ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 146 / 995652

Aktualizované: 12.10.2020

Často kladené otázky - základňové stanice mobilnej siete (BTS)

• Ako môžem zisti, komu patrí základňová stanica na vedžajšej budove a aké má parametre ?

  Žiaž, na Slovensku (na rozdiel od väčšiny západných krajín) je to tak, že tieto informácie sa z verejného média nedozviete. Neexistuje centrálna mapa všetkých (nielen mobilných) vysielačov a vykrývačov, takže tú "Vašu" anténu nie je možné žahko podža adresy vyhžada. Prináša to do systému pomerne značný chaos a umožňuje postavi čokožvek kdekožvek bez vedomia nielen úradov, ale aj obyvatežov domov v okolí. Asi najlepšie je informova sa na miestnom úrade, príp. príslušnom stavebnom úrade, ktorý mal o stavbe základňovej stanice vies dokumentáciu. Ak poznáte vlastníka nehnutežnosti, na ktorej základňová stanica stojí, skúste sa u neho informova, mal by ma k dispozícii nájomnú zmluvu s dokumentáciou.

• Aký je rozdiel medzi makrobunkou (macrocell), mikrobunkou (microcell) a pikobunkou (picocell) ?

Základňové stanice mobilnej siete delíme podža výkonu na 3 hlavné skupiny:

Makrobunka
  Antény pre makrobunky bývajú zväčša namontované na pozemných stožiaroch, na strechách budov alebo na iných existujúcich štruktúrach, vo výške, ktorá poskytuje priamy výhžad na okolité budovy a terén. Oblas pokrytia makrobunkou je vežmi variabilná, zhruba od 500 m až do 35 km v závislosti na kapacite a miere zahltenia pásma a s tým súvisiaceho rušenia. Vyžiarený výkon závisí od počtu aktívnych prvkov a zisku anténneho systému, čo vedie k hodnotám EIRP od 50 W (17 dBW) do 1000 W (30 dBW) na jednu službu jedného operátora. Antény a základňové stanice však môžu by aj zdiežané, na jednom stožiari môžu ma antény aj viacerí operátori. Pri viacerých službách (2G/3G/4G) môže by antén na jednom sytéme aj viacero (podža využívaných frekvencií a parametrov antén). Výkon makrobunky je tak znásobený nielen počtom operátorov ale i počtom prevádzkovaných služieb.

Mikrobunka
  Mikrobunky sú navrhnuté tak, aby vyplnili pokrytie a pridali ďalšie kapacitu siete v husto obývaných lokalitách v mestských a prímestských oblastiach, a to ako vonku, tak  aj vo vnútri budov. Sú menšie ako makrobunky a ak sú namontované na existujúce štruktúry, môžu by často zamaskované ako stavebné prvky. Antény mikrobuniek sú umiestňované nižšie ako strechy budov, napríklad na vonkajších stenách existujúcich štruktúr, stĺpoch verejného osvetlenia a ďalšom mobiliári, takže oblas pokrytia je primárne definovaná usporiadaním ulice. Pokrytie je zvyčajne od 200 do 500 m. Typické vyžarovacie výkony by mali by len niekožko wattov, čo má za následok hodnotu ekvivalentného vyžiareného výkonu (EIRP) v rozmedzí od 1.6 do 30W (2 - 15 dBW) na 1 službu 1 operátora.

Pikobunka
  Pikobunky poskytujú lokálne pokrytie, ako napríklad vo vnútri budov, kde je zlé pokrytie alebo existuje vysoký počet užívatežov, ako sú nákupné zóny, podzemné garáže, letiská a stanice. Antény pikobuniek sú umiestnené vo vnútri budov,  na stenách, stropoch alebo v stropných podhžadoch. Ak je potrebné pokry celú budovu, je zväčša nutné použi niekožko pikobuniek. Užívatelia pikobuniek môžu by pevní aj pohybliví; pevní užívatelia sú napríklad bezdrôtové miestne siete (WLAN) medzi počítačmi. Pokrytie je definované tvarom a vlastnosami miestností a kvalita služby je daná zariadením miestností a prítomnosou žudí. Pikobunky majú nižšie výstupné výkony než mikrobunky, zvyčajne menej ako 1 W - teda porovnatežné s jedným mobilným telefónom.

Oficiálne (ETSI) údaje pre výkon vysielača na 1 kanál:

Typ bunky a frekvencia Rozsah výkonu
Makrobunka  GSM 900 (trieda 8) 2.5 - 640 W
Makrobunka  GSM 1800 (trieda 4) 2.5 - 40 W
Mikrobunka  GSM 900 (trieda 3) 0.008 - 0.25 W
Mikrobunka  GSM 1800 (trieda 3) 0.05 - 1.6 W
Pikobunka  GSM 900 (trieda 1) 0.02 - 0.1 W
Pikobunka  GSM 1800 (trieda 1) 0.04 - 0.2 W
 
  V kontexte výstavby mobilných základňových staníc platí, že čím väčší dopyt po službe (čím väčšia hustota žudí na jednotku plochy, ktorí používajú mobilné komunikačné zariadenie), tým viac nových základňových staníc a vykrývačov (repeaterov) je nutné vybudova, aby sie spožahlivo fungovala. Od počtu operátorov na trhu sa lineárne odvíja aj počet potrebných základňových staníc po krajine. Vo väčšine prípadov sa od počtu ponúkaných služieb (2G/3G/4G/...) lineárne odvíja aj počet antén na stožiaroch a celkový výkon základňových staníc sa násobne zvyšuje.

• Skutočne udržujú operátori výkon vysielačov základňových staníc tak nízko, ako je to len možné?

  Vieme, že to tak v mnohých prípadoch nie je. Na overenie môžeme použi jednoduchý REI index, ktorý umožňuje zhodnoti, či je expozícia zo základňovej stanice "tak nízka, ako je to len možné".

REI = EIRP/h2

kde EIRP je vyžiarený výkon základňovej stanice vo wattoch a h je výška antén nad terénom v metroch. Ak poznáte výkon len v dBW, prepočítate ho na watty pomocou vzorca W = 10(dBW/10). Môžete tiež použi prevodnú tabužku:

dBW

W

dBW

W

dBW

W

3 dBW

2.0 W

13 dBW

20 W

23 dBW

200 W

4 dBW

2.5 W

14 dBW

25 W

24 dBW

251 W

5 dBW

3.2 W

15 dBW

32 W

25 dBW

316 W

6 dBW

4 W

16 dBW

40 W

26 dBW

398 W

7 dBW

5 W

17 dBW

50 W

27 dBW

501 W

8 dBW

6 W

18 dBW

63 W

28 dBW

631 W

9 dBW

8 W

19 dBW

79 W

29 dBW

794 W

10 dBW

10 W

20 dBW

100 W

30 dBW

1000 W

11 dBW

13 W

21 dBW

126 W

31 dBW

1259 W

12 dBW

16 W

22 dBW

158 W

32 dBW

1585 W

  V ideálnom prípade by základňová stanica mala ma index REI menší alebo rovný 1, vyššie hodnoty sú akceptovatežné len vo väčšej vzdialenosti od obytných zón, nemocníc a škôl. V opačnom prípade by mala by výška stožiara väčšia alebo by stanica mala ma nižší výkon. Ak sú antény na strechách budov a vzdialenos od nich je aspoň 200 m, je možné namiesto použitia absolútnej výšky od terénu použi výškový rozdiel od horného poschodia najbližšej obytnej budovy – napr. anténa vo výške 43 m nad terénom na streche budovy môže ma len 5 m vertikálny rozdiel od protistojacej budovy, resp. jej horných podlaží.


Súvisiace články: