ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 215 / 750973

Aktualizované: 9.6.2015

BAUBIOLOGIE MAES / Inštitút pre stavebnú bio+ekológiu IBN

Dodatok k štandardu testovacích metód stavebnej biológie SBM-2008

SMERNICE K LIMITOM STAVEBNEJ BIOLÓGIE

pre oddychové zóny a spálne

  Smernice stavebnej biológie sú založené na zásade preventívnej opatrnosti. Sú špeciálne navrhnuté pre priestory určené na oddych a spanie spojené s dlhodobými expozíciami a zároveň príležitosou pre telesnú regeneráciu. Boli vypracované na základe skúseností a znalostí stavebnej biológie a možnosou ich dosiahnutežnosti. Okrem toho boli konzultované s vedeckými štúdiami a ďalšími odporúčaniami. Svojim profesionálnym ponímaním pomáha stavebná biológia identifikova, minimalizova a vyhnú sa environmentálnym rizikovým faktorom v rámci možností. Ciežom je identifikova, lokalizova a posúdi zdroje možných rizík, zváži všetky faktory holistickým spôsobom, pomocou dostupných diagnostických nástrojov, s analýzou odborných znalostí a vytvori vnútorný obytný priestor, ktorý je maximálne prirodzený a bez rušivých expozícií.

 • Bez anomálie:  Táto kategória poskytuje najvyšší stupeň prevencie. Odráža prírodné podmienky bez expozícií alebo takmer identické úrovne prirodzeného pozadia nášho moderného životného prostredia

 • źahká anomália:  Ako preventívne opatrenie a najmä s ohžadom na citlivých a chorých žudí, mala by by vykonaná sanácia, akonáhle je to možné

 • Výrazná anomália:  Hodnoty v tejto kategórii NIE SÚ prijatežné z pohžadu stavebnej biológie, sanácia by mala by vykonaná čo najskôr. Okrem početných anamnéz, vedecké štúdie naznačujú biologické účinky a zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii

 • Extrémna anomália:  Tieto hodnoty si vyžadujú okamžité a prísne opatrenia. Hodnoty v kategórii medzinárodných smerníc a odporúčaní pre verejné expozície môžu by už dosiahnuté alebo dokonca prekročené.

 

Hlavná zásada
Akékožvek zmenšenie rizika stojí vždy za to. PRÍRODA je konečný štandard.

Malým písmom na konci každej podkategórie štandardu stavebnej biológie sú uvedené porovnávacie hraničné hodnoty,
napr. záväzné limity alebo iné pokyny, odporúčania a výsledky výskumu, príp. prírodné úrovne pozadia.
 

POLIA, VLNY, ŽIARENIE

1 STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália
 

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita poža s uzemnením

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita poža bez uzemnenia

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

Napätie na tele pri uzemnení

mV

< 10

10 - 100

100 - 1000

> 1000

Hodnoty pri 50/60 Hz, vyššie frekvencie a ich harmonické by mali by posudzované prísnejšie. ACGIH pracovníci TLV: 25000 V/m; DIN/VDE: pracovníci 20000 V/m, všeobecne 7000 V/m; ICNIRP: 5000 V/m; TCO: 10 V/m; US-Congress/EPA: 10 V/m; BUND: 0.5 V/m; štúdie o oxidačnom strese, vožných radikáloch, melatoníne, detskej leukémii: 10-20 V/m; prírodné pozadie: < 0.0001 V/m

2 STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

Hodnoty pri 50/60 Hz, vyššie frekvencie a ich harmonické by mali by posudzované prísnejšie. V prípade intenzívnych a častých časových fluktuácií magnetického poža je potrebné vykona záznam údajov najmä počas noci a pre posúdenie použi 95ty percentil. DIN/VDE: pracovníci 5000000 nT, všeobecný 400000 nT; ACGIH pracovníci TLV: 200000 nT; ICNIRP: 100000 nT; Švajčiarsko 1000 nT; WHO:300-400nT "možný karcinogén"; TCO: 200 nT;US-Congress/EPA:200 nT; BioInitiative: 100 nT; BUND: 10 nT; prírodné pozadie: < 0.0002 nT

3 RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola

mV/m

< 6

6 - 60

60 - 600

> 600

Hustota radiačného toku

ľW/m2

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

Hodnoty pre osamotené RF zdroje, napr. GSM, UMTS, WiMAX, WiFi, Radio, TV, DECT bezdrôtové technológie,..., pri maximálnych hodnotách. Netýkajú sa radarových signálov. Viac kritické sú RF zdroje s impulznými alebo periodickými signálmi (mobilný telefón, DECT, WLAN, digitálne vysielanie ...). Posudzujú sa kritickejšie najmä vo vyšších frekvenčných rozsahoch. Menej kritické sú RF zdroje s nepulznými a neperiodickými signálmi (FM, KV, SV, DV analógové vysielanie ...). Posudzujú sa vežkorysejšie, najmä v nižších frekvenčných rozsahoch. DIN/VDE: pracovníci do 61 V/m ~ 100000000 ľW/m2, všeobecne do 61 V/m ~ 10000000 ľW/m2; ICNIRP: do 61 V/m ~ 10000000 ľW/m2; Salzburgské uznesenie / Viedenská Medicínska Asociácia: 0.6 V/m ~ 1000 ľW/m2; BioInitiative: 0.6 V/m ~ 1000 ľW/m2 vonku; EU-Parliament STOA: 0.2 V/m ~ 100 ľW/m2; Salzburg: 0.06 V/m ~ 10 ľW/m2 vonku, 0,02 V/m ~ 1 ľW/m2 vnútri; EEG / imunitné efekty: 0.6 V/m ~ 1000 ľW/m2; citlivos mobilných telefónov: < 0.0006 V/m ~ 0.001 μW/m2; prírodné pozadie: < 0.000002 V/m ~ 0.000001 μW/m2

4 STATICKÉ ELEKTRICKÉ POLIA (elektrostatika)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Povrchové napätie

V

< 100

100 - 500

500 - 2000

> 2000

Vybíjací čas

s

< 10

10 - 30

30 - 60

> 60

Hodnoty sa vzahujú na materiály a zariadenia blízko k telu a/alebo s dominantnou plochou pri cca. 50% relatívnej vlhkosti. TCO: 500 V; poškodenie elektronických súčiastok: od 100 V; bolestivé šoky a skutočné iskry: 2000-3000V; syntetické materiály, plastové povrchové úpravy: do 10000 V; syntetické podlahy, laminát: až do 20000 V; TV obrazovky: do 30000 V; prírodné pozadie: < 100 V

5 STATICKÉ MAGNETICKÉ POLIA (magnetostatika)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Odchýlka hustoty toku (ocež)

ľT

< 1

1 - 5

5 - 20

> 20

Kolísanie hustoty toku (prúd)

ľT

< 1

1- 2

2 - 10

> 10

Odchýlka strelky kompasu

°

< 2

2 - 10

10 - 100

> 100

Hodnoty pre odchýlky hustoty toku v ľT sa vzahujú na kov/ocež a kolísanie hustoty toku na jednosmerný prúd. DIN/VDE: pracovníci 67900 ľT, všeobecne 21200 ľT; USA/Austria: 5000-200000 ľT; MRI: 2-4 T; zemské magnetické pole: mierne pásmo 40-50ľT, rovník 25 ľT, severný/južný pól 65 ľT; oko: 0.0001 nT, mozog: 0.001 nT, srdce: 0.05 nT; navigácia u zvierat: 1 nT; 1 ľT = 10 mG

