčšou ako 300 nT sú pri dlhodobej expozícii podža IARC spájané s onkologickými ochoreniami, depresiami, potratmi, Alzheimerovou chorobou, apod., IARC ich klasifikuje do kategórie 2B, "možný karcinogén".
  • Rozvody VN môžu by uložené aj v zemi, takže ich nie je vidie. Premeranie na pozemku môže odhali skryté rozvody.
  • Prítomnos stožiarov a rozvodov VN a VVN môže zníži hodnotu nehnutežností, resp. zmenši počet potenciálnych záujemcov o kúpu nehnutežnosti.
  • Elektrické rozvody VVN môžu by hlučné, a to najmä v daždivom / vlhkom počasí.
  • Normované stavebné materiály a hustá zeleň eliminujú elektrické pole, ale voči magnetickému požu sú neúčinné

Vežkos intenzity elektrického poža sa udáva vo voltoch na meter (V/m).
Vežkos úrovne magnetického poža, indukcie sa udáva v tesla (T), ide však o príliš vežkú jednotku, častejšie sa teda používa jednotka miliónkrát až miliardkrát menšia - mikrotesla (ľT), resp. nanotesla (nT). Na americkom kontinente sa často používajú aj jednotky Gauss/miliGauss, ktoré sú 100-násobne väčšie (1 mG = 100 nT).

Hygienická norma pre intenzitu elektrických polí (vyhláška MZ SR): 5 000 V/m
Odporúčaná maximálna intenzita elektrických polí (Stavebná biológia): 1 V/m
Hygienická norma pre úroveň magnetickej indukcie (vyhláška MZ SR): 100 000 nT
Odporúčaná maximálna úroveň magnetickej indukcie (Stavebná biológia): 20 nT


V našom eshope nájdete:
Meracie prístroje, ktorými odmeriate elektrické a magnetické polia z VN rozvodov:

 

Tieniace materiály: antimagnetické fólie, tieniace tkaniny, siete a pletivá, tieniace nátery


Priebeh a modulácia vlnenia:

Elektrické domové rozvody a rozvody vysokého napätia
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTRÁLNY GRAF ZVUK

ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Vzniká v okolí každého fázového vodiča. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Malé pokrivenie sínusového priebehu majú na svedomí vyššie parazitné frekvencie, tzv. "špinavá elektrina"

MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Amplitúda sa zmení 100x za sekundu. Na rozdiel od elektrického poža, magnetické pole vo vertikálnej rovine častokrát nemá pekný sínusový priebeh, môže by značne skreslený