ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 141 / 1053897

Aktualizované: 12.10.2020

Často kladené otázky - základňové stanice mobilnej siete (BTS)

Ako môžem zistiť, komu patrí základňová stanica na vedľajšej budove a aké má parametre ?

  Žiaľ, na Slovensku (na rozdiel od väčšiny západných krajín) je to tak, že tieto informácie sa z verejného média nedozviete. Neexistuje centrálna mapa všetkých (nielen mobilných) vysielačov a vykrývačov, takže tú "Vašu" anténu nie je možné ľahko podľa adresy vyhľadať. Prináša to do systému pomerne značný chaos a umožňuje postaviť čokoľvek kdekoľvek bez vedomia nielen úradov, ale aj obyvateľov domov v okolí. Asi najlepšie je informovať sa na miestnom úrade, príp. príslušnom stavebnom úrade, ktorý mal o stavbe základňovej stanice viesť dokumentáciu. Ak poznáte vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej základňová stanica stojí, skúste sa u neho informovať, mal by mať k dispozícii nájomnú zmluvu s dokumentáciou.

Aký je rozdiel medzi makrobunkou (macrocell), mikrobunkou (microcell) a pikobunkou (picocell) ?

Základňové stanice mobilnej siete delíme podľa výkonu na 3 hlavné skupiny:

Makrobunka
  Antény pre makrobunky bývajú zväčša namontované na pozemných stožiaroch, na strechách budov alebo na iných existujúcich štruktúrach, vo výške, ktorá poskytuje priamy výhľad na okolité budovy a terén. Oblasť pokrytia makrobunkou je veľmi variabilná, zhruba od 500 m až do 35 km v závislosti na kapacite a miere zahltenia pásma a s tým súvisiaceho rušenia. Vyžiarený výkon závisí od počtu aktívnych prvkov a zisku anténneho systému, čo vedie k hodnotám EIRP od 50 W (17 dBW) do 1000 W (30 dBW) na jednu službu jedného operátora. Antény a základňové stanice však môžu byť aj zdieľané, na jednom stožiari môžu mať antény aj viacerí operátori. Pri viacerých službách (2G/3G/4G) môže byť antén na jednom sytéme aj viacero (podľa využívaných frekvencií a parametrov antén). Výkon makrobunky je tak znásobený nielen počtom operátorov ale i počtom prevádzkovaných služieb.

Mikrobunka
  Mikrobunky sú navrhnuté tak, aby vyplnili pokrytie a pridali ďalšie kapacitu siete v husto obývaných lokalitách v mestských a prímestských oblastiach, a to ako vonku, tak  aj vo vnútri budov. Sú menšie ako makrobunky a ak sú namontované na existujúce štruktúry, môžu byť často zamaskované ako stavebné prvky. Antény mikrobuniek sú umiestňované nižšie ako strechy budov, napríklad na vonkajších stenách existujúcich štruktúr, stĺpoch verejného osvetlenia a ďalšom mobiliári, takže oblasť pokrytia je primárne definovaná usporiadaním ulice. Pokrytie je zvyčajne od 200 do 500 m. Typické vyžarovacie výkony by mali byť len niekoľko wattov, čo má za následok hodnotu ekvivalentného vyžiareného výkonu (EIRP) v rozmedzí od 1.6 do 30W (2 - 15 dBW) na 1 službu 1 operátora.

Pikobunka
  Pikobunky poskytujú lokálne pokrytie, ako napríklad vo vnútri budov, kde je zlé pokrytie alebo existuje vysoký počet užívateľov, ako sú nákupné zóny, podzemné garáže, letiská a stanice. Antény pikobuniek sú umiestnené vo vnútri budov,  na stenách, stropoch alebo v stropných podhľadoch. Ak je potrebné pokryť celú budovu, je zväčša nutné použiť niekoľko pikobuniek. Užívatelia pikobuniek môžu byť pevní aj pohybliví; pevní užívatelia sú napríklad bezdrôtové miestne siete (WLAN) medzi počítačmi. Pokrytie je definované tvarom a vlastnosťami miestností a kvalita služby je daná zariadením miestností a prítomnosťou ľudí. Pikobunky majú nižšie výstupné výkony než mikrobunky, zvyčajne menej ako 1 W - teda porovnateľné s jedným mobilným telefónom.

