ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 145 / 750487

Aktualizované: 8.4.2016

Bezdrôtové siete Wi-Fi - čo o nich možno neviete

  Po vežkom mediálnom záujme o účinkoch Wi-Fi na zdravie sa našlo množstvo argumentov pre a proti pravdepodobnosti rizika.

Mýtus 1: Sme vystavení EM žiareniu po celé roky zo Slnka, preto to nemôže by nebezpečné

• zo Slnka
  Vežmi malé množstvo štandardného kozmického žiarenia v prírodnom prostredí obsahuje zložky mikrovlnného žiarenia. Mikrovlnné žiarenie (na frekvenciách od 300 MHz do 300 GHz) zo Slnka za jasného dňa takmer neexistuje, ide o milióntiny úrovní, ktorým je možné sa vystavi v miestnej Wi-Fi kaviarni. Takže aj keby bol charakter signálu rovnaký, toto tvrdenie je nezmysel.

  Spektrum slnečného žiarenia je podobné ako u čierneho telesa s teplotou asi 5800°K. Slnko vyžaruje vlnenie cez vežkú čas elektromagnetického spektra, t.j. od röntgenového a ultrafialového žiarenia, cez viditežné svetlo, infračervené žiarenie (teplo) až po rádiové vlny. Celkové množstvo energie, ktorú Zem prijme od Slnka na úrovni terénu v zenite, je približne 1000 W/m². Táto energia sa skladá z približne 53% infračerveného žiarenia, 44% viditežného svetla, 3% ultrafialového žiarenia a nepatrný zlomok sú rádiové vlny a mikrovlny (asi 3 ľW/m² - najmä počas vežkých slnečných búrok).

  Je všeobecne známe, že ultrafialové, röntgenové a gama lúče môžu spôsobi zdravotné problémy pomocou známych mechanizmov (napr. poruchy štruktúry DNA). Tiež však vieme, že viditežné svetlo nespôsobuje vežké poškodenia (s výnimkou poškodenia očí, ak je počas dňa intenzita svetla príliš vežká).

  Vežkos prirodzeného rádiofrekvenčného elektromagnetického pozadia z vesmíru počas normálnych kozmických aktivít je asi len milióntina až sto-miliárdtina ľW/m². Prof. Olle Johansson z Karolinska Institut vo Švédsku navrhoval v roku 1997 túto hodnotu ako skutočný hygienický bezpečnostný limit. "Nad touto úrovňou expozície môžeme tvrdi, že znečistenie elektrosmogom je už prítomné, ak nie sme práve uprostred obdobia vežkej slnečnej búrky."

• z rozhlasu a TV
  FM rozhlas, ktorý vysiela na frekvenciách okolo 100 MHz kontinuálne (tzv. spojitou vlnou), nie je založený na pulzných signáloch pre prenos dát. S príchodom digitálneho (pulzného) TV vysielania (DVB-T), žudia začínajú hlási zdravotné účinky podobné tým, ktoré sú zaznamenané obyvatežmi v blízkosti základňových staníc pre mobilnú sie. Je to vežmi dôležité nie preto, že to môže by riziko, ale preto, že tieto expozície sú nové a doteraz nekonfrontované. Človek je zrazu obklopený a bombardovaný elektromagnetickými poliami, ktoré tu doposiaž neboli. Nemožno teda použi argument, že tomuto typu žiarenia sme vystavení už roky, pretože to nie je pravda.


Mýtus 2: źudia sú nepriaznivo ovplyvnení už vtedy, ak započuli alebo čítali negatívne správy o účinkoch, takže ide o tzv. psychosomatický efekt

  Tento mýtus (často označovaný tiež ako "nocebo", teda negatívny "placebo" efekt) je žahko spochybnitežný rastúcim množstvom dôkazov z vedeckých štúdií o všeobecných efektoch elektromagnetických nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných polí na živé organizmy (vrátane štúdií na zvieratách, vtákoch a hmyze, kde je "nocebo" efekt ako taký vylúčený). Zoznam vedeckých štúdií s odkazmi na ne nájdete v rubrike Dokumenty na tomto linku.


Mýtus 3: Telefonova mobilným telefónom 20 minút má rovnaký efekt, ako sa zdržiava 1 rok v školskej triede s Wi-Fi pokrytím

  Toto tvrdenie je vecne nesprávne a vežmi zavádzajúce. Mobilný telefón v režime GSM/2G, ktorý pracuje na plný výkon a Vy neustále rozprávate (teda nie počúvate), Vás technicky môže vystavi až asi 50% limitu SAR. Avšak pri normálnom používaní, s pomerne dobrým pokrytím signálom (povedzme 75% úrovne signálu), telefón bude pracova na úrovni niekde medzi jednou tisícinou a jednou dvadsatinou tejto úrovne. Spriemerujme to na jednu pädesiatinu - ako rozumnú úroveň, ktorou na Vás bude telefón pôsobi väčšinu času. Ak by ste rozprávali len 50% času, znížilo by to počet vyslaných impulzov asi na polovicu. Takže typická expozícia by nemala by 50% limitu SAR, ale skôr 0.5% limitu SAR, kde predpokladáme, že je to 0.5% limitu ICNIRP (pre typický telefónny hovor).

  Teraz sa dostávame k trochu odlišným expozičným režimom v školskej triede, kde nedržíme Wi-Fi zariadenie pri hlave. Bezdrôtová sie na 2.4 GHz (najbežnejšie používaná i na Slovensku) funguje s výkonom 0.1 W (5 GHz môžu fungova aj s 10-násobne vyšším). Takže majme jeden Wi-Fi prístupový bod v triede (0.1 W) a povedzme 20 tabletov, všetky s výkonom 0.1 W. Tie však vysielajú iba tožko energie, kožko je v skutočnosti potrebných k prenosu dát. V súhrne predpokladajme, že máme ekvivalent dvoch tabletov, pracujúcich plynule bez prestávky (v skutočnosti môže kombinovaný výkon dosiahnu i viac než 20-násobok) a my sa nachádzame v priemere 2 metre od ich antén. Tento predpoklad sa dá považova za rozumný na základe skutočnosti, že tabletov je v miestnosti 20. Pre vežkos hustoty toku výkonu elektromagnetických polí platí:

S = P/(4πd²) [W/m²]

kde P je výkon vysielača vo wattoch a d vzdialenos od zdroja v metroch. Pre intenzitu elektrického poža platí:

E = √(120πS) [V/m], čo je po zjednodušení E = √(30P)/d [V/m]

Ak berieme do úvahy 2 nonstop pracujúce tablety vo vzdialenosti 2 m, potom: 

E = √(30*0.1*2)/2 = 1.22 V/m   (S = 4 mW/m²)

Limitná hodnota ICNIRP pre frekvenciu 2.4 GHz je 61 V/m. Úroveň intenzity signálu je asi 1/50 z tohoto limitu, čo je prípustné. Hustota výkonu je úmerná štvorcu intenzity signálu, to znamená, že dosahuje asi 1/2500 limitu úrovne hustoty toku výkonu ICNIRP (10 W/m²). Suma sumárov, z mobilného telefónu vedža hlavy dosiahneme expozíciu asi 1/200 limitu ICNIRP, v triede s 20 Wi-Fi tabletmi asi 1/2500 limitu ICNIRP, teda asi 12-násobne menej. 

  Na základe týchto prepočtov 20 minút volania mobilným telefónom v režime GSM/2G na typických výkonových úrovniach zodpovedá asi 4 hodinám v učebni s 20 tabletmi s Wi-Fi pripojením, čo je polovica bežného školského dňa. Pri použití CDMA/3G technológie, ktorá používa omnoho menšie výkony než GSM/2G, dochádza k niekožkonásobne vyšším expozičným úrovniam vo Wi-Fi triede, než počas telefonovania. To už stojí za zamyslenie, prečo vlastne používa Wi-Fi, ak existujú alternatívy s nižšou expozíciou mikrovlnám.

Pozn.: Tieto údaje môžu by považované za relevantné len za predpokladu, že sa jedná o kumulatívne absorbovanú energiu, ktorá vychádza aj z výskumov rádiofrekvenčných polí a z ktorej sa dá následne odvodi lineárny vzah odozvy modelu na dávku. Z evidencie výskumov, ktoré odhalili riziko, sa zdá by nepravdepodobné, že by sa jednalo o tento prípad. Špičková intenzita vysielaného signálu môže by tiež vežmi dôležitá a žudia pracujúci s Wi-Fi zariadeniami sú pravidelne vystavení intenzite elektrického poža 2 až 3 V/m. Aj keď je to hlboko pod limitmi ICNIRP, je to vysoko nad úrovňami, kde sú už hlásené nežiaduce účinky na zdravie (~ 0.05 V/m).


Mýtus 4: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tvrdí, že neexistuje žiaden dôvod na obavy, sa predsa nemôže mýli

  Bolo by to skvelé, ak by to bola pravda, ale zdá sa, že WHO sa stala agentom byrokracie, pokiaž sa chce udrža na vrchole vedy. Tu nájdete informačný list, ktorý popisuje účinky elektromagnetických rádiofrekvenčných polí tak, ako to vidí WHO.


Kompletné informácie o technológii a vedeckých výskumoch WLAN/Wi-Fi systému nájdete v rubrike Wi-Fi.
Často kladené otázky o Wi-Fi nájdete v podrubrike Často kladené otázky/Wi-Fi