6 RÁDIOAKTIVITA (gama žiarenie, radón)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Zvýšenie ekvivalentnej dávky

%

< 50

50 - 70

70 - 100

> 100

Hodnoty platia vo vzahu k miestnym základným hodnotám: stredná EU v priemere 0.8 mSv/a (100 nSv/h). Pre podstatu odchýlok od žiarenia na pozadí je nutné referenčné rozmedzie pre zodpovedajúce zvýšenie dávkového príkonu zníži zodpovedajúcim spôsobom. Radiačná ochrana: všeobecne 1 mSv/a expozícia navyše, pracovníci 20 mSv/a; BGA: všeobecne 1.67 mSv/a; USA: všeobecne 5 mSv/a, pracovníci 50 mSv/a; prírodné pozadie: < 0.6 mSv/a (< 70 nSv/h) sever, > 1.4 mSv/a (> 165 nSv/h) juh

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Radón

Bq/m3

< 30

30 - 60

60 - 200

> 200

EU: 400 Bq/m3 (staré budovy), 200 Bq/m3 (novostavby); radiačná ochrana: 250 Bq/m3; Švédsko, Kanada: 200 Bq/m3; US EPA: 150 Bq/m3; Anglicko: 100 Bq/m3 (novostavby); WHO: 100 Bq/m3; Nemecko: 100 Bq/m3; priemer úrovní interiér: 20-50 Bq/m3, priemer úrovní exteriér: 5-15 Bq/m3; radónová mína: 100000 Bq/m3; nárast rizika rakoviny pžúc o 10% na každých 100 Bq/m3; Bq/m3 x 0.027 = pCi/l

7 GEOLOGICKÉ PORUCHY (geomagnetické polia, pozemné žiarenie)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Narušenie geomagnetického poža

nT

< 100

100 - 200

200 - 1000

> 1000

Poruchy pozemného žiarenia

%

< 10

10 - 20

20 - 50

> 50

Hodnoty platia vo vzahu k prirodzenému geomagnetickému požu a zemskému prirodzenému pozadiu gama alebo neutrónového žiarenia. Prirodzené kolísanie zemského magnetického poža: prechodne 10-100nT; magnetické búrky/solárne erupcie: 100-1000nT; pokles za rok: 20 nT

INTERIÉROVÉ TOXÍNY, ZNEČISUJÚCE LÁTKY, VNÚTORNÁ KLÍMA

1 FORMALDEHYD a iné toxické plyny

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Formaldehyd

ľg/m3

< 20

20 - 50

50 - 100

> 100

MAK: 370 ľg/m3, BGA: 120 ľg/m3; WHO: 100 ľg/m3; AGÖF referenčná hodnota "normal": 30 ľg/m3; VDI: 25 ľg/m3; podráždenie slizníc a očí: 50 ľg/m3; zachytenie zápachu: 60 ľg/m3; okamžité riziko ohrozujúce život: 30 000 ľg/m3; prírodné pozadie < 2 μg/m3; 100 ľg/m3 = 0.083 ppm

2 ROZPڊADLÁ a iné prchavé organické látky (VOC)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

VOC

ľg/m3

< 100

100 - 300

300 - 1000

> 1000

Hodnoty sa vzahujú na celkovú sumu všetkých prchavých organických zlúčenín vo vnútornom ovzduší (TVOC). Alergénne, dráždivé alebo intenzívne zapáchajúce látky alebo zmesi treba hodnoti kritickejšie, zvl᚝ škodlivé alebo karcinogénne látky znečisujúce ovzdušie. Federálna agentúra pre životné prostredie Nemecko: 200-300ľg/m3; Seifert BGA: preventívna hranica 200-300 ľg/m3; Molhave: 200 ľg/m3; AGÖF: 100 ľg/m3; prírodné pozadie: < 10 μg/m3; AGÖF "normal": toluén 12 ľg/m3, xylén 5 ľg/m3, benzén 1.7 ľg/m3, etylbenzén 2 ľg/m3

3 PESTICÍDY a iné poloprchavé organické látky (SVOV)

Smernica stavebnej biológie 

 

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Pesticídy
napr. PCP, lindane,
permetrin,
chlorpyrifos, DDT,
dichlofluanid... 

 

vzduch

ng/m3

< 5

5 - 25

25 - 100

> 100

 

drevo, materiál

mg/kg

< 1

1- 10

10 - 100

> 100

 

prach

mg/kg

< 0.5

0.5 - 2

2 - 10

> 10

 

materiál
v kontakte s kožou
 

mg/kg

< 0.5

0.5 - 2

2 - 10

> 10

 

PCB

 

prach

mg/kg

< 0.5

0.5 - 2

2 - 5

> 5

Spomažovače horenia

chlórované

prach

mg/kg

< 0.5

0.5 - 2

2 - 10

> 10

 

bez halogénu

prach

mg/kg

< 5

5 - 50

50 - 200

> 200

PAH

 

prach

mg/kg

< 0.5

0.5 - 2

2 - 20

> 20

Zmäkčovadlá

 

prach

mg/kg

< 100

100 - 250

250 - 1000

> 1000

Súčet hodnôt v nanogramoch na meter kubický (vzduch) a miligram na kilogram (materiál, drevo, prach). Hodnoty pre prach sa vzahujú na typické zmesi látok. Hodnoty pre absorbované zmäkčovadlá v prachu (súčet: x2). Vyhláška zákazu PCP (Nemecko): 5 mg/kg (materiál); PCP smernica: 1000 ng/m3 (vzduch), dop.hodnota: 100 ng/m3; ARGE-Bau: 100 ng/m3 (vzduch), 1 mg/kg (prach); PCB smernica: 300 ng/m3 (dop.hodnota); PCB dop.hodnota pre sanáciu (Nemecko): 10 ng/m3; AGÖF referenčná hodnota "normal" pre prach: PCP 0.3 mg/kg, permetrin 0.5 mg/kg, TCEP 0.5 mg/kg; PAH benzo(a)pyren < 0.2 mg/kg, DEHP 400 mg/kg

ČASTICE A VLÁKNA (jemné častice, nanočastice, azbest, minerálne vlákna...)

Vnútorné koncentrácie častíc, vlákien alebo prachu by mali by pod spoločnými, neznečistenými vonkajšími koncentráciami. Azbest by sa vôbec nemal nachádza vo vnútornom ovzduší, v domovom prachu a na povrchoch predmetov.

 
Bývalé hodnoty stavebnej biológie pre azbestové vlákna: SBM-2000: 500/m3 extrémna anomália. Azbestové vlákna v ovzduší - BGA: 500-1000/m3; TRGS dop.: 500/m3; EU: 400/m3; WHO: 200/m3; exteriér - ovzdušie: 50-150/m3; región s čistým ovzduším: 20/m3; Častice v ovzduší (ročný priemer) - Nemecko: 40 ľg/m3; EU: 50 ľg/m3 (< 10 μm); TA: 150 ľg/m3 (< 2.5 μm); Alpy 3000m: 5-10 ľg/m3; vidiek: 20-30 ľg/m3; mesto: 30-100 ľg/m3; interiér s tabakovým dymom: 10000 ľg/m3; varovanie pred smogom: 800 ľg/m3

VNÚTORNÁ KLÍMA (teplota, vlhkos, oxid uhličitý, vzdušné ióny, výmena vzduchu, pach...)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Relatívna vlhkos

% r.v.

40 - 60

< 40 / > 60

< 30 / > 70

< 20 / > 80

Oxid uhličitý

ppm

< 600

600 - 1000

1000 - 1500

> 1500

MAK: 5000 ppm; DIN: 1500 ppm; VDI: 1000 ppm; USA (školy/triedy): 1000 ppm; nevetraná spálňa po 1 noci alebo trieda po vyučovacej hodine: 2000-4000ppm; prírodné pozadie (2008): 380 ppm, (1985): 330 ppm; ročný prírastok:1-2ppm