Oficiálne (ETSI) údaje pre výkon vysielača na 1 kanál:

Typ bunky a frekvencia Rozsah výkonu
Makrobunka  GSM 900 (trieda 8) 2.5 - 640 W
Makrobunka  GSM 1800 (trieda 4) 2.5 - 40 W
Mikrobunka  GSM 900 (trieda 3) 0.008 - 0.25 W
Mikrobunka  GSM 1800 (trieda 3) 0.05 - 1.6 W
Pikobunka  GSM 900 (trieda 1) 0.02 - 0.1 W
Pikobunka  GSM 1800 (trieda 1) 0.04 - 0.2 W
 
  V kontexte výstavby mobilných základňových staníc platí, že čím väčší dopyt po službe (čím väčšia hustota ľudí na jednotku plochy, ktorí používajú mobilné komunikačné zariadenie), tým viac nových základňových staníc a vykrývačov (repeaterov) je nutné vybudovať, aby sieť spoľahlivo fungovala. Od počtu operátorov na trhu sa lineárne odvíja aj počet potrebných základňových staníc po krajine. Vo väčšine prípadov sa od počtu ponúkaných služieb (2G/3G/4G/...) lineárne odvíja aj počet antén na stožiaroch a celkový výkon základňových staníc sa násobne zvyšuje.

Skutočne udržujú operátori výkon vysielačov základňových staníc tak nízko, ako je to len možné?

  Vieme, že to tak v mnohých prípadoch nie je. Na overenie môžeme použiť jednoduchý REI index, ktorý umožňuje zhodnotiť, či je expozícia zo základňovej stanice "tak nízka, ako je to len možné".

REI = EIRP/h2

kde EIRP je vyžiarený výkon základňovej stanice vo wattoch a h je výška antén nad terénom v metroch. Ak poznáte výkon len v dBW, prepočítate ho na watty pomocou vzorca W = 10(dBW/10). Môžete tiež použiť prevodnú tabuľku:

dBW

W

dBW

W

dBW

W

3 dBW

2.0 W

13 dBW

20 W

23 dBW

200 W

4 dBW

2.5 W

14 dBW

25 W

24 dBW

251 W

5 dBW

3.2 W

15 dBW

32 W

25 dBW

316 W

6 dBW

4 W

16 dBW

40 W

26 dBW

398 W

7 dBW

5 W

17 dBW

50 W

27 dBW

501 W

8 dBW

6 W

18 dBW

63 W

28 dBW

631 W

9 dBW

8 W

19 dBW

79 W

29 dBW

794 W

10 dBW

10 W

20 dBW

100 W

30 dBW

1000 W

11 dBW

13 W

21 dBW

126 W

31 dBW

1259 W

12 dBW

16 W

22 dBW

158 W

32 dBW

1585 W

  V ideálnom prípade by základňová stanica mala mať index REI menší alebo rovný 1, vyššie hodnoty sú akceptovateľné len vo väčšej vzdialenosti od obytných zón, nemocníc a škôl. V opačnom prípade by mala byť výška stožiara väčšia alebo by stanica mala mať nižší výkon. Ak sú antény na strechách budov a vzdialenosť od nich je aspoň 200 m, je možné namiesto použitia absolútnej výšky od terénu použiť výškový rozdiel od horného poschodia najbližšej obytnej budovy – napr. anténa vo výške 43 m nad terénom na streche budovy môže mať len 5 m vertikálny rozdiel od protistojacej budovy, resp. jej horných podlaží.


Súvisiace články: