ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 148 / 995654

Aktualizované: 8.4.2016

Bezdrôtové siete Wi-Fi - čo o nich možno neviete

  Po veľkom mediálnom záujme o účinkoch Wi-Fi na zdravie sa našlo množstvo argumentov pre a proti pravdepodobnosti rizika.

Mýtus 1: Sme vystavení EM žiareniu po celé roky zo Slnka, preto to nemôže byť nebezpečné

• zo Slnka
  Veľmi malé množstvo štandardného kozmického žiarenia v prírodnom prostredí obsahuje zložky mikrovlnného žiarenia. Mikrovlnné žiarenie (na frekvenciách od 300 MHz do 300 GHz) zo Slnka za jasného dňa takmer neexistuje, ide o milióntiny úrovní, ktorým je možné sa vystaviť v miestnej Wi-Fi kaviarni. Takže aj keby bol charakter signálu rovnaký, toto tvrdenie je nezmysel.

  Spektrum slnečného žiarenia je podobné ako u čierneho telesa s teplotou asi 5800°K. Slnko vyžaruje vlnenie cez veľkú časť elektromagnetického spektra, t.j. od röntgenového a ultrafialového žiarenia, cez viditeľné svetlo, infračervené žiarenie (teplo) až po rádiové vlny. Celkové množstvo energie, ktorú Zem prijme od Slnka na úrovni terénu v zenite, je približne 1000 W/m². Táto energia sa skladá z približne 53% infračerveného žiarenia, 44% viditeľného svetla, 3% ultrafialového žiarenia a nepatrný zlomok sú rádiové vlny a mikrovlny (asi 3 µW/m² - najmä počas veľkých slnečných búrok).

  Je všeobecne známe, že ultrafialové, röntgenové a gama lúče môžu spôsobiť zdravotné problémy pomocou známych mechanizmov (napr. poruchy štruktúry DNA). Tiež však vieme, že viditeľné svetlo nespôsobuje veľké poškodenia (s výnimkou poškodenia očí, ak je počas dňa intenzita svetla príliš veľká).

  Veľkosť prirodzeného rádiofrekvenčného elektromagnetického pozadia z vesmíru počas normálnych kozmických aktivít je asi len milióntina až sto-miliárdtina µW/m². Prof. Olle Johansson z Karolinska Institut vo Švédsku navrhoval v roku 1997 túto hodnotu ako skutočný hygienický bezpečnostný limit. "Nad touto úrovňou expozície môžeme tvrdiť, že znečistenie elektrosmogom je už prítomné, ak nie sme práve uprostred obdobia veľkej slnečnej búrky."

• z rozhlasu a TV
  FM rozhlas, ktorý vysiela na frekvenciách okolo 100 MHz kontinuálne (tzv. spojitou vlnou), nie je založený na pulzných signáloch pre prenos dát. S príchodom digitálneho (pulzného) TV vysielania (DVB-T), ľudia začínajú hlásiť zdravotné účinky podobné tým, ktoré sú zaznamenané obyvateľmi v blízkosti základňových staníc pre mobilnú sieť. Je to veľmi dôležité nie preto, že to môže byť riziko, ale preto, že tieto expozície sú nové a doteraz nekonfrontované. Človek je zrazu obklopený a bombardovaný elektromagnetickými poliami, ktoré tu doposiaľ neboli. Nemožno teda použiť argument, že tomuto typu žiarenia sme vystavení už roky, pretože to nie je pravda.


Mýtus 2: Ľudia sú nepriaznivo ovplyvnení už vtedy, ak započuli alebo čítali negatívne správy o účinkoch, takže ide o tzv. psychosomatický efekt

  Tento mýtus (často označovaný tiež ako "nocebo", teda negatívny "placebo" efekt) je ľahko spochybniteľný rastúcim množstvom dôkazov z vedeckých štúdií o všeobecných efektoch elektromagnetických nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných polí na živé organizmy (vrátane štúdií na zvieratách, vtákoch a hmyze, kde je "nocebo" efekt ako taký vylúčený). Zoznam vedeckých štúdií s odkazmi na ne nájdete v rubrike Dokumenty na tomto linku.


Mýtus 3: Telefonovať mobilným telefónom 20 minút má rovnaký efekt, ako sa zdržiavať 1 rok v školskej triede s Wi-Fi pokrytím

  Toto tvrdenie je vecne nesprávne a veľmi zavádzajúce. Mobilný telefón v režime GSM/2G, ktorý pracuje na plný výkon a Vy neustále rozprávate (teda nie počúvate), Vás technicky môže vystaviť až asi 50% limitu SAR. Avšak pri normálnom používaní, s pomerne dobrým pokrytím signálom (povedzme 75% úrovne signálu), telefón bude pracovať na úrovni niekde medzi jednou tisícinou a jednou dvadsatinou tejto úrovne. Spriemerujme to na jednu päťdesiatinu - ako rozumnú úroveň, ktorou na Vás bude telefón pôsobiť väčšinu času. Ak by ste rozprávali len 50% času, znížilo by to počet vyslaných impulzov asi na polovicu. Takže typická expozícia by nemala byť 50% limitu SAR, ale skôr 0.5% limitu SAR, kde predpokladáme, že je to 0.5% limitu ICNIRP (pre typický telefónny hovor).