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Vzdušné ióny

/cm3

> 500

200 - 500

100 - 200

< 100

Pri mori: > 2000/cm3; čistý vzduch vonku: 1000/cm3; vidiek: < 800/cm3; mesto: < 700/cm3; priemyselná zóna, cesty: < 500 /cm3; interiér so statickou elektrinou: < 300/cm3; interiér s tabakovým dymom: < 200/cm3; smog < 50/cm3; kontinuálny pokles vzdušných iónov v priebehu posledných rokov/desaročí

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

źahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Vzdušný náboj

V/m

< 100

100 - 500

500 - 2000

> 2000

DIN/VDE: pracovníci 40000 V/m, všeobecný 10000 V/m; prírodné pozadie, bezvetrie: 50-200 V/m, veterno: 1000-2000 V/m, búrka: 5000-10000 V/m

HUBY, BAKTÉRIE, ALERGÉNY

1 PLESNE, ich výtrusy a metabolity

Výskyt plesní vo vnútornom ovzduší by malo by menšie v porovnaní s okolitým vonkajším prostredím. Počet druhov plesní vo vnútorných priestoroch by mal by takmer identický s počtom druhov v okolitom vonkajšom prostredí. Obzvl᚝ by sa vo vnútri nemali vyskytova toxické formy plesní alebo len minimálne. Každý náznak, podozrenie alebo indikácia potenciálnej formy problému by mali by preskúmané: čím sú napadnuté plochy väčšie, tým viac je problém kritický. Preskúma treba najmä trvalo vlhké povrchy, studené povrchy - tepelné mosty, poškodenia konštrukcií spôsobené vlhkosou, problémové stavebné detaily, prítomnos pachu, príp. príznaky chorôb.

Zastarané stavebnobiologické referenčné hodnoty pre plesne, SBM-1998 až po SBM-2003 (použitie YM Agar kultúry pri 20-24°C, kolónie tvoriace jednotky CFU): vo vzduchu < 200 žiadna, 200-500 žahká, 500-1000 silná, > 1000/m3 extrémna anomália (hodnoty sa vzahujú k vnútornému ovzdušiu, pokiaž vonkajšie referenčné úrovne sú relatívne nízke, pod 500/m3); na povrchoch: < 20 žiadna, 20-50 žahká, 50-100 silná, > 100/dm2 extrémna anomália (hodnoty sa vzahujú na povrchy, ktoré sú pravidelne čistené). WHO: patogénne a toxické huby nie sú prijatežné v interiéri; od 50/m3 jednoho druhu húb, zdroj je potrebné identifikova; zmes druhov húb typických pre danú lokalitu (napr. cladosporium) môže by tolerované do 500/m3. Senkpiel/Ohgke: koncentrácie v interiéri nad 100/m3 oproti vonkajšej koncentrácii indikujú problém. EU štatistiky pre byty: < 50/m3 vežmi nízka, < 200/m3 nízka, < 1000/m3 medium, < 10000/m3 vysoká, > 10000/m3 vežmi vysoká koncentrácia.

2 KVASINKY a ich metabolity

Kvasinky by sa nemali alebo len v malých množstvách vyskytova v interiéri, na povrchoch materiálov, na miestach hygieny, v kúpežniach, kuchyniach a miestach, kde sa vyskytuje jedlo. Toto platí najmä pre patogénne kvasinky.

3 BAKTÉRIE a ich metabolity

Množstvo baktérií vo vnútornom ovzduší by malo by v rovnakom rozsahu alebo nižšie ako vo vonkajšom ovzduší. Najmä kritické baktérie by nemali by prítomné, alebo len minimálne, a to ani vo vnútornom ovzduší, ani na materiálových plochách, v pitnej vode alebo v oblastiach hygieny, kúpežniach, kuchyniach. Známky potenciálnej bakteriálnej kontaminácie by mali by vyšetrené: vysoká vlhkos materiálu, poškodenie vodou, hygienické problémy, zvláštne pachy. 

Vzhžadom k tomu, že smernice stavebnej biológie sú predovšetkým zostavené na základe skúseností, nie všetky podkategórie majú referenčný rozsah. Sú pravidelne revidované a aktualizované podža nových poznatkov.