  Teraz sa dostávame k trochu odlišným expozičným režimom v školskej triede, kde nedržíme Wi-Fi zariadenie pri hlave. Bezdrôtová sieť na 2.4 GHz (najbežnejšie používaná i na Slovensku) funguje s výkonom 0.1 W (5 GHz môžu fungovať aj s 10-násobne vyšším). Takže majme jeden Wi-Fi prístupový bod v triede (0.1 W) a povedzme 20 tabletov, všetky s výkonom 0.1 W. Tie však vysielajú iba toľko energie, koľko je v skutočnosti potrebných k prenosu dát. V súhrne predpokladajme, že máme ekvivalent dvoch tabletov, pracujúcich plynule bez prestávky (v skutočnosti môže kombinovaný výkon dosiahnuť i viac než 20-násobok) a my sa nachádzame v priemere 2 metre od ich antén. Tento predpoklad sa dá považovať za rozumný na základe skutočnosti, že tabletov je v miestnosti 20. Pre veľkosť hustoty toku výkonu elektromagnetických polí platí:

S = P/(4πd²) [W/m²]

kde P je výkon vysielača vo wattoch a d vzdialenosť od zdroja v metroch. Pre intenzitu elektrického poľa platí:

E = √(120πS) [V/m], čo je po zjednodušení E = √(30P)/d [V/m]

Ak berieme do úvahy 2 nonstop pracujúce tablety vo vzdialenosti 2 m, potom: 

E = √(30*0.1*2)/2 = 1.22 V/m   (S = 4 mW/m²)

Limitná hodnota ICNIRP pre frekvenciu 2.4 GHz je 61 V/m. Úroveň intenzity signálu je asi 1/50 z tohoto limitu, čo je prípustné. Hustota výkonu je úmerná štvorcu intenzity signálu, to znamená, že dosahuje asi 1/2500 limitu úrovne hustoty toku výkonu ICNIRP (10 W/m²). Suma sumárov, z mobilného telefónu vedľa hlavy dosiahneme expozíciu asi 1/200 limitu ICNIRP, v triede s 20 Wi-Fi tabletmi asi 1/2500 limitu ICNIRP, teda asi 12-násobne menej. 

  Na základe týchto prepočtov 20 minút volania mobilným telefónom v režime GSM/2G na typických výkonových úrovniach zodpovedá asi 4 hodinám v učebni s 20 tabletmi s Wi-Fi pripojením, čo je polovica bežného školského dňa. Pri použití CDMA/3G technológie, ktorá používa omnoho menšie výkony než GSM/2G, dochádza k niekoľkonásobne vyšším expozičným úrovniam vo Wi-Fi triede, než počas telefonovania. To už stojí za zamyslenie, prečo vlastne používať Wi-Fi, ak existujú alternatívy s nižšou expozíciou mikrovlnám.

Pozn.: Tieto údaje môžu byť považované za relevantné len za predpokladu, že sa jedná o kumulatívne absorbovanú energiu, ktorá vychádza aj z výskumov rádiofrekvenčných polí a z ktorej sa dá následne odvodiť lineárny vzťah odozvy modelu na dávku. Z evidencie výskumov, ktoré odhalili riziko, sa zdá byť nepravdepodobné, že by sa jednalo o tento prípad. Špičková intenzita vysielaného signálu môže byť tiež veľmi dôležitá a ľudia pracujúci s Wi-Fi zariadeniami sú pravidelne vystavení intenzite elektrického poľa 2 až 3 V/m. Aj keď je to hlboko pod limitmi ICNIRP, je to vysoko nad úrovňami, kde sú už hlásené nežiaduce účinky na zdravie (~ 0.05 V/m).


Mýtus 4: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tvrdí, že neexistuje žiaden dôvod na obavy, sa predsa nemôže mýliť

  Bolo by to skvelé, ak by to bola pravda, ale zdá sa, že WHO sa stala agentom byrokracie, pokiaľ sa chce udržať na vrchole vedy. Tu nájdete informačný list, ktorý popisuje účinky elektromagnetických rádiofrekvenčných polí tak, ako to vidí WHO.


Kompletné informácie o technológii a vedeckých výskumoch WLAN/Wi-Fi systému nájdete v rubrike Wi-Fi.
Často kladené otázky o Wi-Fi nájdete v podrubrike Často kladené otázky/Wi-Fi


Súvisiace články: